Bài báo cáo thực tập CNTT

38 546 15
ngo duy luan

ngo duy luan

Tải lên: 1 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/38 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/04/2013, 08:12

bao cao thuc tap tot nghiep BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Đề tài Phân tích và thiết kê hệ thống quản lí khách sạn và đăt phòng trực tuyến     !!" #$%&'(")&"*"+) ,-./01."234   534 z   "*6" 7"4*&6"86 9*&:*& 7"4*&&/;)3) 9$< =/$   DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Stt Tên viết tắt Tên đầy đủ  CNTT Công nghệ thông tin 2 TNHH Trách nhiệm hữu hạn 3 BGĐ Ban giám đốc 4 KT-XH Kinh tế-Xã hội 5 CMND Chứng minh nhân dân 6 TS Thạc sĩ 7 NV Nhân viên 8 DV Dịch vụ ! 7>59?*==>)=@#A8BCD?#A E FG<H "*&")&/$)&")"."*<I*J0."""8J")&"*") )4"*4K;"&.):$**&".$&.)/*I;$*&"=5L@/$)&" /;34<"0:*&4$)/)&/*") 4I&;/ "/$<I)$)&")&:;/*&(ML N0O&.&I-& P:QJ-&RR:4IS P:Q48 <T<K4:RUJP34.&I-& P:QJ")&"*/V&6W X&.J-&Y"Z0O&-&0&OJJ-&<[&\/V& ".-&.J-&</]&"&G'VJJ-&<86":T <R.&.)J^4.-SS0."</]&0_08J^4.- </]&SS&`"&-&Y8&-&0&O.J")&"*84aJ-&P4</]& WO&O&.&IV&&X8P [&-&b&4b&J[ R&`"J-&</]&"&GL . ")c0/*4I*44/$)<I)/$*8)&)J) *I<.)". ".*)L=.))&)J)4$)c0/* 44</$*&I)/LI/*&*<"de":)J")&"*f&;JI ."4*&<)&:"")0*4*&<)&:"")0*J)/)&&.)</$*&".c0/* 44./*&)L  9O&&`"6-.&-.:X&8[J[<^c0%</]&&/$ S P:QJ-&R&-&X3O&O&.V& P:QR J")&"*"+)..%<g4-XL h Mục tiêu và phạm vi đề tài Mục tiêu 7/*""./;J)/)&<";.*&</$*&/4I)&)J)*I) I86"6").&").K;)&*I) ":)J")&"*344*&<)&"*. 4I**I) ":)*&J0."4I*J")&"*6".I4&")&&/)&3  e":)*I)L  e":)J"")&/0*L  e":)J")&"L  e":)0."L Phạm vi đề tài.  B").&").</$*&/*&*K."*4&"4Ii)&)J)* I)I"/;4*&L  B").&").&/*&*&$$:))$)4*&")" 4I*/)0*."&L Chương I. Khảo sát nghiệp vụ hệ thống thông tin khách sạn Hải Yến 1.1. Khảo sát hiện trạng và thu thập thông tin 1.1.1. Kế hoạch phỏng vấn: 91J[.R&jk 5/F</]&j#I;e"9 5/Fjk * #"&l hhmI  #/)&  3)" i. F"nEho F<^46b<Hp- F<^4J[q&pEho- 5r-E34 #V.R !L!hrE s4": "K&.:0t" L&.4 #W/] /u:_ =H'Iv w=IV&&.Y 'PYL  w=IV&['&-& &Hv0&O&`"J-& L  w  2V&  "  .-  &. J-&8x]8 -L =H.P'v  w=-&y$: "<[ -S&..a&' PYL w=-&Iv&-& &H0&O&`"J-&L wF"P + &H <W  /F j k w  2"  Y:  /F  %&  [ jk8&z8'0U :VL w2X/u6"  ' I        X&  V W8&G-&V4&&k &.6"[J[U0U:V &H[L { =/$ S ,Vx "0%- 7%  - c  0% V  W P:QJ")&"*"+)% <g.<G&G^0%- P:QV&PY &`"J-&|4c0%V WPY%<g 4-XL !o x "vjk &`<v}<v&'<[  w ij k v  S &.Y'P Y&`":_L w2V&<-~&-&&H v0&O&`"J-&L wMZ:Q&`":_.&-& SW&O^L o Mz</]&4 ro •=`<v wje-&. 'Y0_"/[ .€ wP:F o •=`<v wj(J-&Y &G&Hv0&OS:_ P:4US€ wP:F  o r x] 2k<v P:QY &YavJGJ38` O&&.&Y$/F4 L   #I  J  JI  <-  ~ </]&   &H 0&  O &`" J-&.a&JG J3. V&  S4  J[4  I   J-&L ho ([q& .P' #&:R6Pjk" 6JX #/"[340Y0" -&&j<^/F</]& jk"4JP. ho xF"EEo LB"4;J)."*&.)L 1.1.2. Phiếu phỏng vấn: iC•?i‚5,2ƒ5 7%-eP:QJ")&"*"+) 5/F</]&j#I;e"9 ^0%-eP:Q&.'P Y 5rE 5/Fj* =j ,&q = >  x  J[  W  [  &H  [  " .-" H8-€ wP:F I1x]&-&[<^ X0."4„- Px]6-.&-.<^ b46bS S&.Y&`"J")&"*L p = e-S&.Y 0_"/[.€ wP:F (-&<[YS=957 2C>…<W    /F  .R  W&†8  [ [&HYL _&HJ-&<H<`I .[&HL"<GcK4&Y&3 g  .  W  JI  <^  I  6-.   J-&L5[&Y:4`O&".Y &.J-&L m2$)0*&*<3*. "4"*J")& " K;  &* ". ‡K6"  :"4 K. /$)0; =! (J-&&G&HZ 0O0&OS"cZ :Q/[.€ wP:F  I}cK4&-&&H&`"J-&&G .&-&:.RS0&O4&qI&G JIL5[&GSI}[[0&O &^&.52O&OL5[JIS I6-.&.J-&L LB").)L •#--& 5/F</]&jVS/$6'8&G^&H4<^&ˆ 6y[[L=j&Hb<^0_P:FL =/"J[:'</]&k<v8&Y&`<v&/"<v&'[L=Y&-&SW% &W/(-&:4/R&-&V.Y‰ 1.1.3. Lưu đồ công việc: ,Jjk 7%- ^0%-e?Š5‹?DŒŠi•5, "h 5rE B. .R /<y 5V4O ŽiiC•??Di•5, _ 5/F P:Q   L!B"J<.)L  '&^ [Y 7xI &-&Y 7!xI &-&0&O (•=•5, 7{i[ <3JQ0& O 7hi[<3JQ Y [' J^4" 7EBP ‘-.R V [ ' [...]... f7EBP‘-.RV7{i[<3JQ0&O7rB6P%&W7 <$" =)".")+&.)"<$=J." !! 2.7 Mô hình quan hệ thực thể E-Rcủa hệ thống quản lí khách sạn!SLrB^<y:y0U:V4~&m[SdB & WJf 1.1.4. Bng mụ t chi tit ti liu:7%- ^0%-e?5?Diã5, "{.RiX&... J")&"*&;*&*/;0*&*/&.cK80*&*&/$).84""K8J"".JK8</"<.)‰1.2.2. Khảo sát hiện trạng quản lý khách sạn Hải Yến.1.2.2.1. Thực trạng khảo sát.#&.)<")")</$*&."*<I*&"*I)&;8<c)4*&8/&.*I)4$)8J"."):"4I**& . DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Stt Tên viết tắt Tên đầy đủ  CNTT Công nghệ thông tin 2 TNHH Trách nhiệm hữu hạn 3 BGĐ Ban giám đốc. 4""K8J"".JK8</"<.)‰ 1.2.2. Khảo sát hiện trạng quản lý khách sạn Hải Yến. 1.2.2.1. Thực trạng khảo sát. #&.)<")")</$*&."*<I*&"*I)&;8<c)4*&8/&.
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài báo cáo thực tập CNTT, Bài báo cáo thực tập CNTT, Bài báo cáo thực tập CNTT

Bình luận về tài liệu ba-i-ba-o-ca-o-thu-c-ta-p-cntt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP