Tổ chức lập báo cáo tài chính hợp nhất tại tập đoàn Cotec Luận văn thạc sĩ

135 247 1
  • Loading ...
1/135 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/05/2015, 03:53

. lun v lp Báo cáo tài chính hp nht. - Chng 2: Thc trng v lp Báo cáo tài chính hp nht ti Tp đoàn COTEC. - Chng 3: T chc lp Báo cáo tài chính hp nht ti Tp đoàn COTEC. 1. cáo tài chính hp nht và thc trng lp Báo cáo tài chính hp nht ti Tp đoàn COTEC. Phm vi nghiên cu: lun vn ch tp trung nghiên cu lp Báo cáo tài chính hp nht ti Tp đoàn COTEC, . chc lp Báo cáo tài chính hp nht ti Tp đoàn và thc hin lp Báo cáo tài chính hp nht ti Tp đoàn cho k k toán nm 2009. Lun vn còn có th là tài liu tham kho cho các Tp đoàn khác,
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức lập báo cáo tài chính hợp nhất tại tập đoàn Cotec Luận văn thạc sĩ, Tổ chức lập báo cáo tài chính hợp nhất tại tập đoàn Cotec Luận văn thạc sĩ, Tổ chức lập báo cáo tài chính hợp nhất tại tập đoàn Cotec Luận văn thạc sĩ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn