Right word wrong word

316 4,560 220
  • Loading ...
1/316 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/04/2013, 14:53

Tài liệu này được biên soạn nhằm khắc phục những lỗi cơ bản trong cách dùng từ trong tiếng anh. Trong cuốn sách, tác giả sẽ giúp cho các học viên nhận biết các cấu trúc và cụm từ tiếng anh hay bị dùng sai, cung cấp các ví dụ cụ thể để sử dụng từ sao cho đúng. . language if we want to acquire a foreign language. What is Right Word Wrong Word? Right Word Wrong Word is a Reference and Practice Book based on common errors. British Library Cataloguing in Publication Data Alexander, L. G. Right Word Wrong Word: Words and Structures Confused and Misused by Learners of English.
- Xem thêm -

Xem thêm: Right word wrong word, Right word wrong word, Right word wrong word

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn