Biện pháp nâng cao hoạt động tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân sự tại công ty điện thoại đông TP HCM

81 149 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/05/2015, 09:40

TRNG I HC M THÀNH PH H CHÍ MINH KHOA QUN TR KINH DOANH −−−−−(−−−−− LÊ THY AN KHÁNH MSSV : 40581228 BIN PHÁP NÂNG CAO HOT NG TUYN DNG, ÀO TO VÀ PHÁT TRIN NHÂN S TI CÔNG TY IN THOI ÔNG TP.HCM KHÓA LUN TT NGHIP NGÀNH QUN TR KINH DOANH Chuyên ngành Qun Tr Kinh Doanh Lp : QN52A1 NGI HNG DN KHÓA LUN TS. NGUYN HU THÂN Thành ph H Chí Minh - Nm 2008 i LI TRI ÂN u tiên tôi xin t lòng bit n đn Quý Thy Cô Trng i Hc M TP.HCM và đc bit là Quý Thy Cô Khoa Qun Tr Kinh Doanh đã tn tình truyn đt cho tôi nhng kin thc và nhng kinh nghim quý báu trong sut quá trình hc tp. Tôi xin chân thành t lòng kính trng và bit n vô hn đn Thy Nguyn Hu Thân, dù rt bn rn nhng Thy đã dành thi gian và tâm sc hng dn, ch bo tôi tn tình đ tôi hoàn thành khóa lun tt nghip này. Trân trng cm n ban lãnh đo Công ty in Thoi ông Thành Ph và các anh ch  Phòng Nhân S, Phòng T Chc Cán B Lao ng đã nhit tình h tr tôi trong vic cung cp tài liu và góp ý chân thành đ giúp tôi hoàn tt khóa lun ca mình. Xin gi li cm n chân thành đn gia đình, bn bè – nhng ngi đã ng h và giúp đ tôi rt nhiu trong sut quá trình hc tp cng nh trong thi gian thc hin khóa lun tt nghip ca mình. Cui cùng tôi xin kính chúc toàn th Quý Thy Cô, CB-CNV Công ty in Thoi ông Thành Ph di dào sc khe, công tác tt. Kính chúc Tin s Nguyn Hu Thân luôn khe mnh đ ging dy và cng hin sc mình vì s nghip giáo dc ca nc nhà. Trân trng. Sinh viên LÊ THY AN KHÁNH vi MC LC ∗ Li tri ân i ∗ Nhn xét ca Ging viên hng dn ii ∗ Nhn xét ca Ging viên phn bin iv ∗ Giy chng nhn ca Công ty in Thoi ông Thành Ph v ∗ Mc lc chi tit vi ∗ Mc lc các bng biu, s đ, hình nh. x CHNG DN NHP 1. LÝ DO CHN  TÀI 1 2. PHM VI  TÀI 2 3. PHNG PHÁP NGHIÊN CU 3 4. B CC  TÀI 3 CHNG 1: C S LÝ LUN V TUYN DNG, ÀO TO VÀ PHÁT TRIN NHÂN S I. TNG QUÁT V QUN TR NHÂN S 4 A. nh ngha Qun tr nhân s 4 B. Mc tiêu và tm quan trng ca Qun tr nhân s 5 1. Mc tiêu ca Qun tr nhân s 5 2. Tm quan trng ca Qun tr nhân s 6 C. Chc nng ca b phn Qun tr nhân s 7 II. TUYN DNG, ÀO TO VÀ PHÁT TRIN NHÂN S 8 A. Tuyn dng 8 1. Khái nim 8 2. Quy trình tuyn dng 8 3. Ngun ng viên đ doanh nghip tuyn dng 10 a. Ngun ni b 10 b. Ngun bên ngoài 10 4. Tiêu chun tuyn dng. 11 vii B. ào to và Phát trin 11 1. Quan nim v đào to và phát trin nhân s 11 1.1. Khái nim đào to và phát trin 11 1.2. Mc đích ca vic đào to và phát trin 12 1.3. Vai trò ca đào to và phát trin 12 2. Nhu cu đào to và phát trin. 13 2.1. i vi Công ty mi thành lp 13 2.2. i vi Công ty lâu đi. 14 3. Các phng pháp đào to và phát trin 14 3.1. Phng pháp phát trin cp qun tr 16 3.2. Phng pháp đào to công nhân 17 4. Tin trình đào to và phát trin 18 CHNG 2: GII THIU KHÁI QUÁT V CÔNG TY IN THOI ÔNG THÀNH PH I. TNG QUAN V CÔNG TY 20 A. Gii thiu khái quát Công ty 20 1. Vài nét gii thiu v Công ty in Thoi ông Thành Ph 20 2. Lnh vc kinh doanh 21 3. Phm vi hot đng 21 B. c đim ca sn phm Bu in 22 II. CHC NNG, NHIM V, QUYN HN VÀ MI QUAN H CA CÔNG TY IN THOI ÔNG THÀNH PH 23 A. Chc nng và nhim v 23 B. Quyn hn 23 C. Mi quan h 24 III. B MÁY QUN LÝ VÀ NHÂN S 25 A. C cu t chc Công ty in thoi ông Thành ph 25 B. Chc nng, nhim v ca các đn v trc thuc Công ty 26 viii 1. Giám đc 26 2. Các Phó Giám đc 26 3. Phòng t chc cán b lao đng 26 4. Phòng hành chánh qun tr 26 5. Phòng tài chính k toán 26 6. Phòng kinh doanh 26 7. Phòng vt t 27 8. Phòng k thut nghip v 27 9. Phòng tin hc 27 10. Trung tâm dch v khách hàng 27 11. Trung tâm chuyn mch truyn dn và ng cu thông tin 27 12. Xng lp đt và sa cha thit b vin thông 27 12. Các chi nhánh đin thoi trc thuc Công ty 27 IV. K HOCH SN XUT KINH DOANH NM 2008 27 A. Phng hng nhim v sn xut kinh doanh 2007-2008 27 1. Ch tiêu sn lng sn phm ch yu 28 2. Ch tiêu sn xut kinh doanh 29 3. Mc tiêu cht lng 30 4. Lao đng tin lng 31 5. Qun lý tài chính, hch toán kinh t 31 B. Thun li và khó khn 31 1. Thun li 31 2. Khó khn 32 CHNG 3: THC TRNG HOT NG TUYN DNG, ÀO TO VÀ PHÁT TRIN TI CÔNG TY I. TÌNH HÌNH LAO NG TRONG CÔNG TY 33 A. Trình đ hc vn 33 B. C cu gii tính 34 C. C cu đ tui 34 ix D. Thi gi làm vic, ch đ lng, thng và đãi ng nhân viên 35 1. Thi gi làm vic 35 2. Ch đ lng thng và ch đ đãi ng 35 II. HOT NG TUYN DNG (TUYN M & TUYN CHN) NHÂN S 37 A. c tính chung 37 B. Tin trình tuyn m và tuyn chn nhân viên 39 C. Nhn xét 40 III. HOT NG ÀO TO VÀ PHÁT TRIN NHÂN S 40 A. c đim, tình hình 40 B. Yêu cu trong vic c ngi đi đào to 42 C. Các hình thc đào to 42 D. i tng, tiêu chun và ngun kinh phí. 42 E. Quy trình qun lý đào to ngun nhân s 46 F. K hoch đào to, bi dng 51 G. Nhn xét 53 CHNG 4: NHNG BIN PHÁP NÂNG CAO HOT NG TUYN DNG, ÀO TO, PHÁT TRIN TI CÔNG TY I. BIN PHÁP NÂNG CAO HOT NG TUYN DNG NHÂN S55 II. BIN PHÁP NÂNG CAO HOT NG ÀO TO VÀ PHÁT TRIN NHÂN S 58 III. NHNG  XUT KHÁC 60 KT LUN 62 PH LC TÀI LIU THAM KHO x MC LC BNG BIU – S  - HÌNH NH STT Tên gi Trang Hình 1.1 Qun tr nhân s qua cách nhìn tng th ca 5 nhân viên, khách hàng, c đông và môi trng (t nhiên và xã hi) Hình 1.2 Chc nng ca phòng nhân s 7 Hình 1.3 S đ qun tr b phn nhân s 8 Hình 1.4 Tin trình tuyn chn nhân viên 9 Hình 1.5 Các phng pháp đào to và phát trin 15 Hình 1.6 Tin trình đào to và phát trin 18 S đ 2.1 C cu t chc Công ty in thoi ông Thành Ph 25 Bng 2.1 Ch tiêu sn lng sn phm ch yu 28 Bng 2.2 Ch tiêu sn xut kinh doanh 29 Bng 3.1 Trình đ hc vn 33 Biu đ 3.1 C cu gii tính 34 Bng 3.2 C cu đ tui 34 Hình 3.1 Tin trình tuyn m và tuyn chn nhân viên 39 Hình 3.2 Quy trình qun lý đào to ngun nhân lc 46 Bng 3.3 Bng biu lu h s 50 Bng 3.4 K hoch đào to ngn hn 06 tháng cui nm 2007 51 Bng 3.5 K hoch đào to (sau đi hc, trung hoc chuyên nghip) nm 2008 52 Bng 3.6 K hoch bi dng ngn hn nm 2008 53 CHNG DN NHP NI DUNG 1. LÝ DO CHN  TÀI 2. PHM VI  TÀI 3. PHNG PHÁP NGHIÊN CU 4. B CC  TÀI Chng dn nhp - 1 - 1. LÝ DO CHN  TÀI Cùng vi xu hng phát trin kinh t ca khu vc cng nh toàn th gii trong giai đon hin nay, nn kinh t Vit Nam đã phát trin không ngng trên mi lnh vc, trong đó có lnh vc Bu Chính Vin Thông. Ngành Bu Chính Vin Thông đã đc Nhà nc xác đnh là ngành kinh t, k thut và dch v quan trng. Phát trin Bu Chính Vin Thông nhm đáp ng nhu cu phát trin kinh t xã hi, góp phn nâng cao cht lng cuc sng ca nhân dân, đng thi góp phn đm bo anh ninh quc phòng quc gia. Ngành Bu Chính Vin Thông phát trin s làm tng v th ca Vit Nam trên trng quc t, tng cng các mi quan h kinh t, chính tr, vn hóa quc t. Trong xu th hi nhp và toàn cu hóa, vai trò ca ngành Bu Chính Vin Thông càng tr nên quan trng. Ngay t nm 2000, Bu Chính Vin Thông Vit Nam đã bc vào chin lc phát trin và hoàn thin. Ni dung ca chin lc này đc nêu rõ trong “Chin lc phát trin Bu Chính - Vin Thông đn nm 2010 và đnh hng đn nm 2020” và đc Chính ph phê duyt theo Quyt đnh s 158/2001/Q-TTg ngày 18/10/2001. V quan đim hi nhp quc t, Chin lc đã khng đnh: “Phát huy mi ngun ni lc ca đt nc kt hp vi hp tác quc t hiu qu đ m rng, phát trin th trng. Tip tc xóa b nhng lnh vc đc quyn doanh nghip, chuyn mnh sang th trng cnh tranh, to điu kin cho mi thành phn kinh t tham gia các hot đng dch c Bu Chính, Vin Thông, Internet trong mi quan h gi vng vai trò ch đo ca nn kinh t nhà nc. Tích cc khai thác th trng trong nc, đng thi vn ra hot đng trên th trng quc t. Ch đng hi nhp kinh t theo l trình đã đc cam kt đa phng và song phng” (1) Và ngày 29/4/2003 là mt mc quan trng đáng nh đi vi th trng vin thông Vit Nam, là ngày mà th trng vin thông Vit Nam xóa b c ch đc (1) TS. Hà Vn Hi, Hi nhp WTO – nhng tác đng đn Bu Chính Vin Thông và Công Ngh Thông Tin Vit Nam (Hà Ni: Bu in, 2006), tr. 226 Chng dn nhp - 2 - quyn doanh nghip, chuyn sang cnh tranh trên tt c các loi hình dch v, to lp mt th trng vin thông sôi đng, tng trng vt bc. ó là nhng chính sách đi mi, nhng chin lc phát trin đc thc hin nhm ch trng m ca đ hi nhp cùng s phát trin ca th gii. Do đó, đ tìm đc mt ch đng trên th trng trong nc cng nh tng bc m rng th trng th gii, ngoài vic đi mi công ngh, tng cng qun lý, nâng cao cht lng sn phm, sc cnh tranh cng nh uy tín ca doanh nghip thì các doanh nghip cn phi quan tâm đn Tài Nguyên Nhân S ca mình, bi đây là tài nguyên quý giá góp phn vào thành công ca doanh nghip. Qun Tr Tài Nguyên Nhân S là mt công vic vô cùng phc tp, cht lng ngun Tài Nguyên Nhân S là mt trong nhng yu t ngày càng có ý ngha quyt đnh s tn ti và phát trin ca t chc. Tuy nhiên, làm th nào đ Qun Tr Ngun Nhân Lc có hiu qu, cng nh vic xây dng chính sách chính sách nhân s tt, đáp ng và tha mãn nhu cu ca nhân viên là nhng vn đ khó khn và th thách ca doanh nghip. Xut phát t thc t trên đã thúc đy tác gi quyt đnh chn đ tài “BIN PHÁP NÂNG CAO HOT NG TUYN DNG, ÀO TO VÀ PHÁT TRIN NHÂN S TI CÔNG TY IN THOI ÔNG TP.HCM” làm đ tài cho khóa lun tt nghip. Và xem đây là c hi mt c hi tt đ tip xúc vi tình hình thc t nhm s dng nhng lý thuyt đã hc và tham kho. Qua đó, ít nhiu tác gi s đc bit thêm nhng điu cha hc, cha đc tri qua nhm rút ra nhng kinh nghim, bài hc đ trang b thêm kin thc cho hành trang ngh nghip và cuc sng. 2. PHM VI  TÀI Qun tr nhân s là mt vn đ rt rng và phong phú, không ch đn thun là hot đng tuyn dng, đào to, phát trin, h thng tin lng, thng…Nhng vì kh nng và thi gian có hn cùng vi mt s hn ch khách quan khác nên đ tài không nghiên cu toàn b v Qun tr nhân s mà ch tp trung nghiên cu và phân tích nhng đim chính trong công tác Tuyn dng, ào to, Phát trin Nhân s ti Công ty in Thoi ông Thành Ph. Qua đó, rút ra mt s [...]... n pháp nhân c a Công ty, ch u trách nhi m tr i B u i n TP. HCM và tr c Giám c pháp lu t v qu n lý và i u hành ho t c ng c a Công ty Giám c là ng i có quy n qu n lý và i u hành cao nh t c a Công ty và ph i có tiêu chu n và i u ki n theo quy nh c a T ng Công ty và B u i n TP. HCM 2 Các Phó Giám Phó Giám c: g m 5 Phó Giám c là ng c i giúp vi c cho Giám o m t l nh v c công tác c a Công ty theo s và pháp lu... khái quát v Công ty i n tho i ông Thành Ph có m t cái nhìn t ng quát v Công ty và hi u kinh doanh, ch c ngành ngh mà Công ty ng này lu n v n s gi i thi u v l ch s hình thành và phát tri n Công ty, ch c n ng, nhi m v và ngành ngh kinh doanh, c c u t ch c cùng v i nh ng thu n l i và khó kh n c a Công ty hi n nay I T NG QUAN V CÔNG TY A Gi i thi u khái quát v Công ty 1 Vài nét gi i thi u v Công ty i n tho... nguyên nhân ng lai, có nh v y công ty m i có th t n t i và b n v ng Tóm l i, ào t o và phát tri n ngu n nhân l c có t m quan tr ng hàng uv i s t n t i và phát tri n c a m i công ty, xí nghi p và vì v y nó tr thành nhu c uc n c áp ng c a m i công ty xí nghi p 3 Các ph ng pháp ào t o và phát tri n cho các ch ng trình ào t o t k t qu c n ph i có nh ng ph ng pháp ào t o và phát tri n thích h p và th c... Thành Ph N m 2003 là n m u tiên Công ty i n tho i ng s n xu t kinh doanh theo mô hình ông Thành Ph tri n khai ho t i m i t ch c qu n lý, khai thác d ch v B u chính Vi n thông c a B u i n TP. HCM Công ty Thành Ph - B u i n TP. HCM và Công ty i n tho i ông i n tho i Tây Thành Ph - B u i n TP. HCM chính th c thành l p vào ngày 01/01/2003 trên c s gi i th Công ty i n Tho i c Công ty i n tho i ông Thành Ph là... sâu vào th c t ng sau ng 2: Gi i thi u khái quát v Công ty i n Tho i ông Thành Ph , ch c n ng, nhi m v , c c u c a Công ty; nh ng thu n l i và khó kh n mà Công ty ang Ch i m t ng 3: Gi i thi u c th th c tr ng, nhu c u v Tuy n d ng, ào t o và Phát tri n Nhân s t i Công ty T ó, có nh n xét v u khuy t i m t th c tr ng hi n nay c a Công ty Ch ng 4: ch ng này, tác gi trình bày m t s bi n pháp nâng cao ho... c, công tác ào t o và phát tri n c n ph i c th c hi n m t cách có t ch c và có k ho ch (10) ào t o là các ho t nhân viên ho t ng nh m m c ích nâng cao tay ngh hay k n ng c a i v i công vi c hi n hành hay tr c m t Phát tri n bao g m các ng nh m chu n b cho nhân viên theo k p v i c c u t ch c khi nó thay i và phát tri n trong t ng lai 1.2 M c ích c a vi c ào t o và phát tri n ào t o và phát tri n nhân. .. theo pháp l nh tài chính – k toán – th ng kê hi n hành và phân c p c a B u i n TP. HCM Xây d ng ch ng trình ho t ng ký th c hi n ng khao h c k thu t cho tài khoa h c k thu t theo quy n v và t ch c nh c a Nhà n c, Ngành và B u i n TP. HCM T ch c th c hi n công tác t ch c cán b - lao ng ti n l ng theo ch chính sách hi n hành và phân c p c a B u i n TP. HCM Xây d ng k ho ch ho t ng nh m nâng cao cán b công nhân. .. t o và Phát tri n Nhân s ̇ Gi m b t s giám sát vì ng i lao ng c ào t o là ng i có kh n ng t giám sát công vi c nhi u h n do hi u rõ qui trình, hi u rõ công vi c ̇ Nâng cao tính n nh và n ng ̇ Duy trì và nâng cao ch t l ng c a t ch c ng c a ngu n nhân l c ̇ T o i u ki n cho áp d ng ti n b k thu t và qu n lý vào t ch c ̇ T o th c nh tranh cho doanh nghi p i v i ng i lao ng, vai trò c a ào t o và phát. .. tri n và duy trì ây chính là nh ng ng (1) i ng nhân viên và qu n lý có ch t l ng- i tham gia tích c c vào s thành công c a t ch c Nguy n H u Thân, Qu n tr nhân s (TP. HCM: Lao -4- ng – Xã H i, 2007) tr 17 Ch ng 1: C s lý lu n v Tuy n d ng, ào t o và Phát tri n Nhân s Yêu c u chính c a Qu n tr nhân s là tìm ra úng ng i, úng s l ng và úng th i gian trong các i u ki n th a mãn c doanh nghi p và nhân viên... 4: ch ng này, tác gi trình bày m t s bi n pháp nâng cao ho t ng Tuy n d ng, ào t o và Phát tri n Nhân s t i Công ty -3- CH C S NG 1 LÝ LU N V TUY N D NG, ÀO T O VÀ PHÁT TRI N NHÂN S N I DUNG I T NG QUÁT V QU N TR NHÂN S II TUY N D NG, ÀO T O VÀ PHÁT TRI N NHÂN S Ch ng 1: C s lý lu n v Tuy n d ng, ào t o và Phát tri n Nhân s T khi con ng i bi t h p thành t ch c thì v n qu n tr b t u hình thành Xã h i . to và Phát trin 11 1. Quan nim v đào to và phát trin nhân s 11 1.1. Khái nim đào to và phát trin 11 1.2. Mc đích ca vic đào to và phát trin 12 1.3. Vai trò ca đào to và phát. 12 2. Nhu cu đào to và phát trin. 13 2.1. i vi Công ty mi thành lp 13 2.2. i vi Công ty lâu đi. 14 3. Các phng pháp đào to và phát trin 14 3.1. Phng pháp phát trin cp. pháp đào to công nhân 17 4. Tin trình đào to và phát trin 18 CHNG 2: GII THIU KHÁI QUÁT V CÔNG TY IN THOI ÔNG THÀNH PH I. TNG QUAN V CÔNG TY 20 A. Gii thiu khái quát Công
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp nâng cao hoạt động tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân sự tại công ty điện thoại đông TP HCM, Biện pháp nâng cao hoạt động tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân sự tại công ty điện thoại đông TP HCM, Biện pháp nâng cao hoạt động tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân sự tại công ty điện thoại đông TP HCM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn