Thực tế tổ chức kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần vân phong

74 322 0

Kaka Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 6,785 tài liệu

  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2015, 08:59

MỤC LỤC CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA 1 VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC ĐƠN VỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI 1 1.1.Khái niệm và đặc điểm của các đơn vị kinh doanh thương mại 1 1.1.1 Khái niệm 1 1.1.1.1 Đặc điểm: 1 1.1.2 Quản lý công tác bán hàng trong đơn vị KD thương mại. 2 1.1.2.1 Tiêu thụ hàng hóa(TTHH) và vai trò của bán hàng trong đơn vị KD thương mại. 2 1.1.3 Xác định kết quả kinh doanh trong đơn vị kinh doanh thương mại 2 1.2. Tổ chức kế toán chi tiết tiêu thụ hàng hoá(TTHH) 3 1.2.1. Thủ tục chứng từ 3 1.2.2 Kế toán chi tiết tiêu thụ hàng hoá 4 1.2.3 Tổ chức kế toán tổng hợp tiêu thụ hàng hoá. 6 1.2.3.1. Kế toán tiêu thụ hàng hoá ở các doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên. 6 1.3 Kế toán xác định kết quả kinh doanh 12 1.3.1. Kế toán chi phí bán hàng 12 1.3.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 13 1.3.4. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 15 1.3.5. Kế toán xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 15 CHƯƠNG 2: THỰC TẾ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VÂN PHONG 17 2.1. Tổng quan về công ty cổ phần Vân Phong 17 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty CP Vân Phong 17 2.1.2 Tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty 18 2.1.3 Chức năng, nhiệm vụ và đặc diểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Vân Phong 19 2.1.4 Bộ máy quản lý của công ty cổ phần Vân Phong 19 2.1.5 Tổ chức bộ máy kế toán của công ty cổ phần Vân Phong 21 2.1.6. Chế độ vận hành kế toán tại công ty cổ phần Vân Phong 23 2.1.7. Hình thức kế toán tại công ty cổ phần vân Phong 23 2.2.Thực tế tổ chức kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại công ty cổ phần Vân Phong 24 2.2.1 Đặc điểm chung về tình hình tiêu thụ(BH) và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty cổ phần Vân Phong 24 Nguyễn Thị Lan – Lớp K43 ESTIH 2.2.1.1 Cỏc phng thc tiờu th(BH) v phng thc thanh toỏn ti Cụng ty. 24 2.2.1.2 Chng t v ti khon s dng 25 2.2.2. Thc trng cụng tỏc k toỏn tiờu th(BH) v xỏc nh k qu tiờu th ti cụng ty c phn Võn Phong. 26 2.2.2.1. K toỏn giỏ vn hng bỏn 26 Ngày 02 tháng 10 năm 2011 Nợ : 632 28 2.2.1.2. K toỏn doanh thu bỏn hng v cung cp dch v. 29 Ngày 02 tháng 10 năm 2011 Nợ : 632 29 Ngày 16 tháng 10 năm 2011 Nợ : 632 31 Ngày 16 tháng 10 năm 2011 Nợ : 632 32 2.2.2.3. K toỏn cỏc khon gim tr doanh thu 33 2.2.2.4 K toỏn chi phớ bỏn hng v chi phớ qun lý doanh nghip 34 2.2.2.6 K toỏn xỏc nh kt qu bỏn hng 40 CHNG 3 PHNG HNG HON THIN K TON TIấU TH HNG HO V XC NH KT QU KINH DOANH TI CễNG TY C PHN VN PHONG 41 3.1 ỏnh giỏ chung v thc trng k toỏn tiờu th (BH) v xỏc nh kt qu kinh doanh ti Cụng ty c phn Võn Phong 41 3.1.1 u im 41 3.1.2. Những tồn tại cần khắc phục 42 3.2 Mt s bin phỏp nhm hon thin cụng tỏc k toỏn tiờu th(BH) v xỏc nh kt qu tiờu th ti cụng ty c phn Võn Phong 43 - Th ba: T chc mó hoá các i tng cn qun lý, mó hoá l hình thc th hin vic phõn loi, gn ký hiu, xp lp các i tng cn qun lý; mó hoá i tng cn qun lý cho phộp nhn din, tìm kim mt cách nhanh chúng, khụng nhm ln các i tng, trong quá trình x lý thụng tin t ng, mt khác cho phộp tng tc x lý, chớnh xác cao, gim thi gian nhp liu v tit kim b nh. Vic mó hoá phi m bo tớnh thng nht v nht quán, phự hp vi ch k toán hin hnh, phn mm k toán v phn mm qun tr d liu. Tu theo tng phn mm c th v yêu cu qun lý m có các thụng tin khai báo khác nhau i vi tng danh mc cn qun lý. H thng danh mc gm: danh mc chi tit v danh mc phõn nhúm. Danh mc phõn nhúm rt quan trng a ra các báo cáo ngn gn m vn mang y ý ngha kinh t. Vic khai báo danh mc chi tit cn phi y các ch tiêu. Tránh tình trng mi ngi ch khai báo các thụng tin phc v riêng cho phõn h m h qun lý. 49 Nguyn Th Lan Lp K43 ESTIH CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC ĐƠN VỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI 1.1.Khái niệm và đặc điểm của các đơn vị kinh doanh thương mại 1.1.1 Khái niệm Ngày nay, khi trình độ chuyên môn hoá ngày càng cao, giai đoạn sản xuất và giai đoạn phân phối đang dần được thực hiện một cách độc lập thì vai trò của các đơn vị kinh doanh thương mại ngày càng trở nên quan trọng đối với nền kinh tế quốc dân. Hoạt động kinh doanh thương mại phát triển sẽ giúp cho giá trị và giá trị sử dụng của hàng hoá, dịch vụ được thực hiện nhịp nhàng và nhanh chóng. Tổng giá trị của cải trong xã hội ngày càng lớn sẽ tạo ra nguồn tích luỹ vững chắc cho nền kinh tế quốc dân.Chính vì vậy,trong những năm gần đây, cùng với xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý, hàng loạt các đơn vị kinh doanh thương mại ra đời và trở thành cầu mối quan trọng cho quá trình sản xuất và lưu thông hàng hoá. 1.1.1.1 Đặc điểm: Đối với một đơn vị kinh doanh thương mại, đặc trưng cơ bản và chủ yếu nhất đó là thực hiện luân chuyển hàng hoá. Luân chuyển hàng hoá trong đơn vị kinh doanh thương mại được chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn mua hàng: Đây là giai đoạn đầu tiên của quá trình luân chuyển hàng hoá, quan hệ trao đổi và quan hệ thanh toán tiền hàng giữa người mua và người bán về giá trị hàng hoá được thực hiện. Thông qua giai đoạn mua hàng, vốn của DN được chuyển hoá từ hình thái tiền tệ sang hình thái hàng hoá, doanh nghiệp được nắm quyền sở hữu về hàng hoá nhưng mất quyền sở hữu về tiền tệ hoặc có trách nhiệm thanh toán cho nhà cung cấp. điểm khác biệt giữa đơn vị KD thương mại với các đơn vị sản xuất khác đó là hàng hoá được đơn vị kinh doanh thương mại mua về không qua chế biến làm thay đổi hình thái vật chất mà được Nguyễn Thị Lan – Lớp K43 ESTIH 1 dự trữ để bán cho các đơn vị làm dầu vào cho quá trình sản xuất hoặc phân phối tới tay người tiêu dùng. Giai đoạn bán hàng: Đây là khâu cuối trong quá trình hoạt động của đơn vị KD thương mại. Thông qua quá trình này, giá trị sử dụng của hàng hoá được thực hiện, vốn của doanh nghiệp được chuyển từ hình thái hiện vật (hàng hoá) sang hình thái giá trị (tiền tệ).DN thu hồi được bỏ vốn ra, bù đắp được chi phí và có nguồn tích luỹ để mở rộng hoạt động kinh doanh. 1.1.2 Quản lý công tác bán hàng trong đơn vị KD thương mại. 1.1.2.1 Tiêu thụ hàng hóa(TTHH) và vai trò của bán hàng trong đơn vị KD thương mại. TTHH chính là giai đoạn bán hàng trong quá trình lưu chuyển hàng hoá. Nó là quá trình trao đổi để thực hiện giá trị và giá trị sử dụng của hàng hoá, chuyển hoá vốn doanh nghiệp từ hình thái hiện vật sang hình thái giá trị và kết thúc một vòng luân chuyển vốn. TTHH có ý nghĩa quyết định đối với toàn bộ quá trình hoạt động của đơn vị kinh doanh thương mại. Có tiêu thụ được hàng hoá, đơn vị mới có vốn để tiến hành mở rộng qui mô, lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh, thực hiện các chiến lược nhằm nâng cao khả năng chiếm lĩnh thị trường phân phối … Mặt khác tiêu thụ hàng hoá được tổ chức thực hiện một cách chặt chẽ và khoa học sẽ giúp cho quá trình luân chuyển vốn diễn ra nhanh chóng, hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp vì thế sẽ phát huy được hiệu quả và đem lại những lợi ích kinh tế lớn cho doanh nghiệp. 1.1.3 Xác định kết quả kinh doanh trong đơn vị kinh doanh thương mại Kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại là chỉ tiêu hiệu quả hoạt độnglưu chuyển hàng hoá.Phản ánh kết quả kinh doanh trong kỳ của DN và phần mà đơn vị nhận được sau một kỳ hoạt động. Như vậy, kết quả hoạt động KD của đơn vị thương mại chính là kết quả tiêu thụ hàng hoá. - Tính toán và phản ánh chính xác tổng giá thanh toán của hàng bán ra bao gồm cả doanh thu bán hàng, thuế giá trị gia tăng đầu ra của từng nhóm mặt hàng, từng hoá đơn, từng khách hàng, từng đơn vị trực thuộc… Nguyễn Thị Lan – Lớp K43 ESTIH 2 - Xác định chính xác giá mua thực tế của lượng hàng đã tiêu thụ đồng thời phân bổ phí thu mua cho hàng tiêu thụ trong kỳ nhằm xác định chính xác kết quả bán hàng. - Kiểm tra, đôn đốc tình hình thu hồi quản lý tiền hàng, quản lý công nợ, theo dõi chi tiết cho từng khách hàng, lô hàng, thời hạn thanh toán và tình hình trả nợ … - Tập hợp đầy đủ, chính xác, kịp thời các khoảnchi phí bán hàng, chi phí quản lý chung thực tế phát sinh và phân bổ chi phí bán hàng cho hàng tiêu thụ, lằm căn cứ để xác định kết quả kinh doanh. - Cung cấp các thông tin cần thiết về tình hình bán hàng phục vụ cho việc chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 1.2. Tổ chức kế toán chi tiết tiêu thụ hàng hoá(TTHH) 1.2.1. Thủ tục chứng từ * Chứng từ sử dụng TTHH là một nghiệp vụ quan trọng, nó đòi hỏi hệ thống các chứng từ ban đầy phải được ghi chép đầy đủ, chính xác. Đối với nghiệp vụ tiêu thụ, chứng từ được sử dụng chủ yếu các loại hoá đơn. Hoá đơn là chứng từ của đơn vị bán xác nhận số lượng, chất lượng, đơn giá và số tiền bán sản phẩm, hàng hoá cho người mua. Mặt khác, hoá đơn là căn cứ để người bán ghi sổ doanh thu và các sổ kế toán liên quan, là chứng từ cho người mua vận chuyển hàng trên đường, lập phiếu nhập kho, thanh toán tiền mua hàng và ghi sổ kế toán. - Đối với các cơ sở KD tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, khi bán hàng hoá hoặc cung cấp dịch vụ, đơn vị phải sử dụng tại các cơ sở, tổ chức kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán hàng với khối lượng nhỏ (bán lẻ). - Đối với các cơ sở kinh doanh tính và nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp khi bán hàng hoá hoặc cung cấp dich vụ, đơn vị sử dụng hoá đơn bán hàng theo mẫu: Nguyễn Thị Lan – Lớp K43 ESTIH 3 + Hoá đơn bán hàng mẫu 02 – GTTT/3LL: áp dụng khi đơn vị bán hàng với khối lượng lớn. + Hoá đơn bán hàng mẫu 02 – GTTT/2LN: áp dụng khi đơn vị bán hàng với khối lượng nhỏ. * Quá trình luân chuyển chứng từ: Căn cứ vào hợp đồng kinh tế đã ký kết với khách hàng, các đơn đặt hàng, yêu cầu mua hàng, phòng cung ứng hoặc phòng kinh doanh tiến hàng lập hoá đơn bán hàng. Hoá đơn được lập thành 3 liên (đặt giấy than viết một lần): liên 1 lưu, liên 2 giao cho người mua làm chứng từ đi đường và ghi sổ kế toán đơn vị mua hàng, liên 3 dùng cho nội bộ đơn vị làm chứng từ thu tiền và làm căn cứ để ghi sổ kế toán. Ngoài ra, trong quá trình tiêu thụ hàng hoá, kế toán còn căn cứ vào một số các chứng từ khác như: phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, bảng kê mua hàng, hợp đồng kinh tế, các chứng từ liên quan đến thuế, phí, lệ phí, các chứng từ về tiền như phiếu thu, phiếu chi, giấy báo Nợ, giấy báo Có… 1.2.2 Kế toán chi tiết tiêu thụ hàng hoá * Phương pháp xác định giá vốn hàng tiêu thụ Theo chế độ kế toán Việt Nam hiện nay, các đơn vị có thể sử dụng một trong các phương pháp sau để xác định giá vốn hàng hoá tiêu thụ: - Phương pháp giá thực tế xuất kho + Giá thực tế bình quân: Theo phương pháp này, căn cứ vào giá thực thu mua hàng hoá và số lượng hàng hoá mua để xác định giá đơn vị bình quân. Có 3 cách để tính đơn giá bình quân: * Giá thực tế bình quân đầu kỳ hay cuối kỳ trước Công thưc tính: Trị giá hàng hoá cuối kỳ trước (đầu kỳ này) Giá đơn vị = Nguyễn Thị Lan – Lớp K43 ESTIH 4 bình quân Số lượng tồn kho hàng hoá cuối kỳ trước (đầu kỳ này) * Giá thực tế bình quân gia quyền (hoặc bình quân cả kỳ sự trữ) Công thức tính: Giá thực tế HH tồn đầu kỳ+Giá thực tế HH nhập trong kỳ Giá thực tế BQ = cả kỳ dự trữ Số lượng HH tồn đầu kỳ+Số lượng HH nhập trong kỳ *Giá thực tế bình quân sau mỗi lần nhập hay giá thực tế bình quân liên hoàn Theo phương thức này, cứ sau mỗi lần nhập kho, giá trị hàng hoá lại được tính toán lại theo giá bình quân và giá này được sử dụng để làm đơn giá cho số hàng khi ngay sau lần nhập kho đó. + Giá thực tế nhập trước – xuất trước (phương pháp FIFO) Phương pháp này được thực hiện với giả định hàng hoá nào vào nhập kho trước tiên thì sẽ được xuất kho sớm nhất. + Giá thực tế nhập sau – xuất trước (Phương pháp FIFO) Theo phương pháp này, hàng hoá được tính giá thực tế xuất khi trên cơ sở giả định lô hàng nào nhập vào sau sẽ được xuất bán trước. + Giá thực tế đích danh: Phương pháp này thích hợp với các đơn vị có điều kiện bảo quản riêng cho từng lô hàng nhập kho, vì vậy khi xuất kho lô hàng nào thì tính theo giá thực tế nhập kho đích danh của lô hàng đó. + Phương pháp trị giá hàng tồn cuối kỳ Trong điều kiện các đơn vị kinh doanh nhiều chủng loại hàng hoá, giá trị thấp, lại được xuất thường xuyên, việc kiểm kê từng nghiệp vụ xuất hàng gây tốn kém, đơn vị có thể tính giá cho số lượng hàng hoá tồn kho cuối kỳ, từ đó mới xác định giá trị thực tế hàng hoá xuất trong kỳ. - Phương pháp giá hạch toán CK, kế toán tiến hành điều chỉnh lại giá hạch toán về giá thực tế theo công thức: Giá thực tế = Giá hạch toán hàng Hệ số giá Hàng hoá xuất kho hoá xuất kho * hàng hoá Trong đó, hệ số giá hàng hoá được tính bằng công thức: Nguyễn Thị Lan – Lớp K43 ESTIH 5 Giá thực tế hàng hoá tồn đầu kỳ và nhập trong kỳ Hệ số giá hàng hoá = Giá hạch toán hàng hoá tồn đầu kỳ và nhập trong kỳ * Hệ thống sổ sách chi tiết Để ghi chép và phản ánh chi tiết nghiệp vụ hàng hoá, đơn vị kinh doanh có thể sử dụng các loại sổ sách kế toán chi tiết như: - Sổ chi tiết hàng hoá: Bao gồm: + Sổ kho (Thẻ kho) + Sổ chi tiết được mở và ghi theo pp hạch toán chi tiết hàng tồn kho như pp thẻ song song, pp sổ đối chiếu luân chuyển pp sổ số dư. - Sổ chi tiết giá vốn hàng bán (mở cho tài khoản 632) dùng để theo dõi giá vốn hàng hoá xuất bản. - Sổ chi tiết bán hàng (mở cho tài khoản 511, 512): Sổ này được dùng để theo dõi giá vốn hàng hoá xuất bán. - Sổ chi tiết bán hàng (mở cho tài khoản 511,512): Sổ này được dùng để mở cho từng loại hàng bán trên cơ sở hoá đơn xuất ra khi bán hàng như giấy báo chiết khấu, giảm giá bán hàng, hàng bán bị trả lại, kê khai thuế. Số lượng sổ chi tiết được mở tuỳ thuộc vào các đối tượng cần theo dõi. Các sổ chi tiết bán hàng bao gồm: + Sổ chi tiết bán hàng mở cho từng loại hàng hoá. + Sổ tổng hợp chi tiết bán hàng - Sổ chi tiết chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp (mở chi tiết cho tài khoản 641 và 642): Số này được dùng để ghi chép và theo dõi chi tiết các khoản chi phí phát sinh liên quan đến quá trình tiêu thụ hàng hoá đơn vị. 1.2.3 Tổ chức kế toán tổng hợp tiêu thụ hàng hoá. 1.2.3.1. Kế toán tiêu thụ hàng hoá ở các doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên. * Tài khoản sử dụng Tài khoản 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Nguyễn Thị Lan – Lớp K43 ESTIH 6 TK này dùng để phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của DN. Tài khoản 512 – Doanh thu nội bộ Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu của số sp, hh, dv tiêu thụ trong nội bộ DN. Tài khoản 521 – Chiết khấu thương mại.TK này dùng để phản ánh khoản triết khấu thương mại và doanh nghiệp đã giảm trừ, hoặc đã thanh toán cho người mua hàng do việc người mua hàng đã mua hàng, dịch vụ với khối lượng lớn theo thoả thuận về chiết khấu thương mại đã ghi trên hợp đồng kinh tế mua bán hoặc cam kết mua – bán hàng hoá. Tài khoản 531 – Hàng bán bị trả lại Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu của số sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã tiêu thụ bị khách hàng trả lại. Tài khoản 532 – Giảm giá hàng bán Tài khoản này dùng để phản ánh khoản giảm giá hàng bán thực tế phát sinh trong kỳ kế toán. Tài khoản 3387 – Doanh thu chưa thực hiện Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu chưa thực hiện trong kỳ kế toán Kết cấu và nội dung phản ánh: Tài khoản 151 – Hàng mua đang đi đường. Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị của hàng hoá mua ngoài đã thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp nhưng còn đang trên đường vận chuyển, ở bến cảng hoặc hàng đang chờ kiểm nhận nhập kho. Tài khoản 156 – Hàng hoá Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng giảm các loại hàng hoá của doanh nghiệp. Tài khoản này có 2 tài khoản cấp 2: - Tài khoản 156.1, 156.2 Tài khoản 157 – Hàng gửi bán Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hàng hoá đã gửi hoặc chuyển đến cho khách hàng nhưng chưa được chấp nhận thanh toán, hàng hoá gửi bán đạilý, ký gửi. Nguyễn Thị Lan – Lớp K43 ESTIH 7 Tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán TK này dùng để phản ánh trị giá vốn hàng hoá, dịch vụ bán trong kỳ. * Phương pháp kế toán - Kế toán bán buôn hàng hoá + Bán buôn hàng hoá qua kho theo hình thức giao hàng trực tiếp TK 511 TK 111,112,131 TK 1561 TK 632 (1a) (2) (1b) TK 3331 Sơ đồ 1 (1a) Ghi nhận doanh thu bán hàng đối với đơn vị tính thuế GTGT theo phương phpá trực tiếp. (1b) Ghi nhận doanh thu bán hàng đối với đơn vị tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. (2) Trị giá vốn hàng xuất bán + Bán buôn hàng hoá qua kho theo hình thức gửi bán hàng hoá TK 1561 TK 157 TK 623 TK 511 TK 111.112.131 (1) (3) (2a) (2b) TK 3331 Sơ đồ 02 (1) Xuất kho hàng hoá gửi bán Nguyễn Thị Lan – Lớp K43 ESTIH 8 [...]... Kế toán trởng : Là ngời tổ chức, chỉ đạo toàn diện công tác kế toán - tài chính thống kê, thông tin kinh tế và hạch toán kinh tế trong toàn Công ty Chịu trách nhiệm trớc Giám đốc Công ty về công tác hạch toán kinh doanh của Công ty, đồng thời phải thực hiện các chức năng nhiệm vụ sau: + Tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với yêu cầu quản lý hoạt động SXKD + Tổ chức ghi chép, tính toán, phản ảnh chính xác, ... tiếp với khách hàng Căn cứ vào hợp đồng đã ký kết, khách hàng có thể nhận hàng tại kho của Công ty hoặc giao hàng tại địa điểm quy định trong hợp đồng Công ty áp dụng phơng thức bán buôn qua kho, phơng pháp này công ty xuất hàng từ kho bảo quản của công ty Công ty giao hàng trực tiếp cho bên mua, đại diện của bên mua có thể trực tiếp đến kho của Công ty để nhận hàng hoặc Công ty vận chuyển hàng đến một... trong hợp đồng kinh tế đã ký kết Chỉ khi nào bên mua nhận đủ hàng hoá, chấp nhận thanh toán hoặc thanh toán thì hàng hoá mới xác định là tiêu thụ * Bán lẻ : Phơng phức này ít phát sinh, khách hàng mua hàng với số lợng ít thờng đến trực tiếp tại kho của Công ty để mua hàng và tự vận chuyển Hiện nay, trong kinh doanh Công ty cũng luôn củng cố, phát huy việc bán hàng theo hợp đồng và đơn đặt hàng Vì theo... hoạt động kinh doanh của Công ty có cơ sở vững chắc về pháp luật Do đó Công ty có thể chủ động lập kế hoạch mau và bán hàng tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kinh doanh của Công ty b) Phơng thức thanh toán tại Công ty - Về phơng thức thanh toán công ty chấp nhận cho khách hàng có thể trả ngay hoặc chậm trả +Bán hàng thanh toán ngay: Khách hàng sẽ thanh toán ngay bằng tiền mặt, tiền gửi Ngân hàng hoặc... Tổ chức công tác kiểm kê trong Công ty và thực hiện kiểm tra, kiểm soát mọi khoản chi tiêu, chi phí cho hoạt động SXKD + Ngoài ra Kế toán trởng còn giúp Giám đốc Công ty về: tổ chức phân tích hoạt động kinh tế, đánh giá kết quả SXKD, đề xuất những biện pháp, ý kiến về tổ chức SXKD và quản lý nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trong SXKD Nguyn Th Lan Lp K43 ESTIH 22 - Kế toán tiền lơng +Hng thỏng thanh... giá vốn hàng bán, s cái TK 632 - Các chứng từ khác có liên quan Đối với hàng nhập kho kế toán tính giá trị hàng hoá nhập kho theo giá mua thực tế của hàng hoá Hàng hoá mua về nhập kho rồi bán luôn nên trị giá vốn hàng hoá xuất kho đợc tính bằng trị giá mua của hàng hoá Do mặt hàng của Công ty không nhiều, giá trị hàng lớn, giá cả nhập vào luôn ổn định lên Công ty đã chọn phơng pháp tính giá hàng xuất... Phòng kinh doanh: Chịu trách nhiệm quản lý điều hành các phơng hớng kinh doanh và phát triển thị trờng Tìm hiểu và ký kết các hợp đồng mua bán cho công ty - Phũng k toỏn ti chớnh: Quản lý và thực hiện chặt chẽ chế độ tài vụ của Công Ty theo đúng nguyên tắc quy định của nhà nớc và ban giám đốc của Công Ty Hoàn thành việc quyết toán sổ sách và báo cáo tài chính, lu trữ và bảo mật hồ sơ chứng t Thực hiện... này,căn cứ vào giấy duyệt giá của giám đốc và kế toán trởng, căn cứ vào đơn đặt hàng của khách hàng Công ty đồng ý bán hàng phòng kinh doanh ký lệnh xuất kho và kế toán lập hoá đơn GTGT làm 3 liên: Liên 1: Lu Liên 2: Giao cho khách hàng Liên 3:Dùng để thanh toán Hoá đơn và phiếu xuất kho đợc chuyển xuống kho để thủ kho căn cứ ghi số lợng hàng hoá xuất kho lên phiếu xuất kho.Khi số lợng hàng hoá xuất... theo phơng pháp tính giá thực tế đích danh Theo phơng pháp này khi xuất kho vật t hàng hoá thì căn cứ vào số lợng xuất kho thuộc lô nào và đơn giá thực tế của lô đó để tính trị giá vốn thực tế của hàng hoá vật t đó Cụ thể: Ngày 02/10/201 1công ty đã xuất bán một lô hàng gồm 40 thựng cm chỏy cho công ty Nam Thành Lô hàng này thuộc vào lô hàng mua ngày 01/10/2011 với đơn giá mua thực tế ( cha bao gồm thuế... quy định Quản lý trực tiếp các quỹ của công ty, theo dõi và báo cáo kịp thời tình hình tài chính cho giám đốc - Phòng hành chính: Có nhiệm vụ quản lý Công ty, lo toan cho công nhân viên về mọi việc nh họp ban, liên hoan, nghỉ mát vv 2.1.5 T chc b mỏy k toỏn ca cụng ty c phn Võn Phong T chc b mỏy k toỏn Công ty c phn Võn Phong là một doanh nghiệp vừa và nhỏ nên đã tổ chức bộ máy kế toán theo mô hình tổ . chức kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại công ty cổ phần Vân Phong 24 2.2.1 Đặc điểm chung về tình hình tiêu thụ( BH) và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty cổ phần. chức bộ máy kế toán của công ty cổ phần Vân Phong 21 2.1.6. Chế độ vận hành kế toán tại công ty cổ phần Vân Phong 23 2.1.7. Hình thức kế toán tại công ty cổ phần vân Phong 23 2.2 .Thực tế tổ chức. 1.2.3.2. Kế toán tiêu thụ hàng hoá ở các doanh nghiệp áp dụng phương pháp xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa. Kết quả tiêu thụ hàng hoá hay kết quả hoạt động kinh doanh thương mại là kết quả cuối
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực tế tổ chức kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần vân phong, Thực tế tổ chức kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần vân phong, Thực tế tổ chức kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần vân phong, 2 Mt s bin phỏp nhm hon thin cụng tỏc k toỏn tiờu th(BH) v xỏc nh kt qu tiờu th ti cụng ty c phn Võn Phong

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn