Kế hoạch hoạt động thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII của Công đoàn GD

2 405 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2015, 09:00

lđlđ huyện thọ xuân cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam công đoàn giáo dục Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số : 32 /KH - CĐGD Thọ Xuân, ngày 23 tháng 02 năm 2011 kế hoạch Triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII ( Nhiệm kỳ 2010-2015) Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/ LĐLĐ ngày 7/ 01/2011 của Ban Thờng vụ LĐLĐ tỉnh và kế hoạch số 15/KH- CĐN của Ban Thờng vụ Công đoàn Ngành Giáo dục, V/v triển khai, quán triệt tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2010-2015 . Ban Thờng vụ CĐGD xây dựng kế hoạch triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện nh sau : I/ Mục đích, yêu cầu : 1/ Thông qua việc học tập, quán triệt Nghị quyết làm cho cán bộ, đoàn viên công đoàn và CNVC-LĐ trong ngành nắm vững mục tiêu, các chơng trình trọng tâm, các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, từ đó gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, xác định rõ nội dung, mục tiêu, giải pháp xây dựng chơng trình hành động, tổ chức triển khai thực hiện, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong các cấp công đoàn toàn ngành GD . 2/ Tiếp tục đổi mới việc học tập NQ theo hớng tăng cờng thảo luận tại CĐCS, vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh cụ thể của đơn vị, xây dựng chơng trình, mục tiêu thiết thực, đề cao việc tự nghiên cứu, tự học của cán bộ, đoàn viên và CNVC-LĐ trong từng quý, 6 tháng và hàng năm, định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả việc tổ chức thực hiện và xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết thời gian tới . II/ Nội dung, hình thức tổ chức và thời gian thực hiện . 1 / Thành phần hội nghị tại CĐCS : Ban chấp hành CĐCS, UBKT, cán bộ đoàn viên các trờng MN, TH, THCS ,Trung tâm GDTX trong huyện . 2/ Nội dung quán triệt : +/ Học tập quán triệt NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII . +/ Kế hoạch triển khai quán triệt và chơng trình hành động thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII của Công đoàn các cấp . +/ Thảo luận chơng trình hành động của BCH CĐGD Thanh Hoá , phát động phong trào thi đua thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII gắn với thực hiện NQ Đại hội công đoàn các cấp , phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2010- 2011 và nhiệm vụ 5 năm ( 2011-2015 ) . 3/ Thời gian : 1/2 ngày , hoàn thành trớc ngày 8/3/2011 . III/ Tài liệu học tập : +/ Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thc XVII . +/ Tài liệu học tập NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII do Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ biên soạn( tài liệu sử dụng trong sinh hoạt chi bộ và tuyên truyền, phổ biến trong nhân dân ) . +/ Chơng trình hành động thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII của Ban Chấp hàng CĐGD Thanh Hoá ( gửi kèm ) . +/ Chơng trình hành động thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII của đơn vị . IV/ Tổ chức thực hiện : Các công đoàn cơ ở căn cứ vào những nội dung hớng dẫn chủ yếu trên và tình hình cụ thể của đơn vị, báo cáo cấp uỷ và phối hợp với chuyên môn xây dựng kế hoạch triển khai quán triệt Nghị quyết đến cán bộ, đoàn viên công đoàn của đơn vị mình đảm bảo đúng yêu cầu, kế hoạch đề ra. Yêu cầu các CĐCS tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch này. Kết quả triển khai thực hiện tại đơn vị báo cáo về VP CĐGD trớc ngày 10/3/2011. TM Ban Thờng vụ Nơi nhận : Chủ tịch - CĐGD Thanh Hoá ( báo cáo ) - LĐLĐ huyện ( báo cáo ) - Lãnh đạo PGD&ĐT ( phối hợp ) ( Đã Ký ) - BCH CĐGD ( chỉ đạo ) - CĐCS (( thực hiện ) - Lu VP Đỗ Khánh . trình hành động thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII của Ban Chấp hàng C GD Thanh Hoá ( gửi kèm ) . +/ Chơng trình hành động thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII của đơn vị. hành động thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII của Công đoàn các cấp . +/ Thảo luận chơng trình hành động của BCH C GD Thanh Hoá , phát động phong trào thi đua thực hiện NQ Đại hội Đảng. : +/ Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thc XVII . +/ Tài liệu học tập NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII do Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ biên soạn( tài liệu sử dụng trong sinh hoạt chi bộ và tuyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch hoạt động thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII của Công đoàn GD, Kế hoạch hoạt động thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII của Công đoàn GD, Kế hoạch hoạt động thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII của Công đoàn GD

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn