TỔNG QUAN VỀ TỈNH HÀ NAM VÀ CHÍNH SÁCH CỦA TỈNH VỀ THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI).

76 918 7
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/03/2015, 10:32

z Chuyên đề thực tập GVHD: PGS.TS Bùi Huy Nhượng cc Lớp QTKDQT 51B i SV: Phạm Khánh Chi TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN VIỆN THƯƠNG MẠI VÀ KINH TẾ QUỐC TẾ Bộmônkinhdoanhquốctế CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP Tên đề tài THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚCNGOÀI VÀO TỈNH HÀ NAM Giảng viên hướng dẫn : PGS.TS Bùi Huy Nhượng Họ và tên sinh viên : Phạm Khánh Chi Mã sinh viên : CQ510091 Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh quốc tế Hệ : Chính quy Thời gian thực tập : 3/9/2012 => 16/12/2012(Đợt 2) Hà Nội, tháng 12/2012 Chuyên đề thực tập GVHD: PGS.TS Bùi Huy Nhượng LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan toàn bộ nội dung trình bày trong chuyên đề “ Thực trạng và giải pháp tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Hà Nam ” là kết quả nghiên cứu của bản thân em trong suốt thời gian thực tập. Em xin cam đoan tất cả các thông tin số liệu sử dụng trong chuyên đề đều là số liệu thật, chính xácvà được cung cấp từ những nguồn đáng tin cậy, được cập nhật mới nhất. Em xịn chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính xác thực và bản quyền của chuyên đề này! Lớp QTKDQT 51B i SV: Phạm Khánh Chi Chuyên đề thực tập GVHD: PGS.TS Bùi Huy Nhượng MỤC LỤC LỜI CAM ĐOANi MỤC LỤC ii DANH MỤC BẢNG v DANH MỤC HÌNH vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vii LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ TỈNH HÀ NAM VÀ CHÍNH SÁCH CỦA TỈNH VỀ THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI). 3 1.1 TỔNG QUAN VỀ TỈNH HÀ NAM 3 1.1.1 Điều kiện tự nhiên 3 1.1.1.1 Vị trí địa lý 3 1.1.1.2 Khí hậu, Thủy văn 4 1.1.1.3 Tài nguyên thiên nhiên 4 1.1.1.3.1. Tài nguyên khoáng sản 4 1.1.1.3.2. Tài nguyên đất 5 1.1.1.4 Dân số. 5 1.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Nam 5 1.1.2.1 Kết cấu hạ tầng. 5 1.1.2.1.1. Hệ thống giao thông 5 Lớp QTKDQT 51B ii SV: Phạm Khánh Chi Chuyên đề thực tập GVHD: PGS.TS Bùi Huy Nhượng 1.1.2.1.2. Hệ thống thông tin 6 1.1.2.1.3. Hệ thống cung cấp điện 6 1.1.2.1.4. Hệ thống cung cấp nước 6 1.1.2.1.5. Các ngành dịch vụ 7 1.1.2.1.6. Hệ thống khu công nghiệp 7 1.1.2.2. Tình hình kinh tế. 7 1.2. CHÍNH SÁCH THU HÚT FDI CỦA TỈNH HÀ NAM TRONG THỜI GIAN QUA 8 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI) VÀO TỈNH HÀ NAM 11 2.1. THỰC TRẠNG THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI) VÀO TỈNH HÀ NAM 11 2.1.1. Số lượng dự án và vốn qua các năm 11 2.1.2 Các hình thức đầu tư dự án FDI tại Hà Nam 14 2.1.3. Cơ cấu FDI vào Hà Nam theo ngành nghề 17 2.1.4Cơ cấu nguồn vốn FDI phân theo quốc gia và vùng lãnh thổ 20 2.2 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI)VÀO TỈNH HÀ NAM 22 2.2.1 Những ưu điểm trong thu hút đầu tư trực tiếp nứoc ngoài vào tỉnh Hà Nam 22 2.2.2 Những hạn chế trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Hà Nam và nguyên nhân của những hạn chế 24 2.2.2.1 Hạn chế 24 2.2.2.2 Nguyên nhân của những hạn chế 26 Lớp QTKDQT 51B iii SV: Phạm Khánh Chi Chuyên đề thực tập GVHD: PGS.TS Bùi Huy Nhượng 2.2.2.2.1.Nguyên nhân khách quan 26 2.2.2.2.2 Nguyên nhân chủ quan 26 CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI) VÀO HÀ NAM 29 3.1.PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA TỈNH 29 3.1.1 Quan điểm, mục tiêu phát triển 29 3.1.1.1.Quan điểm phát triển 29 3.1.1.2.Mục tiêu phát triển 30 3.1.2 Phương hướng phát triển 31 3.2.ĐỊNH HƯỚNG THU HÚT FDI CỦA TỈNH HÀ NAM 32 3.2.1 Về địa bàn 32 3.2.2Về hình thức đầu tư 32 3.2.3Vềlĩnh vực đầu tư 32 3.3.MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI) VÀO HÀ NAM 36 3.3.1 Đầu tư ngân sách cho các hoạt động quảng bá về tỉnh đồng thời tăng cường đổi mới, vận động XTĐT 36 3.3.1.1.Đầu tư ngân sách cho các hoạt động quảng bá về tỉnh 36 3.3.1.2.Tăng cường đổi mới, vận động XTĐT 37 3.3.2 Hoàn thiện cơ chế chính sách đầu tư 38 3.3.3Đào tạo nguồn nhân lực và chính sách thu hút, sử dụng nhân tài 39 3.3.4Phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh 40 3.4.MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 41 Lớp QTKDQT 51B iv SV: Phạm Khánh Chi Chuyên đề thực tập GVHD: PGS.TS Bùi Huy Nhượng 3.4.1 Luật pháp, chính sách 41 3.4.2 Thủ tục hành chính 42 3.4.3Phân công, phân cấp 42 3.4.4Xúc tiến đầu tư 43 KẾT LUẬN 44 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 45 PHỤ LỤC 46 Lớp QTKDQT 51B v SV: Phạm Khánh Chi Chuyên đề thực tập GVHD: PGS.TS Bùi Huy Nhượng DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1. Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Hà Nam phân theo hình thức giai đoạn 1997-2012 14 Bảng 2.2. Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Hà Nam phân theo ngành nghề 18 Bảng 2.3. Đầu tư FDI vào Hà Namphân theo quốc gia và vùng lãnh thổ 20 Bảng 3.1. Danh mục dự án đầu tư ngành công nghiệp tỉnh Hà Nam (giai đoạn 2010- 2020) 33 Lớp QTKDQT 51B v SV: Phạm Khánh Chi Chuyên đề thực tập GVHD: PGS.TS Bùi Huy Nhượng DANH MỤC HÌNH Hình 1.1. Bản đồ hành chính tỉnh Hà Nam 3 Hình 2.1. Số lượng dự án và vốn qua các năm 12 Hình 2.2. Hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Hà Nam qua các giai đoạn 15 Hình 2.3. Tỷ trọng các hình thức đầu tư FDI vào tỉnh Hà Nam giai đoạn 1997- 2012 17 Hình 2.4. GTSX công nghiệp theo giá thực tế phân theo thành phần kinh tế của tỉnh Hà Nam 23 Hình 2.5. Cơ cấu vốn đầu tư FDI tại Hà Nam phân theo ngành 25 Hình 3.1. So sánh cơ cấu GDP tỉnh Hà Nam và một số tỉnh, thành phố khác dự kiến quy hoạch đến năm 2020 31 Lớp QTKDQT 51B vi SV: Phạm Khánh Chi Chuyên đề thực tập GVHD: PGS.TS Bùi Huy Nhượng DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Tiếng Anh Tiếng Việt ASEAN Association of Southeast Asia Nations Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á BQL Ban quản lý BTA Hiệp định thương mại song phương CCN Cụm công nghiệp CNH,HĐ H Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa ĐTTN Đầu tư nước ngoài ĐTTTNN Đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI Foreign Direct Investment Đầu tư trực tiếp nước ngoài GDP Gross Domestic Product Tổng sản phẩm Quốc nội GPMB Giải phóng mặt bằng GTSX Giá trị sản xuất KCN Khu công nghiệp KĐT Khu đô thị MVA Mega volt- Ampere Đơn vị đo công suất dòng điện NĐ-CP Nghị định – Chính phủ SX Sản xuât TNHH Trách nhiệm hữu hạn UBND Ủy Ban Nhân Dân USD Đô la Mỹ VJEPA Hiệp định đối tác kinh tế WTO World Trade Organization Tổ chức Thương mại Thế giới XTĐT Xúc tiến đầu tư Lớp QTKDQT 51B vii SV: Phạm Khánh Chi Chuyên đề thực tập GVHD: PGS.TS Bùi Huy Nhượng LỜI MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Hiện nay trong bối cảnh nền kinh tế thế giới phát triển ngày một năng động, tốc độ toàn cầu hóa và tự do hóa thương mại diễn ra nhanh chóng, nhiều quốc gia và nhiều công ty đang nắm trong tay lượng vỗn dự trữ khổng lồ có nhu cầu đầu tư nước ngoài. Đây là điều kiện thuận lợi đối với các nước đang phát triển có nhu cầu đầu tư lớn. Vì vậy việc thu hút đầu tư FDI chiếm một vị trí hết sức quan trọng trong chính sách phát triển của mỗi quốc gia. Trong thời kỳ đổi mới, mở cửa, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) được coi là một trong những biện pháp khai thác ngoại lực nhằm thúc đẩy nội lực để phát triển kinh tế-xã hội đối với một nước có nền kinh tế đang phát triển như Việt Nam. FDI là một bộ phận quan trọng trong chính sách kinh tế đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động thu hút vốn FDI là nhiệm vụ có tính lâu dài, gắn liền với công cuộc công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. Sau khi Việt Nam gia nhập WTO, hoạt động đầu tư nước ngoài diễn ra trong bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế có những yếu tố thuận lợi mới tác động tích cực đến việc thu hút và triển khai dự án nguồn vốn FDI, đồng thời cũng đã xuất hiện một số khó khăn, thách thức cần được tháo gỡ nhằm tạo đà tăng trưởng trong các năm tới. Hà Nam tái lập tỉnh năm 1997 với điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, cơ sở hạ tầng thấp kém, nguồn thu của Hà Nam dựa vào các các sản phẩm nông nghiệp là chủ yếu cùng với cả nước, Hà Nam xác định thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là một chủ trương lớn để huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển, góp phần khai thác tốt hơn các nguồn lực trong nước, mở rộng hợp tác kinh tế quốc tế, tạo nên sức mạnh tổng hợp để công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất Lớp QTKDQT 51B 1 SV: Phạm Khánh Chi [...]... Nhượng Ngoài phần mở đầu và kết luận, mục lục và tài liệu tham khảo, Chuyên đề bao gồm 3 chương: Chương I: Tổng quan về tỉnh Hà Nam và chính sách của tỉnh về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) Chương II: Thực trạng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào tỉnh Hà Nam Chương III: Một số giải pháp nhằm tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào tỉnh Hà Nam CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ TỈNH... NƯỚC NGOÀI VÀO TỈNH HÀ NAM làm nội dung nghiên cứu 2 Mục đích nghiên cứu: Chuyên đề nghiên cứu thực trạng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Hà Nam và đề xuất giải pháp nhằm tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Hà Nam 3 Đối tư ng và phạm vi nghiên cứu: 3.1 Đối tư ng nghiên cứu của chuyên đề:thực trạng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Hà Nam 3.2 Phạm vi nghiên... tác thu hút ĐTTTNN trên địa bàn tỉnh Trong thời gian tới, tỉnh chủ trương tiếp tục áp dụng các chính sách và các hoạt động này trong công tác thu hút đầu tư, đồng thời tiến hành nghiên cứu và phát triển thêm nhiều chính sách ưu đãi hơn nữa nhằm tạo một môi trường đầu tư hấp dẫn hơn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước CHƯƠNG II THỰC TRẠNG THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI) VÀO TỈNH HÀ NAM. .. sự quan tâm đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài Với 10 dự án đầu tư, ngành đã thu hút được 34,936 triệu USD, đứng vị trí thứ hai về ngành có nhiều vốn đầu tư FDI tại tỉnh Các nhà đầu tư nước ngoài chọn đặt dự án sản xuất hàng may mặc của mình tại Hà Nam đã phát huy được hai lợi thế cơ bản của tỉnh đó là:  Vị trí địa lý thu n lợi: sau khi tỉnh Hà Tây cũ được sát nhập vào thành ph Hà Nội thì Hà Nam. .. Nhượng nước Chính vì vậy, từ khi tái thành lập tỉnh đến nay, tỉnh Hà Nam luôn chú trọng xây dựng cơ sở hạ tầng cũng như các chính sách ưu đãi đầu tư nhằm thu hút nhiều dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của tỉnh trong những năm qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi những mục tiêu kinh tế xã hội của tỉnh. .. thành lĩnh vực thu hút đầu tư TTNN hàng đầu của tỉnh với tổng số vốn đầu tư đạt 494,4 triệu USD Trong 58 dự án này thì lĩnh vực công nghệ chế biến, chế tạo, lắp ráp chiếm ưu thế cả về số dự án và số vốn đầu tư Tính đến tháng 7 năm 2012 tại tỉnh Hà Nam có tổng số 24 dự án FDI đầu tư vào lĩnh vực này với tổng vốn đầu tư là 151,874 triệu USD, chiếm gần 29% tổng vốn đầu tư FDI vào tỉnh Bảng 2.2 Đầu tư trực. .. Thủ tư ng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 238/QĐ-TTg về việc thành lập Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam Sự hình thành và đi vào hoạt động của Ban quản lý các KCN tỉnh là nhân tố mới trong hoạt động thu hút đầu tư nói chung và ĐTNN nói riêng, tạo thêm một kênh mới trong thu hút đầu tư vào tỉnh Hà Nam; cùng với việc cải thiện môi trường đầu tư các nhà ĐTNN đã quan tâm nhiều hơn đến thị trường đầu tư. .. khích đầu tư của tỉnh, hoàn thành việc xây dựng thông tin chi tiết của các dự án để làm cơ sở cho việc kêu gọi các nhà đầu tư; mời và đón tiếp, làm việc với các nhà đầu tư nước ngoài về tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong việc cấp phép đầu tư, tạo điều kiện thu n lợi nhất cho các nhà đầu tư thực hiện dự án tại tỉnh Tính đến tháng 9 năm 2012, tỉnh đã đón tiếp 7... sang hình thức 100% vốn nước ngoài không chỉ xảy ra ở tỉnh Hà Nam mà diễn ra ở hầu hết các tỉnh thành của Việt Nam Ở tất cả các tỉnh thành thì cơ cấu về hình thức của các dự án đầu tư FDI đều có sự chênh lệch lớn giữa hai hình thức đầu tư liên doanh và 100% vốn nước ngoài Điều này cho thấy Việt Nam là một môi trường đầu tư hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài Tại tỉnh Hà Nam cũng có sự chênh lệch... bá, tiếp cận các nhà đầu tư lớn; kết hợp tổ chức các hội nghị xúc tiến trong nước và nước ngoài Tập trung xây dựng chính sách huy động, tạo điều kiện thu n lợi như mặt bằng sản xuất, thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư để thu hút vốn FDI Các chính sách và các hoạt động thu hút đầu tư này được tỉnh Hà Nam áp dụng từ năm 2006 trở lại đây và đã phát huy được tác dụng Sau khi thực hiện các chính sách . trạng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào tỉnh Hà Nam Chương III: Một số giải pháp nhằm tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào tỉnh Hà Nam CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ TỈNH HÀ. TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI)VÀO TỈNH HÀ NAM 22 2.2.1 Những ưu điểm trong thu hút đầu tư trực tiếp nứoc ngoài vào tỉnh Hà Nam 22 2.2.2 Những hạn chế trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Hà. MỤC TỪ VIẾT TẮT vii LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ TỈNH HÀ NAM VÀ CHÍNH SÁCH CỦA TỈNH VỀ THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI). 3 1.1 TỔNG QUAN VỀ TỈNH HÀ NAM 3 1.1.1 Điều kiện tự nhiên
- Xem thêm -

Xem thêm: TỔNG QUAN VỀ TỈNH HÀ NAM VÀ CHÍNH SÁCH CỦA TỈNH VỀ THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI)., TỔNG QUAN VỀ TỈNH HÀ NAM VÀ CHÍNH SÁCH CỦA TỈNH VỀ THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI)., TỔNG QUAN VỀ TỈNH HÀ NAM VÀ CHÍNH SÁCH CỦA TỈNH VỀ THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI).

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn