Công thức lượng giác các góc cung đặc biệt liên quan

3 2,983 18
Ebook.VCU

Ebook.VCU Gửi tin nhắn

Tải lên: 750 tài liệu

  • Loading...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2012, 15:54

Ôn lại cho HS giá trị lượng giác của các góc (cung) có liên quan đặc biệt. Tiết 82: LUYỆN TẬPI. Mục tiêu:Giúp học sinh:1. Về kiến thức: Ôn lại cho HS giá trị lượng giác của các góc (cung) có liên quan đặc biệt.2. Về kĩ năng: Biết vận dụng kiến thức đã học để tính giá trị của các biểu thức hoặc chứng minh các đẳng thức lượng giác. 3. Về tư duy: Phân tích, tổng hợp.4. Về thái độ: cẩn thận, chính xác, chịu khó.II. Phương pháp giảng dạy: Luyện tập.III. Chuẩn bị: +GV: Giáo án+HS: Vở bài tậpIV. Các hoạt động và tiến trình bài dạy:A. Các hoạt động: + Hoạt động 1: Sửa bài tập 32. + Hoạt động 2: Sửa bài tập 33. + Hoạt động 3: Sửa bài tập 34a, b. + Hoạt động 4: Sửa bài tập 35. + Hoạt động 5: Sửa bài tập 36. + Hoạt động 6: Củng cố. B. Tiến trình bài day:+Hoạt động 1: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh+GV: Cho HS ghi lại các hệ thức sin2α + cos2α = 1tanα = sinα/cosαcotα = cosα/sinαđể áp dụng. +H: Hãy chứng minh hệ thức 1+tan2α=1/cos2α ?+GV: Áp dụng, làm câu c)?+GV: Kiểm tra đánh giá kết quả.+HS:a) sinα= 4/5 và cosα <0 thì cosα= –3/5, tanα= –4/3 và cotα= –3/4b) cosα= –8/17 và π/2<α<π thì sinα=15/17, tanα= –15/8 và cotα = –8/15+HS: Chứng minh.+HS: tanα=3 và π < α < 3π/2 thì cosα= –1/2, sinα= – 3/2, cotα = 3/3+ Hoạt động 2: Sửa bài tập 33.Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh+GV: Yêu cầu HS áp dụng các hệ thức về công thức lượng giác để giải.+GV: Đánh giá kết quả giải bài của HS.+HS:a) sin(25π /6)+cos(25π /3)+tan(–25π /4)= 1/2 +1/2 –1 = 0b)sin(π +α )=1/3= – sinαcos(2π –α )=cosα = 2 23±tan(α –7π)=tanα= 24±sin(3π /2–α)= – cosα =2 23m+ Hoạt động 3: Sửa bài tập 34a, b.Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh+GV: Yêu cầu HS áp dụng các hệ thức về công thức lượng giác để giải 34a, b.+GV: Đánh giá kết quả giải bài của HS.+HS: a)( )( ) ( )2 22 2 2 221 2 sin cos cos sin 2 sin coscos sin cos sincos sin cos sin cos sincos sin 1 tan cos sin 1 tanα α α α α αα α α αα αα α α αα α αα α α− + −=− −−=− +− −= =+ +b) 2 2 2 2 22 22 2tan sin tan tan cos tan (1 cos ) tan .sinα α α α αα αα α− = −= −=+ Hoạt động 4: Sửa bài tập 35.Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh+GV: Yêu cầu HS áp dụng các hệ thức về công thức lượng giác để giải 35.+GV: Đánh giá kết quả giải bài của HS.+HS: 3 333 22 2 2sin cos(sin cos ) 3sin cos (sin cos )3(sin cos ) 1 (sin cos ) (sin cos )23(1 ) (3 )2 2mm m m mα αα α α α α αα α α α α α−= − + − = − + − − − = + − = −+ Hoạt động 5: Sửa bài tập 36.Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh+GV: Vẽ hình lên bảng và gọi HS chứng minh các ý sau đây:KH2αMOB'BA'Ayxa) 22sin 1 cos 2α α= −b) sin 2 2 sin cosα α α=c) 2 2 2 2sin ;cos8 2 8 2π π− += =+GV: Đánh giá kết quả giải bài của HS.+HS: 22 2 2 2 2) . ' ( ). ' ( 1 cos 2 )( 2) 2(1 cos 2 )' .sin 4 sin 2 sin 1 cos 2a AM AH AA AO OH AAAM A Aααα α α α= = + = − + −= −= = ⇒ = −''1) ' . sin 221 1' . ' cos . ' sin2 2 2 sin cossin 2 2sin cosA MAA MAb S A A MH MHS A M AM A A A Aαα αα αα α α= = == ==⇒ =2 22 22 2) cos 1 2sin sin4 8 8 42 2 sin8 22 2cos 2 cos 1 cos4 8 8 42 2 cos8 2cπ π πππ π ππ−= − ⇒ =−⇒ =+= − ⇒ =+⇒ =+ Hoạt động 6: Củng cố. Câu hỏi 1: Giá trị của biểu thức 2 52sin( ) cos tan víi 3 3 6Nπ π ππ α α α α   = − + − + − =       bằng bao nhiêu?A. –1 B. 113+C. 1954D. 252 Câu hỏi 2: Giá trị của biểu thức 2tan tan sinPα α α= − với 4 3cos =5 2πα π α < <   bằng bao nhiêu?A. 1225B. 3−C. 13D. 1HẾT . kiến thức: Ôn lại cho HS giá trị lượng giác của các góc (cung) có liên quan đặc biệt. 2. Về kĩ năng: Biết vận dụng kiến thức đã học để tính giá trị của các. của giáo viên Hoạt động của học sinh+GV: Yêu cầu HS áp dụng các hệ thức về công thức lượng giác để giải.+GV: Đánh giá kết quả giải bài của HS.+HS:a) sin(25π
- Xem thêm -

Xem thêm: Công thức lượng giác các góc cung đặc biệt liên quan, Công thức lượng giác các góc cung đặc biệt liên quan, Công thức lượng giác các góc cung đặc biệt liên quan

Bình luận về tài liệu cong-thuc-luong-giac-cac-goc-cung-dac-biet-lien-quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP