Nghệ thuật quân sự Việt Nam từ khi có Đảng lãnh đạo

108 3,211 22
Tran Thanh Hien

Tran Thanh Hien Gửi tin nhắn

Tải lên: 5,839 tài liệu

  • Loading...
1/108 trang
Tải xuống 8,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2013, 16:42

Nghệ thuật quân sự Việt Nam từ khi có Đảng lãnh đạo MỤC LỤC PHẦN I: MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài . 2. Mục đích nghiên cứu . 3. Nhiệm vụ nghiên cứu 4. Đối tượng nghiên cứu 5. Phương pháp nghiên cứu . 6. Giả thuyết khoa học . 7. Kết cấu của luận văn PHẦN II: NỘI DUNG CHƯƠNG 1: NGHỆ THUẬT QUÂN SỰ ĐÁNH GIẶC GIỮ NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM 1.1. Khái niệm về nghệ thuật quân sự Việt Nam 1.2. Các yếu tố tác động đến việc hình thành nghệ thuật quân sự đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam 1.2.1. Địa lí 1.2.2. Kinh tế 1.2.3. Chính trị 1.2.4. Văn hoá - Xã hội 1.3. Nét nổi bật của nghệ thuật quân sự đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam 1.3.1. Tư tưởng kế sách đánh giặc 1.3.2. Toàn dân là binh, cả nước đánh giặc 1.3.3. Nghệ thuật lấy nhỏ đánh lớn, lấy ít địch nhiều, lấy yếu chống mạnh 1 1.3.4. Nghệ thuật kết hợp đấu tranh giữa các mặt trận quân sự, chính tri, ngoại giao, binh vận CHƯƠNG 2: NGHỆ THUẬT QUÂN SỰ VIỆT NAM TỪ KHI CÓ ĐẢNG LÃNH ĐẠO 2.1. Sự ra đời của Đảng và vai trò của Đảng đối với cách mạng Việt Nam 2.1.1. Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam 2.1.1.1. Đồng chí Nguyễn Ái Quốc truyền bá chủ nghĩa Mac – Lenin, chuẩn bị thành lập Đảng. 2.1.1.2. Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 2.1.2. Vai trò của Đảng đối với cách mạng Việt Nam 2.1.2.1. Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930 – 1945) 2.1.2.2. Đảng lãnh đạo công cuộc xây dựng, củng cố chính quyền cách mạng và kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954) 2.1.2.3. Đảng lãnh đạo thực hiện hai chiến lược cách mạng: cách mạng XHCN ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam (1954 – 1975) 2.1.2.4. Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam độc lập, thống nhất và XHCN (1975 – 1985) 2.1.2.5. Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo công cuộc đổi mới (1986 – nay) 2.2. Cơ sở hình thành nghệ thật quân sự Việt Nam từ khi có Đảng lãnh đạo 2.2.1. Lý luận chủ nghĩa Mác – Lê nin về tư tưởng quân sự 2.2.2. Tư tưởng quân sự của Hồ Chí Minh 2.2.3. Truyền thống, kinh nghiệm, nghệ thuật đánh giặc của tổ tiên 2.3. Nét đặc sắc của nghệ thuật quân sự Việt Nam từ khi có đảng lãnh đạo 2.3.1. Nét đặc sắc của quân sự chiến lược 2.3.2. Nét đặc sắc của nghệ thuật chiến dịch 2.3.3. Nét đặc sắc của chiến thuật 2 CHƯƠNG 3: VẬN DỤNG MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM VỀ NGHỆ THUẬT QUÂN SỰ VIỆT NAM VÀO SỰ NGHIỆP BẢO VỆ TỔ QUỐC XHCN 3.1. Quán triệt tư tưởng tích cực tiến công 3.2. Nghệ thuật quân sự toàn dân đánh giặc 3.3. nghệ thuật tạo sức mạnh tổng hợp bằng lực, thế, thời và mưu kế 3.4. Quán triệt tư tưởng lấy ít địch nhiều, biết tập trung ưu thế lực lượng cần thiết để đánh thắng địch 3.5. Kết hợp tiêu hao, tiêu diệt địch với bảo vệ vững chắc các mục tiêu PHẦN III: TỔNG KẾT KẾT LUẬN ĐỀ XUẤT TÀI LIỆU THAM KHẢO 3 PHẦN I: MỞ ĐẦU 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Trên quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài thể hiện ở các nội dung sau: Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta đã từng nói : “Các vua hùng đã có công dựng nước Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước” Dựng nước luôn đi đôi với giữ nước đã trở thành quy luật tồn tại và phát triển của dân tộc Việt Nam. Kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là vấn đề có chiến lược sống còn, đảm bảo cho dân tộc ta mãi mãi trường tồn và cường thịnh. Dân tộc Việt Nam đã trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước đầy gian khổ và hi sinh nhưng rất vẻ vang. Một dân tộc mà hàng bao thế hệ kế tiếp nhau phải chống giặc ngoại xâm, trong những điều kiện rất ác liệt, trong so sánh lực lượng hết sức chênh lệch, tiến hành chiến tranh vệ quốc vứi hoàn cảch một nước kinh tế còn lạc hậu, chống lại sự xâm lực của những kẻ thù giàu mạnh, đông quân hơn trang bị hiện đại hơn, người Việt Nam đã tìm ra cách đánh riêng, có hiệu quả. Đó là cả nước đánh giặc, kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kì, tự lực cách sinh; mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi làng xóm, đường phố là một pháo đài, đánh giặc mọi nơi mọi lúc và bằng mọi vũ khí có trong tay. Qua mỗi cuộc chiến tranh, thời nào dân tộc ta cũng có anh hùng hào kiệt, những tướng lĩnh thao lược, nhưng nhà quân sự, chính trị kiệt xuất. Trước những kẻ thù xảo quyệt và hung bạo, dân tộc Việt Nam đã vùng lên, dám đánh, quyết đánh, biết đánh và biết thắng bằng sức mạnh truyền thống dân tộc anh hùng, lòng dũng cảm và trí tuệ của con người Việt Nam giàu lòng 4 nhân nghĩa nhưng rất kiên cường. Nghệ thuật đánh giặc, tư tưởng lý luận quân sự Việt Nam phát triển và trở thành một truyền thống quân sự độc đáo, một kế sách giữ nước thích hợp và đạt đến đỉnh cao học thuyết chiến tranh nhân dân trong thời đại Hồ Chí Minh. Kế thừa và phát triển nghệ thuật đánh giặc của tổ tiên, nghệ thuật quân sự Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng đã không ngừng phát triển, gắn liền với hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mĩ là sản phẩm đích thực về học thuyết của Đảng cộng sản Việt Nam và Hồ Chí Minh về bạo lực cách mạng, học thuyết chiến tranh toàn dân, toàn diện trên đất nước ta nhằm đập tan bạo lực phản cách mạng của chủ nghĩa đế quốc thể hiện nguyện vọng tha thiết về một nền hoà bình, độc lập tự do của cả dân tộc. Thắng lợi của kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mĩ xâm lược đã khẳng định sự ra đời tính cách mạng và tính khoa học cuả một phương thức tiến hành chiến tranh nhân dân, một nền nghệ thuật quân sự của chiến tranh toàn dân và chiến tranh toàn diện ở nước ta. Bằng sự lãnh đạo tài tình của Đảng đã lãnh đạo quân và dân ta vận dụng những hình thức va phương thức đấu tranh cách mạng một cách hợp lí; nâng cao phương thức đó lên một trình độ nghệ thuật mới phù hợp với quy luật của chiến tranh cách mạng. Chính nền khoa học và nghệ thuật quân sự cách mạng tuy còn non trẻ nhưng dưới sự lãnh đạo dẫn dắt của Đảng ta vẫn luôn luôn tràn đầy một sức sống mãnh liệt, cũng chính sức mạnh tiềm tàng ấy đã khơi dậy sự đồng lòng của quân và dân ta, làm phá sản học thuyết chiến tranh xâm lược, các sản phẩm tư duy quân sự tinh tuý nhất của nước Pháp và đế quốc Mĩ trong so sánh lực lượng rất không cân sức ban đầu. Lịch sử dân tộc ta đã để lại một pho tàng kinh nghiệm vô giá, những bài học sâu sắc cho muôn đời. Càng tự hào và trân trọng di sản quá khứ, 5 chúng ta càng phải khai thác, khơi dậy nguồn sức mạnh của bao thế hệ người Việt Nam, của cả dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. trong cuộc sống đổi mới , trong sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá chúng ta cần vận dụng sáng tạo những bài học lịch sử, phát huy truyền thống anh hùng dân tộc, tinh thần yêu nước nồng nàn cũng như truyền thống lao động, chiến đấu dũng cảm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân tộc để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, việc học tập, nghiên cứu nghệ thuật quân sự để kế thừa, phát huy, vận dụng vào xây dựng bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN là rất cần thiết, đó là trách nhiệm là nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi người dân Việt Nam hiện nay. Từ những lý do trên tôi quyết định chọn đề tài: “Những nét đặc sắc của nghệ thuật quân sự Việt Nam từ khi có đảng lãnh đạo” làm đề tài nghiên cứu. 2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU - Tìm hiểu về quá trình hình thành và phát triển của nghệ thuật đánh giặc giữa nước của dân tộc Việt Nam. - Tìm hiểu về những nét đăc sắc của nghệ thuật quân sự Việt Nam từ khi có Đảng lãnh đạo. - Nghiên cứu để có thể làm tài liệu tham khảo và làm cơ sở để giảng dạy môn “Giáo Dục Quốc Phòng” sau này. 3. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU Để làm sáng tỏ mục đích nghiên cứu, đề tài cần tập trung giải quyết các nhiệm vụ trọng tâm sau: Thứ nhất: Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của nghệ thuật quân sự Viêt Nam Thứ hai: Tìm hiểu nghiên cứu các yếu tố tác động và nội dung nghệ thuật đánh giặc giữ nước của tổ tiên 6 Thứ ba: Nghiên cứu về nghệ thuật quân sự Việt Nam từ khi có Đảng lãnh đạo. 4. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU - Tiềm hiểu về “nét đặc sắc của nghệ thuật quân sự Việt Nam từ khi có Đảng lãnh đạo”. 5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU - Sử dụng phương pháp lý luận thông qua việc nghiên cứu thu thập tài liệu, các kênh thông tin quân đội - Sử dụng phương pháp hệ thống để thể hiện đầy đủ quá trình hình thành và phát triển của nghệ thuật quân sự Việt Nam 6. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC Sau khi nghiên cứu thành công, đề tài này sẽ giúp cho chúng ta hiểu được rõ hơn về Những nét đặc sắc của nghệ thuật quân sự Việt Nam từ khi có đảng lãnh đạo, vận dụng một số bài học kinh nghiệm về nghệ thuật quân sự Việt Nam vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Đây cũng sẽ là nguồn tài liệu trợ giúp chúng ta khi giảng dạy môn Giáo Dục Quốc Phòng – An Ninh. 7. KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN Ngoài phần mở đầu, phần kết, tài liệu tham khảo, phần nội dung gồm có: CHƯƠNG 1: NGHỆ THUẬT QUÂN SỰ ĐÁNH GIẶC GIỮ NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM 1. Khái niệm về nghệ thuật quân sự Việt Nam 2. Các yếu tố tác động đến việc hình thành nghệ thuật quân sự đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam 2.1. Địa lí 2.2. Kinh tế 7 2.3. Chính trị 2.4. Văn hoá - Xã hội 3. Nét nổi bật của nghệ thuật quân sự đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam 3.2. Tư tưởng kế đánh giặc 3.3. Toàn dân là binh, cả nước đánh giặc 3.4. Nghệ thuật lấy nhỏ đánh lớn, lấy ít địch nhiều, lấy yếu chống mạnh 3.5. Nghệ thuật kết hợp đấu tranh giữa các mặt trận quân sự, chính tri, ngoại giao, binh vận CHƯƠNG 2: NGHỆ THUẬT QUÂN SỰ VIỆT NAM TỪ KHI CÓ ĐẢNG LÃNH ĐẠO 2.1. Sự ra đời của Đảng và vai trò của Đảng đối với cách mạng Việt Nam 2.1.1. Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam 2.1.1.1. Đồng chí Nguyễn Aí Quốc truyền bá chủ nghĩa Mac – Lenin, chuẩn bị thành lập Đảng. 2.1.1.2. Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 2.1.2. Vai trò của Đảng đối với cách mạng Việt Nam 2.1.2.1. Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930 – 1945) 2.1.2.2. Đảng lãnh đạo công cuộc xây dựng, củng cố chính quyền cách mạng và kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954) 2.1.2.3. Đảng lãnh đạo thực hiện hai chiến lược cách mạng: cách mạng XHCN ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam (1954 – 1975) 2.1.2.4. Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam độc lập, thống nhất và XHCN (1975 – 1985) 2.1.2.5. Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo công cuộc đổi mới (1986 – nay) 2.2. Cơ sở hình thành nghệ thật quân sự Việt Nam từ khi có Đảng lãnh đạo 8 2.2.1. Lý luận chủ nghĩa Mác – Lê nin về tư tưởng quân sự 2.2.2. Tư tưởng quân sự của Hồ Chí Minh 2.2.4. Truyền thống, kinh nghiệm, nghệ thuật đánh giặc của tổ tiên 2.3. Nét đặc sắc của nghệ thuật quân sự Việt Nam từ khi có đảng lãnh đạo 2.3.1. Nét đặc sắc của quân sự chiến lược 2.3.2. Nét đặc sắc của nghệ thuật chiến dịch 2.3.3. Nét đặc sắc của chiến thuật CHƯƠNG 3. VẬN DỤNG MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM VỀ NGHỆ THUẬT QUÂN SỰ VIỆT NAM VÀO SỰ NGHIỆP BẢO VỆ TỔ QUỐC XHCN 3.1. Quán triệt tư tưởng tịch cực tiến công 3.2. Nghệ thuật quân sự toàn dân đánh giặc 3.3. nghệ thuật tạo sức mạnh tổng hợp bằng lực, thế, thời và mưu kế 3.4. Quán triệt tư tưởng lấy it địch nhiều, biết tập trung ưu thế lực lượng cần thiết để đánh thắng địch 3.5. Kết hợp tiêu hao, tiêu diệt địch với bảo vệ vững chắc các mục tiêu PHẦN III. TỔNG KẾT KẾT LUẬN ĐỀ XUẤT TÀI LIỆU THAM KHẢO 9 PHẦN II : NỘI DUNG CHƯƠNG 1: NGHỆ THUẬT ĐÁNH GIẶC GIỮ NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM 1.1 khái niệm nghệ thuật quân sự Viêt Nam “Nghệ thuật quân sự lí luận, thực tiễn chuẩn bị và thực hành chiến tranh, chủ yếu là đấu tranh vũ trang gồm chiến lược quấn sự, nghệ thuật chiến dịch và chiến thuật” _ chiến lươc quân sự là lí luận, thực tiễn chuẩn bị cho đất nước, lực lượng vũ trang nhằm ngăn chặn và sẵn sàng tiến hành chiến tranh, lập kế hoạch chuẩn bi và tiến hành chiên tranh. Chiến lược quân sự la bộ phận hợp thành và là bộ phận quan trọng nhất, có tác dụng chủ đạo trong nghệ thuât quân sự. _ chiến dịch là tổng thể các trận đấu( trong đó có những trận đánh then chốt) có tác động liên quan chặt chẽ, diễn ra trong một không gian, thời gian nhất định, dưới quyền chỉ huy thống nhất của một bộ phận để nhằm hoàn thành những nhiệm vụ do chiến lược vạch ra. _ chiến thuật là lí luận và thực tiễn về chuẩn bị và thực hành trận chiến đấu của phân đội, binh đội, binh đoàn lực lượng vũ trang, bộ phận hợp thành của nghệ thuật quân sự Việt Nam. _ ba bộ phận của nghệ thuật quân sự thống nhất , liên quan chặt chẽ, tác động bổ sung cho nhau. Trong đó chiến lược quân sự đóng vai trò quyết định chủ đạo, chi phối nghệ thuật chiến dịch và chiến thuật trở thành phương tiện thực hiện những nhiệm vụ do chiến lược vạch ra nhưng có tac động trở lại đối với chiến lược quân sự. 10 [...]... quân sự đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam 2.1. Địa lí2.2. Kinh tế7 Chương II :Nghệ thuật quân sự Việt Nam từ khi có đảng lãnh đạo 2.1. sự ra đời của đảng vài trò của đảng đối với cách mạng Việt Nam 2.1.1 .sự ra đời của đảng 2.1.2.vai trò của đảng đối với cách mạng Viêt Nam 2.1.2.1. Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930 – 1945)Ngay sau khi ra đời, Đảng đã quy tụ các tầng lớp nhân dân... thông tin quân đội- Sử dụng phương pháp hệ thống để thể hiện đầy đủ quá trình hình thành và phát triển của nghệ thuật quân sự Việt Nam 6. GIẢ THUYẾT KHOA HỌCSau khi nghiên cứu thành công, đề tài này sẽ giúp cho chúng ta hiểu được rõ hơn về Những nét đặc sắc của nghệ thuật quân sự Việt Nam từ khi có đảng lãnh đạo, vận dụng một số bài học kinh nghiệm về nghệ thuật quân sự Việt Nam vào sự nghiệp... dân tộc anh hùng và không một thế lực xâm lược nào có thể khuất phục nổi. 1.3.3. Nghệ thuật lấy nhỏ đánh lớn, lấy ít địch nhiều, lấy yếu chống mạnh- Cơ sở xác định:36 Thứ ba: Nghiên cứu về nghệ thuật quân sự Việt Nam từ khi có Đảng lãnh đạo. 4. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU- Tiềm hiểu về “nét đặc sắc của nghệ thuật quân sự Việt Nam từ khi có Đảng lãnh đạo .5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU - Sử dụng phương... đạo 2.2.1. Lý luận chủ nghĩa Mác – Lê nin về tư tưởng quân sự 2.2.2. Tư tưởng quân sự của Hồ Chí Minh2.2.3. Truyền thống, kinh nghiệm, nghệ thuật đánh giặc của tổ tiên2.3. Nét đặc sắc của nghệ thuật quân sự Việt Nam từ khi có đảng lãnh đạo 2.3.1. Nét đặc sắc của quân sự chiến lược 2.3.2. Nét đặc sắc của nghệ thuật chiến dịch2.3.3. Nét đặc sắc của chiến thuật 2 Nền kinh tế nước ta trước đây chủ yếu lấy... 1954)2.1.2.3. Đảng lãnh đạo thực hiện hai chiến lược cách mạng: cách mạng XHCN ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam (1954 – 1975)2.1.2.4. Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam độc lập, thống nhất và XHCN (1975 – 1985)2.1.2.5. Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo công cuộc đổi mới (1986 – nay)2.2. Cơ sở hình thành nghệ thật quân sự Việt Nam từ khi có Đảng lãnh đạo 2.2.1. Lý luận... ĐẠO2.1. Sự ra đời của Đảng và vai trò của Đảng đối với cách mạng Việt Nam 2.1.1. Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam 2.1.1.1. Đồng chí Nguyễn Ái Quốc truyền bá chủ nghĩa Mac – Lenin, chuẩn bị thành lập Đảng. 2.1.1.2. Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 2.1.2. Vai trò của Đảng đối với cách mạng Việt Nam 2.1.2.1. Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930 – 1945)2.1.2.2. Đảng lãnh đạo công... ta có truyền thống đoàn kết, yêu nước, thương nòi, ý chí đấu tranh kiên cường bất khuất, 24 2.2.1. Lý luận chủ nghĩa Mác – Lê nin về tư tưởng quân sự 2.2.2. Tư tưởng quân sự của Hồ Chí Minh2.2.4. Truyền thống, kinh nghiệm, nghệ thuật đánh giặc của tổ tiên2.3. Nét đặc sắc của nghệ thuật quân sự Việt Nam từ khi có đảng lãnh đạo 2.3.1. Nét đặc sắc của quân sự chiến lược 2.3.2. Nét đặc sắc của nghệ. .. vạn quân Xiêm và gần 30 vạn quân Mãn Thanh sang xâm lược nước ta, Nguyễn Huệ đã tổ chức cuộc hành binh thần tốc, tập trung lực lượng mạnh, đánh bất ngờ, với sự hiệp đồng giữa quân thuỷ, kỵ binh, pháo binh và voi chiến đã đánh tan quân 18 1.3.4. Nghệ thuật kết hợp đấu tranh giữa các mặt trận quân sự, chính tri, ngoại giao, binh vậnCHƯƠNG 2: NGHỆ THUẬT QUÂN SỰ VIỆT NAM TỪ KHI CÓ ĐẢNG LÃNH ĐẠO2.1.... vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Đây cũng sẽ là nguồn tài liệu trợ giúp chúng ta khi giảng dạy môn Giáo Dục Quốc Phòng – An Ninh.7. KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂNNgoài phần mở đầu, phần kết, tài liệu tham khảo, phần nội dung gồm có: CHƯƠNG 1: NGHỆ THUẬT QUÂN SỰĐÁNH GIẶC GIỮ NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM 1. Khái niệm về nghệ thuật quân sự Việt Nam 2. Các yếu tố tác động đến việc hình thành nghệ thuật quân sự đánh giặc... đạo 2.3.1. Nét đặc sắc của quân sự chiến lược 2.3.2. Nét đặc sắc của nghệ thuật chiến dịch2.3.3. Nét đặc sắc của chiến thuật CHƯƠNG 3. VẬN DỤNG MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM VỀ NGHỆ THUẬT QUÂN SỰ VIỆT NAM VÀO SỰ NGHIỆP BẢO VỆ TỔ QUỐC XHCN3.1. Quán triệt tư tưởng tịch cực tiến công3.2. Nghệ thuật quân sự toàn dân đánh giặc3.3. nghệ thuật tạo sức mạnh tổng hợp bằng lực, thế, thời và mưu kế3.4. Quán triệt . nghệ thuật quân sự Việt Nam từ khi có Đảng lãnh đạo. 4. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU - Tiềm hiểu về “nét đặc sắc của nghệ thuật quân sự Việt Nam từ khi có Đảng. đặc sắc của nghệ thuật quân sự Việt Nam từ khi có đảng lãnh đạo, vận dụng một số bài học kinh nghiệm về nghệ thuật quân sự Việt Nam vào sự nghiệp xây
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghệ thuật quân sự Việt Nam từ khi có Đảng lãnh đạo, Nghệ thuật quân sự Việt Nam từ khi có Đảng lãnh đạo, Nghệ thuật quân sự Việt Nam từ khi có Đảng lãnh đạo

Bình luận về tài liệu nghe-thuat-quan-su-viet-nam-tu-khi-co-dang-lanh-dao

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP