Phân tích chất lượng dịch vụ hướng dẫn du lịch tại các di tích lịch sử văn hóa ở Hà Nội

159 999 3
  • Loading ...
1/159 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2015, 16:47

. tại các di tích lịch sử văn hoá để áp dụng vào việc đánh giá chất lượng dịch vụ hướng dẫn tại các di tích lịch sử văn hoá ở Hà Nội. Chương 2: Chất lượng dịch vụ hướng dẫn du lịch tại các di tích. hƣớng dẫn du lịch tại các di tích lịch sử văn hóa ở Hà Nội 71 2.4. Chất lƣợng dịch vụ hƣớng dẫn du lịch tại các di tích lịch sử văn hoá ở Hà Nội 78 2.5. Ƣu điểm và hạn chế của dịch vụ hƣớng dẫn. DẪN DU LỊCH TẠI CÁC DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HOÁ Ở HÀ NỘI 47 2.1. Hệ thống các di tích lịch sử, văn hoá ở Hà Nội 47 2.2. Thực trạng hoạt động du lịch tại các di tích lịch sử văn hóa ở Hà Nội . 59
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích chất lượng dịch vụ hướng dẫn du lịch tại các di tích lịch sử văn hóa ở Hà Nội, Phân tích chất lượng dịch vụ hướng dẫn du lịch tại các di tích lịch sử văn hóa ở Hà Nội, Phân tích chất lượng dịch vụ hướng dẫn du lịch tại các di tích lịch sử văn hóa ở Hà Nội, Chương 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ HƯỚNG DẪN DU LỊCH TẠI CÁC DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA, Chương 2 THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ HƯỚNG DẪN DU LỊCH TẠI CÁC DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HOÁ Ở HÀ NỘI, Chương 3 CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ HƯỚNG DẪN DU LỊCH TẠI CÁC DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA Ở HÀ NỘI, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn