Một số giải pháp nâng cao chất lượng đánh giá kết quả học tập của sinh viên dưới hình thức trắc nghiệm khách quan ở trường TCYT Đồng Tháp

86 799 3
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2013, 11:34

Một số giải pháp nâng cao, chất lượng, đánh giá, kết quả học tập , sinh viên,hình thức trắc nghiệm, khách quan, trường TCYT Đồng Tháp M U 1.Lý do chn ti: ỏnh giỏ kt qu hc tp l mt khõu quan trng trong quỏ trỡnh o to, l mt trong nhng yu t quyt nh cht lng o to. Vic ỏnh giỏ cú cht lng l mt vn quan tõm hng u ca cỏc nh qun lý giỏo dc nc ta hin nay. T nm 1994, B giỏo dc v o to ch trng i mi kim tra ỏnh giỏ kt qu hc tp bng hỡnh thc trc nghim nhm nõng cao cht lng ỏnh giỏ. Hin nay nhiu trng i hc, cao ng, trung hc chuyờn nghip ó trin khai ỏp dng vic ỏnh giỏ kt qu hc tp ca sinh viờn bng hỡnh thc trc nghim khỏch quan. Vic ỏnh giỏ bng hỡnh thc trc nghim các trờng đại họccao đẳng hiện nay cha đợc tiến hành một cách bài bản: Vic son tho cõu hi trc nghim theo qui trỡnh chun hoỏ cũn l mt vn m nhiều trờng cha làm đợc, khõu t chc thc hin còn nhiều vấn đề . T nhiu nm nay, Trng trung cp y t ng Thỏp ó thc hin vic ỏnh giỏ kt qu hc tp bng hỡnh thc trc nghim khỏch quan. Cỏc mụn hc ó c ỏp dng thi ht mụn bng cõu hi trc nghim. Tuy nhiờn s lng cỏc test ca tng mụn hc cha nhiu v cha tin hnh xỏc nh cht lng mt cỏch cú h thng v cha c son tho theo quy trỡnh chun hoỏ. Xuất phát từ những lý do trên chúng tụi chn ti mt s gii phỏp nõng cao cht lng ỏnh giỏ kt qu hc tp ca sinh viờn di hỡnh thc trc nghim khỏch quan trng TCYT ng Thỏp. 2.Mc ớch nghiờn cu: Nõng cao cht lng đánh giá kết quả học tập của sinh viên thụng qua tmột số giải pháp tổ chức đánh giá bng hỡnh thc trc nghim khỏch quan. 3.Khỏch th- i tng: 1 *Khách thể nghiên cứu: Quá trình đánh giá kết quả học tập của sinh viên. *Đối tượng nghiên cứu: Một số giải pháp nâng cao chất lượng đánh giá kết quả học tập của sinh viên bằng hình thức trắc nghiệm khách quan trường TCYT Đồng Tháp. 4.Giả thuyết khoa học: Nếu các giải pháp đề xuất được áp dụng thì có thể nâng cao chất lượng đánh giá kết quả học tập của sinh viên bằng hình thức trắc nghiệm khách quan. 5.Nhiệm vụ nghiên cứu: 5.1.Nhiệm vụ nghiên cứu lý luận: Hệ thống hóa kiến thức liên quan định hướng cho việc nghiên cứu. 5.2.Nhiệm vụ nghiên cứu thực tiển: Phản ánh thực trạng kiểm tra đánh giá kết quả học tập bằng hình thức trắc nghiệm khách quan các môn học do bộ môn điều dưỡng trường TCYT quản lý. 5.3.Xây dựng và đề xuất giải pháp. 6.Phạm vi nghiên cứu: Đề tài này chỉ tiến hành nghiên cứu quá trình kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên các môn học do bộ môn điều dưỡng trường TCYT quản lý. 7.Phương pháp nghiên cứu: 7.1. Các phương pháp nghiên cứu lý luận: Phân tích tổng hợp, khái quát hoá, hệ thống hoá, các tài liệu có liên quan đến đề tài. 7.2. Các phương pháp nghiên cứu thực tiễn: 2 - Phương pháp quan sát: Quan sát cách tổ chức thực hiện việc kiểm tra đánh giá thường xuyên, định kỳ, hết môn học. - Phương pháp điều tra: Sử dụng các bộ phiếu điều tra đối với học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý để phân tích thực trạng công tác kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của sinh viên dưới hình thức trắc nghiệm khách quan. - Phương pháp thực nghiệm: thăm dò tính khả thi của các giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của sinh dưới hình thức trắc nghiệm khách quan. 7.3.Phương pháp thống kê toán học: để xử lý số liệu. 8. Đóng góp của đề tài: - Phản ánh thực trạng đánh giá bằng trắc nghiệm khách quan. - Đề ra các giải pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng công tác đánh giá kết quả học tập của sinh viên bằng hình thức trắc nghiệm khách quan. 9.Cấu trúc của luận văn: Luận văn gồm 3 phần lớn: Phần mở đầu, nội dung và phần kết luận. Sau phần kết luận là tài liệu tham khảo và phụ lục. Mở đầu: Bao gồm các yêu cầu chung của đề tài. Nội dung: Gồm 3 chương - Chương I: Cơ sở lý luận của đề tài. - Chương II: Cơ sở thực tiển. - Chương III: Giải pháp quảnnâng cao chất lượng đánh giá kết quả học tập của sinh viên dưới hình thức trắc nghiệm khách quan trường TCYT Đồng Tháp. Kết luận: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 3 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI 1.1.LỊCH SỬ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU: 1.1.1.Trên thế giới: Trắc nghiệm (kiểm tra, đánh giá) được hình thành khá sớm cùng với việc xuất hiện của xã hội loài người. Việc chọn người “phối ngẫu” trong các bộ lạc nguyên thuỷ có thể là loại kiểm tra, đánh giá sớm nhất. Người tù trưởng qua “kiểm tra” có thể chọn cho mình các phối ngẫu ưng ý. Những kiểu thử như vậy, mà phương Tây gọi là test (trắc nghiệm) có thể xuất hiện sớm hơn phương Đông so với các dạng kiểm tra khác. Theo Trần Trọng Thuỷ từ những năm 2000 trước Công nguyên (Tr CN), người Trung Hoa đã dùng trắc nghiệm trí tuệ để chọn người hầu, thê thiếp. Trong thực tế cuộc sống, những trắc nghiệm trước khi dùng được sử dụng phổ biến trong các thời đại Trung quốc cũng như các nước châu Á trong đó có Việt Nam. Các phép thử dùng để chọn tướng, dùng người . được miêu tả kỹ càng trong tam quốc chí. Những phép thử khi các sứ thần Việt Nam đi triều cống các vương triều Trung Quốc là tiêu biểu cho các phép trắc nghiệm tâm lý. Trong các truyện dân gian việc kén rễ, kén vợ, chọn dâu hiền, tôi trung . xảy ra phở biến. người ta còn tổng kết thành tục ngữ, ca dao, thành ngữ để chọn người . Việc kiểm tra- đánh giá thông thường có thể qua đối đáp (ngày nay chhúng ta gọi là trắc nghiệm nói), qua công việc như: thi nấu ăn, thi dệt vải, thi đấu võ, thi vật, thi vẽ . (ngày nay gọi là trắc nghiệm thực hành) và khi có chữ viết thì xuất hiện trắc nghiệm viết. Trong trường học Việt Nam và Trung 4 Quốc thời xưa, bài viết được đánh giá qua các buổi bình văn, hoặc do quan trường chấm bài, thậm chí các kỳ thi quan trọng Vua cũng tham gia chấm bài. Một hình thức kiểm tra lý thú khác cũng xuất hiện khá sớm là kiểm tra bằng hình ảnh. Qua các cuộc kiểm tra, người ta thường đánh giá và chọn ra người thắng cuộc. Trắc nghiệm bằng lời nói, việc làm, hành động . nếu được xem là phép thử hay trắc nghiệm khách quan, thì trắc ngihệm khách quan có thể ra đời sớm hơn trắc nghiệm khác. Nhưng cái thiếu của những loại trắc nghiệm lúc đó chính là có một công cụ đo chính xác. Trong dạy học truyền thống người ta sử dụng các câu hỏi mở ( trắc nghiệm tự luận) để thí sinh trả lời theo diễn đạt của mình mà ta thường gọi là câu hỏi tự luận, sau đó hình thành khoa trắc nghiệm khách quan. Việc kiểm tra thường đi kèm với đánh giá xếp loại và tuyển chọn học sinh. Theo Vũ Cao Đàm: “Trắc nghiệm là phương pháp bán thực nghiệm được sử dụng để đánh giá chất lượng của đối tượng khảo sát với một chương trình đòi hỏi đối tượng thực hiện, nhưng không gây biến đổi bất cứ một thông số nào trên đối tượng. Trắc nghiệm là phương pháp đo lường khách quan những phản ứng của sự vật được trắc nghiệm, biểu hiện tâm lý và mức độ nhận thức của một người hoặc một nhóm người được trắc nghiệm. Công cụ được sử dụng trong nghiên cứu bằng trắc nghiệm có thể là ngôn ngữ hoặc công cụ phi ngôn ngữ. Nói trắc nghiệm là phương pháp bán thực nghiệm là vì, sự vật không bị bất cứ tác động nào làm biến đổi trạng thái, mà chỉ có các tình huống của môi trường hoạt động sự vật bị thay đổi. Qua trắc nghiệm, người nghiên cứu nhận biết được chất lượng của đối tượng khảo sát. Trắc nghiệm được sử dụng trong nhiều lĩnh vực nghiên cứu. Chẳng hạn, trong lĩnh vực công nghệ, người ta có thể làm trắc nghiệm như thử nghiệm đánh hỏng vật liệu; thử nghiệm độ bền cơ học của vật liệu; thử nghiệm các điều kiện làm việc: thời 5 gian ngắn, cường độ lao động cao; tải trọng thường xuyên biến đổi, điều kiện vật lý bất ổn định . phương Tây, trắc nghiệm khách quan (sau đây gọi là trắc nghiệm) theo Questin Stodola, Kamer Stordahl ., các phương pháp đo lườngtrắc nghiệm đầu tiên được tiến hành vào thế kỷ XVII – XVIII khoa vật lý- Tâm lý và sau đó lan dần sang ngành động vật học. Phòng thí nghiệm tâm lý đầu tiên được Wichelm Weent thành lập tại Leipizig (Đức) năm 1879. Ban đầu, các nhà nghiên cứu chú trọng đến các phép đo liên quan đến thính giác, thị giác, tốc độ phản xạ, sau đó mới nghiên cứu đến thời gian nhận thức, tốc độ học tập . Francis Galton (người Anh) đã vận dụng những nguyên tắc của Darwin trong tác phẩm “Nguồn gốc các loài” (Origin of species – 1859) về sự khác nhau giữa các loài vào khảo sát sự khác biệt giữa các cá thể về tính chất sinh lý và tâm lý liên quan đến yếu tố di truyền. Ông cho rằng các đặc điểm trí tuệ, thể lực và cả bản sắc cá nhân cũng được di truyền. Nhằm chọn lọc những người có thể làm cha mẹ tốt nhất, Galton đã triển khai các trắc nghiệm khách quan để đo các đặc diểm con người liên quan đến trí tuệ. James Mackeen Cattell (người Mỹ, học tập châu Âu) mang nhiều ý tưởng của Galton cho rằng các chức năng trí tuệ đo được bằng trắc nghiệm. Karl Pearson, học sinh của Galton, tìm ra các kỹ thuật thống kê giúp xử lý nhanh các kết quả của Galton, trong đó phép đo về sự tương quan. Đến năm 1904, Alfred Binet, nhà Tâm lý học người Pháp, trong quá trình nghiên cứu trẻ em mắc bệnh tâm thần, đã xây dựng một số bài trắc nghiệm của Alfred Binet ra tiếng Anh, từ đó trắc nghiệm trí thông minh được gọi là trắc nghiệm Stanford- Binet. Bài trắc nghiệm này được sửa chữa một số lần vào các năm 1937, 1960, và những năm gần đây . 6 Theo Trần Bá Hoành, vào đầu thế kỷ XX, E. Thorm Dike là người đầu tiên đã dùng trắc nghiệm khách quan (TNKQ) như là phương pháp “khách quan và nhanh chóng” để đo trình độ học sinh, bắt đầu với môn Số học và sau đó là một số môn khác. Hiện nay có hàng trăm triệu bài trắc nghiệm với mục đích khác nhau, có nhiều công ty trắc nghiệm với mục dích kinh doanh đem lại lợi nhuận hàng triệu USD mỗi năm. TNKQ hiện nay rất phổ biến trong trường học các nước Âu Mỹ. Có rất nhiều nghiên cứu về kỹ thuật đo lường trong giáo dục bằng TNKQ như nghiên cứu kỹ thuật câu hỏi TNKQ, ưu và nhược điểm của chúng, đánh giá chính xác kết quả học tập kết hợp xử lý trên máy vi tính các số liệu về xây dựng và sử dụng nhanh chóng TNKQ, nghiên cứu tiêu chuẩn dùng để phân loại nhóm người của các tác giả: Lindquist E.F. , Stodola Q. và cộng sự, Ebel R.L., Howard B.L., Taylor C., Popham W.L., Glaser R . nghiên cứu ưu diểm của trắc nghiệm tiêu chí, nguyên tắc, thủ tục, kỹ thuật xây dựng loại câu hỏi trắc nghiệm này, tính toá độ giá trị, độ tin cậy của câu trắc nghiệm, bài trắc nghiệm, giải thích các điểm số của bài trắc nghiệm. Nhiều công trình nghiên cứu đo lường, đánh giá kết quả học tập đã được công bố: Erwin T.D., Hopkins K.D., Stanley K.D., Mehrens W.A., Lehmann I.J . các tác giả này đi sâu vào phương pháp đo lường từng lĩnh vực của mục tiêu giáo dục, phân biệt rõ từng loại trắc nghiệm, xác định nguyên tắc xây dựng và sử dụng từng loại trắc nghiệm. S.J. Osterlind nghiên cứu về xây dựng câu trắc nghiệm. Về kỹ thuật xây dựng và sử dụng MCQ (Multiple Choice Questions: câu hỏi trắc nghiệm khách quan dạng nhiều lựa chọn) trong kiểm tra đánh giá (KTĐG) và tự KTĐG, chúng tôi nhận thấy rằng các tác giả Alexander L.G., Zolene Gear là mẫu mực. Các bài đánh giá khách quan của họ được sử dụng rộng rãi trên thế giới và trong kiểm tra 7 (KT) trình độ tiếng Anh. Đã có nhiều công trình nghiên cứu quy trình xây dựng và lựa chọn cách sử dụng câu hỏi trắc nghiệm (CHTN) như thế nào để đảm bảo hiệu quả cao cho việc đo lườngđánh giá tuỳ theo yếu cầu của từng môn học và từng mục đích đánh giá. Tuyển tập trắc nghiệm sử dụng trước khi vào học giáo trình (Pre-test) của nhiều tác giả do Douglas Sawyer chủ biên về tế bào học, đề cập đến các lĩnh vực như cấu trúc và chức năng của màng tế bào, sự vận chuyển các chất qua màng . . Trong lĩnh vực di truyền học, đáng chú ý là công trình của Janice Finkeltein, Golder Wilson về Pre-test dùng cho sinh viên Y khoa tự ôn tập, tự KTĐG khi họ di truyền người. Liên xô cũ, một số nhà sư phạm Matxcơva, Kiep, Lêningơrat đã dùng TNKQ để chẩn đoán tâm lý nhân dân và kiểm tra kiến htức học sinh. Nhưng do sử dụng TNKQ mà không thấy được nhược điểm của chúng, nên ngày 4/9/1936 Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô đã phê phán việc sử dụng trắc nghiệm. Mãi đến năm 1963, Nhà nước Liên xô mới cho phép sử dụng TNKQ trong đánh giá kết quả học tập. Công trình đáng lưu ý nhất là của Viện hàn lâm khoa học Liên Xô do E.I. Monnetzen chủ trì. Nhiều công trình nghiên cứu TNKQ về nhiều lĩnh vực khoa học giáo dục khác nhau được công bố. Các kỳ thi Olympic quốc tế Sinh học (IBO) trong nhiều năm qua đã áp dụng TNKQ trong phần lớn các đề thi lý thuyết và thực hành. Như vậy, dạng câu hỏi và bài tập được sử dụng nhiều cho kiểm tra, đánh giá kết quả học tập trong dạy học chủ yếu là câu hỏi tự luận và TNKQ. 1.1.2.Ở Việt Nam: Lịch sử khoa cử Việt Nam được hình thành khá sớm, các cuốc thi chọn người tài, người có học vấn được tổ chức định kỳ. năm 1070, vua Lý Thái Tông cho lập Văn Miếu. Từ khi thành lập Văn miếu Quốc tử giám, việc 8 học hành có bài bản hơn. Người ta xem Văn miếu Quốc tử giám là trường đại học đầu tiên của Việt Nam. Khoa thi đầu tiên được tổ chức năm 1075 đời Lý Thái Tông. Trên đại thể, chế độ khoa cử thời phong kiến bắt buộc sĩ tử phải trãi qua ba kỳ thi để đạt học vị cao nhất: thi Hương, thi Hội, thi Đình. Thi Hương, thí sinh thí đỗ trong kỳ thi này chia làm hai loại: loại thứ nhất có danh hiệu hương cống (còn gọi là cống cử, cống sinh), các ông cử này có quyền thi Hội. Loại thhứ hai là sinh đồ không được thi Hội. Người đỗ đầu được gọi là Giải nguyên. Đến đời Minh Mạng (1820- 1840) hương cống được gọi là cử nhân, sinh đồ được gọi là tú tài. Thi Hội, thi Đình cứ ba năm tổ chức một lần để chọn thái học sinh. danh từ Thái học sinh xuất hiện từ khoa thi Nhâm Thìn (1232), đời Trần Thái Tông cho đến khoa Canh Thìn (1400). Từ năm 1232, đã có quy định đỗ Thái học sinh (Tiến Sĩ) làm 3 loại: đệ nhất giáp, đệ nhị giáp và đệ tam giáp. Năm 1246 đặt danh hiệu Trạng nguyên cho người đỗ đầu, năm 1247 đặt thêm danh hiệu “Tam khôi” cho 3 người đỗ đầu là Trạng nguyên, Bảng nhãn và Thám hoa. Từ năm 1442 đời Lê Thái Tông, Thái sinh học gọi là tiến sĩ cho đến năm 1919. Nhà Nguyễn sau này không lấy trạng nguyên, người đỗ đầu được gọi là Đình nguyên. Thi Đình được tổ chức ngay trong sân nhà vua, thí sinh làm bài trong phòng riêng, nhận bút giấy trước mặt Vua và Vua chấm từng bài. Chỉ người đậu cả hai kỳ thi mới nhận học vị Tiến sĩ. Từ năm 1829, có chủ trương lấy thêm đỗ phó bảng cho những ai không đủ diểm để dự thi Đình. Khoa thi cuối cùng của Nho học vào năm 1919. 9 Các kỳ thi đều được tổ chức bằng luận đề, người viết các bài luận của mình theo lối từ chương và có phát biểu ý kiến cá nhân, có đề thi thi Đình khá ngắn gọn như: “Người quân tử, kẻ tiểu nhân”, “Phong cảnh kinh thành mùa xuân”. Thi cử thời phong kiến Việt Nam có luật khá nghiêm ngặt, thể lệ khắc khe, bất công, nhưng cũng đào tạo tuyển chọn được hàng loạt trí thức tài giỏi góp phần quan trọng trong xây dựng và bảo vệ đất nước. Song, giáo dục Nho học không tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế. Từ năm 1920, chế độ thi cử Việt Nam đã chuyển sang chế độ tây học, tức là học và thi bằng tiếng Pháp theo chế độ giáo dục của Pháp. Từ sau cách mạng Tháng Tám năm 1945, việc học hành chủ yếu bằng chữ quốc ngữ. Việc thi cử chủ yếu theo lối tự luận. Sau năn 1954, trắc nghiệm khách quan được sử dụng miền Nam. Có thể nói miền Nam, trước năm 1975, TNKQ phát triển khá mạnh. Từ năm 1956 đến những năm 1960 trong các trường học đã sử dụng rộng rãi hình thức thi TNKQ bậc trung học, sớm nhất là trong Sinh học. Năm 1963, “Trắc nghiệm Vạn vật lớp 12” của Lê Quang Nghĩa được xuất bản. Năm 1964, “Phương pháp thi Vạn vật lớp 12” của Phùng Văn Hướng được xuất bản. Năm 1969, Dương Thiệu Tống đã giảng dạy “Trắc nghiệm thành quả học tập” cho các lớp Cao học và Tiến sĩ Giáo dục học tại ĐHSP Sài Gòn. Như vậy, khoa học TNKQ chính thức được đưa vào chương trình đào tạo giáo viên và các nghiên cứu về TNKQ cũng khá phát triển lúc bấy giờ. Nhà khảo thí ( trực thuộc Bộ giáo dục chế độ cũ) là nơi chuyên phát hành các đề thi TNKQ trong các kỳ thi cho các trường trung học. Năm 1974, kỳ thi tú tài toàn phần đã được thi bằng TNKQ. Sau năm 1975, một số trường vẫn áp dụng TNKQ song có nhiều tranh luận nên hay không nên áp dụng TNKQ trong thi cử. 10 [...]... qu hc tp ca sinh viờn di hỡnh thc trc nhim khỏch quan trng TCYT ng Thỏp - Số lợng và chất lợng câu hỏi trong ngân hàng đề thi (tổ chức xây dựng có đúng quy trình và kỹ thuật soạn thảo không?Có đáp ứng các yêu cầu của ngân hàng câu hỏi ?) - Chất lợng bộ đề thi? Phải dựa vào kỹ thuật quy trình xây dựng câu hỏi và bộ đề trắc nghiệm; yêu cầu về ngân hàng câu hỏi và yêu cầu về bộ đề để đánh giá thực trạng... tin cy 1.4.2 C s xut gii phỏp nõng cao cht lng ỏnh giỏ kt qu hc tp ca sinh viờn bng hỡnh thc trc nghim: Xut phỏt t thc trng b thi trc nghim khỏch quan ca trng TCYT ng thỏp: Quy trỡnh son thi trc nghim khỏch quan v vic s dng trc nghim khỏch quan trong nh trng 1.4.3.Nguyờn tc xõy dng cỏc gii phỏp: Vic xõy dng cỏc gii phỏp nõng cao cht lng ỏnh giỏ kt qu hc tp ca sinh viờn cn da trờn nhng nguyờn tc... hi liờn quan n cỏc ni dung v mc tiờu ó hc nhm son cỏc trc nghim thớch hp kim tra nhanh hc sinh sau mt s ch c ging dy hoc kim tra gia k Mc tiờu quan trng nht ca cỏc trc nghim ny l cung cp cỏc thụng tin phn hi v vic hc ca hc sinh cho c giỏo viờn v hc sinh Cỏc thụng tin ú cú th cung cp cho giỏo viờn nhng u mi xem xột nờn thay i cỏch ging dy nh th no, v cng xỏc nh nhng ni dung v k nng hc sinh cn... thớ sinh ch phi tr li vn tt cho tng cõu Ngi ta thng gi nhúm phng phỏp ny l trc nghim khỏch quan Nhiu ngi thng gi tt phng phỏp trc nghim khỏch quan l trc nghim Thun theo thúi quen y, t nay v sau khi dựng t trc 15 nghim m khụng núi gỡ thờm thỡ chỳng ta ngm hiu l núi n trc nghim khỏch quan Trong trc nghim khỏch quan cú th phõn chia ra nhiu cõu hi khỏc nhau: 1.Cõu ghộp ụi: Cho 2 ct nhúm t, ũi hi thớ sinh. .. ngu nhiờn 5.Cõu nhiu la chn: a ra mt nhn nh v 4-5 phng ỏn tr li, thớ sinh phi chn ỏnh du mt phng ỏn ỳng hoc phng ỏn tt nht.( Cc kho thớ v kim nh cht lng giỏo dc) Khi son nhng cõu la chn, ta cn nh l nhng cõu y t ra l phõn bit hc sinh gii vi hc sinh kộm, hc sinh hiu bi vi hc sinh khụng hiu bi, ch khụng phi l nhng cỏi by rỡnh nhng hc sinh vụ ý Loi trc nghim ny rt thụng dng v cú kh nng ỏp dng rng rói... cha tuân theo quy trình, kỹ thuật, chỗ nào cha đạt yêu cầu, đó là cơ sở cho việc đề xuất giải pháp về việc tổ chức xây dựng bộ đề 29 ỏnh giỏ thc trng cụng tỏc kim tra ỏnh giỏ kt qu hc tp ca sinh viờn, chỳng tụi ó xõy dng b cụng c ỏnh giỏ v ó tin hnh iu tra, kho sỏt 38 giỏo viờn v 120 hc sinh ngnh iu dng v tt c cỏn b qun lý ca trng TCYT ng Thỏp 2.2.1.ỏnh giỏ thc trng b cõu hi lng giỏ cỏc mụn hc do b... tiờu: ( m bo tớnh mc tiờu) Nguyờn tc ny ũi hi cỏc gii phỏp c xut hng vo vic nõng cao cht lng ỏnh giỏ kt qu hc tp ca sinh viờn, gn cht lng ỏnh giỏ kt qu hc tp vi vic nõng cao cht lng o to 1.4.3.2.Nguyờn tc hiu qu: Nguyờn tc ny ũi hi cỏc gii phỏp c xut phi em li hiu qu thit thc trong vic nõng cao cht lng ỏnh giỏ kt qu hc tp ca sinh viờn 1.4.3.3.Nguyờn tc kh thi: Nguyờn tc ny ũi hi cỏc gii phỏp c xut phi... cung cp cho mi hc sinh s lm bi ca bn thõn h (chng hn phn mm VITESTA [10] ca cụng ty EDTECH- VN xõy dng cú th giỳp lm vic ú) Bng phõn tớch kt qu tr li theo tng cõu hi cho bit bao nhiờu hc sinh lm ỳng tng cõu hi, bao nhiờu hc sinh la chn tng phng ỏn tr li Cú th yờu cu mt hc sinh lm ỳng mt cõu hi khú no ú lý gii vỡ sao h ó chn phng ỏn ú ch khụng chn cỏc phng ỏn khỏc, lý gii ú lm cho hc sinh kộm sỏng t... hi trc nghim khỏch quan v k thut son tho: *Cỏc dng cõu hi trc nghim khỏch quan: Cú th phõn chia cỏc phng phỏp trc nghim ra lm 3 loi: loi quan sỏt, loi vn ỏp v loi vit 1.Loi quan sỏt: giỳp xỏc nh nhng thỏi , nhng phn ng vụ ý thc, nhng k nng thc hnh v mt s k nng v nhn thc, chng hn cỏch gii quyt vn trong mt tỡnh hung ang c nghiờn cu 2.Loi vn ỏp: cú tỏc dng tt khi nờu cỏc cõu hi phỏt sinh trong mt tỡnh... 1.2.2.2.ỏnh giỏ kt qu hc tp ca sinh viờn: ỏnh giỏ cỏc trng trung hc chuyờn nghip bao gm ỏnh giỏ tin trỡnh v ỏnh giỏ tng kt (kết quả? ) 1.ỏnh giỏ tin trỡnh: gm ỏnh giỏ thng xuyờn v ỏnh giỏ nh k - ỏnh giỏ thng xuyờn bao gm KT - ỏnh giỏ u gi v kim tra 15 phỳt Kim tra u gi v kim tra 15 phỳt cn ỏp dng kiu TNKQ, nht l cõu hi dng nhiu la chn (MCQ) Bng cỏc cõu hi c son sn, GV cú th phỏt cho hc sinh phiu lm bi, hoc chiu . đánh giá kết quả học tập của sinh viên. *Đối tượng nghiên cứu: Một số giải pháp nâng cao chất lượng đánh giá kết quả học tập của sinh viên bằng hình thức. Cơ sở thực tiển. - Chương III: Giải pháp quản lý nâng cao chất lượng đánh giá kết quả học tập của sinh viên dưới hình thức trắc nghiệm khách quan ở trường
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nâng cao chất lượng đánh giá kết quả học tập của sinh viên dưới hình thức trắc nghiệm khách quan ở trường TCYT Đồng Tháp, Một số giải pháp nâng cao chất lượng đánh giá kết quả học tập của sinh viên dưới hình thức trắc nghiệm khách quan ở trường TCYT Đồng Tháp, Một số giải pháp nâng cao chất lượng đánh giá kết quả học tập của sinh viên dưới hình thức trắc nghiệm khách quan ở trường TCYT Đồng Tháp, Xây dựng bảng trọng số chung:, Xây dựng bảng trọng số chi tiết cho từng bài., Cơ sở xây dựng qui trình kiểm tra đánh giá: Các bước xây dựng qui trình kiểm tra đánh giá: Nội dung qui trình kiểm tra- đánh giá: Thẩm định và ban hành qui trình đánh giá.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn