Lý luận về địa tô của Mac và sự vận dụng lý luận này ở nước ta hiện nay

17 292 0
phạm thị hải yến

phạm thị hải yến Gửi tin nhắn

Tải lên: 7,745 tài liệu

  • Loading...
1/17 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2013, 09:09

Lý luận về địa tô của Mac và sự vận dụng lý luận này ở nước ta hiện nay Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lời mở đầu 1. Tính cấp thiết của đề tài: Ngày nay, khi đất nớc đang trên đà phát triển thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế để đạt đợc những bớc tiến dài hơn, mạnh hơn thì những quan hệ sản xuất đã dần đợc hoàn thiện. Để có những quan hệ sản xuất và nền kinh tế nh ngày nay là do Đảng và Nhà nớc ta đã kế thừa, phát huy những gì đã có mà chính t t- ởng của Mác đã làm kim chỉ nam dẫn đờng cho những bớc phát triển. Trong thời đại mới, khi mà quá trình quốc tế hoá, toàn cầu hoá, hội nhập kinh tế quốc tế diễn ra mạnh mẽ chúng ta thờng quan tâm đến những vấn đề của kinh tế phát triển nh cổ phần hoá doanh nghiệp, thị trờng chứng khoán, kinh tế thị trờng . mà mấy ai quan tâm đến vấn đề Địa tô hay hiện nay thờng gọi là Phí sử dụng đất đất. Tởng chừng nh đây là vấn đề riêng có của nông nghiệp nhng thực tế hoàn toàn khác đây là một trong những vấn đề quan trọng trong dự án phát triển kinh tế, Để tìm câu trả lời cho những câu hỏi: Đất đai thuộc sở hữu của ai? Quyền và nghĩa vụ của ngời sử dụng đất ? Thuê đất ở đâu để kinh doanh ? Tiền thuê đất nh thế nào ? Hay khi kinh doanh nông nghiệp thì tiền thuê đất là bao nhiêu ? . chúng ta phải phân tích những lý luận về địa tô của MAC, từ đó tìm hiểu xem Nhà nớc ta đã vận dụng ra sao và đề ra những qui định, hạn mức gì ? Chính vì vậy mà em chọn đề tài :"Lý luận về địa tô của Mac và sự vận dụng lý luận này ở nớc ta hiện nay". 2. Phơng pháp nghiên cứu : Sử dụng phơng pháp duy vật biện chứng , kết hợp phân tích , tổng hợp, so sánh để làm rõ những nội dung nghiên cứu của đề tài. Đề tài sử dụng có chọn lọc thành quả nghiên cứu của các tác giả khác về chính sách ruộng đất hiện nay. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B. Nội Dung: I.T bản kinh doanh trong nông nghiệp : 1.Địa tô t bản chủ nghĩa: Địa tô t bản chủ nghĩa là phần lợi nhuận siêu ngạch ngoài lợi nhuận bình quân của nhà t bản kinh doanh nông nghiệp do công nhân nông nghiệp sáng tạo ra và nôp cho địa chủ với t cách là kẻ sở hữu ruộng đất m.p bình quân=địa tô t bản chủ nghĩa 2.Bản chất của địa tô t bản chủ nghĩa:Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp của CNTB,quan hệ sảm xuất t bản chủ nghĩa đợc hình thành bằng hai con đờng chủ yếu. Một là,duy trì về căn bản kinh tế địa chủ và thông qua cải cách dần dần,chuyển sang kinh doanh kiểu t bản chủ nghĩa,sử dụng lao động làm thuê(nh ở Đức, Nhật , Nga Hoàng ) Hai la, thông qua cách mạng dân chủ t sản,xoá bỏ kinh tế địa chủ phong kiến,giải phóng nông nghiệp ra khỏi xiềng xích nông nô và phát triển nền kinh tế t bản chủ nghĩa (nh Mỹ, Anh, Phap ) Nhng dù hình thái bằng con đờng nào,quyền t hữu về ruộng đất của địa chủ vẫn tồn tại. Do đó quan hệ sảm xuất t bả chủ nghĩa trong nông nghiệp là mối quan hệ giữa ba giai cấp.Địa chủ là ngời sở hữu ruộng đất nhng không trực tiếp kinh doanh mà cho thuê. Nhà t bản trực tiếp kinh doanh nông nghiệp là ngời thuê ruộng đất của địa chủ kinh doanh theo phơng thức sản xuát t bản chủ nghĩa. Công nhân nông nghiệp là ngời lao động làm thuê cho các nhà t bảnkinh doanh trong nông nghiệp bị cả giai cấp t sản và địa chủ bóc lột. T bản kinh doanh trong nông nghiệp thúc đẩy nhanh sản xuất nông nghiệp phat triển lên sản xuát lớn t bản chủ nghĩa. II. Địa tô t bản chủ nghĩa và các hình thức địa tô: *Trong chủ nghĩa t bản, địa chủ là ngời sở hữu ruộng đất, đợc thực hiện quyền sơ hữu đó về mặt kinh tế. Vì thế nhà t bản kinh doanh nông nghiệp phai chia một phần giá trị thặng d thu đợc cho địa chủ, gọi là địa tô 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Hoạt động của nhà t bản kinh doanh trong nông nghiệp trớc hết phải đợc bảo đảm băng việc thu đợc lợi nhuận siêu ngạch ngoài số lợi nhuận bình quân. Nh vậy, địa tô t bản chủ nghĩa là toàn bộ lợi nhuận siêu ngạch,ngoài số lợi nhuận bình quân của t bản kinh doanh nông nghiệp do công nhân nông nghiệp tạo ra mà nhà t bản nộp cho địa chủ, với t cách là ngời sở hữu ruộng đất *Các hình thức địa tô t bản chủ nghĩa gồm: 1.Địa tô chênh lệch: Khi phân tích về địa tô, trớc hết phải giả thiết rằng, nông sản cũng đợc bán theo giá cả sản xuất nh mọi hàng hoá khác, nghĩa là đảm bảo cho nhà t bản thu hồi đợc lợi nhuận bình quân. Trong nông nghiệp cũng nh trong công nghiệp đều có lợi nhuận siêu ngạch do s chên lệch giữa giá cả sản xuất chung của thi trờng và giá cả sả xuất cá biệt của một số doanh nghiệp, do cạnh tranh lợi nhuận siêu ngạch không tồn tại ổn định ở một doanh nghiệp nhất định. Trái lại, trong nông nghiệp,lợi nhuân siêu nghạch tồn tại thờng xuyên và ổn định ở những doanh nghiệp có điêù kiện thuận lợi.Đó là do:thứ nhất trong nông nghiệp, đất đai là t liệu sản xuất chủ yếu, nhng đất đai có hạn đẵ bị độc chiếm và ngời ta không thể tạo thêm những điều kiện tự nhiên thuận lợi. Thứ hai, nông nghệp lại là sản phẩm tất yếu không thể thiếu đợc đối với đời sống con ngời và xã hội,ngời ta không chỉ canh tác trên những khoảng đất tốt hoằc trung bình mà buộc phai canh tác trên cả những đát xấu hay kém thuận lợi hơn. Do vậy giá cả thị trờng của nông phẩm do giá cả sản xuất ở nơi điều kiện kém thuận lợi hơn quyết định, có nh vậy với đảm bảo cho việc đầu t vào đất canh tác xấu cũng thu đợc lợi nhuận bình quân. Do đó, t bản đầu t vào có điềi kiện thuận lơi năng suất cao hơn, khi bán theo giá cả sảm xuất chung, ngoài lợi nhuận bình quân,còn thu đợc lợi nhuận siêu ngạch để chuyển hoá thành địa tô và đợc gọi là địa tô chênh lệch.địa tô chênh lệch trong chủ nghĩa là số nh ngoài lợi nhuận bình quân do các cơ sở kinh doanh có điều kiện sảm xuất kém nhất. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Đó là sự chênh lệch giữa giá cả sản xuất chung nông phẩp đơc quyết định bởi điều kiện không thuận lợi nhất với giá cả sản xuất cá biệt ở những nơi có điều kiến sản xuất thuận lợi, do đó năng suất lao động đợc nâng cao. Vậy địa tô chênh lệch là phần lợi nhuân siêu ngạch ngoài lợi nhuạn bình quân, nhà t bản thu đợc trên những thửa ruộng đất có điều kiện thuận lợi và trả cho địa chủ. Địa tô chênh lệch cũng nh toàn bộ giá chị thặng d trong nông nghiệp không phảido ruộng đất đẻ ra. Ruộng đất tốt hay xấu chỉ là điều kiện tự nhiên ảnh h- ởng đến năng suất lao động của công nhân nông nghiệp,là cơ sở tự nhiên không thể thiếu do địa tô chênh lệch hình thành.Nguồn gốc của địa tô chênh lệch và địa tô nói chung là do lao động của công nhân nông nghiệp tạo gia Xét về cơ sở hình thành lợi nhuận siêu ngạch và việc chuyển hoá lợi nhuận siêu ngạch thành địa tô,địa tô chênh lệch đợc chia lam hai loại:địa tô chênh lệch Ivà địa tô chênh lệch II. Đây là cách C.Mác chia và ông coi địa tô chênh lệch I gắn liền với độ mầu mỡ tự nhiên và vị chí địa lí thận lợi,còn địa tô chênh lệch II gắn liền với thâm canh, là kết quả của t bản đầu t thêm trên cùng một đơn vị diện tích. a.Địa tô chênh lệch I: Địa tô chênh lệch I là địa tô thu đợc trên những ruộng đất có điều kiện tự nhiên thuận lợi tạo cho t bản nông nghiệp có năng suất cao hơn bao gồm:độ màu mỡ của đất đai gần hay xa nơi tiêu thụ. Địa tô chênh lệch I có sự khác nhau về mầu mỡ của ruộng đất,cả khác nhau về vị trí xa hay gần nơi tiêu thụ. Hai yếu tố làm cơ sở xuất hiện địa tô chênh lệchI(độ mầu mỡ và vị chí ruộng đất) có thể phát sinh tác dụng ngợc chiều nhau:đất tốt nhng ở xa hoạc ngợc lại. Trong thực tế, có nhiều cách kết hợp hai yếu tố này.Hơn nữa độ mầu mỡ và vị chí thuận lợi của đất không phải là cố định mà phụ thuộc vào tiến bộ của sản xuất ,của khoa học công nghề và sự phát triển của giao thông vận tải tạo ra những đờng giao thông mới,trung tâm dân c và khu kinh tế mới. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Do có vị chí thuận lợi,gần nơi tiêu thụ,gần đờng giao thông,nếu đầu t t bản bằng nhau thi ruộng đất có vị chí thuận lợi sẽ tiết kiệm đợc chi phí lao động và t liệu sản xuất,do đó sẽ thu đợc lợi nhuận siêu ngạch,lợi nhuận siêu ngạch này thuộc về sở hữu ruộng đất,là địa tô chênh lệchI b.Địa tô chênh lệchII: Địa tô chenh lệch II gắn vớ hiệu quả khác nhau của số t bản đầu t thêm trên cùng một diện tích ruộng đất,tức gắn liền với việc thâm canh trong nông nghiệp. Thí dụ:địa tô trênh lệch I và địa tô chênh lệch II đều là lợi nhuận siêu ngạch, hình thành do hiệu quả đầu t khác nhau của những t bản khác nhau. Một đằng do đầu t trên những thủa ruộngkhác nhau(quảng canh),một đằng do hiệu quả những lần đầu t khác nhau trên cùng một tha ruộng(thâm canh), còn giá cả có tác động điều tiết thi trờng nông sản vẫn do giá cả sảm xuất của t bản đầu t có hiệu quả thấp nhất quyết định. Nhng sự chuyển hoá lợi nhuận siêu ngạch đó thành địa tô chênh lệch I và địa to chênh lệch II lại có sự khác nhau. Địa tô chênh lệch I đợc xác định trong các hợp đồng thuê đất giữa nhà t bản và địa chủ.Trong thời hạn hợp đồng, lợi nhiân siêu gạch do đầu t thâm canh đem lại vẫn thuộc về nhà t bản kinh doanh ruộng đất, chỉ khi hết thời hạ hợp đồng, địa chủ mới tìm cách nâng giá cho thuê ruộng đất,tức biến lợi nhuân siêu ngạch do đầu t thâm canh đem lai thành địa tô chênh lệch II. Vậy địa tô chênh lệch II là địa tô thu đợc trên cơ sở thâm canh, do đầu t thêm t liệu sản xuất (máy móc, phân bón) và sức lao động mà năng suất lao động và sản lợng tăng lên, giá cả sản xuất cá biệt của nông phẩm giảm xuống và thu dợc lợi nhuận siêu ngạch. Hợp đồng thuê ruộng đất giữa nhà t bản và địa chủ có kì hạn. Trong kì hạn hợp đồng nhà t bản đợc hởng sồ lợi nhuận siêu ngạch này. Do đó nhà t bản muốn kéo dài thời gian hợp đồng, còn chủ ruộng đất lại muốn rút ngắn thời gian hợp đồng. Trong thời gian kinh doanh, nhà t bản tìm mọi cách bòn rút độ màu mỡ của đất đai để thu thêm lợi nhuân siêu ngạch. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Khi hết kì hạn hợp đồng thuê ruộng đất, chủ ruộng đất tìm mọi cách nâng mức địa tô lên trong hợp đồng cho thuê ruộng đất tiếp theo, để giành lấy lợi nhuận siêu ngạch ấy, biến nó thành địa tô chênh lệch. Đó là địa tô chênh lệch II. Đây chính là nguyên nhân làm cho địa chủ muốn thời hạn cho thuê đất, còn nhà t bản lại muốn kéo dài thời hạn để hởng toàn bộ kết quả đầu t vào ruộng đất. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho nhà t bản ra sức vắt kiệt độ màu mỡ của ruộng đất, sử dụng ruộng đất bừa bãi, phá hại kết cấu của đất,không tiến hành việc cải tạo đất và nhng biện pháp mà qua nhiều năm mới thu vốn về.Sau thời hạn hơp đồng, toàn bộ đầu t của t bản vào ruộng đất đã trơ thành sơ hu của địa tô tăng lên, tài sản và sự giàu có cuả đia chủ tăng lên và lợng t bản tối thiểu cần có để kinh doanh nông nghiệp cũng tăng lên. Xét cả về mặt lịch sử và về mặt vận động, cơ sở và điểm xuất phát của địa tô chênh lệch II là địa tôchênh lêch I. Về mặt lịch sử, nông nghiệp đợc canh tác theo lối quảng canh, mơ rộng diện tích đất canh tác, đầu t bản vào những mảnh đất khác nhau trớc khi đợc canh tác theo lối thâm canh, tức là tăng đầu t trên cùng một đám đất. Quảng canh chỉ cần ít vốn đầu t yếu tố sản xuất chủ yếu là lao động và đất đai. Thâm canh thì đòi hỏi nhiều vốn đầu t cùng với lao động và đất đai vốn trơ thành yếu tố sản xuất chính, quyết định. Mặt khác cả địa tô chênh lệch1 và chênh lệch II đều do sự chênh lệch của giá cả sản phẩm,chênh lệch về hiệu quả của các đầu t bảnngang nhau. Sự chênh lệch đó là do sự khác nhau về độ phì nhiêu của đất đai, trong địa tô chênh lệch Iđó là độ phì nhiên tự nhiên, còn trong địa tô chênh lệch II là độ phì nhiêu nhân tạo, do đầu t thâm canh tạo ra. 2.Địa tô tuyệt đối: Khi ngiên cứu địa tô chênh lệch thì dờng nh đất canh tác xấu nhất không phải nộp địa tô. Nhng trên thực tê, đất càn tác vẫn phai nộp địa tô. Đó là địa tô tuyệt đối. Địa tuyệt đối là một phần giá trị thặng d mà địa chủ thu đơc nhờ dựa vào sự độc quyền t hữu ruộng đất. Đó là số d ra của giá trị so với giá cả sản xuất của nông phẩm. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Trong nông nghiệp, cấu tạo hữu cơ của t bản thấp cấu tạo hữu cơ trung bình của xã hội. Điều đó phản ánh sự lạc hâu tơng đối của nông nghiệp so vơi các ngành khác nhau trong nền kinh tế.Bởi vậy giá trị của nông sản cao hơn giá cả sản xuất của chúnh. Trong công nghiệp các ngành khác nhau cũng có cấu tạo hữu cơ khác nhau, có tỉ xuất lợi nhuận khác nhau, nhng cạnh tranh đã san bằng tỉ suất lợi nhuận khác nhau đó,hình thành nên tỉ suất lợi nhuận bình quân và giá cả sản xuất chung của t bản. trong nông nghiệp, ruộng đất là t liệu sản xuất và có hạn,độc quyền sở hữu và độc quyền kinh doanh ruộng đất đã cản trở sự di chuyển của t bản, can trở việc bình quân hóa tỷ suất lợi nhuận, nông sản đợc bán theo giá trị chứ không bán theo gía cả sản suất .phận trội ra của giá trị so với giá cả sản xuất của nông sản là nguồn gốc của địa tô tuyệt đối. Do đó,địa tô tuyệt đối cũng là khoản lợi nhuận siêu ngạch ngoài lợi nhuận bình quân do cấu tạo hữu cơ cỉa t bản trong nông nghiệp thấp hơn trong công nghiệp mà nhà t bản thuê ruộng đất phải nộp cho địa chủ. Tronh thực tế, địa tô tuyệt đối là toàn bộ số chênh lệch giữa giá trị và giá cả sản xuất hay chỉ bằng một phần (lớn hoặc nhỏ) của số chênh lệch ấy thì đIều này hoàn toàn tuỳ thuộc vào cung cầu. Nh vậy giá cả nông sản có thể cao hơn giá cả sản xuất của chúng. Nhng vẫn thấp hơn giá trị của chúng và không phải giá cả đắt lên là nguyên nhân sinh ra địa tô, mà chính địa tô là nguyên nhân làm cho giá cả nông sản tăng lên. sự thiệt hại đối với xã hội là nguồn gốc làm giàu cho giai cấp địa chủ. Khi độc quyền t hữu ruộng đất bị thủ tiêu thì địa tô tuyệt đối bị xoá bỏ. Giá cả nông sản sẽ hạ xuống có lợi cho xã hội. 3.địa tô xây dựng ,địa tô hầm mỏ, địa tô độc quyền. Trong chủ nghĩa t bản,không phải chỉ đất đai sử dụng vào sản suất nông nghiệp với phải nộp địa tô, mà tất cả các loại đất xây dựng, đất hầm mỏ cũng phải đem lại địa tô cho ngời sở hữu chúng. Bất kì ở đâu có sức tự nhiên bị độc chiếm và tạo ra một lợi nhuận siêu ngạch cho nhà t bản sử dụng những sức tự nhiên ấy thì số lợi nhuận siêu ngạch mà t bản tạo ra cũng phải nộp cho kẻ sở hữu lực lợng tự nhiên dới những hình thức địa tô khác nhau. Địa tô xây dựng về cơ bản đợc hình thành h địa tô đát nông nghiệp. Nhng nó cũng có đặc điểm 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 riêng:thứ nhát, trong việc hình thành địa tô chênh lệch, vị chí đất đai không có ảnh hởng lớn, thứ hai, địa tô đất xây dựng tăng lên nhanh tróng do sự phát triển của dân số, do nhu cầu nhà ở tăng lên và do những t bản cố định sắp nhập vào ruộng ngày càng tăng lên. Địa tô luôn ngắn với độc quyền sở hữu ruộng đất, độc chiếm các điều kiện tự nhiên thuận lợi, cản trở sự cạnh tranh của t bản, tạo nên giá cả độc quyền của nông sản. tuy nhiên,có những loại đất có thể trồng những loại cây cho sản phẩm quý hiếm có giá trị cao (nh những vờn nho có thể tạo ra những thứ rợu đặc biệt) hay có những khoáng sản đặc biệt có giá trị, thì địa tô ở những đất đó rất cao, có thể xem đó là địa tô độc quyền. Nguồn gốc của địa tô độc quyền này cũng là lợi nhuận siêu ngạch do giá cả độc quyền cao của sản phẩm thu đợc trên đất đai ấy, mà nhà t bản phải nộp cho địa chủ kẻ sở hữu những đất đai đó. 3.Liên hệ với thực tiến, các lý luận về địa tô với việc giải quyết ruộng đất nớ ta Nớc ta đang ở trong quá trình từ một xã hội mà nền kinh tế phổ biến là sản suất nhỏ, tiến thẳng lên CNXH, bỏ qua giai đoạn phát triển TBCN. đây là đặc điểm lớn nhất và cũng là khó khăn nhất, nói lên thực chất quá trình cánh mạng XHCN ở nớc ta. Nó quy định cách mạng XHCN ở nớc ta là quá trình biến đổi toàn diện, sâu sắc, liên tục, triệt để. Nó đòi hỏi đảng và nhân dân ta chủ động sáng tạo tìm ra quy luật xây dựng CNXH phù hợp với đặc điểm ở nớc ta .Nhà n- ớc ta lấy dân làm gốc,ruộng đất đợc giao cho từng ngời dân nhà nớc ta thật sự là đúng đắn,bỏi lẽ vẫn để trong tay địa chủ thì sự độc quyền t hữu ruộng đất không chỉ tạo ra sự chiếm đoạt địa tô, chiếm đoạt sản phẩm lao động của ngời khác, làm giá cả nông sản cao lên, gây thiềt hại cho xã hội, đem lại sự giàu có cho một nhóm địa chủ là những kẻ sở hữu đất đai , mà chế độ t hữu, việc mua bán đất đai còn hạn chế t bản đầu t thâm canh,cản trở sự phát triển của một nền nông nghiệp hợp lý, làm cạn kiệt độ mầu mỡ của đất đai. Chính nhờ sự phân tích nghiên cứu về địa tô đã làm cho chúng ta nhận thức rằng cần phải, xoá bỏ chế độ t hữu ruộng đất, biến ruộng đất của t nhân thành ruộng đất của nhà nớc xoá bỏ địa tô tuyệt đối, thông qua con đờng quốc hữu 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 hoá ruộng đất. Vì chỉ có nh vậy mới thủ tiêu chế độ t hữu ruộng đất của giai cấp địa chủ, do đó xoá bỏ địa tô tuyệt đối, làm cho giá cả nông sản giảm xuống. Mặc dù địa tô chênh lệch vẫn còn. Nhà nớc ta đi lên quá độ xây dựng nền XHCN dựa trên nền nông nghiệp lạc hậu.ngay nay chúng tacó đợc thành tựu rực rỡ đó cũng nhờ vào việc quốc hữu hoá ruộng đất và lấy nông nghiệp làm gốc.nền nông nghiệp phát triển liên tục,góp phần quan trọng vào mức tăng trởng và giữ vững ổn dịnh kinh tế-xã hội. III. Vận dụng lý luận địa tô của Mac ở Việt Nam hiện nay Thông qua những lí luận về địa tô đã nghiên cứu ở trên, ta thấy địa tô t bản chủ nghĩa là sự bóc lột của chủ ruộng đất đối với công nhân nông nghiệp làm thuê. Nó tồn tại ở nhiều hình thức: Địa tô chênh lệch, địa tô tuyệt đối , địa tô cây đặc sản , địa tô về đất xây dựng, địa tô về hầm mỏ, địa tô về bãi cá Ngày nay, khi đất nớc ta đang trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội, những lí luận địa tô đó đợc Đảng và Nhà nớc ta vận dụng một cách sáng tạo trong thực tiễn để xây dựng đất nớc giàu mạnh. Lí luận địa tô của Mac đã trở thành cơ sở khoa học để xây dựng các chính sách thuế đối với nông nghiệp và các ngành có liên quan nhằm kích thích phát triển nông nghiệp và các ngành trong nền kinh tế quốc dân . 1. Vận dụng trong luật đất đai Đất đai là một tài nguyên vô cùng quí giá, là t liệu sản xuất đặc biệt, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trờng sống là địa bàn phân bố các khu dân c, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh và quốc phòng. Ngày nay, đất đai thuộc quyền sở hữu của toàn dân do nhà nớc thống nhất quản lí ( Nhà nớc của dân . ). Nhà nớc giao đất, rừng cho các tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang để sử dụng. ở đây thực hiện sự tách rời giữa quyền sở hữu với quyền sử dụng ruộng đất nhằm sử dụng tài nguyên của đất nớc một cách hiệu quả. Để bổ sung cho nguồn ngân sách và thông qua ngân sách thực hiện một số chính sách phát triển nông nghiệp những ngời thuê đất phải đóng thuế cho nhà nớc. Thuế này khác xa với địa tô phong kiến và địa tô t bản chủ nghĩa vì thuế này tập trung vào ngân sách mang lại lợi ích cho toàn dân, nó không mang bản chất bóc lột của địa tô phong kiến và địa tô t bản chủ nghĩa . 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Các điều khoản: Với việc vận dụng một cách sáng tạo lí luận về địa tô của Mac,nhà nớc ta đã ban hành luật đất đai để quy định một cách rõ ràng quyền và nghĩa vụ của ngời dân theo những điều khoản sau : Điều 4: Ngời sử dụng đất đai có trách nhiệm bảo vệ, cải tạo và sử dụng đất hợp lí, có hiệu quả, phải làm đầy đủ thủ tục địa chính, nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất và các khoản thu khác theo qui định của pháp luật . Điều 5: Nhà nớc khuyến khích ngời sử dụng đất đầu t lao động, vật t, tiền vốn và áp dụng các thành tựu khoa học kĩ thuật vào các việc sau đây: Làm tăng giá trị sử dụng đất . Thâm canh tăng vụ ,nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Khai hoang , vỡ hoá , lấn biển để mở rộng diện tích đất , sản xuất nông nghiệp , lâm nghiệp , nuôi trồng thuỷ sản và làm muối. Bảo vệ ( tiết kiệm ) cải tạo làm tăng độ màu mỡ của đất . Sử dụng tiết kiệm đất . Điều 12: Nhà nớc xác định giá các loại đất để tính thuế chuyển quyền sử dụng đất, thu tiền khi giao đất, bồi thờng thiệt hại về đất khi thu hồi đất. Chính phủ qui định khung giá các loại đất đối với từng vùng và theo từng thời gian. Điều 22: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đợc nhà nớc giao đất để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản và làm muối không phải trả tiền sử dụng đất, nếu đợc nhà nớc giao đất dể sử dụng và mục đích khác thì phải trả tiền sử dụng đất, trừ các trờng hợp đợc miễn giảm theo qui định của chính phủ. Hiện nay nhà nớc ta đang có những văn bản thu thuế sử dụng đất, đối với những nhà ở mặt đờng thì mức thuế nhà đất là 15000đ/1m2/năm. Còn với những nhà trong khu dân c thì thuế nhà đất là 10 000/1m2/năm. Tuy nhiên cho đến ngày 2/12/1998 Quốc hội nớc CHXHCN Việt Nam khoá X kì họp thứ t đã thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đất đai, từ đó ta càng thấy lí luận địa tô đợc vận dụng trong luật đất đai một cách linh động nh thế nào. Ngoài ra, trong pháp luật về đất đai của Nhà nớc ta hiện nay cũng ban hành những quy định để ngời dân phải trả tiền thuê đất (một hình thức của địa tô ) khi sử dụng đất một cách tự nguyện . 10 [...]... hội.III. Vận dụng lý luận địa tô của Mac ở Việt Nam hiện nay Thông qua những lí luận về địa tô đà nghiên cứu ở trên, ta thấy địa tô t bản chủ nghĩa là sự bóc lột của chủ ruộng đất đối với công nhân nông nghiệp làm thuê. Nó tồn tại ở nhiều hình thức: Địa tô chênh lệch, địa tô tuyệt đối , địa tô cây đặc sản , địa tô về đất xây dựng, địa tô về hầm mỏ, địa tô về bÃi cá Ngày nay, khi đất nớc ta đang... thuộc sở hữu của ai? Quyền và nghĩa vụ của ngời sử dụng đất ? Thuê đất ở đâu để kinh doanh ? Tiền thuê đất nh thế nào ? Hay khi kinh doanh nông nghiệp thì tiền thuê đất là bao nhiêu ? chúng ta phải phân tích những lý luận về địa tô của MAC, từ đó tìm hiểu xem Nhà nớc ta đà vận dụng ra sao và đề ra những qui định, hạn mức gì ? Chính vì vậy mà em chọn đề tài :" ;Lý luận về địa tô của Mac và sự vận. .. cứu kỹ về luật đất đai, thuế nông nghiệp cũng nh trong một số lĩnh vực kinh doanh, ta có thể khẳng định hiện nay địa tô vẫn còn tồn tại nhng về bản chất của nó hoàn toàn khác so với địa tô t bản chủ nghĩa hay địa tô phong kiÕn. NÕu nh trong x· héi phong kiÕn, trong x· hội t bản chủ nghĩa, ngời sử dụng đất phải nộp tô cho địa chủ. Tô đó là do các nhà địa chủ nắm giữ và hởng thì ngày nay, địa tô hay... tích cũng nh vị trí của nơi đợc thuê. Điều này cho thấy một sự khác biệt và sự vận dụng lí luận về địa tô của Mác của Đảng ta trong thời đại ngày nay. Đó chính là việc nhà nớc sử dụng những văn bản pháp lý quy định quyền và nghĩa vụ của ngời thuê đất để ngời dân khi nộp tiền thuê đất đều thông suốt và tự nguyện đóng. Trong việc thuê đất để kinh doanh thì ngời thuê đất đà thuê đất của nhà n-ớc, sau... dụng ruộng đất bừa bÃi, phá hại kết cấu của đất,không tiến hành việc cải tạo đất và nhng biện pháp mà qua nhiều năm mới thu vốn về. Sau thời hạn hơp đồng, toàn bộ đầu t của t bản vào ruộng đất đà trơ thành sơ hu của địa tô tăng lên, tài sản và sự giàu có cuả đia chủ tăng lên và lợng t bản tối thiểu cần có để kinh doanh nông nghiệp cũng tăng lên. Xét cả về mặt lịch sử và về mặt vận động, cơ sở và. .. độ lên chủ nghĩa xà hội, những lí luận địa tô đó đợc Đảng và Nhà nớc ta vận dụng một cách sáng tạo trong thực tiễn để xây dựng đất nớc giàu mạnh. Lí luận địa tô của Mac đà trở thành cơ sở khoa học để xây dựng các chính sách thuế đối với nông nghiệp và các ngành có liên quan nhằm kích thích phát triển nông nghiệp và các ngành trong nền kinh tế quốc dân .1. Vận dụng trong luật đất đai Đất đai là... Với việc vận dụng một cách sáng tạo lí luận về địa tô của Mac, nhà nớc ta đà ban hành luật đất đai để quy định một cách rõ ràng quyền và nghĩa vụ của ngời dân theo những điều khoản sau : Điều 4: Ngời sử dụng đất đai có trách nhiệm bảo vệ, cải tạo và sử dụng đất hợp lí, có hiệu quả, phải làm đầy đủ thủ tục địa chính, nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất và các khoản thu khác theo qui định của pháp... tài nguyên của đất nớc một cách hiệu quả. Để bổ sung cho nguồn ngân sách và thông qua ngân sách thực hiện một số chính sách phát triển nông nghiệp những ngời thuê đất phải đóng thuế cho nhà nớc. Thuế này khác xa với địa tô phong kiến và địa tô t bản chủ nghĩa vì thuế này tập trung vào ngân sách mang lại lợi ích cho toàn dân, nó không mang bản chất bóc lột của địa tô phong kiến và địa tô t bản chủ... tạo, do đầu t thâm canh tạo ra. 2 .Địa tô tuyệt đối: Khi ngiên cứu địa tô chênh lệch thì dờng nh đất canh tác xấu nhất không phải nộp địa tô. Nhng trên thực tê, đất càn tác vẫn phai nộp địa tô. Đó là địa tô tuyệt đối. Địa tuyệt đối là một phần giá trị thặng d mà địa chủ thu đơc nhờ dựa vào sự độc quyền t hữu ruộng đất. Đó là số d ra của giá trị so với giá cả sản xuất của nông phẩm.6 Website: http://www.docs.vn... X kì họp thứ t đà thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đất đai, từ đó ta càng thấy lí luận địa tô đợc vận dụng trong luật đất đai một cách linh động nh thế nào. Ngoài ra, trong pháp luật về đất đai của Nhà nớc ta hiện nay cũng ban hành những quy định để ngời dân phải trả tiền thuê đất (một hình thức của địa tô ) khi sử dụng đất một cách tự nguyện . 10 Website: http://www.docs.vn . chọn đề tài :" ;Lý luận về địa tô của Mac và sự vận dụng lý luận này ở nớc ta hiện nay& quot;. 2. Phơng pháp nghiên cứu : Sử dụng phơng pháp duy. trọng vào mức tăng trởng và giữ vững ổn dịnh kinh tế-xã hội. III. Vận dụng lý luận địa tô của Mac ở Việt Nam hiện nay Thông qua những lí luận về địa tô
- Xem thêm -

Xem thêm: Lý luận về địa tô của Mac và sự vận dụng lý luận này ở nước ta hiện nay, Lý luận về địa tô của Mac và sự vận dụng lý luận này ở nước ta hiện nay, Lý luận về địa tô của Mac và sự vận dụng lý luận này ở nước ta hiện nay

Bình luận về tài liệu ly-luan-ve-dia-to-cua-mac-va-su-van-dung-ly-luan-nay-o-nuoc-ta-hien-nay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP