Nghiên cứu giải phẫu ứng dụng động mạch mũ đùi ngoài trên người Việt trưởng thành

136 310 1
  • Loading ...
1/136 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2015, 21:32

ĐẶT VẤN ĐỀ Hiện nay, với sự phát triển vượt bậc của ngành vi phẫu tạo hình nhằm tái tạo những cấu trúc bị khuyết, hổng trên cơ thể và đem lại cuộc sống bình thường cho bệnh nhân, các nhà phẫu thuật tạo hình trong và ngoài nước đã nghiên cứu phát triển hàng 1oạt c ác vạt để đảm nhận vai trò này . Trong đó , vạt đùi trước ngoài, với ưu điểm diện tích lấy vạt lớn, thành phần vạt đa dạng, có thể sử dụng cho nhiều vùng, là một vạt có khả năng đảm nhận tốt vai trò này và hiện đang được nghiên cứu và ứng dụng tại nhiều trung tâm tạo hình trên thế gi ới. Tuy nhiên do sự hiểu biết chưa đầy đủ về giải phẫu mạch máu cấp huyết cho vùng này mà một số phẫu thuật viên còn ngần ngại chưa áp dụng vạt đùi trước ngoài vào phẫu thuật tạo hình. Giải phẫu kinh điển đã mô tả động mạch mũ đùi ngoài có một thân chung tách từ đông mạch đùi sâu, từ đó chia ra nhánh lên, nhánh ngang và nhánh xuống, cấp máu cho vùng đùi trước ngoài. Nhưng trên thế giới, các nhà phẫu thuật đều có một nhận xét chung 1à động mạch này có rất nhiều dạng thay đổi giải phẫu. các nhánh 1ên, ngang, xuống của động mạch mũ đùi ngoài trên đường đi cho các nhánh mạch xuyên, gọi tắt là mạch xuyên da (perforator). Giải phẫu mạch máu của các mạch xuyên da vùng đùi trước ngoài rất thay đổi giữa những chủng tộc khác nhau, do phụ thuộc vào sự thay đổi của nguồn gốc các nhánh động mạch mũ đùi ngoài cho ra các mạch xuyên, vi thể trên lâm sàng, điều cần thiết là phải xác định vị trí ra đa của các mạch xuyên từ động mạch mũ đùi ngoài Tại Việt Nam, hiện chúng tôi chỉ tìm thấy công trình nghiên cứu của Trần Bảo Khánh, Trần Quốc Hoà và Lê Diệp Linh có đề cập đến động mạch mũ đùi ngoài và các phân nhánh; nhưng chưa có được nghiên cứu nào đưa ra B O B QU HC VI TR    LUC HÀ NỘI-NĂM 2013 1  (1-50)(51-100)(101-125)     nghiên cu     .       chia   , ngang,       (perforator)           m i ngoài   ra da  .                 2 xác a  .                           nay,  i trc ngoài   ,,  nào     sau: 1.               2.   3   1.1. C IM  1.1.1.                  Ngoài các   [1],[12],[13].   [13],[39]         [1],[12],[13],[39]. – Nhánh lên      – Nhánh ngang   4    –          Hình 1.1.   * theo (2004) [13]. 5 1.1.2.    [68],[71],[76],[83],[89],[96], [109].   H.D.[91]  - -  - [125][51]   Hình 1.2. .D. theo Senior H.D. (1924) [91]. . [80]     6 4%)  (14,6%) Hình 1.3. . theo Perera J. (1993) [80]. Perera J. [79]                                            2,  Hình 1.4. .  theo Perera J.(1995) [79]. 7    .P.   [33]        44mm. Hình 1.5.  .P. theo Dixit D.P. (2001) [33]. Lin W.W. [66] cô     Hình 1.6.   Lin W.W. theo Lin W.W. (2001) [66]. 8 .A. [21] ông   phát và chia n : Hình 1.7. .A. theo Bergman R.A. [21]. Trong nghiên    . [95]    -  -  -   -   .W. [28]    -              nhánh lên, ngang,  -   nhánh  - ,   -   9 Hình 1.8. nguyên y ngoài theo Choi S.W. theo Choi S.W. (2007) [28]. . [81] : 20% (6/30) 40% (12/30) 26.6%(8/30) 6.6% (2/30) 6.6% (2/30) Hình 1.9. các  ngoài theo Pradabsuk P. theo Prabsuk P. (2008) [81].        [82]                    [...]... am N ứ N N ( N) ứ ứ N N N B g Một số N c m á xuố g ộ g mạc mũ ù của các tác g g à t am [7] Linh [10] [4] (n=20) N N Trên BN (n=28) (n=13) 88,5% 76,9% 20% 10,8% 23,1% (-) 5% 10,7% 0% 12,64% 43,84% 12,31% 11,1% 87,36% xuyên 75% (-) Cân da 100% 56,16% 87,69% 88,9% N [10] 1 4 [4] 1 8 nguyên 1 15mm 15 C 1.2 IỂM GIẢI PHẪ MẠCH C C H H Ộ G MẠCH MŨ ÙI GO I 1.2.1 gu gốc mạc xu ê Các nhánh lên, ngang, cho xuyên... 5 8 ( 4 1 – 1 ) 33 CHƯƠ G I Ư G PHƯƠ G PH P GHI CỨ 2.1 Thiết kế và ố t ợ g g ê cứu C N 1 Do 9 11 ch n m u và tiêu thi t k nghiên cứu c a chúng tôi là c t ngang u c ọ mẫu ứ ứ c mẫu ứ * p ứng ch n sau: êu c uẩ chọn mẫu ứ 18 1 sau: 2 10% trong 3 n m u tiên 3 * êu c uẩ ạ tr ứ sinh ho ( ) ( ) , ngoài , 34 2.3 P g p áp g ê cứu 2.3.1 Các c số c *C t số t u t ập : - N nhánh: nhánh lên, nhánh ngang, - ,... 1mm), 0,5mm) ứ N ứ ứ Choi S.W [28] 83,3 1 4 4mm 53,4mm N ,t [7] [4] 9 N B g 1.4 Một số c t ớc mạc xu ê t ù g à á xuố g ộ g mạc mũ [7] [4] Trên BN (n=20) (n=28) 3,01 cm 2,37 cm 1,2cm 2,5cm 10,1 cm (-) (n=13) 8,2 cm 6,02cm ( ) 13,50cm ( ) 21 1.3 S PH B R D C MẠCH C C NHÁNH Ộ G MẠCH MŨ ÙI GO I 1.3.1 Các xác tr mạc xu ê da Theo Luo S.K., Yu P N [68],[81],[116], ứ ứ [27] 41 (GCTT) ( 1 4 14 14 17 – ) 1 8cm)... trê cù g cuố g mạc 1.4.2.1 ạt c rộ g g à ẻ ứ [53] 1.4.2.2 ạt c t ẳ g ù (8 ( ) 4 – 6, ) N N 1.4.2.3 ạt da c c g mạc ù N N 1( [52]) 7 ứ N ứ [53] 30 1.4.2.4 ạt da c ma 1.5 C C Ứ G DỤ G M S G C Ạ MẠCH D TRÊN Ộ G MẠCH MŨ ÙI GO I rê t ế g ớ N ứ ứ 9 44 48 74 87 11 1 7 11 n 7 44 ; ( ứ ) 4 , 4 ] hay da [43],[97],[118] [25],[63],[70],[118] Ở N , [31],[49],[103] Ở – – [30],[53].[60],[114].[120], [35],[75] Ở [68],[120]... á cm theo Luo S.K (1999) [68] ứ ứ [47] âm D [116] - R [116] ứ 1.3.3 ạ t Nam N 27 N 4 7 ( ) cho 3% , 30,9% tâm, 13,8% 1 (80%), 1 (1 (10 ) ) 4 (41 4 ) tâm (33%), tâm ( ) C 1.4 H 1 7 IỂM GIẢI PHẪ Ạ MẠCH D R C C H Ộ G MẠCH MŨ ÙI GO I 1.4.1 G p ẫu ạt ù tr ớc g à 1.4.1.1 c m cuố g ạt N [102] [55] [94],[105] [85],[102] [64],[65] [107] N N [38] [17],[25],[65],[105],[106] 28 Hình 1.22 S ứ g dọc à t ết ga g... (2009) [108] ộ g mạc mũ 12 B g S sá tr gu ê ủ của ộ g mạc mũ ù g à g a các tác g Bergman Pradabsuk [21] [81] I 1 C I/II II 1 E III III 1 A VI Choi [28] Wen [66] Tai [95] 13 IV + B IV ậ xét chung: 1 a N ứ N ứ N N Operations) ( ( N ure of Diseases and N ) SNOMED (Systematized Nomenclature of Medicine) [72] (1) ( ( ) )– (Biomedical Nomenclature) [37] ( ) (4) ( ) 14 các cô g trì 1.1.3 g ê cứu t am N ứ N N...10 B g S sá t su t xu t của ộ g mạc mũ ù g à g a các tác g N N Dixit [33] Fukuda Choi [36] [28] Tansatit Uzel [96] [98] [82] N ứ 2001 83,3% 16,7% 2005 78,6% 21,4% 2007 86,8% 13,2% 2008 56,7% 43,3% 2008 77,3% 22,7% 2010 81,3% 18,7% N N [99] 8 – 16cm [102] Hình 1.10 Các n á của ộ g mạc mũ ù theo Vuksanovic A (2006) [99] g à 11 N Wong C.H [108] ( ) ứ N N ( N( )... mạc xu ê t ( theo Kimata Y (1998) [52] mata Y 16 Hì 13 gu gốc của mạc xu ê t ( u P ch xuyên B, x theo Yu P (2004) [118] N xuyên ra da ứ W F.C [102] : Hình 1.14 gu ( r gốc mạc xu ê t ủ v t đùi trướ oài  i F.C r ủ v t đùi trướ tro theo Wei F.C (2001) [102] 1.2.2 Phân l ạ mạc xu ê 1984 [93] N 17 ứ 9 100% Không lâu [58],[59],[123] m 1999, Luo S.K và cs [68] ứ l xuyên: – - ( ) da – - ( ( - ) ) 1 – 1, - N .    nghiên cu        m i ngoài   ra.       nay,  i trc ngoài   ,,  nào
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu giải phẫu ứng dụng động mạch mũ đùi ngoài trên người Việt trưởng thành, Nghiên cứu giải phẫu ứng dụng động mạch mũ đùi ngoài trên người Việt trưởng thành, Nghiên cứu giải phẫu ứng dụng động mạch mũ đùi ngoài trên người Việt trưởng thành

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn