nguyên tắc và phương pháp điều chỉnh các chi tiêu khi lập báo cáo tài chính hợp nhất

41 366 1
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2015, 14:07

. NGUYÊN TẮC VÀ PHƯƠNG NGUYÊN TẮC VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH CÁC CHỈ PHÁP ĐIỀU CHỈNH CÁC CHỈ TIÊU KHI LẬP BÁO CÁO TÀI TIÊU KHI LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH HP NHẤT CHÍNH HP NHẤT PGS.TS dung ❖ Điều chỉnh đối với bảng cân đối kế toán hợp nhất Điều chỉnh đối với bảng cân đối kế toán hợp nhất ❖ Điều chỉnh đối với báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất. Điều chỉnh đối với báo. chỉnh đối với báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất. ❖ Điều chỉnh đối với báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất Điều chỉnh đối với báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất Đ Đ iều chỉnh đối với
- Xem thêm -

Xem thêm: nguyên tắc và phương pháp điều chỉnh các chi tiêu khi lập báo cáo tài chính hợp nhất, nguyên tắc và phương pháp điều chỉnh các chi tiêu khi lập báo cáo tài chính hợp nhất, nguyên tắc và phương pháp điều chỉnh các chi tiêu khi lập báo cáo tài chính hợp nhất, Điều chỉnh để xác đònh lợi ích của cổ đông thiểu số (trường hợp chưa trả cổ tức), Điều chỉnh số dư các tài khoản phải thu, phải trả giữa các đơn vò nội bộ, 2 Đối với lãi chưa thực hiện của giao dòch về TSCĐ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn