Bài tập ngữ pháp Tiếng Anh cả năm

39 650 0
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2015, 16:14

. C. will learn D. would learn 40. Wait here until I you. A. am going to call B. will call C. am calling D. call 41. When I came to visit her, she a bath. A. was having B. has C. is having D. had REPORTED. night, Nam? ”, said Hoa A. Hoa said to Nam where had he gone the night before. B. Hoa said to Nam where he had gone the night before. C. Hoa told Nam where he had gone last night. D. Hoa asked Nam. a car. She doesn’t go out in the evening. → If she had a car, she would go out in the evening. EX: We cancelled the meeting because Peter didn’t come. → If Peter had come, we wouldn’t have cancelled
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập ngữ pháp Tiếng Anh cả năm, Bài tập ngữ pháp Tiếng Anh cả năm

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn