156 Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của Công ty gạch ốp lát Hà Nội

70 416 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2013, 12:13

156 Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của Công ty gạch ốp lát Hà Nội . tốt nghiệp là: Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của công ty gạch ốp lát Hà Nội . SV. Nguyễn Thế Vân Lớp: Marketing 42A. Hng. Công ty gạch ốp lát Hà Nội trở thành một công ty độc lập chuyên sản xuất gạch men ốp tờng và lát nền. Từ 1/1/1999 sản phẩm gạch ốp lát của công ty
- Xem thêm -

Xem thêm: 156 Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của Công ty gạch ốp lát Hà Nội, 156 Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của Công ty gạch ốp lát Hà Nội, 156 Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của Công ty gạch ốp lát Hà Nội, Vai trò, bản chất, chức năng và nhiệm vụ của các trung gian trong kênh., Nghiên cứu và xác định nhu cầu thị trờng về hàng hoá và dịch vụ. Nghiên cứu cung., Phơng thức thanh toán., Hệ thống phân phối giản đơn trong nền kinh tế kế hoạch hoá. Sự cần thiết của hệ thống phân phối hàng hoá trong nền kinh tế thị tr- ờng., Quá trình hình thành và phát triển của công ty gạch ốp lát Hà Nội- Viglacera., Cơ cấu tổ chức của công ty gạch ốp lát Hà Nội Viglacera., Năng lực sản xuất kinh doanh của công ty gạch ốp lát Hà Nội., Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian qua., Đánh giá thắng lợi và tồn tại. Tổ chức lực lợng. Các hoạt động Marketing., Ph©n tÝch SWOT., Phơng hớng của ngành và tổng công ty. Định hớng của công ty đến năm 2010., Tăng cờng công tác điều tra, nghiên cứu thị trờng và mở rộng thị trờng., Các biện pháp nâng cao chất lợng sản phẩm., Hoàn thiện chính sách phân phối sản phẩm và phát triển mạng lới tiêu thụ.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn