Giáo án đại số lớp 10

6 1,308 17
Ebook.VCU

Ebook.VCU Gửi tin nhắn

Tải lên: 750 tài liệu

  • Loading...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2012, 15:39

Giáo án đại số lớp 10 Trường PTTH Hai Bà TrưngGIÁO ÁN ĐẠI SỐ 10Tên bài học: ÔN TẬP HỌC KỲ 1 . Tiết 45 Ban KHTN (Đại số 10 Nâng cao).I. Mục tiêu.Qua bài học này; học sinh cần đạt được:1/ Về kiến thức: • Có cái nhìn tổng quan, hệ thống lại các kiến thức cơ bản đã học trong chương trình đại số lớp 10, ở học kỳ 1.2/ Về kỹ năng: Ôn lại các kỹ năng cơ bản về:• “Đọc đồ thị” của hàm số bậc 1, bậc 2 và một số hàm số có chứa giá trị tuyệt đối.• Giải và biện luận phương trình.• Sử dụng đồ thị để biện luận số nghiệm của phương trình.3/ Về tư duy:• Lôgic, hệ thống hoá.4/ Về thái độ:• Cẩn thận, chính xác.• Tích cực hoạt động; nghiêm túc, trật tự.II. Chuẩn bị.• Học sinh: ôn tập các kiến thức đã học về mệnh đề - tập hợp; hàm số bậc 1 và bậc 2; phương trình và hệ phương trình, bất đẳng thức .• Giáo viên: Giáo án, phiếu học tập, các thiết bị hỗ trợ: MVT, projector, máy chiếu đa vật thể .III. Phương pháp.Dùng phương pháp gợi mở vấn đáp thông qua các hoạt động để điều khiển tư duy; hoạt động cá nhân kết hợp với hoạt động nhóm.IV. Tiến trình bài học và các hoạt động.A.KIỂM TRA BÀI CŨ:Nhắc lại các nội dung kiến thức cơ bản đã học trong HK1. Thời gianHoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Tóm tắt ghi bảng5’ -Ghi đề bài học.-Thu lại 5 phiếu học tập của 5 loại đối tượng học sinh: giỏi, khá, TB, yếu, kém ( đã được phát trong tiết trước). -Gọi HS trả lời hoặc đọc các câu trả lời từ các PHT.- Treo hoặc dán bảng kết quả đáp án lên bảng. - 5 HS (được chỉ định) nộp lại PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1 . - Theo dõi, nhận xét câu trả lời của các học sinh khác. - Bổ sung vào phiếu học tập của cá nhân. T45: Ôn tập học kỳ 1Các nội dung kiến thức cơ bản về Đại số 10 đã học trong HK1 B. BÀI MỚI:Tổ Toán – Trường THPT Hai Bà Trưng1Trường PTTH Hai Bà TrưngChia nhóm học tập: 12 nhóm, 4 học sinh lập thành 1 nhóm; nhận nhiệm vụ và thực hiện theo từng chủ đề. HĐ1: Ôn tập về tập hợp và các phép toán trên tập hợp.Thời gianHoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Tóm tắt ghi bảng10’ - Phát phiếu học tập số 2.- Theo dõi, hướng dẫn học sinh làm bài.- Thu bài làm của 3 nhóm nhanh nhất.- Thông báo hướng dẫn, đáp số.-Nhận PHIẾU HỌC TẬP Số 2 -Làm bài tập theo nhóm. (5’)- Nộp bài. Theo dõi đáp án. Bổ sung kết quả vào phiếu học tập của nhóm. (5’)Bài tập 1. Bài tập 2(đề bài)Hướng dẫn, đáp số:Bài tập 1: Ta có: ( ) ( ); 2 4;A = −∞ − ∪ +∞; [ ]7;3B = −. Vậy [)7; 2A B∩ = − −; (]( );3 4;A B∪ = −∞ ∪ +∞Bài tập 2:a) 1a≤ − và 1b>b) 1c < −c) ( )[); ;a b−∞ ∪ +∞ d) 1, 1a b≤ > −và a<b.HĐ 2: Ôn tập về kỹ năng nhận dạng hàm số thông qua đồ thị của nó .Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Tóm tắt ghi bảng-Phát phiếu học tập số 3. Dán hoặc phóng to PHT lên bảng.- Theo dõi, hướng dẫn học sinh làm bài.- Thu bài làm của 4 nhóm (kể cả nhóm chưa làm xong).- Yêu cầu học sinh giải thích kết quả.-Nhận PHIẾU HỌC TẬP Số 3 -Làm bài tập theo nhóm. (3’)- Nộp bài.- - Theo dõi phần giải thích của bạn. Nhận xét , bổ sung. Điều chỉnh kết quả vào phiếu học tập của nhóm. (7’)Bài tập 3: Đồ thịĐáp án:Hình 1: y = - x2 +2x +3Hình 2: y = 22 3x x− + +Hình 3: y = 22 3x x− −Hình 4: y = 2 4x +Hình 5: y = x2-2x +1 Hình 6: y = - 2x + 4 HĐ 3: Ôn tập về kỹ năng “đọc đồ thị” . Bài tập tổng hợp.Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Tóm tắt ghi bảng- Chiếu hoặc viết đề bài tập 4 lên bảng (từng câu một).- Gọi hoc sinh trả lời.-Dán hoặc chiếu gợi ý đáp án lên bảng.- Suy nghĩ, trả lời.Bài tập 4: Câu hỏi trắc nghiệm a) b) c) d) e)Đáp ána) , b), c) d) : Đúnge) :SaiHĐ 4: Ôn tập giải và biện luận phương trình . Rèn kỹ năng suy luận.Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Tóm tắt ghi bảng- Chiếu hoặc viết đề bài tập 4 lên bảng (từng câu một).- Gọi hoc sinh trả lời.-Dán hoặc chiếu gợi ý đáp án - Suy nghĩ, trả lời.Bài tập 5: Câu hỏi trắc nghiệm chọn lựa a) b) Tổ Toán – Trường THPT Hai Bà Trưng2Trường PTTH Hai Bà Trưnglên bảng.Đáp án: a) A: 2); B: 3); C: 2)b) DC. CỦNG CỐ: Nhấn mạnh đến tính hệ thống và mối liên quan giữa các kiến thức trong chương trình: tập hợp - hàm số và đồ thị - giải và biện luận phương trình. Lưu ý rèn luyện kỹ năng vẽ và đọc đồ thị, kỹ năng giải và biện luận phương trình, hệ phương trình…D. BÀI TẬP VỀ NHÀ: Hoàn chỉnh các bài tập đã làm và làm thêm các bài tập sau:Bài1. Biết rằng hàm số bậc hai y=f(x), trong đó 2( )f x x px q= + + có đồ thị là parabol (P) với đỉnh là điểm I(3;-2)a) Cần phải tịnh tiến parabol y = x2 thế nào để có parabol (P).b) Xác định hàm số y = f(x) và cho biết sự biến thiên của hàm số này. c) Nếu tịnh tiến parabol (P) sang trái 1 đơn vị thì ta được đồ thị của hàm số nào? Bài 2. Giải và biện luận các phương trình: a) x2 + x + m = 3(x+1)b) 22 3 0x x m− + − =c) 24 3 1x x m− + = −Hướng dẫn Bài 1a) Gọi (P1): y = x2 . Khi tịnh tiến, đỉnh (0;0) của (P) sẽ dịch chuyển đến vị trí đỉnh của (P), tức là điểm I(3;-2). Do đó ta phải tịnh tiến parabol (P1) sang phải 3 đơn vị rồi xuống dưới 2 đơn vị. b) (P) chính là đồ thị của hàm số y = (x – 3)2 – 2 hay y = f(x) = x2 – 6x +7.Sự biến thiên: Hàm số nghịch biến trên khoảng ( );3−∞ và đồng biến trên khoảng ( )3;+∞.c) Ta có f(x) = x2 – 6x +7, đồ thị là (P). Nếu tịnh tiến (P) sang trái 1 đơn vị thì ta được đồ thị của hàm số: f(x+1) = (x+1)2 – 6(x+1) +7 = x2 – 4x +2.Tổ Toán – Trường THPT Hai Bà Trưng3Trường PTTH Hai Bà TrưngCÁC PHIẾU HỌC TẬP VÀ NỘI DUNG CÁC BÀI TẬPPHIẾU HỌC TẬP SỐ 1:Hãy nhắc lại các nội dung kiến thức cơ bản về Đại số 10 đã học trong HK1 bằng cách điền vào bảng sau:Chương số Tiêu đề của chươngCác kiến thức cơ bản cần nhớCác kỹ năng cơ bản cần nắm PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2 Bài tập 1. Cho { }1 3A x x= ∈ − >R và { }2 5B x x= ∈ + ≤R. Tìm A B∩; A B∪. Bài tập 2. Cho các tập con A=[ ]1;1−, B=[);a b và C=(];c−∞ của tập số thực R trong đó a, b (a<b) và c là những số thực.a) Tìm điều kiện của a và b để A B⊂;b) Tìm điều kiện của c để A C∩ = ∅;c) Tìm phần bù của B trong R;d) Tìm điều kiện của a và b để A B∩ ≠ ∅Tổ Toán – Trường THPT Hai Bà Trưng4Trường PTTH Hai Bà TrưngPHIẾU HỌC TẬP SỐ 3:Bài tập 3: Cho các hàm số: a) y = x2-2x +1 b) y = - 2x + 4 c) y = 22 3x x− −d) y = - x2 +2x +3 e) y = 22 3x x− + +f) y = 2 4x +Biết rằng đồ thị của mỗi hàm số đã được vẽ bởi 1 hình dưới đây.Trong thời gian nhanh nhất (dưới 3 phút) hãy điền vào mỗi hình đó tên của hàm số thích hợp. Giải thích.42-2y5xO 42-2y5xOHình1 Hình 2 42-2y5xO 42-2y5xOHình 3 Hình 4642-2y5xO 642-2y5xOHình 5 Hình 6Tổ Toán – Trường THPT Hai Bà Trưng5Trường PTTH Hai Bà TrưngBài tập 4: Câu hỏi trắc nghiệm: Bằng đồ thị, (đã vẽ ở phiếu học tập số 3) . Điền dấu “x” vào ô thích hợp:a) Khi m> 4, phương trình x2 + x + m = 3(x + 1) vô nghiệm. Đúng  Sai b) Khi m≤4, phương trình x2 + x + m = 3(x + 1 có 2 nghiệm. Đúng  Sai  c) Phương trình 22 3 0x x m− + − = có 4 nghiệm phân biệt khi3 4m≤ ≤Đúng  Sai  d) Biểu thức - x2 +2x +3 <0 khi và chỉ khi x<-1 hoặc x>3. Đúng  Sai  e) Biểu thức 22 3x x− − có giá trị lớn nhất khi x=1. Đúng  Sai Hướng dẫn, đáp án:Phương trình x2 + x + m = 3(x + 1) 22 3x x m⇔ − + + =Phương trình 22 3 0x x m− + − = 22 3x x m⇔ − + + = 42-2y5xy=-x2+2 x +3y=mO3 42-2y5xf x( ) = -x2+2⋅x+3O-13Bài tâp 5: a) Hãy nối một dòng ở cột trái với một dòng ở cột phải để xác định tất cả các giá trị của tham số m sao cho mỗi phương trình, hệ phương trình ở cột trái có nghiệm duy nhất:Phương trình, hệ phương trình Tham số m A) m2x +1 = x +m 1) m = 1±B) 2 2( 1) 4( 2) 12 0m x m x− − + − =2) m 1≠ ±C) 21x mymx y m+ =+ = −3) 112mm= ±= − b) Chọn phương án đúng : Các giá trị của tham số m sao cho phương trình |mx - 2| = |x + 4| có nghiệm duy nhất là: A) m = 1 B) m = -1 C) m = 1±D) m = 1± hoặc 12m = − Tổ Toán – Trường THPT Hai Bà Trưng6 . Trường PTTH Hai Bà TrưngGIÁO ÁN ĐẠI SỐ 10Tên bài học: ÔN TẬP HỌC KỲ 1 . Tiết 45 Ban KHTN (Đại số 10 Nâng cao).I. Mục tiêu.Qua bài học. chương trình đại số lớp 10, ở học kỳ 1.2/ Về kỹ năng: Ôn lại các kỹ năng cơ bản về:• “Đọc đồ thị” của hàm số bậc 1, bậc 2 và một số hàm số có chứa giá
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án đại số lớp 10, Giáo án đại số lớp 10, Giáo án đại số lớp 10

Bình luận về tài liệu giao-an-dai-so-lop-10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP