Biện pháp nâng cao hoạt động tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân sự tại công ty điện thoại đông TP.HCM

81 228 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/05/2015, 18:47

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH −−−−−−−−−− LÊ THỤY ĐAN KHÁNH MSSV : 40581228 BIỆN PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG TUYỂN DỤNG, ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY ĐIỆN THOẠI ĐÔNG TP.HCM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH Chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh Lớp : QN52A1 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHÓA LUẬN TS. NGUYỄN HỮU THÂN Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2008 i LỜI TRI ÂN Đầu tiên tôi xin tỏ lòng biết ơn đến Quý Thầy Cô Trường Đại Học Mở TP.HCM và đặc biệt là Quý Thầy Cô Khoa Quản Trị Kinh Doanh đã tận tình truyền đạt cho tôi những kiến thức và những kinh nghiệm quý báu trong suốt quá trình học tập. Tôi xin chân thành tỏ lòng kính trọng và biết ơn vô hạn đến Thầy Nguyễn Hữu Thân, dù rất bận rộn nhưng Thầy đã dành thời gian và tâm sức hướng dẫn, chỉ bảo tôi tận tình để tôi hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này. Trân trọng cảm ơn ban lãnh đạo Công ty Điện Thoại Đông Thành Phố và các anh chị ở Phòng Nhân Sự, Phòng Tổ Chức Cán Bộ Lao Động đã nhiệt tình hỗ trợ tôi trong việc cung cấp tài liệu và góp ý chân thành để giúp tôi hoàn tất khóa luận của mình. Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình, bạn bè – những người đã ủng hộ và giúp đỡ tôi rất nhiều trong suốt quá trình học tập cũng như trong thời gian thực hiện khóa luận tốt nghiệp của mình. Cuối cùng tôi xin kính chúc toàn thể Quý Thầy Cô, CB-CNV Công ty Điện Thoại Đông Thành Phố dồi dào sức khỏe, công tác tốt. Kính chúc Tiến sĩ Nguyễn Hữu Thân luôn khỏe mạnh để giảng dạy và cống hiến sức mình vì sự nghiệp giáo dục của nước nhà. Trân trọng. Sinh viên LÊ THỤY ĐAN KHÁNH vi MỤC LỤC ∗ Lời tri ân i ∗ Nhận xét của Giảng viên hướng dẫn ii ∗ Nhận xét của Giảng viên phản biện iv ∗ Giấy chứng nhận của Công ty Điện Thoại Đông Thành Phố v ∗ Mục lục chi tiết vi ∗ Mục lục các bảng biểu, sơ đồ, hình ảnh. x CHƯƠNG DẪN NHẬP 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1 2. PHẠM VI ĐỀ TÀI 2 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3 4. BỐ CỤC ĐỀ TÀI 3 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TUYỂN DỤNG, ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ I. TỔNG QUÁT VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ 4 A. Định nghĩa Quản trị nhân sự 4 B. Mục tiêu và tầm quan trọng của Quản trị nhân sự 5 1. Mục tiêu của Quản trị nhân sự 5 2. Tầm quan trọng của Quản trị nhân sự 6 C. Chức năng của bộ phận Quản trị nhân sự 7 II. TUYỂN DỤNG, ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ 8 A. Tuyển dụng 8 1. Khái niệm 8 2. Quy trình tuyển dụng 8 3. Nguồn ứng viên để doanh nghiệp tuyển dụng 10 a. Nguồn nội bộ 10 b. Nguồn bên ngoài 10 4. Tiêu chuẩn tuyển dụng. 11 vii B. Đào tạo và Phát triển 11 1. Quan niệm về đào tạo và phát triển nhân sự 11 1.1. Khái niệm đào tạo và phát triển 11 1.2. Mục đích của việc đào tạo và phát triển 12 1.3. Vai trò của đào tạo và phát triển 12 2. Nhu cầu đào tạo và phát triển. 13 2.1. Đối với Công ty mới thành lập 13 2.2. Đối với Công ty lâu đời. 14 3. Các phương pháp đào tạo và phát triển 14 3.1. Phương pháp phát triển cấp quản trị 16 3.2. Phương pháp đào tạo công nhân 17 4. Tiến trình đào tạo và phát triển 18 CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY ĐIỆN THOẠI ĐÔNG THÀNH PHỐ I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY 20 A. Giới thiệu khái quát Công ty 20 1. Vài nét giới thiệu về Công ty Điện Thoại Đông Thành Phố 20 2. Lĩnh vực kinh doanh 21 3. Phạm vi hoạt động 21 B. Đặc điểm của sản phẩm Bưu Điện 22 II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ MỐI QUAN HỆ CỦA CÔNG TY ĐIỆN THOẠI ĐÔNG THÀNH PHỐ 23 A. Chức năng và nhiệm vụ 23 B. Quyền hạn 23 C. Mối quan hệ 24 III. BỘ MÁY QUẢN LÝ VÀ NHÂN SỰ 25 A. Cơ cấu tổ chức Công ty Điện thoại Đông Thành phố 25 B. Chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Công ty 26 viii 1. Giám đốc 26 2. Các Phó Giám đốc 26 3. Phòng tổ chức cán bộ lao động 26 4. Phòng hành chánh quản trị 26 5. Phòng tài chính kế toán 26 6. Phòng kinh doanh 26 7. Phòng vật tư 27 8. Phòng kỹ thuật nghiệp vụ 27 9. Phòng tin học 27 10. Trung tâm dịch vụ khách hàng 27 11. Trung tâm chuyển mạch truyền dẫn và ứng cứu thông tin 27 12. Xưởng lắp đặt và sữa chữa thiết bị viễn thông 27 12. Các chi nhánh điện thoại trực thuộc Công ty 27 IV. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2008 27 A. Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 2007-2008 27 1. Chỉ tiêu sản lượng sản phẩm chủ yếu 28 2. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 29 3. Mục tiêu chất lượng 30 4. Lao động tiền lương 31 5. Quản lý tài chính, hạch toán kinh tế 31 B. Thuận lợi và khó khăn 31 1. Thuận lợi 31 2. Khó khăn 32 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TUYỂN DỤNG, ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY I. TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY 33 A. Trình độ học vấn 33 B. Cơ cấu giới tính 34 C. Cơ cấu độ tuổi 34 ix D. Thời giờ làm việc, chế độ lương, thưởng và đãi ngộ nhân viên 35 1. Thời giờ làm việc 35 2. Chế độ lương thưởng và chế độ đãi ngộ 35 II. HOẠT ĐỘNG TUYỂN DỤNG (TUYỂN MỘ & TUYỂN CHỌN) NHÂN SỰ 37 A. Đặc tính chung 37 B. Tiến trình tuyển mộ và tuyển chọn nhân viên 39 C. Nhận xét 40 III. HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ 40 A. Đặc điểm, tình hình 40 B. Yêu cầu trong việc cử người đi đào tạo 42 C. Các hình thức đào tạo 42 D. Đối tượng, tiêu chuẩn và nguồn kinh phí. 42 E. Quy trình quản lý đào tạo nguồn nhân sự 46 F. Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 51 G. Nhận xét 53 CHƯƠNG 4: NHỮNG BIỆN PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG TUYỂN DỤNG, ĐÀO TẠO, PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY I. BIỆN PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ55 II. BIỆN PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ 58 III. NHỮNG ĐỀ XUẤT KHÁC 60 KẾT LUẬN 62 PHỤ LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO x MỤC LỤC BẢNG BIỂU – SƠ ĐỒ - HÌNH ẢNH STT Tên gọi Trang Hình 1.1 Quản trị nhân sự qua cách nhìn tổng thể của 5 nhân viên, khách hàng, cổ đông và môi trường (tự nhiên và xã hội) Hình 1.2 Chức năng của phòng nhân sự 7 Hình 1.3 Sơ đồ quản trị bộ phận nhân sự 8 Hình 1.4 Tiến trình tuyển chọn nhân viên 9 Hình 1.5 Các phương pháp đào tạo và phát triển 15 Hình 1.6 Tiến trình đào tạo và phát triển 18 Sơ đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức Công ty Điện thoại Đông Thành Phố 25 Bảng 2.1 Chỉ tiêu sản lượng sản phẩm chủ yếu 28 Bảng 2.2 Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 29 Bảng 3.1 Trình độ học vấn 33 Biểu đồ 3.1 Cơ cấu giới tính 34 Bảng 3.2 Cơ cấu độ tuổi 34 Hình 3.1 Tiến trình tuyển mộ và tuyển chọn nhân viên 39 Hình 3.2 Quy trình quản lý đào tạo nguồn nhân lực 46 Bảng 3.3 Bảng biểu lưu hồ sơ 50 Bảng 3.4 Kế hoạch đào tạo ngắn hạn 06 tháng cuối năm 2007 51 Bảng 3.5 Kế hoạch đào tạo (sau đại học, trung hoc chuyên nghiệp) năm 2008 52 Bảng 3.6 Kế hoạch bồi dưỡng ngắn hạn năm 2008 53 CHƯƠNG DẪN NHẬP NỘI DUNG 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 2. PHẠM VI ĐỀ TÀI 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4. BỐ CỤC ĐỀ TÀI Chương dẫn nhập - 1 - 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Cùng với xu hướng phát triển kinh tế của khu vực cũng như toàn thế giới trong giai đoạn hiện nay, nền kinh tế Việt Nam đã phát triển không ngừng trên mọi lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực Bưu Chính Viễn Thông. Ngành Bưu Chính Viễn Thông đã được Nhà nước xác định là ngành kinh tế, kỹ thuật và dịch vụ quan trọng. Phát triển Bưu Chính Viễn Thông nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, đồng thời góp phần đảm bảo anh ninh quốc phòng quốc gia. Ngành Bưu Chính Viễn Thông phát triển sẽ làm tăng vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, tăng cường các mối quan hệ kinh tế, chính trị, văn hóa quốc tế. Trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa, vai trò của ngành Bưu Chính Viễn Thông càng trở nên quan trọng. Ngay từ năm 2000, Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam đã bước vào chiến lược phát triển và hoàn thiện. Nội dung của chiến lược này được nêu rõ trong “Chiến lược phát triển Bưu Chính - Viễn Thông đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020” và được Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 158/2001/QĐ-TTg ngày 18/10/2001. Về quan điểm hội nhập quốc tế, Chiến lược đã khẳng định: “Phát huy mọi nguồn nội lực của đất nước kết hợp với hợp tác quốc tế hiệu quả để mở rộng, phát triển thị trường. Tiếp tục xóa bỏ những lĩnh vực độc quyền doanh nghiệp, chuyển mạnh sang thị trường cạnh tranh, tạo điều kiện cho mọi thành phần kinh tế tham gia các hoạt động dịch cụ Bưu Chính, Viễn Thông, Internet trong mối quan hệ giữ vững vai trò chủ đạo của nền kinh tế nhà nước. Tích cực khai thác thị trường trong nước, đồng thời vươn ra hoạt động trên thị trường quốc tế. Chủ động hội nhập kinh tế theo lộ trình đã được cam kết đa phương và song phương” (1) Và ngày 29/4/2003 là một mốc quan trọng đáng nhớ đối với thị trường viễn thông Việt Nam, là ngày mà thị trường viễn thông Việt Nam xóa bỏ cơ chế độc (1) TS. Hà Văn Hội, Hội nhập WTO – những tác động đến Bưu Chính Viễn Thông và Công Nghệ Thông Tin Việt Nam (Hà Nội: Bưu Điện, 2006), tr. 226 Chương dẫn nhập - 2 - quyền doanh nghiệp, chuyển sang cạnh tranh trên tất cả các loại hình dịch vụ, tạo lập một thị trường viễn thông sôi động, tăng trưởng vượt bậc. Đó là những chính sách đổi mới, những chiến lược phát triển được thực hiện nhằm chủ trương mở cửa để hội nhập cùng sự phát triển của thế giới. Do đó, để tìm được một chỗ đứng trên thị trường trong nước cũng như từng bước mở rộng thị trường thế giới, ngoài việc đổi mới công nghệ, tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng sản phẩm, sức cạnh tranh cũng như uy tín của doanh nghiệp thì các doanh nghiệp cần phải quan tâm đến Tài Nguyên Nhân Sự của mình, bởi đây là tài nguyên quý giá góp phần vào thành công của doanh nghiệp. Quản Trị Tài Nguyên Nhân Sự là một công việc vô cùng phức tạp, chất lượng nguồn Tài Nguyên Nhân Sự là một trong những yếu tố ngày càng có ý nghĩa quyết định sự tồn tại và phát triển của tổ chức. Tuy nhiên, làm thế nào để Quản Trị Nguồn Nhân Lực có hiệu quả, cũng như việc xây dựng chính sách chính sách nhân sự tốt, đáp ứng và thỏa mãn nhu cầu của nhân viên là những vấn đề khó khăn và thử thách của doanh nghiệp. Xuất phát từ thực tế trên đã thúc đẩy tác giả quyết định chọn đề tài “BIỆN PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG TUYỂN DỤNG, ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY ĐIỆN THOẠI ĐÔNG TP.HCM” làm đề tài cho khóa luận tốt nghiệp. Và xem đây là cơ hội một cơ hội tốt để tiếp xúc với tình hình thực tế nhằm sử dụng những lý thuyết đã học và tham khảo. Qua đó, ít nhiều tác giả sẽ được biết thêm những điều chưa học, chưa được trải qua nhằm rút ra những kinh nghiệm, bài học để trang bị thêm kiến thức cho hành trang nghề nghiệp và cuộc sống. 2. PHẠM VI ĐỀ TÀI Quản trị nhân sự là một vần đề rất rộng và phong phú, không chỉ đơn thuần là hoạt động tuyển dụng, đào tạo, phát triển, hệ thống tiền lương, thưởng…Nhưng vì khả năng và thời gian có hạn cùng với một số hạn chế khách quan khác nên đề tài không nghiên cứu toàn bộ về Quản trị nhân sự mà chỉ tập trung nghiên cứu và phân tích những điểm chính trong công tác Tuyển dụng, Đào tạo, Phát triển Nhân sự tại Công ty Điện Thoại Đông Thành Phố. Qua đó, rút ra một số [...]... trạng hiện nay của Công ty Chương 4: Ở chương này, tác giả trình bày một số biện pháp nâng cao hoạt động Tuyển dụng, Đào tạo và Phát triển Nhân sự tại Công ty -3- CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TUYỂN DỤNG, ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ NỘI DUNG I TỔNG QUÁT VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ II TUYỂN DỤNG, ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ Chương 1: Cơ sở lý luận về Tuyển dụng, Đào tạo và Phát triển Nhân sự Từ khi con người... như vậy công ty mới có thể tồn tại và bền vững Tóm lại, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có tầm quan trọng hàng đầu với sự tồn tại và phát triển của mọi công ty, xí nghiệp và vì vậy nó trở thành nhu cầu cần được đáp ứng của mọi công ty xí nghiệp 3 Các phương pháp đào tạo và phát triển Để cho các chương trình đào tạo đạt kết quả cần phải có những phương pháp đào tạo và phát triển thích hợp và thực... nhiều phương pháp đào tạo và phát triển, tên gọi của mỗi phương pháp có thể là khác nhau nhưng nội dung và cách đào tạo tương đối giống nhau Bảng sau đây thể hiện 16 phương pháp đào tạo và phát triển sẽ cho chúng ta một cách nhìn khái quát - 14 - Chương 1: Cơ sở lý luận về Tuyển dụng, Đào tạo và Phát triển Nhân sự PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG CHO THỰC HIỆN TẠI Quản trị Công Cả hai Tại nơi Ngoài gia và nhân cấp... luận về Tuyển dụng, Đào tạo và Phát triển Nhân sự BỘ PHẬN NHÂN SỰ Giám Đốc Nhân Sự Hoạch định Tổ chức Lãnh đạo Kiểm tra Bộ phận của mình Phục vụ các bộ phận khác có hiệu Hình 1.3: Sơ đồ quản trị bộ phận nhân sự (4) II TUYỂN DỤNG, ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ A Tuyển dụng 1 Khái niệm Một công ty thành công hay không cũng do chính sách dùng người, trong đó giai đoạn tuyển chọn người dùng khả năng vào làm... khai hoạt động sản xuất kinh doanh theo mô hình đổi mới tổ chức quản lý, khai thác dịch vụ Bưu chính Viễn thông của Bưu điện TP.HCM Công ty Điện thoại Đông Thành Phố - Bưu điện TP.HCM và Công ty Điện thoại Tây Thành Phố - Bưu điện TP.HCM chính thức thành lập vào ngày 01/01/2003 trên cơ sở giải thể Công ty Điện Thoại cũ Công ty Điện thoại Đông Thành Phố là một doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Bưu điện TP.HCM. .. Tuyển dụng, Đào tạo và Phát triển Nhân sự các tổ chức, công tác đào tạo và phát triển cần phải được thực hiện một cách có tổ chức và có kế hoạch (10) Đào tạo là các hoạt động nhằm mục đích nâng cao tay nghề hay kỹ năng của nhân viên đối với công việc hiện hành hay trước mắt Phát triển bao gồm các hoạt động nhằm chuản bị cho nhân viên theo kịp với cơ cấu tổ chức khi nó thay đổi và phát triển trong tương... hơn về họat động Tuyển dụng, Đào tạo và Phát triển của một tổ chức - 19 - CHƯƠNG 2 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY ĐIỆN THOẠI ĐÔNG HÀNH PHỐ NỘI DUNG I TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY II CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ MỐI QUAN HỆ III BỘ MÁY QUẢN LÝ VÀ NHÂN SỰ IV HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH Chương 2: Giới thiệu khái quát về Công ty Điện thoại Đông Thành Phố Để có một cái nhìn tổng quát về Công ty và hiểu được... luận về Tuyển dụng, Đào tạo, Phát triển Nhân sự, để từ đó, làm cơ sở cho việc phân tích sâu vào thực tế cho các chương sau Chương 2: Giới thiệu khái quát về Công ty Điện Thoại Đông Thành Phố, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu của Công ty; những thuận lợi và khó khăn mà Công ty đang đối mặt Chương 3: Giới thiệu cụ thể thực trạng, nhu cầu về Tuyển dụng, Đào tạo và Phát triển Nhân sự tại Công ty Từ đó, có nhận... phương pháp đầu có ưu và khuyết điểm riêng Những người có nhiệm vụ đào tạo và phát triển phải hết sức linh hoạt, tùy từng chức vụ, công việc hay nghề nghiệp khác nhau mà lựa chọn phương pháp th1ich hợp để việc đào tạo được hiệu quả cao nhất với chi phí về tiền bạc và mất mát về thời gian ít nhất - 17 - Chương 1: Cơ sở lý luận về Tuyển dụng, Đào tạo và Phát triển Nhân sự 4 Tiến trình đào tạo và phát triển. .. CN Điện thoại Gia Định Cn Điện thoại Thủ Đức CN Điện thoại Nhà Bè CN Điện thoại Cần Giờ Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức Công ty Điện thoại Đông Thành Phố - 25 - Phòng Tin học Chương 2: Giới thiệu khái quát về Công ty Điện thoại Đông Thành Phố B Chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Công ty 1 Giám Đốc Là người đại diện pháp nhân của Công ty, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Bưu điện TP.HCM và trước pháp . lý đào tạo nguồn nhân sự 46 F. Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 51 G. Nhận xét 53 CHƯƠNG 4: NHỮNG BIỆN PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG TUYỂN DỤNG, ĐÀO TẠO, PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY I. BIỆN PHÁP NÂNG. TUYỂN DỤNG, ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ NỘI DUNG I. TỔNG QUÁT VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ II. TUYỂN DỤNG, ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ Chương 1: Cơ sở lý luận về Tuyển dụng, Đào tạo và. LÊ THỤY ĐAN KHÁNH MSSV : 40581228 BIỆN PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG TUYỂN DỤNG, ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY ĐIỆN THOẠI ĐÔNG TP. HCM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH QUẢN
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp nâng cao hoạt động tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân sự tại công ty điện thoại đông TP.HCM, Biện pháp nâng cao hoạt động tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân sự tại công ty điện thoại đông TP.HCM, Biện pháp nâng cao hoạt động tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân sự tại công ty điện thoại đông TP.HCM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn