Sổ chi tiết vật liệu, sản phẩm hàng hóa

enlicious
enlicious(4666 tài liệu)
(22 người theo dõi)
Lượt xem 5381
8
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 26 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2013, 14:39

Mô tả: Công ty giày Thụy Khuê Công Ty: Giầy Thuỵ Khuê Mãu số : S13-SKT/DNN Địa chỉ :125 Thuỵ khuê- Hà Nội sỏ chi tiết vật liệu , sản phẩm hàng hoá Năm : 2005 Tàikhoản :152 Tên kho: TK01 Tên quy cách hàng hoá , sản phẩm , vật liệu , dụng cụ : VLP- Keo Đơn vị: Kg Ngày tháng Chứng từ Diễn giải Đơn giá Nhập xuất Tồn Ghi chú Số hiệu Ngày tháng Số lợng Thành tìên Số lợng Thành tìên Số lợng Thành tìên D đầu kỳ 0 01/ 02 Mua keo của Phúc Thành 8.000 15500 124.000.000 15500 124.000.000 11/ 02 Xuất phục vụ sản xuất 1025 8.200.000 14475 115.800.000 Cộng cuối tháng 15500 124.000.000 1025 8.200.000 14475 115.800.000 Sổ nay có trang đánh số từ trang 01 đén trang Ngày 28 tháng 02 năm 2005 Ngày mở sổ 01/02 Ngời lập biẻu Kế toán trởng Giám đốc (ký , họ tên) (Ký, họ tên) (Ký , họ tên) Báo cáo tổng hợp Vơng thị Hạnh Công ty: Giầy Thuỵ Khuê Địa chỉ : 152Thuỵ Khuê- Hà Nội Sổ chi tiết thanh toán với ngời mua ngời bán) (Dùng cho TK 131,331) Tài khoản :331 Đối tợng: Cơ sở Phúc Thành Ngày tháng Chứng từ Diễn giải Tài khoản đợc chiết Số PS Số d Số hiệu Ngày tháng Nợ Có Nợ Có D đầu kỳ 0 01/02 510 01/02 Mua cơ sở Phúc Thành 152 124000000 1331 6200000 04/02 213 04/02 Trả tièn cho Phúc Thành 111 130200000 Cộng số phát sinh 130200000 130200000 Số d cuối kỳ 0 Ngày 28 tháng 02 năm 2005 Kế toán trởng Ngời ghi sổ (ký , họ tên) (ký , họ tên ) Công ty: Giầy Thuỵ Khuê Báo cáo tổng hợp Vơng thị Hạnh Địa chỉ : 152Thuỵ Khuê- Hà Nội Sổ chi tiết thanh toán với ngời mua ngời bán) (Dùng cho TK 131,331) Tài khoản :331 Đối tợng: Công ty Gang TháI Nguyên Ngày tháng Chứng từ Diễn giải Tài khoản đợc chiết Số PS Số d Số hiệu Ngày tháng Nợ Có Nợ Có D đầu kỳ 0 02/02 513 02/02 Mua CCDC TháI Nguyên 153 250375000 1331 12517850 09/02 221 09/02 Trả tiền cho TháI Nguyên 111 262892850 Cộng số phát sinh 262892850 262892850 Số d cuối kỳ 0 Ngày 28 tháng 02 năm 2005 Kế toán trởng Ngời ghi sổ (ký , họ tên) (ký , họ tên ) Công ty: Giầy Thuỵ Khuê Báo cáo tổng hợp Vơng thị Hạnh Địa chỉ : 152Thuỵ Khuê- Hà Nội Sổ chi tiết thanh toán với ngời mua ngời bán) (Dùng cho TK 131,331) Tài khoản :331 Đối tợng: Công ty May 19-5 Ngày tháng Chứng từ Diễn giải Tài khoản đợc chiết Số PS Số d Số hiệu Ngày tháng Nợ Có Nợ Có D đầu kỳ 0 04/02 514 04/02 Mua vải may 19-5 152 223700000 1331 11185000 05/02 216 05/02 Trả tiền may 19-5 111 234885000 Cộng số phát sinh 234885000 234885000 Số d cuối kỳ 0 Ngày 28 tháng 02 năm 2005 Kế toán trởng Ngời ghi sổ (ký , họ tên) (ký , họ tên ) Công ty: Giầy Thuỵ Khuê Báo cáo tổng hợp Vơng thị Hạnh Địa chỉ : 152Thuỵ Khuê- Hà Nội Sổ chi tiết thanh toán với ngời mua ngời bán) (Dùng cho TK 131,331) Tài khoản :331 Đối tợng: Công ty TNHH Nam Thanh Ngày tháng Chứng từ Diễn giải Tài khoản đợc chiết Số PS Số d Số hiệu Ngày tháng Nợ Có Nợ Có D đầu kỳ 0 05/02 512 05/02 Mua chỉ công ty Nam Thanh 152 46833500 1331 2341675 28/02 213 28/02 Trả tiền công ty Nam Thanh 111 49175175 Cộng số phát sinh 49175175 49175175 Số d cuối kỳ 0 Ngày 28 tháng 02 năm 2005 Kế toán trởng Ngời ghi sổ (ký , họ tên) (ký , họ tên ) Công ty: Giầy Thuỵ Khuê Báo cáo tổng hợp Vơng thị Hạnh Địa chỉ : 152Thuỵ Khuê- Hà Nội Sổ chi tiết thanh toán với ngời mua ngời bán) (Dùng cho TK 131,331) Tài khoản :331 Đối tợng: Công ty điẹn Hà Nội Ngày tháng Chứng từ Diễn giải Tài khoản đợc chiết Số PS Số d Số hiệu Ngày tháng Nợ Có Nợ Có D đầu kỳ 0 05/02 214 05/02 Trả tiền cho điẹn 111 53937727,27 Cộng số phát sinh 234885000 0 Số d cuối kỳ 234885000 Ngày 28 tháng 02 năm 2005 Kế toán trởng Ngời ghi sổ (ký , họ tên) (ký , họ tên ) Công ty: Giầy Thuỵ Khuê Báo cáo tổng hợp Vơng thị Hạnh Địa chỉ : 152 Thuỵ Khuê- Hà Nội Sổ chi tiết thanh toán với ngời mua ngời bán) (Dùng cho TK 131,331) Tài khoản :131 Đối tợng: Đại lý 120 Nguyễn Trãi Ngày tháng Chứng từ Diễn giải Tài khoản đợc chiết Số PS Số d Số hiệu Ngày tháng Nợ Có Nợ Có D đầu kỳ 0 23/02 517 23/02 Bán hàng cho đại lý 511 31.424.000 3331 1.571.200 28/02 319 28/02 120 Nguyễn Trãi thanh toán 111 32.995.200 Cộng số phát sinh 32.995.200 32.995.200 Số d cuối kỳ 0 Ngày 28 tháng 02 năm 2005 Kế toán trởng Ngời ghi sổ (ký , họ tên) (ký , họ tên ) Công ty: Giầy Thuỵ Khuê Báo cáo tổng hợp Vơng thị Hạnh Địa chỉ : 152 Thuỵ Khuê- Hà Nội Sổ chi tiết thanh toán với ngời mua ngời bán) (Dùng cho TK 131,331) Tài khoản :131 Đối tợng: Cửa hàng 118-Chùa Bộc Hà Nội Ngày tháng Chứng từ Diễn giải Tài khoản đợc chiết Số PS Số d Số hiệu Ngày tháng Nợ Có Nợ Có D đầu kỳ 344750510 28/02 318 28/02 Thu nợ khách hàng 111 344750510 Cộng số phát sinh 344750510 Số d cuối kỳ 0 Ngày 28 tháng 02 năm 2005 Kế toán trởng Ngời ghi sổ (ký , họ tên) (ký , họ tên ) Công ty: Giầy Thuỵ Khuê Báo cáo tổng hợp Vơng thị Hạnh Địa chỉ : 152 Thuỵ Khuê- Hà Nội Sổ chi tiết thanh toán với ngời mua ngời bán) (Dùng cho TK 131,331) Tài khoản :131 Đối tợng: Cửa hàng 22 - Tây Sơn Ngày tháng Chứng từ Diễn giải Tài khoản đợc chiết Số PS Số d Số hiệu Ngày tháng Nợ Có Nợ Có D đầu kỳ 344750510 28/02 318 28/02 Thu nợ khách hàng 111 344750510 Cộng số phát sinh 344750510 Số d cuối kỳ 0 Ngày 28 tháng 02 năm 2005 Kế toán trởng Ngời ghi sổ (ký , họ tên) (ký , họ tên ) Công ty: Giầy Thuỵ Khuê Báo cáo tổng hợp Vơng thị Hạnh Địa chỉ : 152 Thuỵ Khuê- Hà Nội Sổ chi tiết thanh toán với ngời mua ngời bán) (Dùng cho TK 131,331) Tài khoản :131 Đối tợng: Cửa hàng 45 Cổ Nhuế Hà Nội Ngày tháng Chứng từ Diễn giải Tài khoản đợc chiết Số PS Số d Số hiệu Ngày tháng Nợ Có Nợ Có D đầu kỳ 298400000 28/02 318 28/02 Thu nợ khách hàng 111 298400000 Cộng số phát sinh 298400000 Số d cuối kỳ 0 Ngày 28 tháng 02 năm 2005 Kế toán trởng Ngời ghi sổ (ký , họ tên) (ký , họ tên ) Công ty: Giầy Thuỵ Khuê Địa chỉ : 152 Thuỵ Khuê- Hà Nội Báo cáo tổng hợp Vơng thị Hạnh . Thuỵ khuê- Hà Nội sỏ chi tiết vật liệu , sản phẩm hàng hoá Năm : 2005 Tàikhoản :152 Tên kho: TK01 Tên quy cách hàng hoá , sản phẩm , vật liệu , dụng cụ. Vơng thị Hạnh sỏ chi tiết vật liệu , sản phẩm hàng hoá Năm : 2005 Tàikhoản :152 Tên kho: TK01 Tên quy cách hàng hoá , sản phẩm , vật liệu , dụng cụ

— Xem thêm —

Xem thêm: Sổ chi tiết vật liệu, sản phẩm hàng hóa, Sổ chi tiết vật liệu, sản phẩm hàng hóa, Sổ chi tiết vật liệu, sản phẩm hàng hóa

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Iam Chiaki
Iam Chiaki Vào lúc 10:31 am 18/03/2014

Cho mình hỏi với là CP vận chuyển HH khi lên sổ chi tiết là tính luôn vào đơn giá phải không?

Trả lời

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu so-chi-tiet-vat-lieu-san-pham-hang-hoa

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.125945091248 s. Memory usage = 18.48 MB