Đáp án Đề thi thử đại học Khối A năm 2011-C.F

2 256 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2015, 21:00

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC (Đề gồm 60 câu trắc nghiệm) KỲ THI KSCL THI ĐẠI HỌC NĂM 2011 LẦN THỨ I MÔN: HÓA HỌC – KHỐI A Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian giao đề Câu Mã đề 061 104 137 208 243 359 486 570 625 742 894 913 1 D A D B B B B C C A B D 2 D A C A C B B C A B A A 3 A D A C A C D A B A B C 4 C B A A A B C D C B C A 5 B B B A A D D A A A A A 6 C B D C C B A B A C D B 7 B B C C B D B D D A B A 8 B B B B A A B B A B D B 9 C A B C C A B B D D C A 10 D A A B D D B A C C A D 11 D B B D B A B C C D D C 12 B A A B A B A C C A B D 13 D A B B C C C A A D A D 14 B D B D D B B B C B B D 15 C D D B B D B C B B D D 16 A D C C A B A D A C D D 17 A C C C D A C C D D A A 18 C C C D A D D D A A D C 19 D B B C B A C A C C A C 20 B C D C D C B A D C B B 21 C A A D D B A D B A C B 22 B C B D B D A B C C D C 23 A D D A D A C C B B C C 24 D C A D D B C A B A C B 25 A D D A B C D D B C C C 26 A C C A C D D B A C B B 27 B C C A D D D D D B A A 28 C B C A D C D B B C A D 29 B B A D B A C B D A C B 30 C C B A D B D D A D D B 31 C D A C A C C A D D B C 32 C D D D A D A C B D C D 33 D D D B C C A B B A D C 34 A A A D B A A A C D C A 35 A A D A C A A D D C A A 36 A C A B C A D C C D B C 37 B D B C A C C D D B A B 38 D A C D C C D A A B D B 39 D C C B B C C C B D C D 40 A B D B C D A B D B B A 41 B B C A B D D A B B B B 42 A C D D C D C C B B A C 43 C C C B A A B A A C A D 44 C A A D D C A C A A A C 45 C D B C C B D C D D B B 46 D D A B A C C A C C D A 47 D B C C D B B B C A D A 48 B A D A B B D D D D D D 49 C B B A B B D B A C C B 50 A D B D B A A D B C C D 51 C C B A C D C C B A C D 52 A A B A B B A A B A B B 53 A C D A D B A C D A D B 54 B C C D C C B C C D C C 55 C C A B B A C C A B B A 56 B B D D C C B B D D C C 57 D D A C A D D D A C A D 58 D D A C B A D D A C B A 59 B B C B A B B B C B A B 60 A A A A D B A A A A D B . A D B B B B C C A B D 2 D A C A C B B C A B A A 3 A D A C A C D A B A B C 4 C B A A A B C D C B C A 5 B B B A A D D A A A A A 6 C B D C C B A B A C D B 7 B B C C B D B D D A B A 8 B B B B A A. B D D A D D B 31 C D A C A C C A D D B C 32 C D D D A D A C B D C D 33 D D D B C C A B B A D C 34 A A A D B A A A C D C A 35 A A D A C A A D D C A A 36 A C A B C A D C C D B C 37 B D B C A C C. B A B 38 D A C D C C D A A B D B 39 D C C B B C C C B D C D 40 A B D B C D A B D B B A 41 B B C A B D D A B B B B 42 A C D D C D C C B B A C 43 C C C B A A B A A C A D 44 C A A D D C A C A A A
- Xem thêm -

Xem thêm: Đáp án Đề thi thử đại học Khối A năm 2011-C.F, Đáp án Đề thi thử đại học Khối A năm 2011-C.F, Đáp án Đề thi thử đại học Khối A năm 2011-C.F

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn