Bài báo cáo thực tập CNTT

ngo duy luan
ngo duy luan(1 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 528
15
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 38 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/04/2013, 08:12

Mô tả: bao cao thuc tap tot nghiep BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Đề tài Phân tích và thiết kê hệ thống quản lí khách sạn và đăt phòng trực tuyến     !!" #$%&'(")&"*"+) ,-./01."234   534 z   "*6" 7"4*&6"86 9*&:*& 7"4*&&/;)3) 9$< =/$   DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Stt Tên viết tắt Tên đầy đủ  CNTT Công nghệ thông tin 2 TNHH Trách nhiệm hữu hạn 3 BGĐ Ban giám đốc 4 KT-XH Kinh tế-Xã hội 5 CMND Chứng minh nhân dân 6 TS Thạc sĩ 7 NV Nhân viên 8 DV Dịch vụ ! 7>59?*==>)=@#A8BCD?#A E FG<H "*&")&/$)&")"."*<I*J0."""8J")&"*") )4"*4K;"&.):$**&".$&.)/*I;$*&"=5L@/$)&" /;34<"0:*&4$)/)&/*") 4I&;/ "/$<I)$)&")&:;/*&(ML N0O&.&I-& P:QJ-&RR:4IS P:Q48 <T<K4:RUJP34.&I-& P:QJ")&"*/V&6W X&.J-&Y"Z0O&-&0&OJJ-&<[&\/V& ".-&.J-&</]&"&G'VJJ-&<86":T <R.&.)J^4.-SS0."</]&0_08J^4.- </]&SS&`"&-&Y8&-&0&O.J")&"*84aJ-&P4</]& WO&O&.&IV&&X8P [&-&b&4b&J[ R&`"J-&</]&"&GL . ")c0/*4I*44/$)<I)/$*8)&)J) *I<.)". ".*)L=.))&)J)4$)c0/* 44</$*&I)/LI/*&*<"de":)J")&"*f&;JI ."4*&<)&:"")0*4*&<)&:"")0*J)/)&&.)</$*&".c0/* 44./*&)L  9O&&`"6-.&-.:X&8[J[<^c0%</]&&/$ S P:QJ-&R&-&X3O&O&.V& P:QR J")&"*"+)..%<g4-XL h Mục tiêu và phạm vi đề tài Mục tiêu 7/*""./;J)/)&<";.*&</$*&/4I)&)J)*I) I86"6").&").K;)&*I) ":)J")&"*344*&<)&"*. 4I**I) ":)*&J0."4I*J")&"*6".I4&")&&/)&3  e":)*I)L  e":)J"")&/0*L  e":)J")&"L  e":)0."L Phạm vi đề tài.  B").&").</$*&/*&*K."*4&"4Ii)&)J)* I)I"/;4*&L  B").&").&/*&*&$$:))$)4*&")" 4I*/)0*."&L Chương I. Khảo sát nghiệp vụ hệ thống thông tin khách sạn Hải Yến 1.1. Khảo sát hiện trạng và thu thập thông tin 1.1.1. Kế hoạch phỏng vấn: 91J[.R&jk 5/F</]&j#I;e"9 5/Fjk * #"&l hhmI  #/)&  3)" i. F"nEho F<^46b<Hp- F<^4J[q&pEho- 5r-E34 #V.R !L!hrE s4": "K&.:0t" L&.4 #W/] /u:_ =H'Iv w=IV&&.Y 'PYL  w=IV&['&-& &Hv0&O&`"J-& L  w  2V&  "  .-  &. J-&8x]8 -L =H.P'v  w=-&y$: "<[ -S&..a&' PYL w=-&Iv&-& &H0&O&`"J-&L wF"P + &H <W  /F j k w  2"  Y:  /F  %&  [ jk8&z8'0U :VL w2X/u6"  ' I        X&  V W8&G-&V4&&k &.6"[J[U0U:V &H[L { =/$ S ,Vx "0%- 7%  - c  0% V  W P:QJ")&"*"+)% <g.<G&G^0%- P:QV&PY &`"J-&|4c0%V WPY%<g 4-XL !o x "vjk &`<v}<v&'<[  w ij k v  S &.Y'P Y&`":_L w2V&<-~&-&&H v0&O&`"J-&L wMZ:Q&`":_.&-& SW&O^L o Mz</]&4 ro •=`<v wje-&. 'Y0_"/[ .€ wP:F o •=`<v wj(J-&Y &G&Hv0&OS:_ P:4US€ wP:F  o r x] 2k<v P:QY &YavJGJ38` O&&.&Y$/F4 L   #I  J  JI  <-  ~ </]&   &H 0&  O &`" J-&.a&JG J3. V&  S4  J[4  I   J-&L ho ([q& .P' #&:R6Pjk" 6JX #/"[340Y0" -&&j<^/F</]& jk"4JP. ho xF"EEo LB"4;J)."*&.)L 1.1.2. Phiếu phỏng vấn: iC•?i‚5,2ƒ5 7%-eP:QJ")&"*"+) 5/F</]&j#I;e"9 ^0%-eP:Q&.'P Y 5rE 5/Fj* =j ,&q = >  x  J[  W  [  &H  [  " .-" H8-€ wP:F I1x]&-&[<^ X0."4„- Px]6-.&-.<^ b46bS S&.Y&`"J")&"*L p = e-S&.Y 0_"/[.€ wP:F (-&<[YS=957 2C>…<W    /F  .R  W&†8  [ [&HYL _&HJ-&<H<`I .[&HL"<GcK4&Y&3 g  .  W  JI  <^  I  6-.   J-&L5[&Y:4`O&".Y &.J-&L m2$)0*&*<3*. "4"*J")& " K;  &* ". ‡K6"  :"4 K. /$)0; =! (J-&&G&HZ 0O0&OS"cZ :Q/[.€ wP:F  I}cK4&-&&H&`"J-&&G .&-&:.RS0&O4&qI&G JIL5[&GSI}[[0&O &^&.52O&OL5[JIS I6-.&.J-&L LB").)L •#--& 5/F</]&jVS/$6'8&G^&H4<^&ˆ 6y[[L=j&Hb<^0_P:FL =/"J[:'</]&k<v8&Y&`<v&/"<v&'[L=Y&-&SW% &W/(-&:4/R&-&V.Y‰ 1.1.3. Lưu đồ công việc: ,Jjk 7%- ^0%-e?Š5‹?DŒŠi•5, "h 5rE B. .R /<y 5V4O ŽiiC•??Di•5, _ 5/F P:Q   L!B"J<.)L  '&^ [Y 7xI &-&Y 7!xI &-&0&O (•=•5, 7{i[ <3JQ0& O 7hi[<3JQ Y [' J^4" 7EBP ‘-.R V [ ' . DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Stt Tên viết tắt Tên đầy đủ  CNTT Công nghệ thông tin 2 TNHH Trách nhiệm hữu hạn 3 BGĐ Ban giám đốc. 4""K8J"".JK8</"<.)‰ 1.2.2. Khảo sát hiện trạng quản lý khách sạn Hải Yến. 1.2.2.1. Thực trạng khảo sát. #&.)<")")</$*&."*<I*&"*I)&;8<c)4*&8/&.

— Xem thêm —

Xem thêm: Bài báo cáo thực tập CNTT, Bài báo cáo thực tập CNTT, Bài báo cáo thực tập CNTT

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu ba-i-ba-o-ca-o-thu-c-ta-p-cntt

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.2969069480896 s. Memory usage = 18.59 MB