Cau tran thuat don khong co tu "la"

12 255 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/05/2015, 21:00

. định chủ ngữ, vị ngữ trong các câu sau: a 1 . Đằng cuối bãi, hai cậu bé con tiến lại. a 2. Đằng cuối bãi, tiến lại hai cậu bé con. b 1. Những đám mây đã tan rồi. b 2 . Đã tan rồi những đám mây. c 1 .
- Xem thêm -

Xem thêm: Cau tran thuat don khong co tu "la", Cau tran thuat don khong co tu "la", Cau tran thuat don khong co tu "la"

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn