Giáo án Tin học lớp 12_Bộ 2

132 316 0
  • Loading ...
1/132 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/05/2015, 10:40

Tin hc 12. Gv: Trn Vn Trung Tiết 1 Ngày soạn: 17/08/2012 Chơng I khái niệm về hệ cơ sở dữ liệu Bài 1: một số khái niệm cơ bản i. Mục tiêu 1. Kiến thức. - Nắm đợc các vấn đề phải giải quyết trong 1 bài toán quản lý và sự cần thiết phải có CSDL. - Biết đợc khái niệm CSDL và hệ CSDL, cùng với các đặc trng của nó. - Biết hệ CSDL có 3 mức thể hiện. 2. Kỹ năng - Bớc đầu hình thành kĩ năng khảo sát thực tế cho ứng dụng CSDL. 3. Thái độ. - Trên cơ sở liên hệ với thực tiễn, HS hiểu thêm vai trò của Tin học trong một xã hội hiện đại, hứng thú và yêu thích môn học hơn; - Ham muốn học một hệ quản trị CSDL cụ thể để có khả năng giảI quyết các bài toán bằng máy tính điện tử, cụ thể là một bài toán quản lí đơn giản nào đó. ii. Phơng pháp và phơng tiện dạy học. 1. Phơng pháp: - HĐ 1: Phát vấn, gợi động cơ hớng đích - HĐ 2: Thuyết trình, phát vấn - HĐ 3: Thuyết trình, yêu cầu HS minh họa bằng ví dụ. 2. Phơng tiện: - Máy tính, máy chiếu, SGK, sách giáo viên. - Chuẩn bị một số bài toán quản lý gần với HS Stt H tờn Ngy sinh Gii tớnh on viờn Toỏn Lý Húa Vn Tin 1 Nguyn Tỳ Oanh 02/08/95 1 Y 7,2 5,6 6,4 6,6 8,7 2 Nguyn Vn Tin 20/01/95 1 Y 6,4 7,5 7,0 5,5 7,5 3 Lờ Th Phng 13/05/95 0 N 6,5 8,5 7,5 7,5 6,5 4 V Th Thanh H 22/04/95 0 N 7,5 6,4 7,3 6,2 7,7 5 Lờ Vn Hi 20/07/95 1 Y 7,8 6,5 8,3 8,4 6,5 Hỡnh 1. Vớ d h s hc sinh (1:Nam, 0: N - N: cha vo on, Y: ó vo on) iii. Hoạt động dạy- học Tìm hiểu bài toán quản lý. a. Mục tiêu: - Giúp học sinh thấy đợc một bài toán quản lý trong thực tiễn. - Bớc đầu thấy đợc sự cần thiết phải có CSDL. - Tạo lập hồ sơ: + Xác định chủ thể cần quản lý + Xác định cấu trúc hồ sơ + Thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau và lu trữ theo cấu trúc đã xác định. - Cập nhật hồ sơ: - 1 - Trng THPT Nam n I + Sửa chữa hồ sơ + Bổ sung hồ sơ + Xóa cá thể trong hồ sơ - Khai thác hồ sơ + Sắp xếp hồ sơ theo một tiêu chí nào đó để phù hợp với yêu cầu quản lý của tổ chức. + Tìm kiếm là việc tra cứu các thông tin có sẵn trong hồ sơ thỏa mãn một điều kiện nào đó. + Thống kê là cách khai thác hồ sơ dựa trên tính toán để đa ra các thông tin đặc trng, không có sẵn trong hồ sơ. + Lập báo cáo là việc sử dụng các kết quả tìm kiếm, thống kê, sắp xếp các đối tợng để tạo lập một hồ sơ mới có nội dung và cấu trúc khuôn dạng theo một yêu cầu cụ thể nào đó. b. Một số điểm cần lu ý khi thực hiện. - Nên lấy ví dụ bài toán quản lý thật gần gũi với học sinh, chẳng hạn bài toán quản lý điểm học sinh trong nhà trờng SGK. - Giáo viên cần cho học sinh thấy đợc rằng: việc lu trữ bảng dữ liệu này, ta có thể nhanh chóng trả lời đợc các câu hỏi mà có thể phải mất nhiều thời gian và công sức để tìm kiếm và thống kê trong sổ sách hồ sơ của từng học sinh. - Để học sinh thấy đợc đầy đủ vai trò tác dụng của hệ thống quả lý, cần quan tâm phân tích những vấn đề sau: + Nhiều công việc thờng gặp ở nhà trờng có khi phải nhiều ngời hỗ trợ thực hiện mới đạm bảo chính xác và hoàn thành đúng tiến độ. + Nếu lu trữ các thông tin về học sinh một cách hợp lý và đầy đủ, bảng dữ liệu còn có thể giúp chúng ta biết đợc những điều không đợc ghi trong sổ sách. c. Nội dung và các bớc tiến hành Hoạt động của giáo viên Hoạt động của HS HĐ 1. Gợi động cơ hớng đích Đặt vấn đề: Một xã hội văn minh phải đạt đợc trình độ cao về tổ chức quản lí. Ngày nay, những ứng dụng Tin học xuất hiện phổ biến trong các hoạt động quản lí Kinh tế Xã hội. - Nêu một số ví dụ để thấy các kĩnh vực Kinh tế Xã hội đều sử dụng máy tính trong công tác quản lí để đạt hiệu quả cao. HĐ 2. Tìm hiểu một số đặc điểm chung của bài toán quản lí. Công việc quản lý là rất hay gặp trong cuộc sống cụ thể là ở trừơng học, bệnh viện, xí nghiệp, khách sạn. Cụ thể là trong lớp học này để quản lý HS thì cần phải có hồ sơ HS. Hồ sơ này là gì? Các em xem hình 1 trang 4 SGK và trả lời các câu hỏi sau: Cụ thể học bạ cần phải quản lý thông tin gì? Các thông tin này ta có thể cập nhật đợc bằng cách thêm, sửa, xoá đợc không? Ta còn có thể khai thác chúng bằng cách nào? Ví dụ ở hình đã nêu sơ bộ về 1 bài toán quản lý còn công việc thờng gặp khi xử lý thông tin của 1 tổ chức ra sao chuyển mục 2. Trả lời: Học bạ, sổ điểm các môn. Trả lời: Họ và tên, Ngày sinh, giới tính, điểm các môn Trả lời: Sắp xếp, tìm kiếm, tổng hợp và lập báo cáo. - 2 - Tin hc 12. Gv: Trn Vn Trung HĐ 3. Các công việc thờng gặp khi xử lí thông tin của một tổ chức (Phân tích thêm về tạo lập hồ sơ và cập nhật hồ sơ) 2. Công việc thờng gặp khi xử lý thông tin của 1 tổ chức. Các thông tin này đợc lu trên giấy khi cập nhật và khai thác gặp rật nhiều bất cập để khắc phục ta cần ứng dụng công nghệ gì? Và so sách u nhợc điểm giữa thủ công và hiện đại. Ghi bài các công việc cần làm để quản lý đó là: - Tạo lập hồ sơ. - Cập nhật hồ sơ (thêm, xoá. sửa) - Khai thác hồ sơ (Sắp xếp, tìm kiếm, tổng hợp và báo cáo). - Đa ra 2 bài toán trong thực tế: + Liệt kê tất cả những học sinh có điểm TB của các môn học >=6.5. + Hiển thị tất cả những học sinh có ĐTB của một môn học bất kì <=2.0 - Hỏi: Nhà trờng cần các thông tin để làm gì? - Khái quát: Để lập các kế hoạch tiếp theo và ra các quyết định. Cần phải quản lý thông tin này trên máy tính sẽ có rất nhiều thuận lợi cụ thể: - Khai thác nhanh chóng. - Cập nhật không bị tẩy xoá. - In ấn đẹp, rõ ràng. Đọc sách trang 57, mô tả công việc phải làm. - Theo dõi ví dụ. - Khen thởng những học sinh có học lực Khá. - Có kế hoạch bồi dỡng những học sinh yếu kém. iv. củng cố - Đánh giá cuối bài 1. Nội dung đã học. Phân biệt 3 khái niệm CSDL, Hệ QTCSDL và Hệ CSDL 2. Câu hỏi và bài tập về nhà. Câu 1: Các công việc thờng gặp khi quản lí thông tin của một đối tợng nào đó? Câu 2: Lập bảng trên giấy gồm hai cột, cột 1 đặt tên là Tên môn học để liệt kê tất cả các môn học mà em đang học, cột 2 đặt tên Mã môn học, dùng ký hiệu 1,2,3 để đặt tên cho từng môn học. Đặt tên cho bảng Môn học. Rỳt kinh nghim - 3 - Trng THPT Nam n I Tiết 2 Ngày soạn: 18/08/2012 Bài 1: một số khái niệm cơ bản i. Mục tiêu. 1. Kiến thức. - Khái niệm CSDL và hệ QTCSDL - Biết một số ứng dụng trong thực tế. 2. Kỹ năng. - Cha đòi hỏi thao tác cụ thể. 3. Thái độ: - Thấy đợc tầm quan trọng của việc ứng dụng tin học trong quản lý ii. PHƯƠNG PHáP Và PHƯƠNG TIệN DạY HọC 1. Phơng pháp: - HĐ 1: Làm việc nhóm - HĐ 2: Đàm thoại, kích não, tái hiện, liên tởng. 2. Phơng tiện: - Máy tính, máy chiếu - Bảng viết, SGK, sách giáo viên. iii. Hoạt động dạy- học. 1. ổn định tổ chức: Nắm sơ tình hình lớp: điểm danh 2. Kiểm tra bài cũ: Câu 1: Vẽ sơ đồ tơng tác giữa CSDL và hệ QTCSDL nêu vai trò Con ngời và phần mềm ứng dụng trong mối quan hệ đó. Câu 2: Giả sử phải xây dựng một CSDL để quản lý mợn, trả sách ở th viện, theo em cần phải lu trữ những thông tin gì? Hãy cho biết những việc phải làm để đáp ứng nhu cầu quản lí của ngời thủ th. Từ sai sót của HS khi trả lời câu 2 GV phân tích một số sai lầm cơ bản của việc tạo các cột chứa dữ liệu của bảng tơng ứng để dẫn dắt đến việc phải hình thành vấn đề: Một số yêu cầu cơ bản của hệ CSDL (phần lớn liên quan đến CSDL). 3. Các bớc tiến hành Hoạt động của giáo viên Hoạt động của HS HĐ 1. Hình thành khái niệm CSDL, hệ quản trị CSDL. 3. Hệ cơ sở dữ liệu. 3.a. Khái niệm CSDL và hệ QTCSDL Có cần phải tạo CSDL không? Vì sao? * CSDL Đọc SGK trang 7-8 cho biết thế nào là 1 CSDL, Hệ QTCSDL, Phân biệt 2 khái niệm này Cơ sở dữ liệu (CSDL-Database) là tập hợp các dữ liệu có liên quan với nhau, chứa thông tin của một đối tợng nào đó (nh trờng học, bệnh viện, ngân hàng, nhà máy ), đợc lu trữ trên bộ nhớ Trả lời: có vì không tạo CSDL thì không có dữ liệu để cập nhật và khai thác. - 4 - Tin hc 12. Gv: Trn Vn Trung máy tính để đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin của nhiều ngời sử dụng với nhiều mục đích khác nhau. * Hệ QTCSDL Phần mềm giúp ngời sử dụng có thể tạo CSDL trên máy tính gọi là gì? Hiện nay có bao nhiêu hệ quản trị CSDL? Hệ QTCSDL: gắn liền với 1 phần mềm để xây dựng cập nhật CSDL và khai thác thông tin trong CSDL . Phần mềm này đợc gọi là hệ QTCSDL. * Hệ CSDL: Bao gồm 2 thành phần: CSDL và hệ QTCSDL HĐ 2. Liên hệ thực tế, liệt kê các ứng dụng CSDL trong các lĩnh vực Kinh tế Xã hội. 3.d. Một số hoạt động có sử dụng CSDL: - Phát vấn: Hãy cho biết một lĩnh vực có khai thác CSDL, nêu ví dụ về đối tợng cần quản lí, về thông tin cần tìm kiếm, cần báo cáo tơng ứng? - Phát vấn: Thông qua Internet, chúng ta đã từng khai thác CSDL cha? - GV kết luận: Việc xây dựng phát triển và khai thác các hệ CSDL ngày càng phổ biến trong mọi mặt hoạt động kinh tế - xã hội. Bởi vậy trong một xã hội văn minh, một công dân có trình độ văn hóa phổ thông phải hiểu biết những nguyên lí cơ bản về tổ chức và khai thác CSDL. Thiết kế, quản trị một hệ CSDL là một công việc hữu ích, thú vụ trong ngành IT. Trả lời: Hệ QTCSDL Các hệ quản trị CSDL phổ biến đợc nhiều ngời biết đến là MySQL, Oracle, PostgreSQL, SQL Server, DB2, v.v. Phần lớn các hệ quản trị CSDL kể trên hoạt động tốt trên nhiều hệ điều hành khác nhau nh Linux, Unix và MacOS ngoại trừ SQL Server của Microsoft chỉ chạy trên hệ điều hành Windows. - ứng dụng CSDL xuất hiện trong rất nhiều lĩnh vực: + Giáo dục và đào tạo + Cơ sở sản xuất, kinh doanh + Tổ chức tài chính + Ngân hàng + Hãng hàng không + Tổ chức viễn thông . iv. củng cố - bài tập về nhà 1. Nội dung đã học. - Khái niệm CSDL, hệ QT CSDL - Một số ứng dụng. 2. Câu hỏi và bài tập về nhà. Bài 1, 2, 3, 4 SGK trang 16 Rỳt kinh nghim - 5 - Trng THPT Nam n I Tiết 3 Ngày soạn: 25/08/2012 Bài 2: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu I. Mục tiêu - Biết khái niệm hệ QTCSDL - Biết đợc các chức năng của hệ QTCSDL - Biết đợc vai trò của con ngời khi làm việc với hệ CSDL - Biết các bớc xây dựng CSDL II. phơng pháp và phơng tiện dạy học 1. Phơng pháp: - HĐ 1: Thuyết trình phối hợp mô phỏng, liên tởng, trực quan, liên hệ thực tế. - HĐ 2: Mô phỏng, thuyết trình. - HĐ 3: Nghiên cứu tài liệu để làm bài tập qua đó có kiến thức - HĐ 4: Nghiên cứu tài liệu và đàm thoại. 2. Phơng tiện: - Sách GK tin học 12, sách giáo viên, máy chiếu, máy tính. III. tiến trình bài học 1. ổn định lớp : Kiểm tra sĩ số 2. Kiểm tra bài cũ: Câu1 : Trình bày định nghĩa của hệ quản trị cơ sở dữ liệu ? So sánh sự khác nhau giữ CSDL và hệ QTCSDL ? Câu 2: Nêu các yêu cầu cơ bản của hệ CSDL? Lấy ví dụ đối với tính cấu trúc và tính toàn vẹn? Hoạt động của giáo viên Hoạt động của HS HĐ 1. Tìm hiểu các chức năng cơ bản của 1 hệ quản trị CSDL. 1. Chức năng của hệ QTCSDL GV: Công việc đầu tiên để làm việc với CSDL là gì? a. Cung cấp môi trờng tạo lập CSDL GV: Trong môi trờng làm việc của Pascal để khai báo biến i,j là kiểu nguyên, biến k là kiểu thực ta làm thế nào? GV: Để khai báo cấu trúc bản ghi học sinh có các trờng: hoten, nơisinh, gioitinh, toan, ly, hoa trong pascal ta làm thế nào? - Khai báo kiểu và cấu trúc dữ liệu - Khai báo các ràng buộc - Chỉnh sửa cấu trúc GV: Dùng Access để minh hoạ ->GV chốt: Thực chất là cung cấp cho ngời dùng một ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu GV: Trong CSDL ngi ta dựng ngụn ng nh ngha d liu khai bỏo kiu v cu trỳc d liu. HS: Tạo lập CSDL HS: var i,j: integer; k: real; Type Hocsinh=record; Hoten:string[30]; Ngaysinh:string[10]; Gioitinh:Boolean; Doanvien:Boolean; Toan,ly,hoa,van,tin:real; End; HS: Quan sát - 6 - Tin hc 12. Gv: Trn Vn Trung b. Cung cấp môi trờng cập nhật và khai thác dữ liệu GV: Công việc tiếp theo sau khi đã xác định đợc cấu trúc của CSDL là gì? - Thao tác cập nhật dữ liệu (nhập, sửa, xoá) - Khai thác(sắp xếp, tìm kiếm, kết xuất báo cáo ) GV: Dùng Access hoặc excel để mô tả GV: Cung cấp cho ngời dùng một ngôn ngữ thao tác dữ liệu c. Cung cấp công cụ kiểm soát, điểu khiển truy cập vào CSDL Thông qua ngôn ngữ đìều khiển dữ liệu để đảm bảo: - Phát hiện và ngăn chặn sự truy cập không đợc phép GV: Chức năng này đảm bảo đợc yêu cầu nào của hệ CSDL? - Duy trì tính nhất quán của dữ liệu GV: Em lấy ví dụ về tính nhất quán của dữ liệu? - Tổ chức và điều khiển các truy cập đồng thời. GV: Lấy ví dụ việc truy cập đồng thời. - Khôi phục CSDL khi có sự cố ở phần cứng và phần mềm. - Quản lí các mô tả dữ liệu. HĐ 2. Tìm hiểu một số vai trò của con ngời khi làm việc với hệ CSDL 3. Vai trò của con ng ời khi làm việc với các hệ CSDL: a) Ngời QT CSDL: là một ngời hay một nhóm ngời đợc trao quyền điều hành hệ CSDL: - Thiết kế và cài đặt CSDL, hệ QTCSDL, và các phần mềm có liên quan. - Cấp phát các quyền truy cập CSDL - Duy trì các hoạt động hệ thống nhằm thỏa mãn các yêu cầu của các ứng dụng và của ngời dùng. b) Ngời lập trình ứng dụng: Nguời sử dụng có am hiểu về một hệ QTCSDL nào đó, dùng ngôn ngữ của hệ QTCSDL này để tạo một giao diện thân thiện qua chơng trình ứng dụng dễ sử dụng để thực hiện một số thao tác trên CSDL tùy theo nhu cầu. c) Ngời dùng : (còn gọi ngời dùng đầu cuối) Là ng- ời có thể không am hiểu gì về hệ QTCSDL nhng sử dụng giao diện thân thiện do chơng trình ứng dụng tạo ra để nhập dữ liệu và khai thác CSDL. HĐ 3. Hình thành hiểu biết ban đầu về quy trình HS: ghi bài HS: Nhập dữ liệu? HS: Quan sát HS: Tính an toàn và bảo mật thông tin HS: Trả lời HS: Nghe giảng Vai trò của con ngời (nói chung) đối với hệ CSDL? HS: Nghiên cứu SGK nêu vai trò của từng ngời. - 7 - Trng THPT Nam n I xây dựng một CSDL 4. Các bớc xây dựng cơ sở dữ liệu Chuyển ý: Một CSDL của một tổ chức có vai trò quan trọng trong công tác quản lý tổ chức đó. Bởi vậy việc xây dựng một CSDL thờng phải tuân theo một quy trình khoa học. Yêu cầu HS theo dõi SGK Phát vấn: Vì sao khi xây dựng một CSDL phải có b- ớc khảo sát? Bớc 1: Khảo sát Bớc 2: Thiết kế Bớc 3: Kiểm thử - DL phải phản ánh đúng và đầy đủ hoạt động của tổ chức. - Phải hiểu đợc các yêu cầu đặt ra của quản lý. -> Cần khảo sát. V. Củng cố - bài tập Truy vấn là gì? Còn gọi là truy hỏi: dùng các câu hỏi đặt ra ở phần mềm ứng dụng dựa vào yêu cầu khai thác thông tin để yêu cầu hệ QTCSDL tiếp nhận truy vấn và truy xuất dữ liệu một cách tự động. Đặt 3 câu truy vấn để khai thác thông tin về HS? Kết xuất là gì? Quá trình tạo ra kết quả : thông tin muốn tìm kiếm. Câu hỏi và bài tập về nhà : Câu 1: Em hiểu thế nào về thao tác cập nhật . Câu 2: Hãy phân nhóm các thao tác trên CSDL, nói rõ chi tiết các thao tác đó là gì? Câu 3: Vì sao hệ QTCSDL cần phải có khả năng phát hiện và ngăn chặn sự truy cập không đợc phép.? Hãy nêu ví dụ để minh họa cho giải thích Câu 4:Vai trò của con ngời trong mối tơng tác giữa các thành phần CSDL. Em muốn giữ vai trò gì khi làm việc với các hệ CSDL? Vì sao Câu 5: Trong các chức năng của hệ QTCSDL chức năng nào là quan trọng nhất, vì sao? Câu 6:Dựa vào Sơ đồ chi tiết mô tả sự tơng tác của hệ QTCSDL em hãy mô tả sơ lợc về hoạt động của một hệ QTCSDL Rỳt kinh nghim - 8 - Tin hc 12. Gv: Trn Vn Trung Tiết 4 Ngày soạn: 26/08/2012 BàI TậP Và THựC HàNH 1 i. Mục tiêu 1. Kiến thức: - Biết xác định những việc cần làm trong hoạt động QL một công việc đơn giản. - Biết một số công việc cơ bản khi xây dựng một CSDL đơn giản. 2. Kỹ năng: - Bớc đầu hình thành kĩ năng khảo sát thực tế cho ứng dụng CSDL. 3. T tởng, tình cảm - Xác định thái độ nghiêm túc trong học tập khi làm quen với nhiều quy định nghiêm ngặt khi xây dựng một CSDL đơn giản. - Có ý thức cố gắng học tập vợt qua những lúng túng, khó khăn trong quá trình xây dựng CSDL; II. phơng pháp và phơng tiện dạy học 1. Phơng pháp: - Kết hợp các phơng pháp dạy học nh thuyết trình, vấn đáp, thao tác mẫu, giải thích. - Tổ chức những hoạt động phòng máy để HS có thể chủ động tìm hiểu hệ CSDL. 2. Phơng tiện: - SGK Tin học 12, vở ghi; Sách tham khảo về hệ CSDL nếu có; - Máy chiếu, phòng máy; Hình ảnh về các bảng: + Bảng tacgia Magt hoten ngsinh ngmat tieusu + Bảng sach masach tensach loaisach nxb mamxb giatien Matg noidung +Bảng hocsinh mathe hoten ngsinh gioitinh Lop Ngaycap diachi + Bảng phieumuon mathe Sophieu ngaymuon ngaycantra masach slmuon + Bảng trasach Sophieu ngaytra sobienbanghisuco + Bảng hoadon Sohoadon masach Soluongthanhli + Bảng thanhli So_bbtl Masach Soluongthanhli + Bảng denbu So_bbdb masach Sldenbu Tiendenbu - 9 - Trng THPT Nam n I - Nội quy th viện, một số mẫu thẻ th viện, mẫu phiếu mợn - trả sách, mẫu sổ quản lí sách của th viện trờng THPT. iii. hoạt động dạy học 1. Hoạt động 1: Thực hiện bài tập 1. a. Mục tiêu: - Giúp học sinh biết các nội quy th viện, thẻ th viện, phiếu mợn trả sách, mẫu sổ quản lí sách của th viện trờng THPT. - Giúp học sinh biết đợc các yêu cầu trong công tác quản lý th viện. b. Nội dung: - Tìm hiểu nội quy th viện, thẻ th viện, phiếu mợn trả sách, mẫu sổ quản lí sách của th viện trờng THPT. c. Một số điểm cần lu ý khi thực hiện - Để tránh mất nhiều thời gian, học sinh phải tự tìm hiểu ở th viện của trờng - Nên nêu các điểm chính nhất để học sinh biết các ràng buộc trong CSDL sẻ đợc xây dựng sau này: thời hạn mợn sách, số lợng sách đợc mợn mỗi lần, d. Các bớc tiến hành Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh - Yêu cầu đại diện nhóm 1 trình bày nội quy th viện trớc lớp - Yêu cầu đại diện nhóm 2 trình bày mẫu thẻ th viện - Yêu cầu đại diện nhóm 3 trình bày phiếu mợn trả sách. - Yêu cầu đại diện nhóm 4 trình bày sổ quản lý sách. - Đại diện của từng nhóm lên trình bày. Thành viên của từng nhóm có thể bổ sung, góp ý. - Mẫu thẻ: mã thẻ, họ và tên học sinh, ngày sinh, noi sinh, giới tính, lớp, địa chỉ. - Phiếu mợn/ trả sách: số phiếu, ngày mợn, ngày trả, họ và tên, ngày sinh, giới tính, lớp. - Sổ quản lý sách: mã sách, tên sách, só lợng. 2. Hoạt động 2: Thực hiện bài tập 2. a. Mục tiêu: - Học sinh biết các hoạt động chính của th viện. - Học sinh biết xác định các chức năng cần có của hệ thống quản lý th viện: Mua và nhập sách vào th viện, thanh lí sách, cho mợn sách, nhận trả sách, kiểm kê sách, b. Nội dung: - Kể tên các hoạt động chính của th viện. c. Các bớc tiến hành Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh - Yêu cầu học sinh liệt kê tất cả các đối tợng có liên quan đến CSDL. - Chia lớp thành 3 nhóm đại diện cho 3 đối t- ợng chính liên quan đến CSDL để thảo luận - Yêu cầu từng nhóm liệt kê các hoạt động chính của nhóm mình và giải thích ý nghĩa của mỗi hoạt động đó. - Ngời đọc sách, ngời thủ th, ngời quản lý. - Nhóm thủ th: cho mợn sách, kiểm kê sách. - Nhóm ngời quản lý: mua sách, nhập sách, thanh lí sách. - Nhóm ngời đọc sách: mợn sách, trả sách. - Đai diện nhóm trình bày. - Theo dõi nhận xét của giáo viên để rút ra - 10 - [...]... toán quản lý b Vớ d: Hoạt động của học sinh - Theo dõi liên tởng Vớ d: Để quản lý học sinh một lớp, chúng ta cần tạo bảng với những thông tin sau: Họ và tên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ là đoàn viên hay không, tổ, điểm tring bình các môn: Toán, Lý, Hoá, Tin Các thông tin học sinh đợc lu vào hồ sơ Lớp Đến cuối học kỳ căn cứ vào điểm trung bình các môn, giáo viên tạo báo cáo thống kê và đánh giá học. .. triển của Tin học nhằm giải các bài toán thực tiễn ngày càng phức tạp - Mong muốn học một hệ quản trị CSDL cụ thể để có khả năng giải các bài toán bằng máy tính điển tử; ii phơng pháp và phơng tiện dạy học 1 Phơng pháp: - Kết hợp các phơng pháp giảng dạy nh thuyết trình, vấn đáp, lấy ví dụ minh họa, mở rộng và củng cố vấn đề bằng kiểm tra đánh giá 2 Phơng tiện: - Sách GK tin 12, Sách GV tin 12, đĩa chứa... triển của Tin học nhằm giải các bài toán thực tiễn ngày càng phức tạp - Mong muốn học một hệ quản trị CSDL cụ thể để có khả năng giải các bài toán bằng máy tính điển tử; ii phơng pháp và phơng tiện dạy học 1 Phơng pháp: Kết hợp các phơng pháp giảng dạy nh thuyết trình, vấn đáp, lấy ví dụ minh họa, mở rộng và củng cố vấn đề bằng kiểm tra đánh giá 2 Phơng tiện: - Sách GK tin 12, Sách GV tin 12, đĩa chứa... liên tởng - HĐ 2, HĐ 3, HĐ 4: Phơng pháp trực quan 2 Phơng tiện: - Máy vi tính, máy chiếu dùng để giới thiệu các ví dụ và các thao tác - Bảng HOC_SINH - Bảng các kiểu dữ liệu: Kiu d liu Mụ t Minh ha D liu ch - s THPT Hai B Trng, Text Lp 12A, 054.849397 (s in thoi) D liu kiu s 123 , - 123 7 Number 1 .23 Date/Time D liu ngy/thi gian 12/ 2/06, 1 :23 :45 PM Currency D liu kiu tin t $ 123 4, 10 023 4 VN D liu kiu... môn, giáo viên tạo báo cáo thống kê và đánh giá học lực của tờng học sinh và của toàn lớp Với bài toán trên có thể dùng Access xây dựng CSDL giúp giáo viên quản lý học sinh lớp mình, cập nhật thông tin, tính điểm trung bình môn, tính toán và thống kê một cách tự động 2 Hoạt động 2: Tìm hiểu các đối tợng chính của Access a Mục tiêu: - Học sinh biết có 4 đối tợng chính trong Access:: bảng, mẫu hỏi, biểu... kiếm, tra cứu thông tin, kết xuất báo cáo d Cả ba câu trên Câu 10: Ngời nào có vai trò quan trọng trong vấn đề phân quyền hạn truy cập sử dụng CSDL trên mạng máy tính a Ngời dùng cuối b Ngời lập trình c Nguời quản trị CSDL d Cả ba ngời trên Đáp án (Mỗi đáp án đúng 1đ) Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án 1 2 3 4 5 A D C B D 6 7 8 9 10 D D A D D 11 12 13 14 15 C D C B D 16 17 18 19 20 D D C A A Rút... dạy học 1 Phơng pháp: - HĐ 1, HĐ 2, HĐ 3: Phơng pháp trực quan - HĐ 4: Phơng pháp vấn đáp tìm tòi, phát hiện giải quyết vấn đề - HĐ 5: Phơng pháp dạy học theo lí thuyết kiến tạo 2 Phơng tiện: - Máy vi tính, máy chiếu Projector dùng để chiếu các ví dụ - Sách GK tin 12, Sách GV tin 12 - CSDL Quanli_hs , có một bảng đã đợc nhập dữ liệu iii tiến trình dạy học 1 ổn định tổ chức: - Chào hỏi, điểm danh 2 Kiểm... lí gì? Dữ liệu phán ánh những VD1: Quản lý Siêu thị cần có CSDL để lu trữ dữ liệu phán ánh các hoạt động xuất nhập hàng, thông tin gì? mua hàng, thống kê hàng tồn kho, hàng bán chạy và doanh thu từng kì VD2: Bệnh viện cần có CSDL để lu trữ thông tin của bệnh nhân nh: Các bệnh tiền sử của Bệnh viện cần CSDL để làm gì? bệnh nhân, quá trình điều trị trớc đó, để có Đó là những thông tin gì? thể đa ra... 4, 5 SGK - Xem nội dung phụ lục 1 - Xem trớc nội dung bài thực hành 2 Tạo cấu trúc bảng Rỳt kinh nghim - 28 - Tin hc 12 Gv: Trn Vn Trung Tiết 11, 12 Ngày soạn: 28 /09 /20 12 Bài tập và thực hành số 2 I Mục tiêu: Tạo cấu trúc bảng 1 Về kiến thức: - Nắm qui trình thiết... cài đặt Access - CSDL QuanLi_HS, có bảng Hoc_Sinh - Sách GK tin 12, Sách GV tin 12, đĩa chứa các chơng trình minh họa (quản lý học sinh:gv biên soạn) iii hoạt động dạy học Tiết 11: 1 ổn định tổ chức: Điểm danh 2 Kiểm tra bài cũ: - Nêu tạo bảng, các tính chất của trờng? 3 Nội dung: 1 Hoạt động 1: Thực hiện bài tập 1 và bài tập 2 a Mục tiêu: - Học sinh khởi động đợc Access, tạo đợc CSDL, tạo đợc bảng trong . đúng Câu 2: Thành phần chính của hệ QTCSDL: a. Bộ quản lý tập tin và bộ xử lí truy vấn b. Bộ truy xuất dữ liệu và bộ bộ quản lý tập tin c. Bộ quản lý tập tin và bộ truy xuất dữ liệu d. Bộ xử lý. kinh nghiệm - 12 - Tin hc 12. Gv: Trn Vn Trung Tiết 5 Ngày soạn :27 /08 /2 0 12 Bài tập i. Mục tiêu 1. Kiến thức - Học sinh nắm các khái niệm đã học: CSDL, sự cần thiết phải có. Cả ba ngời trên Đáp án (Mỗi đáp án đúng 1đ) Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án 1 A 6 D 11 C 16 D 2 D 7 D 12 D 17 D 3 C 8 A 13 C 18 C 4 B 9 D 14 B 19 A 5 D 10 D 15 D 20 A Rút kinh nghiệm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tin học lớp 12_Bộ 2, Giáo án Tin học lớp 12_Bộ 2, Giáo án Tin học lớp 12_Bộ 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn