slide thuyết trình vật liệu xây dựng đề tài Bê tông Polime sử dụng chất kết dính Kabarmid

10 881 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/05/2015, 17:27

 •  !"#!$#%&!'!() • Giới thiệu • *!+,-!'.!'"&/0123!4)567-)8%9:%9;<!'173=!()173>/?"/.@"76!'!A-BCDEF!.!' $GH*!I1J"!()179)8%9:%9K"#!8L+!A-BDMNBDMBO • ()173567-)8%9:%9*!I1J"P%?!'/Q"4:2!R1S"76!'1T"=$U%&+6886+))>6VW *!+,-X+ !%?!'YW!)1F!.!'!Z;L"7)7<!'[/)!'"76!'"\G'G)!!']!%6"G^1Y* !A!'1!._$#7?!!`"Oa $L:FW86?G!()"7._YG/.)Q!'$#6W+&=9881869F;b"'cF @G;d!'>Yd!'/.@%&!'"76!'!'H"1L"OaGH%&!'WJ"/b!/e'G*-/b!?:4)*! +,-$_G/Gf1YGH!YUL1OV%g86?G!#:-G!;?$#-J"F!.!'$h!YW!'W!W!'$#Y* !A!'"d-#1W-&"76!'-#1]".SGW!'F$#"76!'-b"T"7.\!'@+i!'/j1,!;$#-\ *!+,-OW/Vk!!#:6+X+%&!'173567-)8%9:%9Yl"1L""7)!'"7U!()F"76!'/Z-b" 86?G!()+9!68567-)8%9:%98#Yd!'+g@+$ -#1"TGOm73!()/n!'!'.!'"&FG6179) 567-)8%9:%9R);H!!)!S!$#Yd!'"J-!._;V!"T"S!6$_G!()173 567-)8%9:%9O.!'[/)!'%0!%0!!1b-F-#i!'?!^%&!'O • A-BDMDF80!/0123!/.@"#!8L+;b";W6U*!I1J"%()"73!!()173567-)8%9:%9F$#IS @GI9!8186F$#+0!!#6)1="76!'BDopBDoEO>W!!()$#'GJ:Oqn!'"\G!'G3!`1`!'%&!' W86?G!()/e*!I1J"$9!GO • GH!!):F*!I1J"S!-#G$#-9!%()"73!$GH%&!'W86?G!()173567-)8%9:%99"97Gr9%$# W*!+,-Y^"@+O • ?GG3!sdF*!I1J"W86?G!()173567-)8%9:%9"73!SPd!'$GH%6O9"76$$# a)!9:%")$_G!t!$G3!O • GH!!):F173567-)8%9:%9!()*!I1J";W6U;b"FW!-u!'FIT+FS!$#J"Y^"%U!O() /.@%&!'/e/Gf1"7WYA!'GJ:"76!'*!I1J"$W!@GX+F!.J"Y^"%U!v6$89!G:) Y1d!W"/QYG-86?GF$$ • 2- Các nguyên liệu để sản xuất MFS • Urê. urê ở dạng "nh khiết là một kim màu dài hoặc lăng kính trắng. Đây là diamide của axit cacbonic (urê) • Urê - một "nh thể không màu, có trọng lượng phân tử 60.06 g / mol, mật độ dân số 1.335 g/cm3, chỉ số khúc xạ của 1.484, điểm nóng chảy 132,7 và nhiệt độ thăng hoa trong chân không 120-130. • Các chức năng của urê cho đến nay là tranh chấp. Mặc dù trong một số phản ứng tất cả các nguyên tử hydro vào các nguyên tử nitơ có thể được thay thế, nhưng, như được chỉ ra với các thành viên Marvel trong sự hình thành của nhựa urê formaldehyde nó là một hợp chất trifunc"onal. Do đó, urê là đúng coi như axit aminomuravinoy giữa. • Dung dịch urê là trung lập để quỳ - nhưng sự hiện diện của NH-nhóm chính gây ra nhân vật yếu. Urê ion hóa không đổi trong nước ở 25 ° C, bình đẳng, cho thấy mối quan hệ proton yếu của nước. • Mặc dù không thể hiện như các thuộc [nh cơ bản của urê, axit hữu cơ và vô cơ tạo thành các muối với nó. Acid mạnh (axit nitric, sulfuric và hydrochloric) cho adducts trong một tỷ lệ mol là 1:1, và một axit hữu cơ yếu (formic, axe"c, propionic) - 01:02. • Urê là đủ ổn định ở Nhiệt độ nóng chảy (133 ° C) nhưng ở nhiệt độ cao phân hủy, giải phóng amoniac và tạo thành một biuret, điểm nóng chảy 193 ° C: • 2CO (NH) NH + • Nóng trong chân không để thu 120-130 ° C dẫn đến thăng hoa urê. Trong pha loãng dung dịch nước của axit và chất kiềm và urê trong nước là kém ổn định hơn và bắt đầu phân hủy khi đun nóng trên 50 ° C thành amoniac và carbon dioxide. • Urê hòa tan cao trong nước, điều tồi tệ nhất trong rượu. • Tất cả các phương pháp hiện đại của sản xuất urê được dựa trên một phản ứng hóa học của amoniac với lượng khí carbon dioxide và amonicarbamat phân hủy thu được bằng urê và nước: • 1. CO 2 NH 2n-COONH • 2. 2n-COONH4 H2O + HNCONH • Cả hai phản ứng "ến hành trong một nồi hấp ở 160 - 200 ° C và áp suất 120 - 200 giờ, với một phiên bản nhiệt lớn. Các sản phẩm phản ứng (nước, phân urê, amoniac và amoni carbamate không phản ứng, được thực hiện trong một số quy trình để một dư thừa lớn để cải thiện năng suất của urê 40 - 50 đến 75%) giảm áp suất đưa vào các máy khác. Nó chia các giải pháp dung dịch nước urê, amoni carbamate phân hủy của vật liệu và đầu ra của amoniac và carbon dioxide để tách và phục hồi trở lại sản xuất bắt đầu. • oU!J"+68G-956-)!%9G" • Formaldehyde=)8%9:%9567-G>-b"J"YUYd!'-#1FZ-gGA!'/V;GH"F!GH"/bdGBDFMwF!GH"/b!Z!'*:4)DMw$#-L"/b%t!T"?G MNw8#NFCBxo'y-oO • v67-)8%9:%9YU"(!G3!+68:-97Gz9P!GH"/b-dG"7.\!'I1!'{1)!$#7J"!)!Z!'"76!'(GH!%GH!4)-b"8.@!'!u:%768671)F;6 |671)$#8671)"G^$#!GH"/bDNwF{1)/Z !"#!-b"86?G;b"-#1"7]!'!Z!'*:)6)7)567-)8%9:%9/Ge-!Z!'*:BEpB}MwO • )7)567-)8%9:%96V+)7)567-)8%9:%9=M>!F8#-b"+68:-97$d/! !4)567-)8%9:%9O • v67-)8%9:%9%~")!"76!'!._6V-9")!68!._O._J+"&83!/^!xN•MO01^"W!#!'G3!`12!7<!'"76!'%1!'%567-)8%9:%9 /.@€-"J:01!.KP%?!':%7)"!.-9289!'8GY68:)O • M•MM • ^"81L!!#:/.@%()"73!"("^8#%1!'%567-)8%9:%9/1!dGPBNNwF$#W*!+,-.!'J""‚.!'J"`)U"567-)8%9:%9S!/W:O^1 567-)8%9:%9/.@Yd!'ƒ)")!"76!'W !"`4)-b":%7)"9F!Z„/.@.!'J"7)!'):*$_G(!Z!'83!!…O • W/Gf1^"76!'d!'!'GH+ • S^ !"#!!()† . quy trình để một dư thừa lớn để cải thiện năng suất của urê 40 - 50 đến 75%) giảm áp suất đưa vào các máy khác. Nó chia các giải pháp dung dịch nước urê, amoni carbamate phân hủy của vật liệu. nó là một hợp chất trifunc"onal. Do đó, urê là đúng coi như axit aminomuravinoy giữa. • Dung dịch urê là trung lập để quỳ - nhưng sự hiện diện của NH-nhóm chính gây ra nhân vật yếu. Urê. chân không để thu 120-130 ° C dẫn đến thăng hoa urê. Trong pha loãng dung dịch nước của axit và chất kiềm và urê trong nước là kém ổn định hơn và bắt đầu phân hủy khi đun nóng trên 50 ° C thành
- Xem thêm -

Xem thêm: slide thuyết trình vật liệu xây dựng đề tài Bê tông Polime sử dụng chất kết dính Kabarmid, slide thuyết trình vật liệu xây dựng đề tài Bê tông Polime sử dụng chất kết dính Kabarmid, slide thuyết trình vật liệu xây dựng đề tài Bê tông Polime sử dụng chất kết dính Kabarmid

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn