Phân tích mối quan hệ giữa đầu tư trực tiếp nước ngoài với tăng trưởng kinh tế của Việt Nam

80 257 0
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/05/2015, 05:41

B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP.HCM j HUNH CÔNG MINH PHÂN TÍCH MI QUAN H GIA U T TRC TIP NC NGOÀI VI TNG TRNG KINH T CA VIT NAM Chuyên ngành: Kinh t phát trin Mã s: 60.31.05 LUN VN THC S KINH T NGI HNG DN: TS.NGUYN PHÚ T THÀNH PH H CHÍ MINH – 2009 1 MC LC DANH MC CÁC BNG 2 DANH MC BIU  3 DANH MC PH LC 3 DANH MC CÁC CH VIT TT 4 LI M U 5 CHNG 1 : CÁC LÝ THUYT V TNG TRNG KINH T VÀ U T TRC TIP NC NGOÀI 10 1.1. Lý thuyt tng trng kinh t 10 1.1.1 Khái nim tng trng kinh t 10 1.1.2 Các nhân t thúc đy tng trng kinh t 10 1.2. Lý thuyt đ u t trc tip nc ngoài (FDI) 14 2.1.1 nh ngha FDI 14 2.1.2 Các nhân t nh hng đn vic thu hút FDI 15 1.3. Tác đng ca FDI đn tng trng 18 1.4. Các nghiên cu trc v mi liên h gia FDI và tng trng kinh t 20 CHNG 2 : TNG TRNG KINH T VÀ U T TRC TIP NC NGOÀI  VIT NAM 24 2.1.Tình hình tng trng kinh t Vit Nam t nm 1988 đn nm 2007 24 2.2. Tng quan v dòng FDI ti Vit Nam t nm 1988 đn nm 2007 30 2.2.1. Các giai đon phát trin 30 2.2.2. Mt s đc đim v FDI 34 2.3. Vai trò ca khu vc FDI đi vi nn kinh t Vit Nam………………….…… 39 CHNG 3 : PHÂN TÍCH MI QUAN H GIA FDI VÀ TNG TRNG KINH T TI VIT NAM 48 3.1. Mô hình nghiên cu 48 3.2. S liu và phng pháp x lý 50 3.3. Kt qu c lng OLS, TSLS, GMM 51 3.4. Kt lun da vào phng pháp GMM 56 CHNG 4 : KT LUN VÀ KIN NGH 58 4.1. Mt s kt lun 58 4.2. Kin ngh chính sách 59 TÀI LIU THAM KHO 65 PH LC 71 2 DANH MC CÁC BNG Trang Bng 1.1. Thu hút FDI và tng trng kinh t ca mt s nc trên th gii nm 2006………………………….… …………………………………… 16 Bng 2.1. Tc đ tng trng GDP, GDP đu ngi, t trng vn đu t trong GDP và h s ICOR ca Vit Nam qua các nm……………….………25 Bng 2.2. óng góp ca các yu t đu vào trong tng trng GDP Vit Nam.….26 Bng 2.3. Tc đ tng trng GDP theo t trng tng dn ca vn đu t trong GDP trong giai đon 1996 – 2007…………………………………… 27 Bng 2.4. u t, tng trng và h s ICOR ca mt s nc châu Á………… 28 Bng 2.5. Tc đ tng trng GDP theo h s ICOR tng dn giai đon 1995-2007…………………………………………………… ……… 28 Bng 2.6. FDI ti Vit Nam qua các nm…………………….……………………31 Bng 2.7. Tc đ tng trng FDI và GDP giai đon 1988 – 2007…………… 40 Bng 2.8. Ch s phát trin GDP theo giá so sánh nm 1994 phân theo thành phn kinh t………………………………………………………….….42 Bng 2.9. óng góp ca công nghip khu vc FDI đi vi toàn ngành công nghip ca c nc…………………………………………………… 45 Bng 2.10. C cu hàng xut khu phân theo khu vc kinh t…………… … 46 Bng 3. 1. Kt qu c lng phng trình tng trng ………… …………….52 Bng 3. 2. Kt qu c lng phng trình FDI …………………………… 55 3 DANH MC BIU  Biu đ 2.1. u t trc tip nc ngoài vào Vit Nam giai đon 1988 – 2007 32 Biu đ 2.2. C cu vn FDI theo ngành giai đon 1988 – 2007……… ……….36 Biu đ 2.3. C cu vn FDI theo hình thc đu t…………………… ……… 37 Biu đ 2.4. 10 quc gia, vùng lãnh th có vn đu t trên 2 t USD ti Vit Nam…………………………………… …………………………… 38 Biu đ 2.5. FDI thc hin so vi tng đu t toàn xã hi và đóng góp ca khu vc FDI trong GDP………………………………………………………….41 Biu đ 2.6. Thng mi, FDI và GDP Vit Nam giai đon 1988 – 2007 …… 43 DANH MC PH LC Ph lc 1: Mi quan h gia FDI và tng trng kinh t trong lý thuyt tng trng ni sinh……………………………………………………………….…71 Ph lc 2: C cu vn đu t theo thành phn kinh t và t trng ca tng khu vc trong GDP - giá thc t……………………………………………… 73 Ph lc 3: Thng kê mô t d liu………… ……………………………………74 Ph lc 4: Kt qu c lng phng trình tng trng OLS…… …………… 75 Ph lc 5: Kt qu c lng phng trình FDI OLS….……… ………….……75 Ph lc 6: Kim đnh HET ca phng trình tng trng …… ……………… 76 Ph lc 7: Kim đnh HET ca phng trình FDI…………………………… 77 Ph lc 8: Kt qu c lng phng trình tng trng TSLS.……… ……… 78 Ph lc 9: Kt qu c lng phng trình FDI TSLS ….………………………78 Ph lc 10: Kt qu c lng phng trình tng trng GMM.…… … …… 79 Ph lc 11: Kt qu c lng phng trình FDI GMM ……………… ………79 4 DANH MC CÁC CH VIT TT ASEAN Hip hi các nc ông Nam Á, Association of Southeast Asian Nations CIEM Vin Nghiên cu Qun lý Kinh t Trung ng Central Institute of Economic Management DN Doanh nghip EU Liên minh châu Âu European Union FDI u t trc tip nc ngoài Foreign Direct Investment GDP Tng sn phm quc ni Gross Domestic Product GNP Tng sn phm quc dân Gross National Product GMM Generalized Method of Moments Phng pháp Mô-men tng quát hoá ICOR Hiu sut s dng vn sn phm gia tng Incremental Capital Output Ratio IMF Qu Ti n t Quc t International Monetary Fund MNCs Các tp đoàn đa quc gia Multi-National Corporations OECD T chc Hp tác Phát trin Kinh t Organization for Economic Co- operation and Development OLS Bình phng bé nht thông thng Ordinary Least Square TSLS Bình phng bé nht 2 giai đon Two Stage Least Squares TFP Nng sut các nhân t tng hp Total Factor Productivity WB Ngân hàng Th gii World Bank WEF Din đàn Kinh t Th gii World Economics Forum WTO T chc Thng mi Th gii World Trade Organization 5 LI M U 1. Tính cp thit ca đ tài: Trong vài thp niên gn đây, vn đu t nc ngoài không ngng chy vào các nc đang phát trin. Trong đó, loi hình có vn ln nht trong tng vn chy đn các nc đang phát trin là đu t trc tip nc ngoài (FDI). T l vn FDI vào các nc đang phát trin so vi tng vn FDI toàn cu đã tng t 20% trong giai đon 1978 - 1980 lên gn 30% vào nm 2006, vi tr giá đt 367,7 t USD [61]. Mt xu hng đu t mi là s tng trng mnh m đu t ca các tp đoàn liên quc gia ti các nc đang phát trin, nht là  châu Á. Các quc gia thuc Hip hi các nc ông Nam Á (ASEAN) cng ghi nhn t l tng FDI cao. c bit, khu vc này thu hút ngày càng nhiu FDI “cht lng cao”, tc là đu t vào lnh vc có giá tr gia tng cao, đòi hi tri thc và cht xám. Minh chng là tp đoàn Intel đang m rng các c s lp ráp và th nghim ti Trung Quc, Malaysia và Vit Nam [60]. Nm trong xu hng đó, dòng vn FDI đ vào Vit Nam cng không ngng tng mnh trong thi gian qua. T khi Vit Nam tin hành công cuc i mi nm 1986 và ban hành Lut đu t nc ngoài ti Vit Nam vào ngày 29-12-1987 nhm to ra mt nn tng pháp lý cho đu t vào Vit Nam ca các nhà đu t nc ngoài, dòng vn FDI chy vào Vit Nam đã gia tng mt cách ngon mc: t 0,32 t USD nm 1988 lên 20,3 t USD nm 2007, và đt mc k lc trên 64 t USD trong nm 2008. Tính đn cui nm 2007, c nc có hn 9.500 d án FDI đc cp phép đu t vi tng vn đng ký khong 98 t USD (k c vn tng thêm). Tr các d án đã ht thi hn hot đng và gii th trc thi hn, đn cui nm 2007 đã có 8.590 d án còn hiu lc vi tng vn đng ký 85 t USD [5]. Thc t cho thy, t khi nc ta m ca hi nhp, vn đu t trc tip nc ngoài đã đóng mt vai trò quan trng đi vi nn kinh t Vit Nam trong công cuc công nghip hoá, hin đi hoá đt nc. Th nht, ngun vn FDI đã góp phn b sung ngun vn đu t phát trin kinh t xã hi - đc bit vi nc ta thuc nhóm 6 các nc đang phát trin, thu nhp ca dân c còn thp. Th hai, FDI to điu kin chuyn giao và ng dng công ngh tiên tin ti Vit Nam, nâng cao nng lc sn xut công nghip và xut khu. Th ba, FDI giúp to công n vic làm trc tip và gián tip cho hàng triu lao đng có k nng gin đn và bc đu góp phn hình thành mt lc lng lao đng có k nng cao, đng thi to c hi đ các nhà qun lý ca Vit Nam tip cn vi trình đ qun lý sn xut ca th gii. Th t, FDI góp phn quan trng vào ngân sách nhà nc và ci thin cán cân thanh toán. Th nm, FDI là cu ni quan trng gia kinh t Vit Nam vi nn kinh t th gii ( không ch v kinh t tip cn và m rng th trng, mà còn v phát trin du lch, vn hóa, giáo dc, y t, ). Nh vy, FDI nh hng đn nn kinh t  tt c các lnh vc kinh t, vn hoá và xã hi. Tuy nhiên, đi vi các nc đang phát trin, k vng ln nht ca vic thu hút FDI ch yu là nhm mc tiêu tng trng kinh t. Th nhng, tác đng ca FDI đi vi tng trng kinh t vn còn gây nhiu tranh cãi trong gii nghiên cu và hc thut. c bit, các nghiên cu thc nghim v mi quan h gia FDI vi tng trng kinh t ca Vit Nam nht là thông qua các mô hình kinh t lng vn còn rt him. Các nghiên cu v FDI ti Vit Nam thng tp trung vào các nhân t nh hng và tác đng ca FDI. Ti sao mi quan h gia FDI vi tng trng kinh t ca Vit Nam cn đc quan tâm? Bi vì đây là vn đ rt quan trng trong điu hành kinh t v mô. Chính ph rt cn các bng chng hu ích đ xem xét vic ra quyt đnh có nên tip tc khuyn khích thu hút FDI hn na hay không? V li, dù đã đt đc nhng kt qu nht đnh, nhiu ý kin cho rng Vit Nam vn cha tn dng ti u các c hi thu hút FDI và cha ti đa đc li ích mà FDI có th mang li. Hn th na, dòng vn FDI vào Vit Nam rt ln nhng liu có tác đng tích cc đn tng trng kinh t? T đó, vn đ đt ra là: Mi quan h hai chiu gia FDI và tng trng kinh t ti Vit Nam có tn ti hay không? ây chính là câu hi nghiên cu ca lun vn.  tr li câu hi trên, tác gi lun vn “Phân tích mi quan h gia đu t trc tip nc ngoài vi tng trng kinh t ca Vit Nam” đi sâu nghiên 7 cu và làm sáng t mi quan h bin chng gia FDI và tng trng kinh t ti Vit Nam ; đng thi phân tích các nhân t nh hng đn tng trng và thu hút FDI ca Vit Nam. T đó, tác gi đ xut nhng kin ngh chính sách nhm tn dng ti u các c hi thu hút FDI và ti đa đc li ích mà FDI có th mang li, nu FDI tht s có tác đng tích cc đn tng trng kinh t ca Vit Nam. 2. Mc đích nghiên cu: *Mc đích nghiên cu ca lun vn là: - Xác đnh mi quan h hai chiu gia FDI và tng trng kinh t ti Vit Nam. - Kt qu ca lun vn góp phn cung cp thông tin có ích cho vic xây dng chính sách kinh t, đu t, nhm ti đa hóa nhng li ích mà FDI có th mang li cho Vit Nam. *Mc đích c th : (i) Xác đnh FDI có tác đng đn tng trng hay không. (ii) Xác đnh tng trng có thúc đy FDI hay không. (iii) Xác đnh các yu t khác nh hng đn tng trng và thu hút FDI. (iv) Cung cp thông tin hu ích cho các cp lãnh đo trong vic ra quyt đnh xây dng chính sách thu hút đu t. 3. i tng và phm vi nghiên cu: *i tng nghiên cu ca đ tài là FDI và tng trng kinh t Vit Nam. *Phm vi nghiên cu ca đ tài là 64 tnh thành ca Vit Nam, bao gm: An Giang, Bà Ra - Vng Tàu, Bc Liêu, Bc Kn, Bc Giang, Bc Ninh, Bn Tre, Bình Dng, Bình nh, Bình Phc, Bình Thun, Cà Mau, Cao Bng, Cn Th, à Nng, c Lk, c Nông, in Biên, ng Nai, ng Tháp, Gia Lai, Hà Giang, Hà Nam, Hà Ni, Hà Tây, Hà Tnh, Hi Dng, Hi Phòng, Hu Giang, Hoà Bình, Hng Yên, Khánh Hoà, Kiên Giang, Kon Tum, Lai Châu, Lâm ng, Lng Sn, Lào Cai, Long An, Nam nh, Ngh An, Ninh Bình, Ninh Thun, Phú Th, Phú Yên, Qung Bình, Qung Nam, Qung Ngãi, Qung Ninh, Qung Tr, Sóc Trng, Sn La, Tây Ninh, Thái Bình, Thái Nguyên, Thanh Hoá, Tha Thiên Hu, 8 Tin Giang, H Chí Minh, Trà Vinh, Tuyên Quang, Vnh Long, Vnh Phúc và Yên Bái. Thi gian nghiên cu gii hn trong giai đon t nm 2003 – 2007. 4. Phng pháp nghiên cu:  tài s kt hp c hai phng pháp nghiên cu là phân tích đnh tính và phân tích đnh lng. C th, phng pháp phân tích đnh tính s đc s dng đi vi s liu thng kê mô t hin trng FDI và tng trng kinh t ca Vit Nam trong thi gian t nm 1988 đn nm 2007. i vi s liu thng kê th cp ca 64 tnh thành ca Vit Nam trong giai đon 2003 - 2007, tác gi lun vn s tin hành s dng phng pháp đnh lng thông qua mô hình hi quy tuyn tính bi vi h phng trình đng thi. Trong quá trình nghiên cu, tác gi lun vn cng s dng tng hp các phng pháp thng kê mô t, so sánh, h thng và có s k tha các kin thc, tài liu liên quan. 5. Kt cu ca lun vn: Ngoài phn m đu, mc lc, ph lc và tài liu tham kho, toàn b ni dung chính ca lun vn đc chia làm 4 chng sau đây: Chng 1: Các lý thuyt v tng trng kinh t và đu t trc tip nc ngoài. Tác gi tp trung gii quyt c s khoa hc v mi quan h gia FDI và tng trng kinh t di góc đ lý lun v các nhân t nh hng đn tng trng kinh t, các nhân t nh hng đn thu hút FDI và tác đng ca FDI đn tng trng kinh t thông qua kênh đu t; khái lun các nghiên cu trc v mi liên h gia FDI và tng trng kinh t  các nc trên th gii cng nh  Vit Nam. Chng 2: Tng trng kinh t và đu t trc tip nc ngoài  Vit Nam t nm 1988 đn nm 2007. Tác gi trình bày tình hình tng trng kinh t; tng quan v các giai đon phát trin ca FDI và rút ra mt s đc đim ca dòng vn FDI; xác đnh vai trò ca khu vc FDI đi vi nn kinh t Vit Nam, đc bit là tng trng kinh t. 9 Chng 3: Phân tích mi quan h gia FDI và tng trng kinh t  Vit Nam. Tác gi đa ra mô hình đánh giá tác đng ca FDI đn tng trng cng nh tác đng ngc li ca tng trng đi vi vic thu hút FDI; phân tích ngun s liu và trình bày kt qu đánh giá ca mô hình. Chng 4: Kt lun và kin ngh. Trong chng này, tác gi tóm lc các kt qu nghiên cu đt đc, trên c s đó đa ra các kin ngh chính sách nhm ti đa hoá li ích mà FDI có th mang li, đng thi đ ra các gii pháp đy mnh thu hút dòng vn FDI vào Vit Nam. [...]... a FDI và t ng tr ng kinh t t i các n c ang phát tri n Tuy nhiên, các nghiên c u v m i quan h hai chi u này t i Vi t Nam v n còn r t hi m, nh t là thông qua mô hình kinh t l th i (Simultaneous System of Equations) phân tích ch nh l ng trình ng ng 2 ti p theo, tác gi s ti n hành nh tính m i quan h gi a FDI và t ng tr khi i sâu phân tích ng v i h ph ng kinh t t i Vi t Nam tr ng m i quan h này trong ch... tác ut n ng tích c c t i t ng tr c ngoài, t ng hi u su t c a v n và cu i ng kinh t Trong khuôn kh lu n v n, tác gi ch t p trung nghiên c u phân tích tác cách ti p c n h p và gi i h n ph m vi tác b ng cách s d ng mô hình t ng tr tr ng kinh t ng ng tân c ng kinh t theo ng tr c ti p thông qua kênh c p v mô Tác c nhi u lý thuy t t ng tr Lý thuy t t ng tr ng c a FDI ut i v i t ng ng kinh t phân tích khác... n lý tài s n ó Ph phân bi t FDI v i các công c tài chính khác [4] ng 15 Lu t ut n c ngoài t i Vi t Nam n m 1987 tr c ti p n c ngoài là vi c t ch c, cá nhân n b ng ti n n c ngoài ho c b t kì tài s n nào h p tác kinh doanh trên c s h p doanh nghi p 100% v n n a ra khái ni m: “ c ngoài ut a vào Vi t Nam v n c chính ph Vi t Nam ch p thu n ng ho c thành l p xí nghi p liên doanh ho c c ngoài theo quy nh... lu n r ng FDI có tác ph ng tích c c t i t ng tr ng kinh t c a các ng thông qua hình thành và tích l y tài s n v n và có s t a ng tác tích c c gi a FDI và ngu n v n nhân l c [48] Nguy n Th Tu Anh và c ng s (2006) s d ng cách ti p c n r ng h n, k t h p c hai ph ng pháp là phân tích nh tính s d ng s li u th ng kê th c p, s c p và phân tích nh l nghiên c u kh ng nh FDI ã óng góp tích c c vào t ng tr qua... tr 1.4 ng kinh t Các tác c nghèo, t ng tr ng c phát tri n và n c c nghèo h n so v i các ng trên là lý do khi n t t c các u r t n l c thu hút ngu n v n FDI v i k v ng ng kinh t Các nghiên c u tr c v m i liên h gi a FDI và t ng tr ng kinh t Trên th gi i ã có khá nhi u nghiên c u v m i quan h gi a FDI v i t ng tr và l ng kinh t và th ng s d ng ph ng pháp phân tích nh l ng ki m ng hóa m i quan h này... chung là khá nhi u, nh ng ch có m t s nghiên c u i sâu xem xét tác ng c a FDI t i t ng tr kinh t và r t hi m nghiên c u v m i quan h 2 chi u gi a FDI và t ng tr ng ng kinh 22 t thông qua mô hình kinh t l d ng ph ng H u h t các nghiên c u v FDI ng pháp phân tích Vi t Nam s nh tính, t ng k t tình hình FDI vào Vi t Nam d a vào s li u th ng kê Các k t lu n v tác ng c a FDI y u d a vào t tr ng c a FDI so... ng kinh t cao và ây là nhóm nhân t r t quan tr ng trong ng kinh t v mô thi u n nh thì s ti m n 16 nhi u r i ro, do v y nhà u t s không s n lòng b v n 1993, 1995) [32] T ng tr tác tr ng tích c c ng kinh t là m t trong nh ng y u t quan tr ng nh t n vi c thu hút FDI c a m t qu c gia Các n ng kinh t cao và b n v ng th t không n u t (Dunning, 1970, c có t c ng thu hút FDI nhi u h n các n t ng c có n n kinh. .. Vi t Nam thông qua ngày 29 – 11 – 2005, th c u t do nhà ut b v n (Kho n 2, i u 3); nhà th c hi n ho t ut n u t tr c ti p là hình u t và tham gia qu n lý ho t c ngoài là t ch c, cá nhân n ng ut c ngoài b v n u t t i Vi t Nam (Kho n 5, i u 3); và doanh nghi p có v n c ngoài bao g m doanh nghi p do nhà th c hi n ho t n ng ut n c C ng hòa ng ut n c ngoài thành l p u t t i Vi t Nam, doanh nghi p Vi t Nam. .. “t ng tr u ng ng kinh t là s gia t ng b n i ho c theo t ng công nhân” nh ngh a này nh ngh a do Douglass C.North và Robert Paul Thomas (1973) ng kinh t x y ra n u s n l a ng t ng nhanh h n dân s ” [19] Trong khi ó, Hendrik Van den Berg cho r ng “t ng tr con ng C NGOÀI ng kinh t (economic growth) v ng v s n ph m tính theo ng t nh TR C TI P N ng kinh t Simon Kuznet (1966) t NG KINH T ng kinh t là t ng... các n c t mô hình này cho th y t ng tr ng kinh t c ang phát c xác nh b i nhi u y u t khác nhau, trong ó, t n t i m i quan h tr c ti p gi a FDI và t ng tr ng kinh t 2 Thông qua FDI, không nh ng nhi u hàng hoá v n m i c t o ra làm t ng tài s n v n v t ch t c a n n kinh t , mà chi phí s n xu t ra chúng còn gi m i, và qua ó tác ng tích c c n t ng tr ng kinh t Ngoài ra, t c còn t l ngh ch v i m c chênh . TO TRNG I HC KINH T TP.HCM j HUNH CÔNG MINH PHÂN TÍCH MI QUAN H GIA U T TRC TIP NC NGOÀI VI TNG TRNG KINH T CA VIT NAM Chuyên ngành: Kinh t phát trin . lun vn Phân tích mi quan h gia đu t trc tip nc ngoài vi tng trng kinh t ca Vit Nam đi sâu nghiên 7 cu và làm sáng t mi quan h bin chng gia FDI và tng trng kinh t. cu là phân tích đnh tính và phân tích đnh lng. C th, phng pháp phân tích đnh tính s đc s dng đi vi s liu thng kê mô t hin trng FDI và tng trng kinh t ca Vit Nam trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích mối quan hệ giữa đầu tư trực tiếp nước ngoài với tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, Phân tích mối quan hệ giữa đầu tư trực tiếp nước ngoài với tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, Phân tích mối quan hệ giữa đầu tư trực tiếp nước ngoài với tăng trưởng kinh tế của Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn