Kế toán tập hợp chi phí xây lắp tại Công trình Đê Tả Sông Thao thuộc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Đô Thị và Khu Công Nghiệp.DOC

52 148 0

Kaka Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 6,785 tài liệu

  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/03/2015, 10:59

Trường Đại Học Thương Mại Khoa kế toán - Kiểm Toán CHƯƠNG I TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 1.1 Tính cấp thiết của việc nghiên cứu tập hợp chi phí trong doanh nghiệp xây lắp Xây dựng cơ bản là ngành sản xuất tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền kinh tế quốc dân. Sử dụng lượng vốn tích luỹ rất lớn của xã hội. Trong xu hướng phát triển chung, đặc biệt trong cơ chế thị trường, lĩnh vực đầu tư XDCB có tốc độ phát triển nhanh. Điều đó có nghĩa vốn đầu tư cơ bản cũng tăng lên. Vấn đề đặt ra ở đây là quản lý vốn làm sao có hiệu quả, khắc phục tình trạng lãng phí thất thoát trong điều kiện sản xuất XDCB trải qua nhiêu khâu( Thiết kế, lập dự toán, thi công , nghiệm thu ) địa bàn sản xuất luôn thay đổi có thể kéo dài lên tới vài năm. Kế toán chi phí sản xuất là một phần hành kế toán trọng yếu không thể thiếu đối với công trình xây dựng lắp đặt nói riêng và ngành XDCB nói chung. Với các DN muốn phát triển kinh doanh bền vững lâu dài, ổn định phải luôn theo quan niệm thị trường. Do đó phải tìm các giảm và bỏ những chi phí không cần thiết để thu được lợi nhuận cao nhất. Muốn vậy chỉ có hạch toán chi phí sản xuất một cách chính xác, đầy đủ các yếu tố giá tri bỏ ra trong quá trình sản xuất kinh doanh thì mới cung cấp được các thông tin kế toán có độ tin cậy cao cho quản lý chi phí. Xuất phát từ ý nghĩa thực tế trên và căn cứ vào kết quả khảo sát ban đầu về tình hình hoạt đông SXKD của công ty em thấy kế toán chi phí là một mảng rất quan trọng cần phải hoàn thiện và nghiên cứu. 1.2 Xác lập đề tài Trong thời gian đi thực tập tại công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triể Đô Thị và Khu Công Nghiệp tôi đã lựa chọn đề tài: " Kế toán tập hợp chi phí SV: Lưu Thị Hương - Lớp K5HK1C Chuyên đề tốt nghiệ 1 Trường Đại Học Thương Mại Khoa kế toán - Kiểm Toán xây lắp tại Công trình Đê Tả Sông Thao thuộc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Đô Thị và Khu Công Nghiệp" 1.3 Mục tiêu nghiên cứu Xuất phát từ những yêu cầu và những quy định trong lĩnh vực xây dựng cơ bản khi nghiên cứu ta cần làm rõ những vấn đề sau: - Nội dung tính chất của chi phí - Đối tượng của kế toán chi phí trong đơn vị xây lắp - Chi phí sản xuất trong công trình xây lắp - Theo dõi chi tiết và tập hợp chi phí thực tế phát sinh theo những khoản mục cụ thể. Qua đánh giá khảo sát tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Đô Thị và Khu Công Nghiệp mục tiêu nghiên cứu gồm những khoản mục sau: - Chi phí nguyên liệu, vật liệu - Chi phí nhân công - Chi phí khấu hao TSCĐ - Chi phí dịch vụ mua ngoài - Chi phí khác bằng tiền Theo đó tập hợp theo đúng mục đích công dụng của chi phí cụ thể như - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp - Chi phí nhân công trực tiếp - Chi phí sử dụng máy thi công - Chi phí sản xuất chug 1.4 Phạm vi nghiên cứu - Nội dung phạm vi nghiên cứu kế toán chi phí cho công trình xây lắp trong ngành XDCB thuộc phần ngành kế toán tài chính và kế toán quản trị. SV: Lưu Thị Hương - Lớp K5HK1C Chuyên đề tốt nghiệ 2 Trường Đại Học Thương Mại Khoa kế toán - Kiểm Toán - Không gian khảo sát: Chuyên đề được hoàn thành tại công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Đô Thị và Khu Công Nghiệp trong khoảng thời gian từ ngày 19/5/2011 đến ngày 18/6/2011 1.5 Một số khái niệm và nội dung nghiên cứu 1.5.1 Một số khái niệm cơ bản * Chi phí sản xuất xây lắp Chi phí sản xuất xây lắp là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các hao phí về lao động sống và lao động vật hoá phát sinh trong quá trình hoạt động xây lấp trong một thời kỳ nhất định. * Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Là chi phí bao gồm toàn bộ giá trị vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện, bộ phận rời lẻ ( trừ vật liệu dùng cho máy thi công) dùng trực tiếp cho việc xây dựng, lắp đặt các công trình, hạng mục công trình. CF NVL trực tiếp là chi phí chiếm tỷ trọng lớn nhất trong chi phí sản xuất xây lắp( khoảng 70% - 80%) * Chi phí nhân công trực tiếp Là toàn bộ những khoản tiền lương, các khoản phụ cấp lương, lưong phụ có tính chất ổn định phải trả cho công nhân trực tiếp xây lắp các công trình, nhân công phục vụ thi công * Chi phí sử dụng máy thi công Là chi phí đặc thù của SXKD xây lắp. Nó bao gồm toàn bộ chi phí về nguyên vật liệu, máy móc, lao động và chi phí bằng tiền khác phục vụ cho quá trình sử dụng máy thi cong của doanh nghiệp. * Chi phí sản xuất chung Là là những khoản chi phí trực tiếp phục vụ cho thi công các công trình nhưng không tính cho từng đối tượng cụ thể. Chi phí bao gồm các khoản trích theo tiền lương và tiền ăn ca của cán bộ công nhân sản xuất, công nhân điều SV: Lưu Thị Hương - Lớp K5HK1C Chuyên đề tốt nghiệ 3 Trường Đại Học Thương Mại Khoa kế toán - Kiểm Toán khiển máy thi công và nhân viên quản lý, chi phí đi vay, khấu hao TSCĐ, chi phí sửa chữa và bảo hành công trình xây lắp, chi phí dịch vụ mua ngoài dung cho thi công 1.5.2 Phân định nội dung nghiên cứu * Theo chuẩn mực kế toán số 15 " hợp đồng xây dựng" quy định như sau: - Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất là các công trình, hạng mục công trình xây lắp, các giai đoạn quy ước của hạng mục công trình có giá trị dự toán riêng, hay nhốm công trình, các đơn vị thi công( xí nghiệp đội thi công xây lắp) - Phương pháp tập hợp chi phí: tuỳ theo diều kiện cụ thể có thể vận dụng phương pháp tập hợp trực tiếp, hoặc phưong pháp phân bổ gián tiếp - Chi phí trong quá trình sản xuất sản phẩm xây lắp bao gồm các chi phí được phân loại theo mục đích công dụng đó là: CF NVL trực tiếp, CF nhân công trực tiếp, CF sử dụng máy thi công, CF sản xuất chung. * Kế toán chi phí theo chế độ hiện hành - Chứng từ sử dụng: + Phiếu yêu cầu vậy tư phụ tùng + Phiếu xuất kho + Hợp đồng giao khoán + Biên bản nghiệm thu + Bảng chấm công + Bảng thanh toán lương + Biên bản đối chiếu khối lượng + Hợp đồng nhân công lao động thuê ngoài + Bảng tổng hợp chi phí sử dụng may thi công + Bảng tổng hợp chi phí nhân viên gián tiếp + Bảng kê chi phí dụng cụ sản xuất chung SV: Lưu Thị Hương - Lớp K5HK1C Chuyên đề tốt nghiệ 4 Trường Đại Học Thương Mại Khoa kế toán - Kiểm Toán + Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ + Bảng kê tổng hợp chi phí dịch vụ mua ngoài + Bảng kê tổng hợp chi phí bằng tiền khác - Tài khoản sử dụng + TK 621 " Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp" + TK 622 " Chi phí nhân công trực tiếp" + TK 623 " Chi phí máy thi công" + TK 627 " Chi phí sản xuất chung" - Tổ chức sổ kế toán Sau khi lập bảng kê tập hợp các khoản chi phí các tổ đội công trình gửi chứng từ về phòng tài chính kế toán và ghi vàp sổ chi tiết, sổ cái các tài khoản và theo dõi trên sổ nhật ký chung SV: Lưu Thị Hương - Lớp K5HK1C Chuyên đề tốt nghiệ 5 Trường Đại Học Thương Mại Khoa kế toán - Kiểm Toán CHƯƠNG II PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP 2.1. Phương pháp nghiên cứu 2.1.1 Phương pháp thu thập dữ liệu Để thu thập được nguồn dữ liệu trong bài em dùng các phương pháp thu thập dữ liệu sau: - Dựa vào phiếu điều tra ban đầu - Phỏng vấn trực tiếp các nhà quản lý doanh nghiệp của bộ phận có liên quan - Quan sát thực tế trong thời gian thực tập tại công ty 2.1.2. Phương pháp xử lý dữ liệu: Dùng các phương pháp sau để xử lý dữ liệu - Phương pháp toán học : Sau khi phát phiếu điều tra và thu thập được các dữ liệu dùng phương pháp toán học để tính toán và đưa ra số liệu một cách chính xác nhất. - Phương pháp so sánh: Khi đã biết được tình hình hoạt động ở công ty dùng số liệu thu thập được so sánh giữa thực tại của công ty với lý thuyết đã được học ở trương. - Bên cạch các phương pháp đó còn có thể dùng các phương pháp xử lý dữ liệu trên máy tính bằng word, excel và phần mêm kế toán 2. Tổng quan tình hình và ảnh hưởng của các nhân tố môi trường đến kế toán chi phí tai công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Đô Thị và Khu Công Nghiệp 2.2.1 Tổng quan về công ty. - Khái quát chung về công ty SV: Lưu Thị Hương - Lớp K5HK1C Chuyên đề tốt nghiệ 6 Trường Đại Học Thương Mại Khoa kế toán - Kiểm Toán + Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP + Tên giao dịch : INVESTMENT-DEVELOPMENT CITY AND INDUSTRIAL ZONE JOINT STOCK COMPANY + Địa chỉ công ty: Tòa nhà INTRACOM - Lô C2F cụm sản xuất tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp nhỏ quận Cầu Giấy - TP Hà Nội - Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: + Xây dựng các công trình dân dụng, điện, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi. + Kinh doanh vật tư, thiết bị, phụ tùng phục vụ xây Công tác tổ chức bộ máy quản lý. Sơ đồ 2.1. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty: SV: Lưu Thị Hương - Lớp K5HK1C Chuyên đề tốt nghiệ Giám đốc điều hành Phòng nhân sự Phó giám đốc tài chính Phòng kế hoạch kinh doanh Phòng kỹ thuật Phòng thiết bị vật tư Phòng tài chính kế toán Phó giám đốc kỹ thuật 7 Trường Đại Học Thương Mại Khoa kế toán - Kiểm Toán * Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban: - Giám đốc Công ty: Điều hành chung mọi hoạt động SXKD của Công ty, phụ trách công tác khen thưởng, tổ chức cán bộ, phụ trách phòng kế hoạch, phòng kinh doanh và phòng Tài chính - kế toán chịu mọi trách nhiện trước pháp luật và nhà nước. - Phó giám đốc kỹ thuật: Điều hành công tác về kỹ thuật công nghệ, khen thưởng của công trình và phụ trách phòng kỹ thuật công nghệ - Phó giám đốc tài chính: Tổ chức phân công hợp lý nguồn lao động, có kế hoạch đào tạo, dự trữ, kế thừa nguồn lao động. - Phòng kế hoạch kinh doanh: Có nhiệm vụ khai thác tìm kiếm việc làm, tham mưu cho giám đốc Công ty ký kết hợp đồng kinh tế phục vụ cho sản xuất kinh doanh của Công ty, điều phối chỉ đạo kế hoạch sản xuất, lập kế hoạch sản xuất kinh doanh và cùng các phòng ban chức năng lập các thủ tục thanh quyết toán khi công trình hoàn thành. - Phòng kỹ thuật: Có nhiệm vụ nhận và triển khai thi công các công trình cùng với phòng kế hoạch tham gia đấu thầu ký kết hợp đồng, chỉ đạo thi công về mặt kỹ thuật và xây dựng hồ sơ hoàn thành công trình. - Phòng vật tư thiết bị: Lập kế hoạch mua sắm, sửa chữa thiết bị thi công, tổ chức theo dõi hoạt động của các phương tiện thi công, tổ chức giao nhận thiết bị mới, thiết bị sửa chữa. - Phòng Tài chính - kế toán: có nhiệm vụ tổng hợp số liệu thống kê liên quan đến công trình, hạch toán riêng rẽ các công trình của Công ty thi công. Lập kế hoạch thu chi tài chính trong Công ty, quyết toán với Ban quản lý công trình phần kinh phí Công ty đã hoàn thành và được chấp nhận thanh toán. - Phòng nhân sự: Quản lý hồ sơ cán bộ công nhân viên trong Công ty, tổ chức thực hiện chế độ chính sách cho người lao động, tổ chức theo công tác SV: Lưu Thị Hương - Lớp K5HK1C Chuyên đề tốt nghiệ 8 Trường Đại Học Thương Mại Khoa kế toán - Kiểm Toán an toàn lao động, tham mưu cho lãnh đạo Công ty trong việc điều động và sắp xếp lại đội ngũ cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty sao cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ sản xuất, theo dõi và tham mưu cho Giám đốc Công ty trong công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, công tác hành chính của Công ty 2.2.2 Đánh giá ảnh hưởng của nhân tố môi trường Trải qua một thời gian xây dựng và trưởng thành Công ty đã đạt được những thành tích đáng kể, để góp phần tạo nên sự lớn mạnh, cũng như kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ và chất lượng sản phẩm của công ty qua một số năm chỉ tiêu dưới đây: SV: Lưu Thị Hương - Lớp K5HK1C Chuyên đề tốt nghiệ 9 Trường Đại Học Thương Mại Khoa kế toán - Kiểm Toán Biểu số 2.2 Kết quả hoạt đông sản xuât kinh doanh ở Công ty qua 3 Năm 2008-2010 ĐVT: nghìn đồng Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 1. Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 51.805.501 61.531.116. 81.263.452 2. Các khoản giảm trừ doanh thu - - - 3. Doanh thu thuần 51.805.501 61.531.116. 81.263.452 4. Giá vốn hang bán 48.972.900 57.250.305 74.368.214 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 2.832.600 4.280.811 6.895.238 6. Doanh thu hoạt đông tài chính - 567.909 746.754 7. Chi phí tài chính 928.788 1.253.053 1.375.245 8. Chi phí bán hàng - 94.277 98.767 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 1.418.576 1.547.023 1.631.421 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 485.235 1.954.365 4.536.559 11. Cac khoản thu nhập khác - 115.825 134.129 12. Chi phí khác - 656.388 945.547 13. Lợi nhuận khác - (540.562) (811.418) 14. Tổng lợi nhuận trước thuế 485.235 1.413.802 3.725.141 15. Chi phí thuế thu nhập hiện hành 135.865 396.022 931.285 16. Chi phí thuế thu nhập hoãn lại - - - 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 349.369 1.017.780 2.793.856 Qua một số chỉ tiêu nêu trên ta thấy qúa trình phát triển của công ty cho thấy: để đạt được kết quả trên là do Công ty đã từng bước nâng cao năng suất lao động, đầu tư thiết bị, đổi mới công nghệ nâng cao chất lượng các công trình thi công. Từ các kết quả trên, phần nào cho thấy Công ty đang làm ăn ngày càng có hiệu quả. SV: Lưu Thị Hương - Lớp K5HK1C Chuyên đề tốt nghiệ 10 [...]... gồm: - Kế toán tập hợp chi phí NVL trực tiếp - Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp - Kế toán tập hợp chi phí máy thi công - Kế toán chi phí sản xuất chung 2.3.2.2 Thực trạng kế toán chi phí tại công ty: Trong quá trình thực tập, nghiên cứu công tác kế toán tại Công ty CP đầu tư phát triển Đô thị và KCN Với điều kiện thời gian cho phép em xin trình bày đề tài về công tác kế toán tập hợp chi phí. .. mục chi phí ở công ty đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp -chi phí nhân công trực tiếp thường chi m khoảng trên 10% trong giá thành xây lắp Khoản mục chi phí nhân công trực tiếp của công ty bao gồm: Tiền lương chính, lương phụ, phụ cấp…được hạch toán vào tài khoản 622 Chi phí nhân công trực tiếp Trình tự tập hợp khoản mục chi phí nhân công trực tiếp ở công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị và. .. đối phát sinh phát sinh Báo cáo tài Báo cáo tài chính chính Ghi chú: Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng Quan hệ đối chi u SV: Lưu Thị Hương - Lớp K5HK1C 15 Chuyên đề tốt nghiệ Trường Đại Học Thương Mại Khoa kế toán - Kiểm Toán 2.3.2 Thực trạng kế toán chi phí sản xuất tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Đô Thị và KCN: 2.3.2.1 Nhiệm vụ quản lý kế toán chi phí tại công ty Nhiệm vụ kế toán chi phí tại công ty. .. hạn như thi công các công trình ở khu vuc vùng các quy định của chính quyền địa phuong cung như phong tục tập quán cũng ảnh hưởng ít nhiều đên tiến đôh thi công của công trình SV: Lưu Thị Hương - Lớp K5HK1C 11 Chuyên đề tốt nghiệ Trường Đại Học Thương Mại Khoa kế toán - Kiểm Toán 2.3 Thực trạng kế toán chi phí tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Đô Thị và Khu Công Nghiệp 2.3.1 Bộ máy kế toán: Tổ chức... hao, chi phí sửa chữa máy móc thiết bị thi công, tiền lương công nhân điều khiển máy và các chi phí bằng tiền khác Máy thi công của Công ty giao cho các đội công trình sử dụng, Đội thi công số 6 khi thi công Công trình Đê Tả Sông Thao được Công ty giao cho máy thi công để thực hiện khối lượng xây lắp Để tập hợp chi phí sử dung máy thi công, kế toán sử dung tài khoản 623, mở chi tiết cho từng công trình. .. ký ) SV: Lưu Thị Hương - Lớp K5HK1C Giám đốc (đã ký) 20 Chuyên đề tốt nghiệ Trường Đại Học Thương Mại Khoa kế toán - Kiểm Toán 2.3.2.2.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp: Chi phí nhân công trực tiếp là khoản mục chi phí trực tiếp ở công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Trong điều kiện hiện nay phương pháp thi công cần sử dụng kết hợp nhân công và thiết bị thi công, thực tế... trên thì kế toán của công ty được tổ chức theo sơ đồ sau: Sơ đồ 2.3 Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty Kế toán trưởng Kế toán vật tư, TSCĐ Kế toán tiền lương, Kế toán ngân hàng Kế toán công nợ Kế toán thuế Thủ quỹ Nhiệm vụ cụ thể của mỗi bộ phận kế toán như sau: - Kế toán trưởng: +Tổ chức hệ thống kế toán của doanh nghiệp để tiến hành ghi chép hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình. .. Học Thương Mại Khoa kế toán - Kiểm Toán Công ty cổ phần ĐTPTĐT &KCN Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Công trình: Đê Tả sông Thao - Phú Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thọ BIÊN BẢN NGHIỆM THU Hôm nay, ngày 31 tháng 01 năm 2011 tại công trình Đê Tả Sông Thao gồm có: Đại diện cho: Công ty cổ phần đầu tư phát triển ĐT &KCN Ông: Nguyễn văn Bang Chức danh: Đội trưởng Đại diện cho đội nhân công phổ thông: Ông:... Người lập Kế toán (đã ký) ( đã ký ) Đội trưởng (đã ký) Sau khi lâp bảng kê tập hợp chi phí, các tổ đội công trình gửi chứng từ về phòng tài chính kế toán để hạch toán và ghi vào chi tiết, sổ cái tài khoản 621 chi phí nguyên vật liệu trực tiếp” SV: Lưu Thị Hương - Lớp K5HK1C 18 Chuyên đề tốt nghiệ Trường Đại Học Thương Mại Khoa kế toán - Kiểm Toán Biểu số 2.7 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KCN... của công trình Đê Tả Sông Thao - Phú Thọ 2.3.2.2.1 Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tại Công ty Chi phí nguyên vật liệu là toàn bộ chi phí về nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu sử dụng cho công việc thi công xây lắp các công trình của công ty Khi nguyên vật liệu được đưa về cùng với sự kiểm nghiệm chất lượng, giá cả của các phòng ban có liên quan, vật liệu được đưa vào . Kiểm Toán 2.3.2. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Đô Thị và KCN: 2.3.2.1. Nhiệm vụ quản lý kế toán chi phí tại công ty Nhiệm vụ kế toán chi phí tại công. công ty gồm: - Kế toán tập hợp chi phí NVL trực tiếp - Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp - Kế toán tập hợp chi phí máy thi công - Kế toán chi phí sản xuất chung 2.3.2.2. Thực trạng kế. - Kiểm Toán xây lắp tại Công trình Đê Tả Sông Thao thuộc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Đô Thị và Khu Công Nghiệp& quot; 1.3 Mục tiêu nghiên cứu Xuất phát từ những yêu cầu và những quy định
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán tập hợp chi phí xây lắp tại Công trình Đê Tả Sông Thao thuộc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Đô Thị và Khu Công Nghiệp.DOC, Kế toán tập hợp chi phí xây lắp tại Công trình Đê Tả Sông Thao thuộc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Đô Thị và Khu Công Nghiệp.DOC, Kế toán tập hợp chi phí xây lắp tại Công trình Đê Tả Sông Thao thuộc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Đô Thị và Khu Công Nghiệp.DOC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn