Lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ vào lưu trữ tại cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

123 729 3
  • Loading ...
1/123 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2015, 09:28

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN NÔNG THỊ ÁNH PHƯỢNG LẬP HỒ SƠ VÀ NỘP LƯU HỒ SƠ VÀO LƯU TRỮ TẠI CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Lưu trữ học Hà Nội-2013 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN NÔNG THỊ ÁNH PHƯỢNG LẬP HỒ SƠ VÀ NỘP LƯU HỒ SƠ VÀO LƯU TRỮ TẠI CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành: Lưu trữ học Mã số 60 32 24 Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Lệ Nhung \ Hà Nội-2013 MỤC LỤC Trang Mở đầu 03 Nội dung Chƣơng 1: Khái quát chức năng, nhiệm vụ và vị trí, vai trò công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ vào lƣu trữ của cơ quan Trung ƣơng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 11 1.1. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và thành phần, nội dung tài liệu hình thành trong quá trình hoạt động của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 11 1.2. Vị trí, vai trò của công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 21 Chƣơng 2: Tình hình công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ vào lƣu trữ tại cơ quan Trung ƣơng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 30 2.1. Quy định của Đảng và Nhà nước về công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ hiện hành 30 2.2. Tình hình công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ tại cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 38 2.3. Nhận xét chung 52 Chƣơng 3: Một số giải pháp nâng cao chất lƣợng lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ vào lƣu trữ cơ quan Trung ƣơng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 60 3.1. Nâng cao nhận thức của lãnh đạo, cán bộ về vai trò, tầm quan trọng và trách nhiệm phải lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan 60 3.2. Xây dựng và ban hành văn bản hướng dẫn về công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan 63 3.3. Xây dựng danh mục hồ sơ 66 3.4. Phát huy hơn nữa vai trò của Văn phòng và cán bộ văn thư, lưu trữ đối với công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan 68 3.5. Tổ chức kiểm tra và sơ kết, tổng kết việc lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan 71 Kết luận 74 Danh mục tài liệu tham khảo 76 Tài liệu phụ lục MỞ ĐẦU 1. Mục đích, ý nghĩa của luận văn Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội, tập hợp rộng rãi tầng lớp phụ nữ Việt Nam, là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Hội tham gia tích cực trong các hoạt động vì hoà bình, đoàn kết hữu nghị giữa các dân tộc và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới. Ngày 20-10-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành Chỉ thị về thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (kế tục sự nghiệp của các tổ chức Hội trước đó như Hội phụ nữ giải phóng, Hội phụ nữ phản đế, ). Trong quá trình hoạt động, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã và đang hình thành khối lượng tài liệu rất lớn. Tài liệu đã phản ánh một cách chân thực vai trò, nhiệm vụ và những đóng góp to lớn của Trung ương Hội trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội và sự nghiệp đổi mới, phát triển kinh tế đất nước. Nhận thức rõ tầm quan trọng của tài liệu, trong quá trình hoạt động, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã luôn quan tâm đến việc tổ chức quản lý an toàn và khai thác sử dụng tài liệu có hiệu quả. Tuy nhiên, hiện nay việc quản lý tài liệu còn nhiều hạn chế, công tác lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ vào lưu trữ hiện hành chưa được thực hiện nề nếp, chưa xây dựng được các công cụ để quản lý tài liệu một cách khoa học, hầu hết tài liệu chưa được lập hồ sơ, xác định giá trị kịp thời ngay từ khâu giải quyết công việc hàng ngày. Do vậy, công tác này đã làm hạn chế việc phát huy giá trị của tài liệu trong hoạt động chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo, trong giải quyết công việc của cán bộ, chuyên viên cũng như việc nghiên cứu, tìm hiểu vai trò, lịch sử hình thành và phát triển của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Thực hiện tốt việc lập hồ sơ từ giai đoạn văn thư sẽ khắc phục được tình trạng tài liệu tập trung vào lưu trữ cơ quan theo đống, bó, gói; tài liệu có giá trị và hết giá trị đang được lưu giữ lẫn lộn như hiện nay ở Trung ương Hội. Do đó, để tăng cường hiệu quả, nâng cao chất lượng, hiệu suất công tác của cán bộ, đồng thời giúp cho hoạt động quản lý văn bản được chặt chẽ, khoa học thì việc tìm hiểu và đưa ra những giải pháp lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ tại cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam là rất cần thiết. Từ những lý do trên, với khả năng nghiên cứu của bản thân, chúng tôi chọn đề tài "Lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ vào lưu trữ tại cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam" làm đề tài cho luận văn cao học chuyên ngành lưu trữ. Thực hiện đề tài này, chúng tôi mong muốn hiểu rõ hơn về thực trạng lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ, từ đó đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ của cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Qua đó, giúp cho lãnh đạo, cán bộ, công chức Trung ương Hội nhận thức được tầm quan trọng, vai trò, ý nghĩa của việc lập hồ sơ trong hoạt động của mỗi cá nhân và đưa công tác này của cơ quan dần dần đi vào nề nếp. 2. Mục tiêu của luận văn Trên cơ sở nghiên cứu vận dụng những cơ sở lý luận và thực tiễn lập hồ sơ hiện hành, đề tài được thực hiện nhằm đưa ra hai mục tiêu: - Khảo sát thực trạng công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. - Từ thực trạng đó, chúng tôi đề xuất với lãnh đạo cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ tại cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. 3. Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu * Đối tượng nghiên cứu: Để thực hiện được mục tiêu đặt ra, đối tượng tiếp cận, nghiên cứu của đề tài là: - Thành phần, nội dung, đặc điểm tài liệu hình thành trong quá trình hoạt động của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. - Công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. - Các giải pháp để nâng cao chất lượng lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. * Phạm vi nghiên cứu: Đề tài tập trung tìm hiểu công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ đối với khối tài liệu hành chính của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (Đại hội, Ban Chấp hành Trung ương Hội và các ban tham mưu giúp việc ở khu vực phía Bắc) trong giai đoạn từ năm 2001 đến nay. 4. Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu lý luận và thực tiễn công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ hiện hành nói chung; - Tìm hiểu chức năng, nhiệm vụ, thành phần, nội dung tài liệu Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. - Thực trạng lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; - Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. 5. Lịch sử nghiên cứu vấn đề Ở nước ngoài: Những vấn đề liên quan đến lập hồ sơ hiện hành đã được nghiên cứu bởi các nhà lưu trữ học, các nhà nghiên cứu của nhiều nước trên thế giới, như: ở Liên Xô, văn bản chỉ đạo nghiệp vụ "Chế độ văn thư Nhà nước thống nhất" năm 1974 đã quy định cụ thể về trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc lập hồ sơ đối với những công việc có liên quan đến văn bản, giấy tờ thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân phải giải quyết; đồng thời cũng quy định cụ thể thời hạn nộp lưu hồ sơ, tài liệu đã giải quyết xong vào lưu trữ hiện hành của cơ quan. Ở Trung Quốc, việc nghiên cứu lý luận, thực tiễn lập hồ sơ được các nhà khoa học đề cập trong giáo trình "Văn thư học" giảng dạy tại các cấp đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp… Ở trong nước: Công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ cũng được quy định trong một số văn bản của Nhà nước, Chính phủ, như Luật Lưu trữ năm 2011, Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ. Trong hệ thống cơ quan Đảng, công tác lập hồ sơ được đề cập ngắn gọn trong một số văn bản, như Quy định số 210-QĐ/TW ngày 06/3/2009 của Văn phòng Trung ương về Phông Lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam, Hướng dẫn số 22- HD/VPTW/nb ngày 22-11-2009 của Văn phòng Trung ương Đảng về lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ hiện hành của các cơ quan, tổ chức đảng các cấp. Những văn bản mang tính pháp quy, chỉ đạo này đã tạo cơ sở cho việc nghiên cứu và thực hiện công tác lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ vào lưu trữ hiện hành ở các cơ quan, tổ chức được thống nhất và nề nếp hơn. Vấn đề lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ vào lưu trữ được nhiều nhà khoa học lưu trữ quan tâm nghiên cứu, như PGS Vương Đình Quyền, PGS.TS Vũ Thị Phụng, GS.TSKH Nguyễn Văn Thâm và những cán bộ làm công tác văn thư, lưu trữ ở các cơ quan, tổ chức Đảng và Nhà nước… Nhiều bài viết, nghiên cứu, trao đổi đề cập đến công tác này, như giáo trình "Lý luận và phương pháp công tác văn thư" của PGS Vương Đình Quyền, tập bài giảng của Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, của Trường Đại học Nội vụ; trong tạp chí ngành, như những bài viết: “Về việc lập hồ sơ hiện hành và nộp lưu hồ sơ vào lưu trữ cơ quan” (Tạp chí lưu trữ Việt Nam số 1-1999) của Nguyễn Thị Thuỷ, “Vài ý kiến về công tác quản lý tài liệu và lập hồ sơ ở cơ quan quản lý hành chính Nhà nước” (Tạp chí Lưu trữ Việt Nam số 6-2000) của Kiều Thị Mai, “Một vài suy nghĩ trong việc lập hồ sơ vấn đề ở Uỷ ban Kiểm tra Trung ương” (Tạp chí Lưu trữ Việt Nam số 2-2002) của Tô Duy Nghĩa. Bên cạnh đó, công tác lập hồ sơ còn là vấn đề được nhiều cán bộ ngành lưu trữ quan tâm nghiên cứu, như: "Nghiên cứu xác định giá trị hồ sơ tài liệu và xây dựng danh mục hồ sơ mẫu tài liệu của hệ thống tổ chức chính trị - xã hội từ trung ương đến tỉnh, thành phố" đề tài KHBĐ (2007)-31 của Văn phòng Trung ương Đảng do Nguyễn Thị Kỳ làm chủ nhiệm; Luận văn thạc sỹ "Lập hồ sơ hiện hành ở các ban Đảng trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương - Thực trạng và giải pháp" của tác giả Trịnh Thị Hà, 2006 và "Công tác lập hồ sơ hiện hành ở Văn phòng Trung ương Đảng - Thực trạng và giải pháp" của tác giả Nguyễn Văn Tâm, 2008. Có thể thấy rằng, các bài viết, bài nghiên cứu của các tác giả đã đề cập và đưa ra khái niệm về hồ sơ, lập hồ sơ, phương pháp lập hồ sơ cũng như xác định giá trị hồ sơ, tài liệu, vấn đề xây dựng danh mục hồ sơ, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ vào lưu trữ hiện ở cơ quan nhà nước, các cơ quan, tổ chức Đảng. Tuy nhiên, từ sau khi Pháp lệnh Lưu trữ Quốc gia năm 2001 có hiệu lực thi hành, công tác văn thư, lưu trữ của các tổ chức chính trị - xã hội do cơ quan quản lý lưu trữ của Đảng chỉ đạo thì thực trạng lập hồ sơ hiện hành và đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác này ở các tổ chức chính trị - xã hội nói chung và ở Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nói riêng chưa được đề cập đến một cách cụ thể. Chính vì vậy, trên cơ sở vận dụng những kết quả nghiên cứu của các đề tài trước, chúng tôi cố gắng giải quyết các mục tiêu nghiên cứu đặt ra theo phạm vi của đề tài này là tìm hiểu tình hình công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và đề xuất một số giải pháp để nâng cao chất lượng của công tác này. 6. Nguồn tƣ liệu tham khảo Để thực hiện luận văn này, chúng tôi đã tham khảo nhiều nguồn tư liệu khác nhau ở trong nước và ngoài nước: - Tài liệu nước ngoài: văn bản, sách, giáo trình của Trung Quốc, Liên Xô về công tác văn thư, trong đó có công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan. - Trong nước, chúng tôi tham khảo các văn bản của Đảng và Nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ nói chung và lập hồ sơ, nộp lưu hồ sơ vào lưu trữ hiện hành nói riêng; Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền quy định về chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, chương trình, quy chế làm việc, kế hoạch, báo cáo năm về các mặt công tác của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Các giáo trình nghiệp vụ lưu trữ của Trường Đại học Nội vụ; tập bài giảng của Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng; Các bài viết đăng trên Tạp chí Văn thư Lưu trữ. Ngoài ra, để thực hiện đề tài, chúng tôi còn tham khảo các công trình nghiên cứu khoa học của cán bộ Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, các luận văn thạc sỹ chuyên ngành lưu trữ học. 7. Phƣơng pháp nghiên cứu Chúng tôi đã vận dụng phương pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, các quan điểm về nhận thức của chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử. Các phương pháp nghiên cứu cụ thể được sử dụng là: - Phương pháp phân tích, tổng hợp: giúp chúng tôi trong việc nghiên cứu những cơ sở lý luận và thực tiễn lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ để từ đó nhận định đánh giá một cách chính xác những ưu điểm và những mặt còn hạn chế trong công tác này của cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ [...]... hình công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Chương này tập trung tìm hiểu thực tiễn công tác lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ vào lưu trữ của văn phòng và các ban tham mưu giúp việc Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Từ đó đưa ra các nhận xét, đánh giá về công tác lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ vào lưu trữ cơ quan Trung ương Hội Chương 3: Một số... tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ của cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nội dung chủ yếu được trình bày ở chương 1 là giới thiệu khái quát về cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ, sự hình thành tài liệu của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và vị trí, vai trò của công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan Trung ương Hội Liện hiệp Phụ nữ Việt Nam Chương 2:... pháp nâng cao chất lượng lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nội dung của chương này là đưa ra các giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại để nâng cao chất lượng lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ vào lưu trữ tại cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Phần kết luận đánh giá cách giải quyết vấn đề và kết quả của đề tài trên cơ sở nhiệm vụ của đề tài... CHƢƠNG 2: TÌNH HÌNH CÔNG TÁC LẬP HỒ SƠ VÀ GIAO NỘP HỒ SƠ VÀO LƢU TRỮ TẠI CƠ QUAN TRUNG ƢƠNG HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM 2.1 Quy định của Đảng và Nhà nƣớc về công tác lập hồ sơ và nộp lƣu hồ sơ vào lƣu trữ hiện hành Công tác lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ hiện hành của cơ quan là vấn đề hết sức quan trọng trong công tác văn thư cũng như đối với công tác lưu trữ sau này, nó có ý nghĩa... đưa ra một số phụ lục: Quy định về chức năng, nhiệm vụ của cơ quan và các ban tham mưu giúp việc Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Quy định về công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam CHƢƠNG 1: KHÁI QUÁT CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ VỊ TRÍ, VAI TRÒ CÔNG TÁC LẬP HỒ SƠ VÀ GIAO NỘP HỒ SƠ VÀO LƢU TRỮ CỦA CƠ QUAN TRUNG ƢƠNG HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM 1.1 Chức năng,... Thông tư số 07/2012/TTBNV về quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, Thông tư bao gồm 6 chương, trong đó có 1 chương hướng dẫn về lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan và 1 chương đề cập đến trách nhiệm lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ Cụ thể: “Điều 18 Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức .. .nữ Việt Nam Trên cơ sở đó, chúng tôi đề xuất những giải pháp nâng cao chất lượng việc lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ vào lưu trữ tại cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - Phương pháp phân tích hệ thống, thống kê: giúp chúng tôi có cái nhìn tổng thể về chức năng, nhiệm vụ của cơ quan và các ban tham mưu của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, qua đó đánh giá được thực trạng lập hồ sơ. .. Trung ương; tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; huyện, quận, thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh; xã, phường, thị trấn và tương ương (gọi là cấp cơ sở) Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam là tổ chức Hội ở cấp Trung ương Ở Trung ương, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam do Đại hội. .. của cơ quan, tổ chức 2 Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có trách nhiệm quản lý tài liệu lưu trữ của cơ quan, tổ chức; chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn việc lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan Người đứng đầu đơn vị của cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc lập hồ sơ, bảo quản và nộp lưu hồ sơ, tài liệu của đơn vị vào lưu trữ cơ quan Điều 10: Trách nhiệm của lưu trữ cơ quan. .. phòng Trung ương Đảng đã ban hành Hướng dẫn số 22-HD/VPTW hướng dẫn lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ hiện hành của các cơ quan, tổ chức Đảng các cấp Bản hướng dẫn này gồm 5 phần: Hướng dẫn chung; lập hồ sơ hiện hành; giao nộp hồ sơ vào lưu trữ hiện hành; trách nhiệm đối với công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ hiện hành và phần tổ chức thực hiện Phần lập hồ sơ hiện . trạng lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; - Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan Trung. công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Chương này tập trung tìm hiểu thực tiễn công tác lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ vào lưu trữ của. của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. - Công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. - Các giải pháp để nâng cao chất lượng lập hồ
- Xem thêm -

Xem thêm: Lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ vào lưu trữ tại cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ vào lưu trữ tại cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ vào lưu trữ tại cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ VỊ TRÍ, VAI TRÒ CÔNG TÁC LẬP HỒ SƠ VÀ GIAO NỘP HỒ SƠ VÀO LƯU TRỮ CỦA CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM, CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH CÔNG TÁC LẬP HỒ SƠ VÀ GIAO NỘP HỒ SƠ VÀO LƯU TRỮ TẠI CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM, CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG LẬP HỒ SƠ VÀ NỘP LƯU HỒ SƠ VÀO LƯU TRỮ CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn