tinh tuong doi cua chuyen dong- cong thuc cong van toc- vat li 10

16 256 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2015, 10:00

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KHOA VẬT LÝ KHOA VẬT LÝ               BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ SVTH : Võ Thị Mỹ Dung Võ Thị Mỹ Dung Lớp : 04VL 04VL I. TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN I. TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG ĐỘNG II. VÍ DỤ VỀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA II. VÍ DỤ VỀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA NGƯỜI ĐI TRÊN BÈ NGƯỜI ĐI TRÊN BÈ III. CÔNG THỨC CỘNG VẬN TỐC III. CÔNG THỨC CỘNG VẬN TỐC IV. BÀI TẬP VẬN DỤNG IV. BÀI TẬP VẬN DỤNG I. Tính tương đối của chuyển động: Đối với người đứng bên đường và Đối với người đứng bên đường và trên xe, quỹ đạo của bóng là hình trên xe, quỹ đạo của bóng là hình gì? gì? Khi xe đứng yên và người trên xe tung bóng lên thẳng đứng Khi xe đứng yên và người trên xe tung bóng lên thẳng đứng Người đứng bên đường và trên xe đều thấy quả bóng Người đứng bên đường và trên xe đều thấy quả bóng chuyển động lên, xuống theo đường thẳng đứng. chuyển động lên, xuống theo đường thẳng đứng. I. Tính tương đối của chuyển động: Đối với người đứng trên xe, quỹ đạo Đối với người đứng trên xe, quỹ đạo của bóng là hình gì? của bóng là hình gì? Khi xe chuyển động thẳng đều và người trên xe tung Khi xe chuyển động thẳng đều và người trên xe tung bóng lên thẳng đứng bóng lên thẳng đứng Người đứng trên xe thấy quả bóng chuyển động lên, Người đứng trên xe thấy quả bóng chuyển động lên, xuống theo đường thẳng đứng. xuống theo đường thẳng đứng. I. Tính tương đối của chuyển động: Khi xe chuyển động thẳng đều và người trên xe tung Khi xe chuyển động thẳng đều và người trên xe tung bóng lên thẳng đứng bóng lên thẳng đứng Người đứng bên đường thấy quả bóng chuyển động Người đứng bên đường thấy quả bóng chuyển động theo quỹ đạo parabol. theo quỹ đạo parabol. Đối với người đứng bên đường, Đối với người đứng bên đường, quỹ đạo của bóng là hình gì? quỹ đạo của bóng là hình gì? I. Tính tương đối của chuyển động: Trong hệ quy chiếu gắn với xe, quả bóng đi lên rồi đi Trong hệ quy chiếu gắn với xe, quả bóng đi lên rồi đi xuống trên một đường thẳng đứng xuống trên một đường thẳng đứng Trong hệ quy chiếu gắn với mặt đường, quả bóng bay Trong hệ quy chiếu gắn với mặt đường, quả bóng bay lên theo quỹ đạo parapol . lên theo quỹ đạo parapol . Kết luận Kết luận : Kết quả xác định vị trí và vận tốc của cùng : Kết quả xác định vị trí và vận tốc của cùng một vật tùy thuộc hệ quy chiếu. Vị trí (quỹ đạo) và vận một vật tùy thuộc hệ quy chiếu. Vị trí (quỹ đạo) và vận tốc của một vật có tính tương đối tốc của một vật có tính tương đối Tiếp tục A B A’ A B B’ A’ Ta gọi: Ta gọi: Hệ quy chiếu gắn với bờ sông : Hệ quy chiếu đứng yên Hệ quy chiếu gắn với bờ sông : Hệ quy chiếu đứng yên Hệ quy chiếu gắn với bè : Hệ quy chiếu chuyển động Hệ quy chiếu gắn với bè : Hệ quy chiếu chuyển động Vận tốc của người với hqc đứng yên : Vận tôc tuyệt đối. Vận tốc của người với hqc đứng yên : Vận tôc tuyệt đối. Vận tốc của người đối với hqc chuyển động :Vận tốc Vận tốc của người đối với hqc chuyển động :Vận tốc tương đối. tương đối. Vận tốc của hqc chuyển động đối với hqc đứng yên: Vận Vận tốc của hqc chuyển động đối với hqc đứng yên: Vận tốc kéo theo. tốc kéo theo. I. Ví dụ về chuyển động của người đi trên bè: I. Ví dụ về chuyển động của người đi trên bè: A B B’ A’ a) Trường hợp người đi từ đầu bè đến cuối bè a) Trường hợp người đi từ đầu bè đến cuối bè I. Ví dụ về chuyển động của người đi trên bè: I. Ví dụ về chuyển động của người đi trên bè: Ta có: Ta có: AB AB / / : Độ dời của người đối với bờ, là độ dời tuyệt đối : Độ dời của người đối với bờ, là độ dời tuyệt đối A A / / B B / / : Độ dời của người đối với bè, là độ dời tương đối : Độ dời của người đối với bè, là độ dời tương đối AA AA / / : Độ dời của bè đối với bờ, là độ dời kéo theo. : Độ dời của bè đối với bờ, là độ dời kéo theo. v v 1,3 1,3 : vận tốc của người đối với bờ, là vận tốc tuyệt đối : vận tốc của người đối với bờ, là vận tốc tuyệt đối v v 1,2 1,2 : vận tốc của người đối với bè, là vận tốc tương đối : vận tốc của người đối với bè, là vận tốc tương đối v v 2,3 2,3 : vận tốc của bè đối với bờ, là vận tốc kéo theo. : vận tốc của bè đối với bờ, là vận tốc kéo theo. A B B’ A’ AB AB / / = AA = AA / / + A + A / / B B / / Độ dời tuyệt đối = độ dời tương đối + độ dời kéo theo Độ dời tuyệt đối = độ dời tương đối + độ dời kéo theo v v 1,3 1,3 = v = v 1,2 1,2 + v + v 2,3 2,3 Vận tốc tuyệt đối = vận tốc tương đối + vận tốc kéo theo Vận tốc tuyệt đối = vận tốc tương đối + vận tốc kéo theo b) Trường hợp người đi từ b) Trường hợp người đi từ mạn này sang mạn kia mạn này sang mạn kia II. Ví dụ về chuyển động II. Ví dụ về chuyển động của người đi trên bè: của người đi trên bè: A A A A / / B B Ta có: Ta có: AB AB / / : Độ dời tuyệt đối của người đối với bờ : Độ dời tuyệt đối của người đối với bờ A A / / B B / / : Độ dời tương đối của người đối với bè : Độ dời tương đối của người đối với bè AA AA / / : Độ dời kéo theo của bè đối với bờ. : Độ dời kéo theo của bè đối với bờ. v v 1,3 1,3 : vận tốc tuyệt đối của người đối với bờ : vận tốc tuyệt đối của người đối với bờ v v 1,2 1,2 : vận tốc tương đối của người đối với bè : vận tốc tương đối của người đối với bè v v 2,3 2,3 : vận tốc kéo theo của bè đối với bờ. : vận tốc kéo theo của bè đối với bờ. [...]... v2,3 Vận tốc tuyệt đối = vận tốc tương đối + vận tốc kéo theo Tiếp tục IV Bài tập vận dụng: A Bài 1: Một chiếc phà luôn luôn hướng mũi theo phương vuông góc với bờ sông chạy sang bờ bên kia với vận tốc 10 km/h đối với nước sông Cho biết nước sông chảy với vận tốc 5 km/h Xác A/ B định vận tốc của phà đối với một người đứng trên bờ? Giải: v1,3 : vận tốc tuyệt đối của phà đối với bờ v1,2 : vận tốc tương... đối với nước sông v2,3 : vận tốc kéo theo của nước sông đối với bờ v1,3 Về độ lớn: = v1,2 v21,3 = v21,2 + v22,3 + v2,3 Suy ra v1,3 … Bài 2: Đứng ở Trái Đất, ta sẽ thấy: 18 16 15 13 s 11s 20 19 17 14 12 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 ??????????? ??????????? ??????? ??????? A Mặt Trời đứng yên, Trái Đất quay quanh Mặt Trời, Mặt Trăng quay quanh Trái Đất B Mặt Trời và Trái Đất đứng yên, Mặt Trăng quay quanh Trái... Mặt Trăng quay quanh Mạt Trời D Trái Đất đứng yên, Mặt Trời và Mặt Trăng quay quanh Trái Đất Bài 3: Chọn phát biểu Đúng A Gấu đứng yên so với chim và chuyển động so với hổ 19 18 17 16 15 14 13 12 11 s 10s 20 8 6 5 3 1 9 7 4 2 0 B Hổ đứng yên so với chim và chuyển động so với gấu C Chim chuyển động so với hổ, hổ chuyển động so với chim D Gấu đứng yên so với chim và hổ . s 4 s 4 s 5 s 5 s 5 s 5 s 6 s 6 s 6 s 6 s 7 s 7 s 7 s 7 s 8 s 8 s 8 s 8 s 9 s 9 s 9 s 9 s 10 s 10 s 10 s 10 s 11 s 11 s 11 s 11 s 12 s 12 s 12 s 12 s 13 s 13 s 13 s 13 s 14 s 14 s 14 s 14 s 15. s 4 s 4 s 5 s 5 s 5 s 5 s 6 s 6 s 6 s 6 s 7 s 7 s 7 s 7 s 8 s 8 s 8 s 8 s 9 s 9 s 9 s 9 s 10 s 10 s 10 s 10 s 11 s 11 s 11 s 11 s 12 s 12 s 12 s 12 s 13 s 13 s 13 s 13 s 14 s 14 s 14 s 14 s 15. theo phương vuông góc với bờ sông chạy sang bờ bên kia với vận tốc 10 km/h đối với với bờ sông chạy sang bờ bên kia với vận tốc 10 km/h đối với nước sông. Cho biết nước sông chảy với vận tốc 5
- Xem thêm -

Xem thêm: tinh tuong doi cua chuyen dong- cong thuc cong van toc- vat li 10, tinh tuong doi cua chuyen dong- cong thuc cong van toc- vat li 10, tinh tuong doi cua chuyen dong- cong thuc cong van toc- vat li 10

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn