Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân trong cuộc vận động giải phóng dân tộc từ 1925 đến 1945

108 516 0
  • Loading ...
1/108 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2015, 13:27

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN …………………………………………… VŨ THỊ LAN TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VAI TRÒ CỦA NHÂN DÂN TRONG CUỘC VẬN ĐỘNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC TỪ 1925 ĐẾN 1945 LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH TRỊ HỌC Hà Nội – 2014 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN ……………………………………………………… VŨ THỊ LAN TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VAI TRÒ CỦA NHÂN DÂN TRONG CUỘC VẬN ĐỘNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC TỪ 1925 ĐẾN 1945 LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH TRỊ HỌC Chuyên ngành: Hồ Chí Minh học Mã số : 60.31.02.04 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS. TS. Phạm Hồng Tung Hà Nội – 2014 Tôi cam đoan đây là đề tài nghiên cứu khoa học của riêng tôi dưới sự hướng dẫn của PGS.TS Phạm Hồng Tung. Các số liệu , tài liệu nêu ra và trích dẫn trong luận văn là trung thực. Kết qua ̉ nghiên cứu của luận văn không trùng với các công trình khác. Tác giả luận văn Vũ Thị Lan MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 1. Tính cấp thiết của đề tài 6 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 7 3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn 11 4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của luận văn 11 5. Cơ sở lý luận và phƣơng pháp nghiên cứu 12 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn 12 7. Kết cấu của luận văn 12 Chƣơng 1: TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VAI TRÒ CỦA NHÂN DÂN TRONG CUỘC VẬN ĐỘNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC 13 1.1. Một số quan niệm về vai trò nhân dân 13 1.1.1. Quan niệm về vai trò của nhân dân trong di sản văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam 13 1.1.2. Các quan niệm về vai trò của nhân dân trong lịch sử tƣ tƣởng chính trị phƣơng Đông 18 1.1.2.1. Quan niệm của Nho giáo 18 1.1.2.2. Quan niệm của Phật giáo 21 1.1.2.3. Chủ nghĩa Tam dân 23 1.1.3. Chủ nghĩa nhân đạo phƣơng Tây 26 1.1.4. Quan niệm của chủ nghĩa Mác - Lênin 30 1.2. Quan điểm của Hồ Chí Minh vai trò của nhân dân trong cuộc vận động giải phóng dân tộc 33 1.2.1. Khái niệm nhân dân 33 1.2.2. Dân là nền tảng của khối đại đoàn kết, là nguồn sức mạnh vô tận, nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng 36 Chƣơng 2: TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÁC PHƢƠNG PHÁP ĐỂ PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA NHÂN DÂN TRONG CUỘC VẬN ĐỘNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC 47 2.1. Làm cho nhân dân hiểu vì sao phải làm cách mạng? 47 2.1.1. Cách mạng là gì? Cách mạng khó hay dễ? 47 2.1.2. Cách mạng Việt Nam đang tiến hành thuộc loại cách mạng gì? 50 2.1.3. Ai là những ngƣời cách mạng? 52 2.1.4. Cách mạng muốn thành công trƣớc hết phải có Đảng cách mạng 54 2.2. Vận động nhân dân tham gia vào các tổ chức cách mạng 58 2.3. Tổ chức và huấn luyện nhân dân 64 2.3.1. Thời kỳ trƣớc ngày 19-5-1941 64 2.3.2. Thời kỳ sau 19-5-1941 85 2.4. Lãnh đạo toàn dân, “đem sức ta mà giải phóng cho ta” 94 Kết luận 99 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 102 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài “Dân là gốc của nước”, “nước lấy dân làm gốc” là một truyền thống tốt đẹp của các dân tộc phương Đông nói chung và dân tộc Việt Nam nói riêng được Chủ tịch Hồ Chí Minh kế thừa, vận dụng sáng tạo và phát triển trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình. Cùng với sự tổng kết từ bài học kinh nghiệm của các cuộc cách mạng trên thế giới và cách mạng Việt Nam, khi khẳng định vai trò của nhân dân, Người nói: “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân… Trong xã hội, không gì tốt đẹp, vẻ vang bằng phục vụ cho lợi ích của nhân dân”. Cho nên, “Chính phủ và Đảng chỉ mưu giải phóng cho nhân dân, bất cứ việc gì cũng vì lợi ích của nhân dân mà làm và chịu trách nhiệm trước nhân dân. Đó là một lẽ rất đơn giản, rõ ràng” [58, tr. 285]. Người nhắc nhở các cán bộ để lãnh đạo được nhân dân, để dân tin, dân yêu, dân kính, dân ủng hộ thì từ cách làm việc, cách tổ chức, cách nói chuyện, tuyên truyền khẩu hiệu… phải từ trong dân chúng ra. Về sâu trong quần chúng”. “Bất cứ việc to việc nhỏ, phải xét rõ và làm cho hợp với trình độ văn hóa, thói quen, sinh hoạt, trình độ giác ngộ, kinh nghiệm tranh đấu, lòng ham, ý muốn, tình hình thiết thực của quần chúng” [58, tr. 288]. Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc, về vị trí, vai trò của nhân dân là một đề tài lớn, hết sức phong phú, đã thu hút sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu. Tuy nhiên, nghiên cứu quan điểm Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân trong cuộc vận động giải phóng dân tộc trong giai đoạn từ 1925 đến 1945, về những phương pháp phát huy vai trò và năng lực của nhân dân trong cuộc vận động giải phóng dân tộc thì chưa có một công trình nghiên cứu chuyên sâu nào. Có thể nói, đây là giai đoạn đánh dấu sự phát triển và tiếp tục hoàn thiện trong nhận thức của Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc, về vị trí, vai trò của nhân dân trong cuộc vận động giải phóng dân tộc. Với tính cách là một luận văn thạc sĩ, bằng phương pháp kết hợp lịch sử và lôgic và phương pháp cơ bản của chuyên ngành, tác giả cố gắng trình bày những tìm hiểu ban đầu có tính hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh về nhân dân, về vai trò của nhân dân và những phương pháp phát huy vai trò của nhân dân trong cuộc vận động giải phóng dân tộc. Với những lý do trên, tôi đã lựa chọn đề tài: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân trong cuộc vận động giải phóng dân tộc từ 1925 đến 1945 ” làm đề tài luận văn thạc sĩ của chuyên ngành Hồ Chí Minh học. 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc nói chung, về vai trò của nhân dân nói riêng trên thực tế đã thu hút được sự chú ý của các nhà nghiên cứu lý luận và hoạt động thực tiễn thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Căn cứ vào nội dung có thể chia thành các nhóm sau: 2.1. Nhóm các công trình nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc trong đó đề cập tới vai trò của nhân dân trong cách mạng giải phóng dân tộc. Lê Duẩn (1960): Một vài đặc điểm của cách mạng Việt Nam, Nxb. Sự thật, Hà Nội. Võ Nguyên Giáp (1970): Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà chiến lược thiên tài; Người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội. Võ Nguyên Giáp (1975): Chiến tranh giải phóng và chiến tranh dựng nước, Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội. Trần Văn Trà (1994): Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội. Lê Mậu Hãn, Đinh Xuân Lâm (1994): Góp phần tìm hiểu tư tưởng độc lập tự do của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội. Lê Mậu Hãn (2000): Tư tưởng Hồ Chí Minh rọi sáng con đường độc lập tự do của dân tộc Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội. Lê Mậu Hãn (2001): Sức mạnh dân tộc của cách mạng Việt Nam dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội. Đỗ Quang Hưng, Phùng Hữu Phú, Bùi Đình Phong (2003): Bác Hồ với giai cấp công nhân và công đoàn Việt Nam, Nxb. Lao động, Hà Nội. Nguyễn Đức Bình, Đặng Xuân Kỳ, Lê Mậu Hãn (2003): Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội. Phạm Hồng Chương (2003): Tư tưởng Hồ Chí Minh về một số vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội. Phạm Văn Đồng (2009): Hồ Chí Minh - Tinh hoa và khí phách của dân tộc, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội. Văn Thị Thanh Mai (2009): Hồ Chí Minh những chặng đường cách mạng, Nxb. Văn hoá thông tin, Hà Nội. Trần Văn Giàu (2010): Hồ Chí Minh - Vĩ đại một con người, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội. Vũ Khiêu (2010): Hồ Chí Minh - Ngôi sao sáng trên bầu trời Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội. Phạm Hồng Chương: Hồ Chí Minh và sự lựa chọn con đường Cách mạng Tháng Mười - từ góc nhìn văn hóa, http://hochiminhhoc.com, ngày 14-5-2010. Nguyễn An Ninh: Hồ Chí Minh với cuộc đổi mới tư duy đầu tiên của cách mạng Việt Nam để tìm đường cứu nước, http://hochiminhhoc.com, ngày 06-06- 2011. Bùi Đình Phong: Người tìm đường, mở đường, dẫn đường và thiết kế tương lai, Báo điện tử, số ra 25/6/2011. Bùi Đình Phong: "Dân là gốc, dân là chủ", http://hochiminhhoc.com, ngày 02-12-2011 Vũ Đình Hòe: Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp giải phóng dân tộc và chấn hưng đất nước, http://hochiminhhoc.com, ngày 13-07-201. Các công trình nghiên cứu trên đã trình bày một cách có hệ thống những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc: con đường cách mạng, nhiệm vụ cách mạng, tính chất cách mạng, phương pháp cách mạng, động lực cách mạng… Hoặc nhìn nhận tư tưởng cách mạng giải phóng dân tộc của Hồ Chí Minh từ một khía cạnh cụ thể chứ chưa có sự phân tích, khái quát hoá một cách có hệ thống quan điểm Hồ Chí Minh về nhân dân, về vai trò của nhân dân trong cuộc vận động giải phóng dân tộc. 2.2. Nhóm các công trình, bài viết tạp chí nghiên cứu về phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh. Phùng Hữu Phú (1995): Chiến lược đại đoàn kết dân tộc Hồ Chí Minh Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội. Phùng Hữu Phú (2010): Bí quyết thành công Hồ Chí Minh, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội. Đặng Xuân Kỳ (2004): Phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh, Nxb Lý luận Chính trị, Hà Nội. Bùi Đình Phong (2005): Đỉnh cao tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá, Nxb. Lao Động, Hà Nội. Nguyễn Văn Huyên (2010): Con người chính trị Việt Nam truyền thống và hiện đại, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội. Phạm Hồng Tung (2010): Văn hoá chính trị và lịch sử dưới góc nhìn văn hóa chính trị, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội. Song Thành (2010): Hồ Chí Minh - Nhà văn hoá kiệt xuất, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội. Phạm Ngọc Anh (2012): Phát huy các nguồn lực của dân làm lợi cho dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội. Phạm Hồng Tung, Đinh Xuân Lâm (2010): Từ Pác Pó đến Ba Đình: những chặng đường thắng lợi của bản lĩnh, trí tuệ và chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, Tạp chí Hội thảo Khoa học Quốc tế kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội phát triển bền vững Thủ đô Hà Nội Văn Hiến, anh hùng, vì hòa bình. Đinh Xuân Lâm, Phạm Hồng Tung (2010): Từ Pác Pó đến Ba Đình: những chặng đường thắng lợi của bản lĩnh, trí tuệ và chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, Hội thảo Khoa học Quốc tế kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội phát triển bền vững Thủ đô Hà Nội văn hiến, anh hùng, vì hòa bình. Phạm Xanh: Sự nối tiếp tư tưởng trên đất Nghệ Tĩnh từ Phan Đình Phùng qua Phan Bội Châu đến Hồ Chí Minh, http://hochiminhhoc.com, ngày 14-12-2010. Phạm Hồng Chương: Suy nghĩ về hình thức và nội dung truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin trong tác phẩm Đường cách mệnh của Nguyễn Ái Quốc, http://hochiminhhoc.com, ngày 26-04-2012 Nhìn chung, những công trình nghiên cứu trên đã nghiên cứu một cách khá toàn diện về phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh từ khái niệm phương pháp đến hệ thống cách phương pháp cụ thể, từ khái niệm phong cách đến hệ phong cách Hồ Chí Minh, cũng như đã đưa ra hệ quan điểm văn hoá chính trị Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, nghiên cứu những phương pháp phát huy vai trò và năng lực của nhân dân trong cuộc vân động giải phóng dân tộc thì chưa có công trình nào nghiên cứu. 2.3. Nhóm một số đề tài khoa học bàn về vai trò của nhân dân trong cuộc vận động giải phóng dân tộc. Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Lịch sử Đảng: “Sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân theo tinh thần đổi mới của Đảng” (1995) của Nguyễn Sanh Châu, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Luận văn thạc sĩ chuyên ngành triết học: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc” (1995), của Nguyễn Chính, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Hồ Chí Minh học: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân vận và vận dụng vào công tác dân vận ở tỉnh Hải Dương”, (2008), của Lê Văn Thuỷ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Hồ Chí Minh học: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng cách mạng trong tiến trình vận động khởi nghĩa giành chính quyền năm 1945”, (2012), của Nguyễn Thị Nam, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn. Luận án tiến sĩ chuyên ngành chính trị học: “Nâng cao văn hoá chính trị của cán bộ lãnh đạo ở nước ta trong giai đoạn hiện nay” (2000) của Lâm Quốc Tuấn, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Luận án tiến sĩ chuyên ngành lịch sử: “Chủ tịch Hồ Chí Minh với vấn đề dân tộc và giai cấp trong cách mạng Việt Nam” (2001) của Trần Văn Hải, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Trên đây là những luận văn, luận án đã bảo vệ và có những nội dung liên quan đến đề tài của tác giả. Hai luận văn của tác giả Nguyễn Sanh Châu, Nguyễn Chính đã phân tích nguồn gốc hình thành quan điểm Hồ Chí Minh “cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân” cũng như những quan điểm và [...]... trình và bài viết nói trên đều đã đề cập đến tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc, về vai trò của nhân dân trong cuộc vận động giải phóng dân tộc Tuy nhiên, nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân cũng như hệ thống các phương pháp để phát huy vai trò và năng lực của nhân dân trong cuộc vận động giải phóng dân tộc từ 1925 đến 1945 là một vấn đề mới, đang rất cần được... cứu của luận văn - Mục tiêu nghiên cứu của luận văn Làm rõ những phương pháp phát huy vai trò của nhân dân trong cuộc vận động giải phóng dân tộc - Nhiệm vụ nghiên cứu + Phân tích, đánh giá những yếu tố ảnh hưởng đến quan điểm Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân trong cuộc vận động giải phóng dân tộc + Làm rõ những phương pháp phát huy, nâng cao năng lực của nhân dân trong cuộc vận động giải phóng dân. .. TƢỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VAI TRÒ CỦA NHÂN DÂN TRONG CUỘC VẬN ĐỘNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC 1.1 Một số quan niệm về vai trò nhân dân 1.1.1 Quan niệm về vai trò của nhân dân trong di sản văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam Tư tưởng “lấy dân làm gốc” là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, được hình thành và phát triển trong quá trình lao động sản xuất và chiến đấu chống giặc ngoại xâm “Lấy dân làm... mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa Trong phạm vi nghiên cứu của luận văn tác giả chỉ tập trung nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân trong cuộc vận động giải phóng dân tộc từ 1925 đến năm 1945 5 Cơ sở lý luận và phƣơng pháp nghiên cứu 5.1 Cơ sở lý luận Luận văn được thực hiện dựa trên cơ sở vận dụng những lý luận cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải. .. cao năng lực của nhân dân trong cuộc vận động giải phóng dân tộc 4 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của luận văn 4.1 Đối tư ng nghiên cứu Luận văn nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về nhân dân và việc phát huy vai trò của nhân dân trong cuộc vận động giải phóng dân tộc 4.2 Phạm vi nghiên cứu Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc là một hệ thống những luận điểm mới mẻ và sáng tạo, bao gồm... tiếp cận liên ngành của môn nghiên cứu văn hóa chính trị để triển khai thực hiện các nội dung nghiên cứu 6 Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn Luận văn đi sâu phân tích đánh giá quan niệm của Hồ Chí Minh về nhân dân và vai trò của nhân dân trong cách mạng giải phóng dân tộc, những phương pháp vận động, tập hợp, lãnh đạo nhân dân của Hồ Chí Minh từ những năm 1925 đến 1945 từ đó làm căn cứ thực... xuất thân từ một gia đình nhà nho Việt Nam” Đến năm 1935, tại Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ VII, một lần nữa, Người lại tự giới thiệu là thuộc “thành phần gia đình nhà nho” Có thể nói rằng, tư tưởng Hồ Chí Minh sẽ có ảnh hưởng phần nào từ tư tưởng của Nho giáo Nhưng ảnh hưởng của Nho giáo như thế nào đến Hồ Chí Minh và cụ thể là tư tưởng Hồ Chí Minh về nhân dân và vai trò của nhân dân trong sự nghiệp... mạng, Hồ Chí Minh luôn đề cao vai trò của dân, luôn hướng về dân, giành trọn cuộc đời phấn đấu vì độc lập dân tộc, vì tự do, hạnh phúc của nhân dân, trong đó công nhân, nông dân, trí thức luôn được Người coi là lực lượng cách mạng to lớn nhất, là nền tảng của khối đại đoàn kết dân tộc Nắm vững quan điểm giai cấp, quan điểm quần chúng, Hồ Chí Minh đã ý thức về vai trò của nhân dân Dân là gốc của cách... hội của các triều đại phong kiến Việt Nam, nó được biểu hiện trong tư tưởng và hành động của nhiều vị vua anh minh thời Lý, Trần, Lê, của nhiều nhà tư tưởng như Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Trãi, Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, v.v… Và đến chủ tịch Hồ Chí Minh, quan điểm nhân dân là người chủ đất nước là sự tiếp thu từ truyền thống dân tộc và từ tư tưởng dân chủ tư sản Pháp từ rất sớm Có thể nói rằng tư tưởng. .. cập đến việc riêng Người viết: “Suốt đời tôi hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân Nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa” [34, tr 623] 1.1.2.2 Quan niệm của Phật giáo Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân trong cuộc vận động giải phóng dân tộc ta thấy tư tưởng của . dân trong cuộc vận động giải phóng dân tộc. Với những lý do trên, tôi đã lựa chọn đề tài: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân trong cuộc vận động giải phóng dân tộc từ 1925 đến 1945. điểm Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân trong cuộc vận động giải phóng dân tộc trong giai đoạn từ 1925 đến 1945, về những phương pháp phát huy vai trò và năng lực của nhân dân trong cuộc vận động. Chƣơng 1: TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VAI TRÒ CỦA NHÂN DÂN TRONG CUỘC VẬN ĐỘNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC 1.1. Một số quan niệm về vai trò nhân dân 1.1.1. Quan niệm về vai trò của nhân dân trong di sản văn
- Xem thêm -

Xem thêm: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân trong cuộc vận động giải phóng dân tộc từ 1925 đến 1945, Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân trong cuộc vận động giải phóng dân tộc từ 1925 đến 1945, Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân trong cuộc vận động giải phóng dân tộc từ 1925 đến 1945

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn