Tiểu luận môn Kinh tế học quản lý TÁI CƠ CẤU DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

36 1,039 5
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2015, 06:03

TÁI CƠ CẤU DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Nhóm 6 : - Đặng Văn Năm. - Nguyễn Ngọc Hòa. - Phí Ngọc Dương. - Nguyễn Phi Hiền. - Hồ Văn Hậu. CÁC NỘI DUNG : CÁC NỘI DUNG : - Phần mở đầu. - Cơ sở lý luận về tái cơ cấu. - Thực trạng tái cơ cấu DNNN hiện nay. - Kết quả đạt được. - Hạn chế, khuyết điểm. - Phương hướng, giải pháp. LỜI MỞ ĐẦU Hội nghị Trung ương 3 (khóa XI) đã đề ra nhiệm vụ trong 5 năm tới cần tập trung vào 3 lĩnh vực quan trọng nhất, trong đó có tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước với trọng tâm là các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước. Trong gần 25 năm qua tính từ nghị quyết TW, khóa VI năm 1986 về đổi mới cơ cấu kinh tế đã được những thành tựu: hình thành được các tập đoàn kinh tế, các tổng công ty mạnh, nắm giữ tiềm lực kinh tế ở nhiều lĩnh vực quan trọng, góp phần tích cực vào ổn định kinh tế vĩ mô. LỜI MỞ ĐẦU (TT) (TT) Những năm trở lại đây, khi nền kinh tế Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng vào kinh tế toàn cầu thì các Doanh nghiệp nhà nước bộc lộ ngày càng nhiều hạn chế, nhất là các vấn đề: Hiệu quả kinh doanh thấp: Nhiều tập đoàn, tổng công ty nhà nước đang có những con số lỗ giật mình, như Tập đoàn Điện lực tính đến hết năm 2011 lỗ hơn 44.000 tỷ đồng; Tổng công ty Xăng dầu năm 2011, con số chưa được cập nhật, nhưng khả năng lỗ trên 2.000 tỷ đồng. … Đằng sau những con số lỗ lớn của nhiều tập đoàn, tổng công ty là câu chuyện về nợ xấu ngân hàng và chiếm dụng vốn lẫn nhau. Mặc dù được hưởng độc quyền kinh doanh trên một số lĩnh vực nhưng không ít tập đoàn kinh tế nhà nước kinh doanh kém hiệu quả, mức đóng góp vào GDP ngày một giảm; sự thất bại của Vinashin là một điển hình và đang là gánh nợ cho Ngân sách nhà nước. LỜI MỞ ĐẦU (TT) (TT) Kém năng động, năng lực cạnh tranh không cao: Chiếm đến 70% vốn đầu tư toàn xã hội, 50% vốn đầu tư nhà nước, 60% tín dụng của các ngân hàng thương mại, 70% nguồn vốn ODA nhưng theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Doanh nghiệp nhà nước chỉ đóng góp khoảng 37%-38% GDP. Do được hưởng quá nhiều đặc quyền nên không ít Doanh nghiệp nhà nước đã ỷ lại Nhà nước, thiếu chủ động trong kinh doanh, triệt tiêu động lực phát triển; kém khả năng cạnh tranh ngay cả ở thị trường trong nước. LỜI MỞ ĐẦU (TT) (TT) Sự tồn tại của mô hình Doanh nghiệp nhà nước hiện nay làm nảy sinh mâu thuẫn cơ bản trong chính sách kinh tế của Việt Nam đó là sự bất bình đẳng. Khu vực dân doanh trong nước và đầu tư nước ngoài là hai khu vực năng động nhất lại chưa được hỗ trợ phát triển đúng mức, trong khi đó, khu vực kinh tế nhà nước kém năng động lại luôn nhận được những khoản ưu đãi lớn; điều này không thể để tồn tại lâu dài LỜI MỞ ĐẦU (TT) (TT) LỜI MỞ ĐẦU (TT) (TT) Như vậy việc tái cơ cấu DNNN hiện nay là hết sức cần thiết, là khách quan quyết định cho sự phát triển kinh tế Việt Nam trong thời kỳ quá độ, theo định hướng xã hội chủ nghĩa một cách bền vững. Mục tiêu cơ bản cần đạt được của việc tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước là : xã hội hoá công tác quản lý thay thế việc quản trị theo nguyên tắc thuận tiện bằng việc quản trị theo những nguyên lý khoa học. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÁI CƠ CẤU Tái cơ cấu doanh nghiệp là quá trình khảo sát, đánh giá lại cơ cấu hiện tại và đề xuất giải pháp cho mô hình cơ cấu mới nhằm tạo ra “trạng thái” tốt hơn cho doanh nghiệp nhằm thực hiện những mục tiêu đề ra trong những điều kiện, hoàn cảnh luôn thay đổi. Việc tái cơ cấu doanh nghiệp luôn phải được xem xét một cách thường xuyên, nếu không, tình trạng mất cân bằng của hệ thống có thế xảy ra bất cứ lúc nào. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÁI CƠ CẤU (TT) Tái cơ cấu doanh nghiệp thường được đặt ra bởi các lý do sau: - Tái cơ cấu xuất phát từ các áp lực bên ngoài để thích nghi theo môi trường kinh doanh đã có những biến đổi về cơ bản (CPH, gia nhập AFTA, WTO ) - Tái cơ cấu xuất phát từ các áp lực bên trong để phù hợp theo quy mô tăng trưởng, phát triển của doanh nghiệp (chuyên môn hóa sâu hơn, ngăn đà suy thoái ) - Tái cơ cấu xuất phát từ cả hai luồng áp lực bên trong và bên ngoài. [...]... TÁI CƠ CẤU DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng 11 chỉ rõ: “Đẩy mạnh đổi mới, sắp xếp và nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp Nhà nước để giữ vững và phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” Từ chủ trương lớn đó, việc thực hiện tái cơ cấu DNNN trở thành một vấn đề trọng tâm của quá trình tái cơ cấu kinh. ..CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÁI CƠ CẤU (TT) Tái cơ cấu doanh nghiệp bao gồm các hoạt động chính sau: - Điều chỉnh cơ cấu các hoạt động: mục tiêu chiến lược, ngành nghề kinh doanh, chủng loại sản phẩm - Điều chỉnh cơ cấu tổ chức bộ máy : phân công chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn - Điều chỉnh cơ cấu thể chế : điều chỉnh các cơ chế, chính sách - Điều chỉnh cơ cấu các nguồn lực : tạo lập các nguồn lực và tái. .. 100% vốn nhà nước 692 doanh nghiệp, cổ phần hóa 573 doanh nghiệp, giải thể, phá sản 13 doanh nghiệp - 31 doanh nghiệp thực hiện tái cơ cấu (mua, bán hay chuyển nhượng ; tái cơ cấu lại nợ để chuyển thành công ty cổ phần, công ty TNHH có 2 thành viên trở lên; bán cho tập thể người lao động) PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP (TT) Tái cơ cấu từng DNNN mà trọng tâm là Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước một... công ty nhà nước phải gắn với quá trình tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô - Tái cơ cấu DNNN ở khu vực nông thôn và nông, lâm trường quốc doanh phải gắn với giải quyết tốt các vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn và nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP (TT) Phân loại và thực hiện cơ cấu lại 1.309 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước hiện... cách thức tái cơ cấu DNNN phù hợp DNNN đã chuyển đổi hình thức sở hữu, trong đó Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối thì đang được Nhà nước can thiệp khá sâu vào hoạt động kinh doanh Môi trường kinh doanh của các DN chưa thật sự thuận lợi Tính minh bạch trong quản lý nhà nước phụ thuộc vào vấn đề tổ chức thực hiện … PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP - Tái cơ cấu DNNN mà trọng tâm là các Tập đoàn kinh tế và Tổng... chức, quản lý, tài chính, kế hoạch sản xuất, kinh doanh, đầu tư phát triển, cơ cấu sản phẩm, nguồn nhân lực Hoàn thiện cơ chế, chính sách để doanh nghiệp 100% vốn nhà nước nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, hoạt động theo cơ chế thị trường, bình đẳng với doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP (TT) Hoàn thiện khung khổ pháp luật và chỉ đạo thực hiện để doanh nghiệp. .. quốc tế CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÁI CƠ CẤU (TT) Khi nào nên tái cơ cấu doanh nghiệp - Tổ chức không xác định nổi chiến lược và kế hoạch - Đội ngũ lãnh đạo của tổ chức làm việc không hiệu quả - Cơ cấu tài chính chưa phù hợp, chưa chuẩn mực và thiếu các hệ thống, công cụ kiểm soát cần thiết - Quản trị nguồn nhân sự yếu kém - Sự phối hợp hoạt động trong tổ chức không hiệu quả do cơ cấu chưa hợp lý THỰC TRẠNG TÁI... kết, kinh doanh tài chính tổng hợp hàng đầu Việt Nam TRƯỜNG HỢP TÁI CƠ CẤU DNNN TẠI TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT (TT) Trước những yêu cầu quyết liệt của Chính phủ về tái cơ cấu nền kinh tế, việc Tập đoàn Bảo Việt quyết định đi tiên phong trong tiến trình tái cơ cấu doanh nghiệp (TCC DN) hiện đang là “điểm nhấn” trong tiến trình thực hiện TCC DN tại Việt Nam theo Nghị quyết T.Ư 3 (khóa XI) về tình hình kinh tế. .. trưởng doanh thu và hiệu quả, hợp tác nội bộ mạnh mẽ, khẳng định thương hiệu và chất lượng dịch vụ hàng đầu Việt Nam, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC Chúng ta thấy rằng thời gian qua, các cơ quan chức năng đã xây dựng được hệ thống thể chế khá đồng bộ : quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước; quản lý của chủ sở hữu… Chúng ta đã giảm mạnh được số doanh nghiệp Nhà nước nhỏ,... và Kinh doanh vốn nhà nước; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP (TT) Trong quý II/2012, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty 91 trình Thủ tướng Chính phủ; tổng công ty 90 và DNNN trình Bộ quản lý ngành, UBND tỉnh, thành phố phương án tái cơ cấu để phê duyệt và triển khai thực hiện Đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp mà Nhà nước không cần nắm giữ 100% vốn điều lệ Nhà nước . THỰC TRẠNG TÁI CƠ CẤU DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC. NGHIỆP NHÀ NƯỚC. (TT) THỰC TRẠNG TÁI CƠ CẤU DOANH THỰC TRẠNG TÁI CƠ CẤU DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC. NGHIỆP NHÀ NƯỚC. (TT) Về nguyên nhân cốt lõi, chúng. hoạt động trong tổ chức không hiệu quả do cơ cấu chưa hợp lý. THỰC TRẠNG TÁI CƠ CẤU DOANH NGHIỆP THỰC TRẠNG TÁI CƠ CẤU DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC. NHÀ NƯỚC. Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại. nào. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÁI CƠ CẤU (TT) Tái cơ cấu doanh nghiệp thường được đặt ra bởi các lý do sau: - Tái cơ cấu xuất phát từ các áp lực bên ngoài để thích nghi theo môi trường kinh doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận môn Kinh tế học quản lý TÁI CƠ CẤU DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC, Tiểu luận môn Kinh tế học quản lý TÁI CƠ CẤU DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC, Tiểu luận môn Kinh tế học quản lý TÁI CƠ CẤU DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC, THỰC TRẠNG TÁI CƠ CẤU DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC. (TT)

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn