Nghiên cứu phát triển hệ thống tư duy dự báo tổ hợp thời tiết hạn ngắn cho khu vực Việt Nam

204 590 1
  • Loading ...
1/204 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/03/2015, 08:36

. của việc triển khai hệ thống dự báo tổ hợp thời tiết hạn ngắn cho khu vực Việt Nam 13 CHƯƠNG II. THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG DỰ BÁO TỔ HỢP THỜI TIẾT HẠN NGẮN CHO KHU VỰC VIỆT NAM 15 2.1. ương Nghiên cứu phát triển hệ thống dự báo tổ hợp thời tiết hạn ngắn cho khu vực Việt Nam - Hà Nội 2012 4 CHƯƠNG I KHÁI QUÁT VỀ DỰ BÁO TỔ HỢP THỜI TIẾT HẠN NGẮN 1.1. DỰ BÁO TỔ HỢP Những. quát về dự báo tổ hợp thời tiết hạn ngắn Chương II. Thiết kế và xây dự ng hệ thống dự báo tổ hợp thời tiết hạn ngắn cho khu vực Việt Nam Chương III. Kết quả đánh giá dự báo trung bình tổ hợp Chương
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu phát triển hệ thống tư duy dự báo tổ hợp thời tiết hạn ngắn cho khu vực Việt Nam, Nghiên cứu phát triển hệ thống tư duy dự báo tổ hợp thời tiết hạn ngắn cho khu vực Việt Nam, Nghiên cứu phát triển hệ thống tư duy dự báo tổ hợp thời tiết hạn ngắn cho khu vực Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn