Giáo án Luyện tập bài đường tròn

Ebook.VCU
Ebook.VCU(751 tài liệu)
(114 người theo dõi)
Lượt xem 450
14
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 3 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2012, 15:54

Mô tả: Giáo án Luyện tập bài đường tròn Tổ Tốn - Trường THPT Bình ĐiềnTiãút : 33LUÛN TÁÛPI. Mủc tiãu: Vãư kiãún thỉïc: - Cu ng c cạc li n th ïc â hc v khoa ng cạch t m ütí äú ãú ỉ ãư í ỉì ä âi m â n â ng thà ng va gọc gi ỵa hai â ng thà ng.ãø ãú ỉåì ó ì ỉ ỉåì ó Vãư k nàng: - Bi t v ûn dủng cạc ki n th ïc â hc â gia i cạc ba i toạnãú á ãú ỉ ãø í ì v khoa ng cạch t m üt âi m â n â ng thà ng va gọc gi ỵa hai â ng thà ng.ãư í ỉì ä ãø ãú ỉåì ó ì ỉ ỉåì ó Vãư thại âäü:- C n th ûn, chênh xạcáø áII. Chøn bë phỉång tiãûn dảy hc:III. Phỉång phạp dảy hc:- C ba n du ng ph ng phạp g üi mo v n âạp th ng qua cạc hoảt â üngå í ì ỉå å í áú ä ä âi u khi n t duy, âan xen hoảt â üng nhọm.ãư ãø ỉ äIV. Tiãún trçnh bi hc: HÂ1. Kiãøm tra bi c: C ng th ïc tênh khoa ng cạch t m üt âi m â n m ütä ỉ í ỉì ä ãø ãú ä â ng thà ng, cạch tçm gọc gi ỵa hai â ng thà ng. La m ba i 15 a, b.ỉåì ó ỉ ỉåì ó ì ì HÂ2. Luy ûn t ûp.ã áHoảt â üng cu a HSä í Hoảt â üng cu a GVä í N üi DungäNghe, hi u va th ûcãø ì ỉ hi ûn nhi ûm vủ.ã ãTha o lu ûn l i gia ií á åì í cạc ba i toạn.ìTra l i c u ho i.í åì á íGhi ba i.ìHoảt d üng cạ nh nä á la m cạc ba i t ûp the ì á cạc h ïng d ùn cu å á í giạo vi n.ãHoảt â üng nhọm tha o lu ûnä í á cạc l i gia i cạc ba i toạnåì í ì 15c,d. 17.Gi âải di ûn cạc nhọmã trçnh ba y.ìNh ûn xẹt - s ỵa ba i.á ỉ ìG üi :å- Ba i 17.ì- ng thà ng c n tçm lỉåì ó áư ì t ûp h üp cạc âi m M cạchá å ãø â ng thà ng cho tr ïc m ütỉåì ó ỉå ä khoa ng bà ng h.í ò- Cọ bao nhi u â ng thà ngã ỉåì ó nh v ûy.ỉ áHoảt â üng cạ nh n la m ba iä á ì ì 19, 20.Ba i 19.ì- N u A nà m tr n Ox va Bãú ò ã ì nà m tr n Oy cọ nh ûn xẹt gçò ã á v ta â ü cu a A, B.ãư ä í- Tam giạc MAB c n tải M tấ cọ k t lu ûn gç v ãú á ãưMA va MBìuuuur uuurBa i 15.ì c/. âụng d/. sai.Ba i 17.ìPh ng trçnh haiỉå â ng thà ng c n tçmỉåì ó áư la :ì2 2ax by c h a b+ + + +2 2ax by c h a b+ + − +Ba i 19.ìKh ng t n tải â ngä äư ỉåì thà ng tha mnó âi u ki ûn ba i toạn.ãư ã ìBa i 20.ìCọ hai â ng thà ngỉåì ó tha mn y u c áư ba i toạn.ì( )( ) ( )1 2 x 3 y 1 0+ − + − =Tổ Tốn - Trường THPT Bình ĐiềnTrçnh ba y l i gia i.ì åì íNh ûn xẹt áGhi ba i.ì?.Ba i 20.ì- Cọ nh ûn xẹt gç v gọc gi ỵấ ãư ỉ cạc â ng thà ng ỉåì ó1 2, ,∆ ∆ ∆?.- Cọ nh ûn xẹt gç v â ngá ãư ỉåì thà ng c n tçm va â ng ph nó áư ì ỉåì á giạc cu a í1 2,∆ ∆?.Gi HS l n ba ng.ã íCho HS xung phong la m ba i 20ì ì theo cạch khạc.Nh ûn xẹt s ỵa ba i.á ỉ ì( )( ) ( )1 2 x 3 y 1 0− − + − =Tổ Tốn - Trường THPT Bình Điền HÂ4. Cng cäú - Bi táûp vãư nh.- Rụt kinh nghi ûm th ng qua cạc ba i t ûp v a la m.ã ä ì á ỉì ì- BTVN la m cạc ba i t ûp co n lải.ì ì á ì 123doc.vn

— Xem thêm —

Xem thêm: Giáo án Luyện tập bài đường tròn, Giáo án Luyện tập bài đường tròn, Giáo án Luyện tập bài đường tròn

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu giao-an-luyen-tap-bai-duong-tron

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.169017791748 s. Memory usage = 18.46 MB