Xây dựng một số giáo án dạy học chủ đề tổ hợp xác suất trong chương trình lớp 11 (Ban nâng cao) theo hướng phát hiện và giải quyết vấn đề

28 675 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/03/2015, 08:22

1 Hà Nội - 2012 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN HUYỀN TRANG XÂY DỰNG MỘT SỐ GIÁO ÁN DẠY HỌC CHỦ ĐỀ TỔ HỢP – XÁC SUẤT TRONG CHƯƠNG TRÌNH 11 (BAN NÂNG CAO) THEO HƯỚNG PHÁT HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ SƯ PHẠM TOÁN Chuyên nghành: LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC (BỘ MÔN TOÁN) Mã số : 60 14 10 Người hướng dẫn khoa học: TS. Lê Phê Đô 5 MỤC LỤC Trang Lời cảm ơn i Danh mục viết tắt ii Danh mục các bảng iii Mục lục iv MỞ ĐẦU 1 Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC ÁP DỤNG DẠY HỌC PHÁT HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY HỌC CHƢƠNG XÁC SUẤT- TỔ HỢP- TOÁN 11 4 1.1. Dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề 4 1.1.1 Vài nét về phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề 4 1.1.2. Các khái niệm cơ bản. 6 1.1.3. Đặc điểm dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề 7 1.1.4. Những hình thức và cấp độ dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề 8 1.1.5. Thực hiện dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề 8 1.2. Dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề trong môn toá n 10 1.2.1. Một số biện pháp sư phạm tăng cường khả năng giải quyết vấn đề cho học sinh 10 1.2.2. Một số biện pháp sư phạm tăng cường khả năng phát hiện vấn đề cho học sinh 12 1.3. Dạy và họ c toá n tổ hợ p-xác suất  trường ph thông 13 1.3.1. Chương trì nh họ c 13 1.3.2. Thuậ n lợ i và khó khăn trong dạ y toá n tổ hợ p- xác suất ở trườ ng THPT Hồ ng Bà ng 14 1.4. Một số khái niệm liên quan đến giáo án 15 1.4.1. Khái niệm về giáo án 15 1.4.2. Khái niệm về tiết học 15 1.4.3. Khái niệm về mục tiêu tiết học 18 1.4.4. Chuản bị của giáo viên và học sinh 18 1.4.5. Chọn lựa phương pháp 18 1.4.6. Tiến trình bài học 19 1.4.7. Dự kiến kiểm tra, đánh giá 19 Chƣơng 2. MỘT SỐ GIÁO ÁN GỢI Ý CHO DẠY HỌC CHƢƠNG TỔ HỢP - XÁC SUẤT LỚP 11- BAN NÂNG CAO THEO PHƢƠNG 6 PHÁP DẠY HỌC PHÁT HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 20 2.1. Hướng dẫn soạn giáo án thực hiện chương trình đi mới phương pháp dạy học môn Toán  trường THPT. 20 2.2. Phương pháp xây dựng giáo án cá nhân môn toán  trường THPT 21 2.2.1. Xác định mục tiêu bài học 22 2.2.2. Thiết kế hoạt động học tập. 24 2.2.3. Kiểm tra giáo án 25 2.3. Mục tiêu, nội dung dạy học chương t hợp - xác suất lớp 11 THPT 26 2.4. Những giáo án cụ thể áp dụng dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề. 27 2.4.1. Giáo án số 1: quy tắc đếm 27 2.4.2. Giáo án số 2: hoán vị - chỉnh hợp - t hợp. 36 2.4.3. Giáo án số 3: Luyện tập 53 2.4.4. Giáo án số 4: : nhị thức Niu tơn. 61 2.4.5. Giáo án số 5: Biến cố và xác suất của biến cố 66 2.4.6. Giáo án số 6: Các quy tắc tính xác suất 72 Chƣơng 3: THỰC NGHIỆN SƢ PHẠM 88 3.1. Mục đích và nhiệm vụ thực nghiệm 88 3.1.1. Mục đích của thực nghiệm sư phạm. 88 3.1.2. Nhiệm vụ của thực nghiệm. 88 3.2. Phương pháp thực nghiệm. 88 3.3. Nội dung thực nghiệm. 88 3.4. Kết quả thực nghiệm sư phạm 89 3.5. Nhận xét đánh giá 93 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 95 1. Kết luận 95 2. Khuyến nghị 95 3 MỞ ĐẦU 1.L do nghiên cứu: Trong thực tế 6 năm giảng dạy tại trường THPT Hồng Bàng - Thành phố Hải Phòng, (3 năm dạy lớp 11) tôi thấy rằng đối với đa số học sinh việc tiếp thu kiến thức chương tổ hợp xác suất là rất khó khăn. Đây là phần kiến thức mới trong chương trình thay sách giáo khoa. Theo chương trình cũ học sinh chỉ được học tổ hợp ở lớp 12, còn xác suất là phần kiến thức được chuyển từ chương trình Cao đẳng- Đại học xuống THPT. Đó cũng là một khó khăn cho các thầy cô giáo dạy THPT trong việc áp dụng phương pháp giảng dạy nào cho phù hợp. Sách giáo khoa đổi mới trình bày phần kiến thức này đầy đủ, dể hiểu, xong học sinh làm bài lại không đạt điểm cao. Các em thường áp dụng rất máy móc, nếu gặp bài toán lạ là không biết cách xử lý. Học sinh thiếu tính chủ động trong việc tiếp thu kiến thức. Vì vậy kiến thức dễ quên, kết quả học tập của các em chưa cao. "Vậy làm thế nào để học sinh học tốt hơn phần kiến thức này ?" Dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề là phương pháp dạy học tích cực hướng đến phát huy được nội lực của học sinh, tư duy tích cực - độc lập - sáng tạo trong quá trình học tập. Học sinh được hướng dẫn để tự tìm tòi lời giải cho bản thân, kích thích sự ham mê học tập, chủ động tiếp thu tri thức. Với đề tài trên, tôi hy vọng hướng học sinh đến cách tiếp thu mới mẻ, hứng thú và kết quả học tập tốt hơn. Biết vận dụng những điều đã học vào thực tế cuộc sống. 2. Lịch sử nghiên cứu Nội dung toán tổ hợp được đưa vào giảng dạy từ cấp trung học phổ thông ở hầu hết các nước trên thế giới. Tuy nhiên, ở Việt Nam nội dung toán tổ hợp được đưa vào sách giáo khoa lớp 12 chỉnh lý năm 2000 với lượng kiến thức và bài tập còn hạn chế. Dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề là phương pháp dạy học tích cực đáp ứng yêu cầu xã hội. Xong áp dụng phương pháp này để giảng dạy hiệu quả nội dung khó như toán tổ hợp thì cần sự đóng góp của các thầy cô giáo và các nhà khoa học. 3. Mục tiêu nghiên cứu - Tìm hiểu lý luận dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề. - Nghiên cứu mối quan hệ giữa phương pháp dạy học và chất lượng học tập. - Nghiên cứu việc vận dụng phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề vào phần xác suất tổ hợp- SGK giải tích 11. - Thiết kế một số bài giảng dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề trong dạy tổ hợp - xác suất lớp 11 ( ban nâng cao ) 4 4. Phm vi nghiên cứu - Chương 3 tổ hợp - xác suất toán 11 (Ban nâng cao) 5. Mẫu khảo st - Xem xét việc áp dụng dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề trong dạy học tổ hợp xác suất ở học sinh lớp 11 THPT Hồng Bàng trong 1 năm. 6. Câu hỏi nghiên cứu - Vận dụng phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề như thế nào để học sinh lớp 11 tiếp thu tốt hơn kiến thức chương tổ hợp - xác suất lớp 11? 7. Giả thuyết nghiên cứu - Khi học sinh được học chương tổ hợp xác suất theo phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề, các em sẽ tiếp thu bài tốt hơn, ngoài ra các em có thể mở rộng bài toán và có những sáng tạo toán học. 8. Phƣơng php chứng minh - Tiến hành dạy thực nghiệm. - Lấy kết quả điều tra sau giờ dạy. - Phiếu điều tra. 9. Cc luận cứ thu thập đƣợc 9.1. Các luận cứ lý thuyết - Lý thuyết dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề - Thực trạng cách dạy và học ở trường THPT. - Dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề trong môn toán. 9.2. Luận cứ thực tế - Kết quả thực nghiệm về năng lực học tập của học sinh sau quá trình giảng dạy của giáo viên ở lớp thực nghiệm và lớp đối chứng. 10. Cấu trúc luận văn - Ngoài phần mở đầu, kết luận, khuyến nghị, tài liệu tham khảo, phụ lục, nội dung chính của luận văn được trình bày trong 3 chương: - Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc áp dụng dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề nhằm nâng cao hiệu quả dạy học chương xác suất - tổ hợp toán 11. - Chương 2: Thiết kế một số giáo án dạy học tổ hợp - xác suất bằng phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề - Chương 3 : Thực nghiệm sư phạm. 5 CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC ÁP DỤNG DẠY HỌC PHÁT HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY HỌC CHƢƠNG XÁC SUẤT- TỔ HỢP- TOÁN 11 1.1. Dy học pht hiện v giải quyết vấn đề 1.1.1 Vài nét về phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề 1.1.1.1.Lịch sử nghiên cứu 1.1.1.2.Cơ sở lý luận 1.1.2.Các khái niệm cơ bản 1.1.2.1.Vấ n đề : được biểu thị bởi một hệ thống những mệnh đề, câu hỏi, yêu cầu hoạt động chưa được giải đáp, chưa có phương pháp có tính thuật toán để giải và thực hiện. 1.1.2.2.Tnh hung gi vn đ : Là tình huống trong đó tồn tại một vấn đề,gợi nhu cầu nhận thức, gây niềm tin ở khả năng. Tình huống có vấn đề là tình huống mà ở đó gợi cho người học những khó khăn về lí luận hay thực tiễn mà họ thấy cần thiết phải vượt qua và có khả năng vượt qua nhưng không phải ngay tức thời nhờ một thuật giải mà cấn phải có quá trình tư duy tích cực, vận dụng, liên hệ những tri thức cũ liên quan. 1.1.2.3.Kiể u dạ y họ c phá t hiệ n và giả i quyế t vấ n đề : là kiểu dạy học mà giáo viên tạo ra tình huống gợi vấn đề và điều khiển học sinh phát hiện và giải quyết vấn đề, qua đó học sinh lĩnh hội được tri thức, rèn luyện được kỹ năng, đạt được mục đích dạy học. 1.1.3. Đặc điểm dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề 1.1.4. Những hình thức và cấp độ dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề 1.1. 4.1. Người học độc lập phát hiện và giải quyết vn đ 1.1.4. 2. Người học hp tác phát hiện và giải quyết vn đ 1.1.4.3. Giáo viên và học sinh vn đáp phát hiện và giải quyết vn đ 1.1.4.4. Giáo viên thuyết trnh phát hiện và giải quyết vn đ 1.1.5. Thực hiện dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề 1.1.5.1.Phát hiện hoặc thâm nhập vn đ: Phát hiện vấn đề từ một tình huống gợi vấn đề (thường do thầy tạo ra) Giải thích và chính xác hoá tình huống để hiểu đúng vấn đề đặt ra Phát biểu vấn đề và đặt mục tiêu giải quyết vấn đề đó. 1.1.5.2.Tm giải pháp Tìm một cách giải quyết vấn đề thường thực hiện theo sơ đồ sau: 6 Sơ đồ 1.1. Qu trình giải quyết vấn đề 1.1.5.3.Trnh bày giải pháp Khi đã giải quyết được vấn đề đặt ra học sinh phải trình bày lại toàn bộ từ việc phát biểu vấn đề cho đến giải pháp khi trình bày, phải tuân thủ các chuẩn mực đề ra. 1.1.5.4.Nghiên cứu sâu giải pháp Tìm hiểu những khả năng ứng dụng hệ quả Đề xuất những vấn đề mới có liên quan nhờ xét tương tự hoá, khái quát hoá, lật ngược vấn đề… và giải quyết nếu có thể. 1.2. Dy học pht hiện v giải quyết vấn đề trong môn toá n 1. 2.1. Một số biện pháp sư phạm tăng khả năng giải quyết vấn đề cho học sinh 1.2.1.1.Khai thác triệt để giả thiết của bài toán để tm lời giải Kết thúc + Bắt đầu Phân tích vấn đề Đề xuất và thực hiện hướng giải quyết Hình thành giải pháp Giải pháp đúng _ 7 Dạy học phương pháp tìm lời giải bài tập toán theo Polya : Có thể hình dung qua các bước sau: Bước 1: Tìm hiểu nội dung bài toán Bước 2: Xây dựng chương trình giải Bước 3: Thực hiện chương trình giải Bước 4: Trở lại lời giải. 1.2.1.2. Tìm nhiu lời giải cho bài toán: 1.2.1.3. Tm sai lầm của một lời giải bài toán: 1.2.2. Một số biện pháp sư phạm tăng khả năng phát hiện vấn đề cho học sinh 1.2.2 1. Sử dụng đặc biệt hoá, khái quát hoá và tương tự hoá 1.2.2.2. Sáng tác bài toán Trong mỗi giờ dạy giáo viên chỉ cần hướng cho học sinh ý tưởng sáng tác còn thực hiện dành cho mỗi học sinh suy nghĩ để phát triển thành nhiều dạng toán khác nhau, có như vậy mới phát huy hết tính độc lập sáng tạo của học sinh trong khi giải toán. 1.2.2.3. Chuyển đổi bài toán 1.3.Dy và họ c toá n tổ hợ p ở trƣờ ng phổ thông 1.3.1. Chương trì nh họ c 1.3.2. Thuậ n lợ i và khó khăn trong dạ y toá n tổ hợ p- xác suất ở Trườ ng THPT Hồ ng Bàng – Thành phố Hải Phòng Toán tổ hợp - xác suất là nội dung hay với nhiều ứng dụng trong thực tiễn đời sống. Tuy nhiên đây là nội dung khó đối với cả người dạy và người học. Trên thực tế, chúng tôi lập phiếu thu thập ý kiến với cả giáo viên và học sinh khối 11 trường THPT Hồng Bàng - Hải Phòng năm 2010- 2011 về thuận lợi và khó khăn khi dạy và học toán tổ hợp xác suất thu được kết quả; 1.3.2.1.Thuận li - Trong giờ dạy lý thuyết, học sinh rất hứng thú với các tình huống giáo viên đặt vấn đề, phần lớn các bài toán đều gần gũi thiết thực với đời sống. - Giáo viên dễ dàng tạo không khí học tập sôi nổi, hào hứng thông qua các ví dụ thực tế. - Giáo viên có thể khuyến khích học sinh sáng tác các bài tập tương tự bài tập mẫu, vừa sức để luyện thêm. 1.3.2.2.Khó khăn - Khi học sinh học định nghĩa và cách xây dựng công thức tính số chỉnh hợp, tổ hợp thì thấy trìu tượng, nhiều em chưa phân biệt được sự khác nhau giữa tổ hợp và chỉnh hợp. - Khi làm bài tập, học sinh thường nhầm lẫn 2 qui tắc đếm. - Lúng túng trong việc trình bày lời giải, diễn đạt ý 8 - Nhiều giáo viên chưa có hoặc có rất ít kinh nhiệm dạy phần xác suất. Hơn nữa việc dạy và học xác suất cần tư duy mới, cần có thời gian tích lũy dần. - Việc học toán xác suất liên hệ chặt chẽ với các kiến thức phần tổ hợp đã học trước. Học yếu phần tổ hợp thì không thể học được phần xác suất. 1.4.Một số khi niệm liên quan đến gio n 1.4.1.Khái niệm về giáo án Khái niệm "giáo án" theo từ điển tiếng Việt là "bài soạn của giáo viên để lên lớp giảng dạy", còn theo ý nghĩa tác dụng của giáo án thì đó là: "bản kế hoạch lên lớp của giáo viên cho một bài giảng hay một tiết dạy". Giáo án là bản thiết kế, giáo viên lên lớp dạy được xem như người thi công. Nếu thiết kế tốt, người thi công thực hiện đúng thì chắc chắn tiết dạy sẽ thành công tốt. 1.4.2.Khái niệm về tiết học 1.4.2.1. Tiết học Là khoảng thời gian và không gian học tập một hoặc một số đơn vị kiến thức trong chương trình. Việc học tập của học sinh trong mỗi tiết học có mối quan hệ chặt chẽ với các nội dung khác trong chương trình. Nhiệm vụ quan trọng nhất của giáo viên là phải đảm bảo sự trải nghiệm và diễn biến học tập cho từng học sinh thật phong phú. Học không chỉ là kết quả mà là một quá trình, là sự trải nghiệm của từng học sinh. 1.4.2.2. Các loại tiết / bài học - Hình thành KT, KN mới; - Thực hành; - Ôn tập; - Kiểm tra; 1.4.2.3. Tiến trnh một tiết học Hiện nay tiến trình dạy học chúng ta đang sử dụng gồm ba giai đoạn: - Giới thiệu bài - Phát triển bài - Kết luận 1.4.3.Khái niệm về mục tiêu tiết học Mục tiêu bài học là tuyên bố về những gì học sinh phải hiểu rõ, phải nhớ, phải làm được sau bài học. Mục tiêu dạy học cần viết dưới góc độ người đọc để nhấn mạnh kết quả cuối cùng của bài dạy là ở phía học sinh chứ không phải ở phía giáo viên. Mục tiêu giáo dục được chia thành 3 lĩnh vực chính: 9 Lĩnh vực nhận thức ( Kiến thức và kỹ năng tư duy ) thể hiện ở khả năng suy nghĩ, lập luận, bao gồm các mục tiêu học tập liên quan đến việc thu thập các sự kiện, hiện tượng, giải thích chúng và kỹ năng áp dụng, phân tích, tổng hợp và đánh giá có tính phê phán. Lĩnh vực tâm vận ( Kĩ năng ) gồm các mục tiêu học tập liên quan đến kỹ năng đòi hỏi sự khéo léo về chân tay, sự phối hợp hoạt động trí tuệ và hoạt động thể chất, kỹ năng tiến hành các hoạt động thực tiễn. Lĩnh vực cảm xúc (Thái độ, tình cảm )gồm các mục tiêu học tập liên quan đến yêu, ghét, nhiệt tình, thờ ơ, đến các kỹ năng biểu cảm và thể hiện các chuẩn mực của đời sống xã hội. 1.4.4. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh Chỉ rõ một số thiết bị chủ yếu đặc trưng cho giờ học, bài học, như: mô hình, hình vẽ, bảng ( bảng tổng kết, bảng số liệu ), biểu, bảng phụ, phiếu học tập, thước kẻ, máy tính cầm tay, giấy trong vv Hình vẽ, bảng, biểu: dùng để minh họa hoặc cung cấp tư liệu Bảng phụ: dùng viết bài tập cả lớp cần theo dõi hoặc tham gia, hoặc lưu kết quả trung gian tìm được cần dùng trong tiết học, hoặc học sinh dùng để giải bài tập Phiếu học tập: dùng để giao nhiệm vụ học tập phát hiện kiến thức, rèn kỹ năng cho cá nhân hoặc một nhóm học sinh đồng thời dùng để đánh giá kết quả thông qua sản phẩm mà học sinh hiển thị trên phiếu. 1.4.5.Chọn lựa phương pháp Căn cứ vào nội dung, đối tượng, thời lượng, phương tiện, thiết bị dạy học, lựa chọn và đề xuất phương pháp dạy học, cách tổ chức các hoạt động, cách trình bày nội dung, sao cho đảm bảo tốt nhất mục tiêu bài học đã đề ra. 1.4.6 Tiến trình bài học Được thiết kế và thực hiện thông qua việc tổ chức các hoạt động học tập của học sinh và hệ thống các hoạt động dạy học (gồm kiểm tra, ôn tập kiến thức, kỹ năng cũ; dạy học kiến thức mới; hoặc luyện tập, củng cố bài học ). Mỗi hoạt động với nội dung kiểm tra hay dạy học kiến thức mới thường thể hiện ở hai loại công việc đan xen, kế tiếp nhau: loại công việc được thực hiện bởi học sinh dưới sự hướng dẫn của GV (đọc hiểu, quan sát, vẽ hình, tính toán, chứng minh v v ) và loại công việc tương ứng đi kèm của GV (nhận xét đánh giá kết quả thực hiện của học sinh, cách tổ chức cho HS hoạt động, những gợi ý giải bài tập, hay gợi ý chứng minh, tóm tắt lời giải,hoàn chỉnh, bổ sung, hệ thống hóa kiến thức). [...]... và hiệu quả của việc vận dụng phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề vào dạy học các tình huống điển hình trong chương tổ hợp- xác suất lớp 11( ban nâng cao) đã trình bày trong luận văn 3.1.2 Nhiệm vụ của thực nghiệm Biên soạn tài liệu và dạy thử nghiệm theo hướng dạy học học phát hiện và giải quyết vấn đề thông qua một số tình huống điển hình trong dạy học chương tổ hợp- xác suất lớp 11( ... thích sự tò mò, tìm hiểu của học sinh - Giúp giáo viên trong việc thực hiện dạy học theo phương pháp mới, nhằm thực hiện đổi mới phương pháp dạy học môn Toán ở trường THPT hiện nay KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 1 Kết luận Quá trình nghiên cứu đề tài Xây dựng một số giáo án dạy học chủ đề tổ hợp - xác suất trong chương trình 11 ( Ban nâng cao ) theo hướng phát hiện và giải quyết vấn đề' ' đã thu được kết quả... và giải quyết vấn đề 2.4.1 .Giáo án số 1:Hai quy tắc đếm cơ bản 2.4.2 .Giáo án số 2: Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp ( 3 tiết ) 2.4.3 .Giáo án số 3: Luyện tập: Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp ( 2 tiết) 2.4.4 .Giáo án số 4: Nhị thức Niu-tơn 2.4.5 .Giáo án số 5 :Biến cố và xác suất của biến cố 2.4.6 .Giáo án số 6: Các quy tắc tính xác suất Tiết 31 I) Mục tiêu 1) Kiến thức : Học sinh nắm được:  Các khái niệm: Hợp. .. đó một phần là do không có phương pháp dạy học là tối ưu Kết luận chƣơng 3 Qua kết quả của thử nghiệm sư phạm đã nêu trên ta thấy rằng: Nếu áp dụng dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề vào dạy học chương tổ hợp - xác suất của đại số và giải tích 11 thì: - Học sinh tham gia xây dựng bài mới và vận dụng giải bài tập tích cực hơn nhờ có các tình huống có vấn đề đặc biệt là các tình huống gây cảm xúc và. .. học tập của mình và GV tự xem lại và đánh giá các phương pháp giảng dạy đã sử dụng, thấy được các mặt đạt được cũng như chưa đạt được để cải tiến, đưa ra được những biện pháp thích hợp hơn nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy ngày càng hoàn thiện hơn CHƢƠNG 2 MỘT SỐ GIÁO ÁN GỢI Ý CHO DẠY HỌC CHƢƠNG TỔ HỢP – XÁC SUẤT LỚP 11- BAN NÂNG CAO THEO PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC PHÁT HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 2.1 Hƣớng dẫn... ban nâng cao ) Đánh giá kết quả thực nghiệm 3.2 Phƣơng pháp thực nghiệm Dùng phương pháp thực nghiệm đối chứng, dạy thử nghiệm một số tiết theo phương pháp dạy học học phát hiện và giải quyết vấn đề ở một số lớp 11B1, 11B2, 11B3, 11B4 thuộc trường THPT Hồng Bàng - Hải Phòng 3.3 Nội dung thực nghiệm 3.3.1 Chọn nội dung thực nghiệm Nội dung thực nghiệm là dạy học một số tiết thuộc chương II "Tổ hợp - xác. .. cực, khả thi và có hiệu quả khi đưa vào thực tiễn giảng dạy Các giáo viên dạy học bộ môn toán hoàn toàn có thể vận dụng giảng dạy, nhất là trong chương trình toán tổ hợp - xác suất lớp 11 2 Khuyến nghị Trong quá trình thực hiện đề tài, chúng tôi mạnh dạn đề xuất một số ý kiến như sau: 2.1 Trên cơ sở những vấn đề lý luận đã đề xuất, cần có các nghiên cứu ở tất cả các bộ môn, phương pháp dạy học này cần... tượng học sinh - Câu hỏi phải ngắn gọn, từ ngữ phải trong sáng 2.2.2.3 Thiết kế hoạt động dạy học 11 Trong một bài học có một số hoạt động nhất định nối tiếp nhau Thường mỗi hoạt động nhằm thực hiện một mục tiêu cụ thể của bài học Các hoạt động cần được dự kiến thời gian cụ thể và được sắp xếp hợp lý theo tiến trình bài học 2.2.3 Kiểm tra giáo án Sau khi hoàn tất một giáo án, GV cần kiểm tra xem giáo án. .. án thực hiện chƣơng trình đổi mới phƣơng pháp dạy học môn Toán ở trƣờng THPT 2.2 Phƣơng pháp xây dựng giáo án cá nhân môn toán ở trƣờng THPT Xây dựng giáo án theo hướng dạy học tích cực gồm 3 bước: Bước 1 Xác định mục tiêu bài học Bước 2 Thiết kế hoạt động học tập Bước 3 Kiểm tra giáo án 2.2.1 Xác định mục tiêu bài học Để xác định được mục tiêu bài học cần xuất phát từ chuẩn KT,KN và tình hình... duy của học sinh không ngừng được nâng cao nhiều khi học sinh đưa ra những câu hỏi, những vấn đề rất thú vị và học sinh hoàn toàn có khả năng dự đoán những vấn đề kế tiếp sẽ học - Kết quả học tập ở 2 lớp thực nghiệm cao hơn ở 2 lớp đối chứng chứng tỏ tính khả thi của các giáo án đã xây dựng trong luận văn - Học sinh giỏi sẽ hứng thú học hơn nếu giáo viên biết đưa ra những tình huống có vấn đề kích . cấp độ dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề 8 1.1.5. Thực hiện dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề 8 1.2. Dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề trong môn toá n 10 1.2.1. Một số biện. LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC ÁP DỤNG DẠY HỌC PHÁT HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY HỌC CHƢƠNG XÁC SUẤT- TỔ HỢP- TOÁN 11 4 1.1. Dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề. HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN HUYỀN TRANG XÂY DỰNG MỘT SỐ GIÁO ÁN DẠY HỌC CHỦ ĐỀ TỔ HỢP – XÁC SUẤT TRONG CHƯƠNG TRÌNH 11 (BAN NÂNG CAO) THEO HƯỚNG PHÁT HIỆN
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng một số giáo án dạy học chủ đề tổ hợp xác suất trong chương trình lớp 11 (Ban nâng cao) theo hướng phát hiện và giải quyết vấn đề, Xây dựng một số giáo án dạy học chủ đề tổ hợp xác suất trong chương trình lớp 11 (Ban nâng cao) theo hướng phát hiện và giải quyết vấn đề, Xây dựng một số giáo án dạy học chủ đề tổ hợp xác suất trong chương trình lớp 11 (Ban nâng cao) theo hướng phát hiện và giải quyết vấn đề

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn