Phương trình đường thẳng latex

52 342 0
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2015, 20:43

Home Page Title Page Contents Page 1 of 13 Go Back Full Screen Close Quit Trờng THPT Nguyễn Trãi - Giồng trôm - Bến tre GV: Nguyễn Văn Nghĩa Bài giảng điện tử môn toán hình học 10 cơ bản Chơng III Đ1: Phơng trình đờng thẳng (tiết 4) Tân Hào, ngày 27 tháng 02 năm 2013 Nội dung Kiểm tra bài cũ 6. Góc giữa 2 đờng thẳng 7. Công thức tính khoảng cách từ một điểm đến một đờng thẳng Củng cố Bài tập Home Page Title Page Contents Page 2 of 13 Go Back Full Screen Close Quit Nội dung Kiểm tra bài cũ 6. Góc giữa 2 đờng thẳng 7. Công thức tính khoảng cách từ một điểm đến một đờng thẳng Củng cố Bài tập Nội dung 1. Vectơ chỉ phơng của đờng thẳng (VTCP) 2. Phơng trình tham số của đờng thẳng (PTTS) 3. Vectơ pháp tuyến của đờng thẳng (VTPT) 4. Phơng trình tổng quát của đờng thẳng (PTTQ) 5. Vị trí tơng đối của hai đờng thẳng 6. Góc giữa hai đờng thẳng 7. Công thức tính khoảng cách từ một điểm đến một đờng thẳng Home Page Title Page Contents Page 3 of 13 Go Back Full Screen Close Quit Nội dung Kiểm tra bài cũ 6. Góc giữa 2 đờng thẳng 7. Công thức tính khoảng cách từ một điểm đến một đờng thẳng Củng cố Bài tập Kiểm tra bài cũ Home Page Title Page Contents Page 3 of 13 Go Back Full Screen Close Quit Nội dung Kiểm tra bài cũ 6. Góc giữa 2 đờng thẳng 7. Công thức tính khoảng cách từ một điểm đến một đờng thẳng Củng cố Bài tập Kiểm tra bài cũ Câu 1: Trong mặt phẳng Oxy, hai đờng thẳng có các vị trí tơng đối nào? Home Page Title Page Contents Page 3 of 13 Go Back Full Screen Close Quit Nội dung Kiểm tra bài cũ 6. Góc giữa 2 đờng thẳng 7. Công thức tính khoảng cách từ một điểm đến một đờng thẳng Củng cố Bài tập Kiểm tra bài cũ Câu 1: Trong mặt phẳng Oxy, hai đờng thẳng có các vị trí tơng đối nào? Câu 2: Xét vị trí tơng đối của hai đờng thẳng sau: d 1 : 4x 2y + 6 = 0 và d 2 : x 3y 1 = 0? Home Page Title Page Contents Page 4 of 13 Go Back Full Screen Close Quit Nội dung Kiểm tra bài cũ 6. Góc giữa 2 đờng thẳng 7. Công thức tính khoảng cách từ một điểm đến một đờng thẳng Củng cố Bài tập 6. góc giữa hai đờng thẳng Home Page Title Page Contents Page 4 of 13 Go Back Full Screen Close Quit Nội dung Kiểm tra bài cũ 6. Góc giữa 2 đờng thẳng 7. Công thức tính khoảng cách từ một điểm đến một đờng thẳng Củng cố Bài tập 6. góc giữa hai đờng thẳng Góc giữa hai đờng thẳng d 1 và d 2 đợc kí hiệu: (d 1 , d 2 ) hoặc (d 1 , d 2 ) ( với 0 0 (d 1 , d 2 ) 90 0 ) Home Page Title Page Contents Page 4 of 13 Go Back Full Screen Close Quit Nội dung Kiểm tra bài cũ 6. Góc giữa 2 đờng thẳng 7. Công thức tính khoảng cách từ một điểm đến một đờng thẳng Củng cố Bài tập 6. góc giữa hai đờng thẳng Góc giữa hai đờng thẳng d 1 và d 2 đợc kí hiệu: (d 1 , d 2 ) hoặc (d 1 , d 2 ) ( với 0 0 (d 1 , d 2 ) 90 0 ) Nếu d 1 d 2 thì (d 1 , d 2 ) = 90 0 Home Page Title Page Contents Page 4 of 13 Go Back Full Screen Close Quit Nội dung Kiểm tra bài cũ 6. Góc giữa 2 đờng thẳng 7. Công thức tính khoảng cách từ một điểm đến một đờng thẳng Củng cố Bài tập 6. góc giữa hai đờng thẳng Góc giữa hai đờng thẳng d 1 và d 2 đợc kí hiệu: (d 1 , d 2 ) hoặc (d 1 , d 2 ) ( với 0 0 (d 1 , d 2 ) 90 0 ) Nếu d 1 d 2 thì (d 1 , d 2 ) = 90 0 Nếu d 1 //d 2 hoặc d 1 d 2 thì (d 1 , d 2 ) = 0 0 Home Page Title Page Contents Page 5 of 13 Go Back Full Screen Close Quit Nội dung Kiểm tra bài cũ 6. Góc giữa 2 đờng thẳng 7. Công thức tính khoảng cách từ một điểm đến một đờng thẳng Củng cố Bài tập 6. góc giữa hai đờng thẳng Cho hai đờng thẳng: d 1 : a 1 x + b 1 y + c 1 = 0 và d 2 : a 2 x + b 2 y + c 2 = 0. Ta có: [...]... giữa 2 đờng thẳng 7 Công thức tính khoảng cách từ một điểm đến một đờng thẳng Củng cố Bài tập Home Page 6 góc giữa hai đờng thẳng Cho hai đờng thẳng: Title Page Contents Page 7 of 13 Go Back Full Screen Close Quit Nội dung Kiểm tra bài cũ 6 Góc giữa 2 đờng thẳng 7 Công thức tính khoảng cách từ một điểm đến một đờng thẳng Củng cố Bài tập Home Page 6 góc giữa hai đờng thẳng Cho hai đờng thẳng: d1 :... một đờng thẳng Củng cố Bài tập Home Page 6 góc giữa hai đờng thẳng Cho hai đờng thẳng: d1 : a1x + b1y + c1 = 0 và d2 : a2x + b2y + c2 = 0 Ta có: Title Page Contents Đờng thẳng d1 có VTPT: 1 = (a1; b1) n Đờng thẳng d2 có VTPT: 2 = (a2; b2) Khi đó: n Page 5 of 13 Go Back Full Screen Close Quit Nội dung Kiểm tra bài cũ 6 Góc giữa 2 đờng thẳng 7 Công thức tính khoảng cách từ một điểm đến một đờng thẳng. .. Góc giữa 2 đờng thẳng 7 Công thức tính khoảng cách từ một điểm đến một đờng thẳng Củng cố Bài tập Home Page 6 góc giữa hai đờng thẳng cos(d1, d2) = |cos(1 , 2 ) | = n n |1 2 | n n |1 | |2 | n n Title Page 2 = |a1a22+b1b2 2 a1 +b1 | a2 +b2 2 Contents Ví dụ: Tìm số đo của góc giữa hai đờng thẳng d1 : 4x 2y + 6 = 0 và d2 : x 3y + 1 = 0? Giải Ta có: Đờng thẳng d1 có VTPT: Đờng thẳng d2 có VTPT:... đờng thẳng 7 Công thức tính khoảng cách từ một điểm đến một đờng thẳng Củng cố Bài tập Home Page 6 góc giữa hai đờng thẳng cos(d1, d2) = |cos(1 , 2 ) | = n n |1 2 | n n |1 | |2 | n n Title Page 2 = |a1a22+b1b2 2 a1 +b1 | a2 +b2 2 Contents Ví dụ: Tìm số đo của góc giữa hai đờng thẳng d1 : 4x 2y + 6 = 0 và d2 : x 3y + 1 = 0? Giải Page 6 of 13 Ta có: Đờng thẳng d1 có VTPT: 1 = (4; 2) n Đờng thẳng. .. đờng thẳng 7 Công thức tính khoảng cách từ một điểm đến một đờng thẳng Củng cố Bài tập Home Page 6 góc giữa hai đờng thẳng Title Page cos(d1, d2) = |cos(1 , 2 ) | = n n |1 2 | n n |1 | |2 | n n 2 = |a1a22+b1b2 2 a1 +b1 | a2 +b2 2 Contents Ví dụ: Tìm số đo của góc giữa hai đờng thẳng d1 : 4x 2y + 6 = 0 và d2 : x 3y + 1 = 0? Giải Page 6 of 13 Ta có: Đờng thẳng d1 có VTPT: 1 = (4; 2) n Đờng thẳng. .. tra bài cũ 6 Góc giữa 2 đờng thẳng 7 Công thức tính khoảng cách từ một điểm đến một đờng thẳng Củng cố Bài tập Home Page 6 góc giữa hai đờng thẳng Cho hai đờng thẳng: d1 : a1x + b1y + c1 = 0 và d2 : a2x + b2y + c2 = 0 Ta có: Title Page Contents Đờng thẳng d1 có VTPT: 1 = (a1; b1) n Page 5 of 13 Go Back Full Screen Close Quit Nội dung Kiểm tra bài cũ 6 Góc giữa 2 đờng thẳng 7 Công thức tính khoảng... giữa hai đờng thẳng Title Page Cho hai đờng thẳng: d1 : a1x + b1y + c1 = 0 và d2 : a2x + b2y + c2 = 0 Ta có: Contents Đờng thẳng d1 có VTPT: 1 = (a1; b1) n Đờng thẳng d2 có VTPT: 2 = (a2; b2) Khi đó: n cos(d1, d2) = |cos(1 , 2 ) | = n n |1 2 | n n |1 | |2 | n n 2 = |a1a22+b1b2 2 a1 +b1 | a2 +b2 2 Page 5 of 13 Go Back Full Screen Close Quit Nội dung Kiểm tra bài cũ 6 Góc giữa 2 đờng thẳng 7 Công... bài cũ 6 Góc giữa 2 đờng thẳng 7 Công thức tính khoảng cách từ một điểm đến một đờng thẳng Củng cố Bài tập Home Page 6 góc giữa hai đờng thẳng Cho hai đờng thẳng: d1 : a1x + b1y + c1 = 0 có VTPT: d2 : a2x + b2y + c2 = 0 có VTPT: = (a ; b ) n1 1 1 = (a ; b ) n 2 2 Title Page Contents 2 Page 7 of 13 Go Back Full Screen Close Quit Nội dung Kiểm tra bài cũ 6 Góc giữa 2 đờng thẳng 7 Công thức tính khoảng... Nội dung Kiểm tra bài cũ 6 Góc giữa 2 đờng thẳng 7 Công thức tính khoảng cách từ một điểm đến một đờng thẳng Củng cố Bài tập Home Page 7 Công thức tính khoảng cách từ một điểm đến một đờng thẳng Title Page Contents Page 8 of 13 Go Back Full Screen Close Quit Nội dung Kiểm tra bài cũ 6 Góc giữa 2 đờng thẳng 7 Công thức tính khoảng cách từ một điểm đến một đờng thẳng Củng cố Bài tập Home Page 7 Công thức... đến một đờng thẳng Title Page Contents Trong mặt phẳng Oxy cho : ax + by + c = 0 và điểm M0(x0; y0) Khoảng cách từ điểm M0 đến đờng thẳng đợc kí hiệu: d(M0, ) Page 8 of 13 Go Back Full Screen Close Quit Nội dung Kiểm tra bài cũ 6 Góc giữa 2 đờng thẳng 7 Công thức tính khoảng cách từ một điểm đến một đờng thẳng Củng cố Bài tập Home Page 7 Công thức tính khoảng cách từ một điểm đến một đờng thẳng Title . đờng thẳng (VTPT) 4. Phơng trình tổng quát của đờng thẳng (PTTQ) 5. Vị trí tơng đối của hai đờng thẳng 6. Góc giữa hai đờng thẳng 7. Công thức tính khoảng cách từ một điểm đến một đờng thẳng Home. Góc giữa 2 đờng thẳng 7. Công thức tính khoảng cách từ một điểm đến một đờng thẳng Củng cố Bài tập Nội dung 1. Vectơ chỉ phơng của đờng thẳng (VTCP) 2. Phơng trình tham số của đờng thẳng (PTTS) 3 III Đ1: Phơng trình đờng thẳng (tiết 4) Tân Hào, ngày 27 tháng 02 năm 2013 Nội dung Kiểm tra bài cũ 6. Góc giữa 2 đờng thẳng 7. Công thức tính khoảng cách từ một điểm đến một đờng thẳng Củng cố
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương trình đường thẳng latex, Phương trình đường thẳng latex, Phương trình đường thẳng latex

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn