100 cụm từ thường gặp trong PART 1 TOEIC

5 1,097 11
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/03/2015, 21:59

các cụm từ thường gặp trong Part1 trong các kỳ thi toeic giúp các bạn đạt điểm chọn ven part1 , các cụm từ thường gặp trong Part1 trong các kỳ thi toeic giúp các bạn đạt điểm chọn ven part1 , các cụm từ thường gặp trong Part1 trong các kỳ thi toeic giúp các bạn đạt điểm chọn ven part1 , . pastries from the trays /pik/ /’peistri/ /trei/ chọn bánh ngọt từ các khay picking vegetables in a field /pik/ chọn rau trong một khu vực pilling some books on the shelves /pil/ chồng. table /ri:tʃ/ di qua cái bàn reaching for an item /ri:tʃ/ với tay lấy 1 đồ vật( hàng hoá) reading a sign /ri:d/ đọc 1 dấu hiệu rearranging the furniture /ˌriːəˈreɪndʒ/ – /’fə:nitʃə/ sắp. clothes into a bag stuff /stʌf/ nhét quần áo vào trong túi sweeping the room sweep /swiːp/ quét dọn phòng swimming in the lake swim/swɪm/ bơi trong hồ T taking a dish out of the oven take
- Xem thêm -

Xem thêm: 100 cụm từ thường gặp trong PART 1 TOEIC, 100 cụm từ thường gặp trong PART 1 TOEIC, 100 cụm từ thường gặp trong PART 1 TOEIC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn