Bài tập trắc nghiệm Fe và Cu

10 180 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2015, 14:00

. đây phù hợp với sơ đồ trên : A. CuO  Cu( OH) 2  CuCl 2  Cu( NO 3 ) 2  Cu B. CuSO 4  CuCl 2  Cu( OH) 2  CuO  Cu C. CuCl 2  Cu  Cu( OH) 2  CuO  Cu D. A,B,C đều đúng 70. Tổng. đây : A. Zn B. Fe C. Cu D.Ag 28. Dùng khí CO khử sắt (III) oxít, sản phẩm khử sinh ra có thể là : A. Fe B. FeO và Fe C. Fe, FeO, Fe 3 O 4 D. Fe, FeO, Fe 2 O 3 và Fe 3 O 4 29. Trường. lư ợng Fe D. HCl 16. Từ pirit FeS 2 , người ta sản xuất gang theo sơ ñ ồ: FeS 2 X Y Z Fe: X, Y, Z lần lượt là: A. Fe 2 O 3 , Fe 3 O 4 , FeO B. FeS, Fe 2 O 3 , FeO C. FeO, Fe 3 O 4 ,
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập trắc nghiệm Fe và Cu, Bài tập trắc nghiệm Fe và Cu, Bài tập trắc nghiệm Fe và Cu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn