365 lời khuyên về sức khoẻ - Viện Y Học Trung Ương

275 765 4

Meo Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 1,273 tài liệu

  • Loading ...
1/275 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2012, 15:27

365 lời khuyên về sức khoẻ - Viện Y Học Trung Ương MC LC Chûúng 1 XÛÃ L NHANH VÚÁI NHÛÄNG VÊËN ÀÏÌ VÏÌ SÛÁC KHOỄ HÂNG NGÂY . 2 Chûúng 2 NHÛÄNG VÊËN ÀÏÌ CHĐNH VÏÌ PHÔNG BÏÅNH, PHẤT HIÏÅN VÂ TRÕ BÏÅNH 49 Chûúng 3 ÀÏÍ CỐ SÛÁC KHOỄ VÂ GIÛÄ ÀÛÚÅC SÛÁC KHOỄ 76 Chûúng 4 THÛÅC PHÊÍM VÂ SÛÁC KHOỄ 92 Chûúng 5 PHÛÚNG PHẤP ST CÊN - NÙÅNG BAO NHIÏU TU . 105 Chûúng 6 LÂM GỊ ÀÏÍ THÙỈNG STRESS . 119 Chûúng 7 LIÏN QUAN GIÛÄA CẪM XC VÂ SÛÁC KHOỄ 135 Chûúng 8 THOẤT LY VÔNG NGHIÏÅN NGÊÅP 145 Chûúng 9 NHÛÄNG VÊËN ÀÏÌ SÛÁC KHOỄ RIÏNG CA PH NÛÄ . 163 Chûúng 10 NHÛÄNG VÊËN ÀÏÌ RIÏNG CA PHẤI NAM . 181 Chûúng 11 HẨNH PHC VÂ SÛÁC KHOỄ TRONG CÅC SƯËNG TỊNH DC . 189 Chûúng 12 SÛÁC KHOỄ TƯËT SAU TÍI 55 201 Chûúng 13 KHOỄ TRÏN ÀÛÚÂNG ÀI DU LÕCH . 211 chûúng 14 BIÏËT CẤCH ÀÏÌ PHÔNG SỆ GIÛÄ ÀÛÚÅC AN TOÂN . 223 Chûúng 15 HÂM RÙNG ÀỂP, SÛÁC KHOỄ TƯËT . 242 Chûúng 16 NHÛÄNG NHU CÊÌU VÏÌ Y TÏË . 250 PHÊÌN PH LC MƯÅT SƯË TEST VÏÌ SÛÁC KHOỄ LIÏN QUAN TÚÁI THỐI QUEN CA MƯỴI NGÛÚÂI 271 Chûúng 1 XÛÃ L NHANH VÚÁI NHÛÄNG VÊËN ÀÏÌ VÏÌ SÛÁC KHOỄ HÂNG NGÂY Phêìn lúán cấc lúâi chó dêỵn trong cën sấch nây àïìu cng cố mc àđch gip cấc bẩn àïì phông hay xûã trđ vúái mưåt sưë bïånh thûúâng gùåp: lâm thïë nâo àïí trấnh àûúåc cấc bïånh tim mẩch, cai thëc lấ thïë nâo àïí phông bïånh ung thû, cấch chưëng hiïån tûúång cùng thùèng thêìn kinh - stress - dêỵn túái huët ấp cao, ẫnh hûúãng túái mẩch mấu nậo, tûå kiïìm chïë viïåc ëng rûúåu thïë nâo àïí àïì phông bõ xú gan. Nhiïìu bïånh khấc cng àûúåc àïì cêåp túái. Chûáng úå húi, àau ngûåc, àau lûng, mïåt mỗi, chẫy mấu cam, sưët . tuy khưng phẫi lâ nhûäng trûúâng húåp cêìn àûa ài cêëp cûáu nhûng cng lâm cho chng ta rêët khố chõu. Chûúng nây cố 49 trûúâng húåp vïì sûác khoễ mâ cấc bẩn thûúâng gùåp mưỵi ngây, cng nhûng lúâi khun nïn àïì phông chûa trõ hay àưëi phố nhû thïë nâo cho nhanh nhêët. 1. Cấch ngûâa vâ lâm dõu cún àau àêìu Nhiïìu ngûúâi bõ khưí vò bïånh àau àêìu. Thúâi Trung Cưí, ngûúâi ta àậ nghơ rùçng do bõ qu nhêåp vâo àêìu nïn cêìn àc mưåt lưỵ nhỗ úã sổ cho qu thoất ra. Thêåt lâ may mùỉn cho chng ta, vò ngây nay cấc bấc sơ àậ hiïíu khấ hún vïì cấc ngun nhên gêy ra chûáng bïånh nây vâ cố thïí chó dêỵn cho ta nhiïìu phûúng phấp chûäa trõ. Hiïån tûúång àau àêìu cố nhiïìu loẩi: Àau àêìu vò huët ấp hay vò sûå cùng cú thûúâng xẫy ra úã phêìn mùåt, cưí, da àêìu lâm ta cẫm thêëy àau nhûác nhû ba bưí nhêët lâ úã trấn, hai bïn thấi dûúng vâ sau gấy. Ngun nhên cố thïí do: mêët ng, sûå cùng thùèng thêìn kinh vò bêån bõu cưng viïåc tưëi ngây, phẫi lậnh trấch nhiïåm mưåt cưng viïåc quan trổng, àổc sấch liïn tc v.v . Nhûác àêìu lâ bïånh thûúâng gùåp úã cấc bâ quấ lo toan viïåc gia àònh àïën mûác sûác khoễ bõ suy nhûúåc. Hổ cẫm thêëy rêìn rêåt úã thấi dûúng, àau nûãa bïn àêìu àưi khi lẩi kêm theo cấc hiïån tûúång bìn nưn, ối, mùỉt múâ hay hoa mùỉt, tai. Àau àêìu vò viïm xoang, thûúâng thêëy àau nhûác úã vng mùåt, úã trấn, dûúái trấn, quậng dûúái trấn túái hai bïn mấ, sưëng mi. Sûå viïm nhiïỵm vâ nûúác mi gêy khố chõu cho ngûúâi bïånh êën tay vâo vng viïm cng lâm àau thïm. Ngun nhên, cố thïí do cẫm lẩnh, dõ ûáng vúái mưåt sưë phêën hoa, mưåt sưë vêën àïì ẫnh hûúãng túái àûúâng hư hêëp nhû khưng khđ bõ ư nhiïỵm. Àïí lâm dõu con àau, nïn: - Nùçm nghó trong phông n tơnh, phông tưëi (àống cûãa sưí che mân), nhùỉm mùỉt lẩi. - Dng ngốn tay cấi, xoa tûâ tai túái gấy (phêìn dûúái sổ). Day nhể hai bïn thấi dûúng. - Tùỉm nûúác nống. - Àùỉp mưåt khùn têím nûúác lẩnh lïn mùỉt. - ëng mưåt liïìu thëc aspirin (nhûäng ngûúâi bõ viïm loết dẩ dây tuåt àưëi khưng àûúåc ëng vò cố thïí bõ chẫy mấu dẩ dây nguy hiïím). - Thûåc hiïån nhûäng àiïìu chó dêỵn úã chûúng VI vïì phûúng phấp thû dận nhû ngưìi tơnh toẩ, khưng suy nghơ (thiïìn), thúã sêu. Àïì phông bïånh, nïn: - Ch àïí biïët mònh hay bõ àau àêìu vâo thúâi gian nâo. Theo dội bấo chđ àïí biïët tin vïì thúâi gian vâ àõa àiïím cố dõch bïånh. - Ghi nhúá cấc triïåu chûáng bïånh àïí cố thïí cẫm thêëy lc sùỉp bõ àau. - Trấnh ùn mưåt sưë thûác ùn cố khẫ nùng gêy àau àêìu àưëi vúái mưåt sưë ngûúâi dïỵ phẫn ûáng nhû: + Chëi + Câ phï vâ cấc thûåc phêìm cố thânh phêìn câ-phï. + Chocolate (Sưcưla). + Chanh, giêëm. + Thõt mëi. + Bưåt ngổt. + Thõt cûâu khư. + Hânh, tỗi. + Rûúåu àỗ. + Sûäa chua (yaout). Ch : nïn àïën bấc sơ àïí khấm bïånh nïëu bẩn bõ àau àêìu liïn tc, trong mưåt thúâi gian dâi hay bẩn cẫm thêëy mònh bõ àau nhûác mưåt cấch àùåc biïåt khấc lẩ vúái nhûäng lêìn khấc. 2. Lâm thïë nâo khi bõ sưët? Khưng phẫi têët cẫ cấc tûúâng húåp cố thên nhiïåt cao lâ sûå trc trùåc vïì sûác khoễ. Nhiïìu ngûúâi khoễ cố thên nhiïåt vâo quậng trïn dûúái 37oC lâ bònh thûúâng. Nhûng nïëu thên nhiïåt lêëy úã miïång túái 37o2 thò chùỉc chùỉn àậ bõ sưët. Thûúâng thên nhiïåt ca chng ta thêëp lc sấng súám vâ cao hún vâo bíi chiïìu vâ bíi tưëi. Thên nhiïåt lêëy úã hêåu mưn chđnh xấc nhêët vâ thûúâng cao hún thên nhiïåt lêëy úã miïång 0,3oC. Nïëu bẩn lêëy thên nhiïåt úã miïång ngay sau khi ëng nûúác nống thò bẩn cng cú thïí tûúãng lêìm rùçng mònh bõ sưët. Thên nhiïåt ca bẩn cố thïí cao hún bònh thûúâng do cấc ngun nhên sau: - Mùåc nhiïìu qìn ấo quấ. - Vûâa luån têåp hóåc hoẩt àưång mẩnh. - Thúâi tiïët nống, êím. - Lûúång hoốc-mưn tùng, giẫm (sau khi rng trûáng, thên nhiïåt ca ph nûä thûúâng tùng cao). Nïëu thên nhiïåt ào àûúåc tûâ 37o2 - 37o7C trúã lïn, chùỉc chùỉn lâ bẩn àậ bõ sưët. Cêìn phẫi túái bấc sơ nïëu hiïn tûúång nây xẫy ra: - Vúái mưåt trễ em dûúái 6 thấng tíi. - Nïëu thên nhiïåt àûáa trễ cûá giûä úã 38o3C (lêëy úã miïång) hay 38o8C (lêëy úã hêåu mưn) khưng thun giẫm trong sët 48 giúâ. - Cng nhû vêåy trong liïìn 5 ngây, àưëi vúái ngûúâi lúán. Cố cấc hiïån tûúång: cưí bõ cûáng, àau ngûåc, nưn ối, óa chẫy, ài lẫo àẫo, phất ban, ho, àau tai. Hiïån tûúång sưët dûúái 40oC lâ bònh thûúâng. Nïëu cao hún 40oC vâ kếo dâi, thò cêìn phẫi chûäa trõ. Àïí lâm dõu cún sưët, hẩ thên nhiïåt, bẩn nïn: - ëng nûúác hóåc nûúác trấi cêy. Lau ngûúâi bùçng khùn ûúát thêëm nûúác mất 21oC. - ëng aspirin hóåc acetaminophen vúái liïìu lûúång thđch húåp vúái àưå tíi cấch 3-4 giúâ mưåt lêìn (nhûäng ngûúâi dûúái 19 tíi vâ nhûäng ngûúâi àau dẩ dây khưng nïn dng aspirin). - Nùçm nghó, khưng hoẩt àưång. - Khưng mùåc nhiïìu qìn ấo hóåc àùỉp chùn, mïìn quấ dây. - Trấnh cûã àưång mẩnh. 3. Chûáng cố gâu úã da àêìu Chûáng nây vư hẩi. Lâ mưåt chûáng bïånh ngoâi da thûúâng thêëy úã cấc àiïím cố cấc tuën mưì hưi lâm chưỵ àố nhúân vâ cố cấc vẫy trùỉng dïỵ bong ra. Cố ngûúâi bõ cẫ úã lưng mây. Cấc vẫy gâu rúi xëng vâ t têåp úã vânh tai, gấy, rúi xëng lûng. Ngûúâi ta chûa rộ àûúåc ngun nhên, nhûng chûáng bïånh nây cố thïí do di truìn hóåc tiïëp theo cấc hiïån tûúång: - Stress, cùng thùèng thêìn kinh. - Khưng gưåi àêìu ln ln bùçng xâ phông gưåi. - Ngûúâi cố mưì hưi dêìu. - Ẫnh hûúãng thúâi tiïët (nống, lẩnh, êím hay khư quấ). Phûúng phấp tưët nhêët lâ ln gưåi àêìu bùçng xâ phông gưåi, ch : - Gậi da àêìu cho hïët gâu, nhûng àûâng lâm xûúác da. - Dng loẩi xâ-phông chưëng gâu cố chûáa Selenium sunfit. Trûúâng húåp nùång, cêìn àïën bấc sơ àïí àûúåc chó àõnh dng cấc loẩi thëc bưi cố thânh phêìn cortisone. 4. 8 cấch chưëng bïånh mêët ng Bẩn cố bao giúâ mêët ng khưng? Nïëu cố thò cng lâ chuån thûúâng thưi vò ngûúâi ta ûúác lûúång mưỵi tưëi vêỵn cố 30 triïåu ngûúâi M úã trong tònh trẩng nây. Hổ cố thïí ng àûúåc mưåt đt lc múái vâo giûúâng, túái nûãa àïm hay múâ sấng thò thûác giêëc vâ khưng sao ng tiïëp àûúåc nûäa. Thêåt ra, nhû vêåy thò khưng phẫi lâ hổ khưng ng àûúåc: hổ chó khưng ng àêỵy giêëc thưi. Tuy vêåy, nïëu hiïån tûúång nây qëy rêìy bẩn túái 3 tìn liïìn, thò àêëy cng lâ mưåt vêën àïì cêìn ch . Sau àêy lâ mưåt sưë biïån phấp cêìn ấp dng: - Khưng ëng câ phï, trâ sau bûäa trûa. Nïn kiïng ln cấc loẩi sư-cư-la, nûúác ëng Cola cố chûáa chêët kđch thđch. - Bỗ giêëc ng trûa, kïí cẫ nhûäng lc chúåp mùỉt mưåt lất - àïìu cố ẫnh hûúãng túái giêëc ng ban àïm. - Trûúác khi ng nïn tùỉm lêu bùçng nûúác nống àïí cấc cú trong ngûúâi àûúåc thû giận. - Àổc truån nhể nhâng hay lâm cưng viïåc gò cố tđnh àïìu àïìu lùåp ài lùåp lai àïí khưng phẫi nghơ ngúåi gò, nhû àan len chùèng hẩn. - Khưng nïn coi ti vi hóåc nghe radio, nhûäng loẩi hònh giẫi trđ nây sệ lâm cấc bẩn thïm mêët ng. - Hậy chín bõ chưỵ ng thêåt thoẫi mấi, tơnh mõch, ấnh sấng múâ múâ, chùn, gưëi khùn trẫi giûúâng thêåt sẩch, nhiïåt àưå phông vûâa phẫi, khưng nống, khưng lẩnh. - Khi àậ lïn giûúâng rưìi thò khưng nghơ gò túái cưng viïåc nûäa. Chó nghơ túái viïåc ng n têm mâ ng. - Tẩo ra nhûäng viïåc lâm theo thưng lïå mưỵi ngây, trûúác khi ài ng nhû: khốa cûãa ra vâo, àống cûãa sưí, àấnh rùng, àổc mưåt àoẩn truån trûúác khi ng. - Àïëm chêåm chêåm trûúác giêëc ng cố tấc dng nhû ngûúâi bõ thưi miïn. Nghơ túái nhûäng hònh ẫnh múâ nhẩt, bìn tễ, lùåp ài, lùåp lẩi. Nïëu cưë gùỉng theo nhûäng biïån phấp trïn àậ 3 tìn, mâ bẩn vêỵn khưng ng àûúåc thò nïn àïën bấc sơ khấm bïånh àïí xem nïn dng thëc gò hay nïn theo sûå hûúáng dêỵn thïmca bấc sơ khoa têm l vâ thêìn kinh. 5. Bïånh àau mùỉt àỗ Mưåt bíó sấng nâo àố, khi bẩn vûâa tónh dêåy, sûãa soẩn àốn mưåt ngây múái thò chúåt nhêån thêëy mđ mùỉt cưìm cưåm, khố chõu. Nhòn vâo gûúng, bẩn thêëy mùỉt mònh sûng hp lïn, lông trùỉng con ngûúi àỗ quẩch sau mưåt lúáp ghên, ró mâu vâng. Vêåy lâ bẩn àa mùỉc bïånh àau mùỉt àỗ rưìi! Àau mùỉt àỗ lâ mưåt chûáng viïm bïn trong mi mùỉt trïn vâ dûúái, vâ lông trùỉng con ngûúi nûäa Ngun nhên cố thïí do: - Phẫn ûáng ca mùỉt àưëi vúái mưåt sưë phêën hoa, bi bấm, lưng th hóåc nûúác bêín, dung dõch m phêím . Vi trng bïånh àau mùỉt tẩo ra nhiïìu ghên. Trong cẫ hai trûúâng húåp vûâa kïí, cêín nhỗ thëc àau mùỉt theo sûå chó dêỵn ca bấc sơ. Àùỉp mùỉt bùçng mưåt têëm gẩc têím thëc khấng sinh. Bïånh sệ khỗi sau 2, 3 ngây chûäa trõ. - Mưåt loẩi vi-rt bïånh àau mùỉt cng bïånh cm vâ cẫm lẩnh. Loẩi vi-rt nây sinh ra đt ghên hún nhûng chẫy nhiïìu nûúác mùỉt. Bïånh nây phẫi mêët tûâ 14 túái 21 ngây múái khỗi hùèn. Sau àêy lâ mưåt sưë biïån phấp lâm giẫm bïånh: - Khưng àûúåc dng tay súâ lïn mùỉt. Mën lau, rûãa, phẫi dng khùn sẩch. - Nhùỉm mùỉt lẩi vâ lêëy khùn thêëm nûúác êëm (khưng nống) àùỉp lïn mùỉt, mưỵi lêìn àïí lêu chûâng 5 pht. Lâm nhû vêåy, cố tấc dng lâm tan àûúåc mưåt phêìn nhûäng ghên úã mùỉt. - Dng ưëng nhỗ giổt àïí nhỗ thëc. Thëc àau mùỉt sệ lâm àúä ngûáa vâ dõu mùỉt. - Ngûng tư àiïím mùỉt bùçng cấc loẩi son, phêën, lưng mi giẫ. Khưng trao àưíi hay dng chung nhûäng thûá àố vúái ngûúâi khấc. - Khưng dng bùng, gẩc, vẫi che mùỉt. Nhûäng vêåt àố cố thïí lâm mùỉt nhiïỵm bêín thïm. - Ngûng sûã dng cấc loẩi kđnh àeo úã mùỉt àïí phống àẩi (kđnh ca ngûúâi thúå àưìng hưì hay kim hoân). - Rûãa tay ln ln dng khùn mùåt riïng. Bïånh àau mùỉt àỗ rêët dïỵ lêy lan tûâ ngûúâi nây qua ngûúâi khấc do tiïëp xc bân tay, khùn lau . Cêìn túái bấc sơ nïëu tûå chûäa mâ bïånh khưng àúä sau 2, 3 ngây, hóåc thêëy mùỉt àau nhûác vâ nhòn ra ấnh sấng bõ chối. 6. Chùỉp mùỉt Chùỉp mùỉt cố thïí do mưåt mẩch nhỗ úã mi mùỉt bõ viïm nhiïỵm. Chùỉp mùỉt cố thïí lâ mưåt chêëm lâm cưåm mùỉt vâ cng cố thïí phất triïín thânh mưåt hẩt mâu àỗ, gêy àau nhûác. Trûúác khi bõ lïn chùỉp, cố thïí cố nhûng triïåu chûáng sau: - Thêëy ngûáa mi mùỉt - Búâ mi cố mâu àỗ - Cẫm thêëy cưåm - Súâ vâo thêëy cẫm giấc khấc nhûäng àiïím khấc. Thoẩt àêìu, mn chùỉp xët hiïån vúái cấi àêìu nhỗ, mâuvâng vò bïn trong cố m. Sau àố chêëm vâng núã dêìn thânh hẩt vâ vúä. Khi cố chùỉp, nïn: - Àùỉp lïn mùåt miïëng gẩc thêëm nûúác êëm (khưng nống) mưỵi ngây 3-4 lêìn. Mưỵi lêìn tûâ 5 àïën 10 pht. - Trấnh àïí mùỉt bi bêín. - Khưng àûúåc súâ, nùỉn chưỵ bõ chùỉp, d bẩn sưët råt mën nùån ra ngay. - Phêìn lúán mn chùỉp àïìu cố thïí tûå chûäa úã gia àònh. Thûúâng sau 1, 2 ngây mn chùỉp sệ khỗi. Nïëu quấ thúâi gian àố, chùỉp vêỵn côn múái cêìn hỗi kiïën ca bấc sơ àïí dng thïm thëc khấng sinh. 7. Mùỉt mïåt mỗi vò mấy tđnh Nhûäng ngûúâi phẫi lâm viïåc vúái mấy tđnh úã cưng súã thûúâng kïu than vïì àưi mùỉt bõ mỗi mïåt kêm vúái nhûäng chûáng àau lûng, nhûác vai vâ thêìn kinh cùng thùèng. Tuy mân hònh ca mấy khưng phất ra nhûäng tia cố hẩi, nhûng hiïån tûúång ngưìi lêu úã mưåt tû thïë, nhòn lêu vâo mưåt loẩi ấnh sấng múâ, phẫi ch theo dội cấc hâng chûä nhỗ, àố lâ ngun nhên ca nhûäng hiïån tûúång trïn. Nhûäng ngûúâi nùång "dun núå" vúái mấy vi tđnh nhû thïë, cố thïí lâm giẫm nhûäng tấc àưång khưng tưët ca mấy vúái mònh bùçng cấc biïån phấp sau: Àïí bẫo vïå mùỉt: - Nïn àùåt mấy xa cûãa sưí àïí trấnh bõ chối vò ấnh sấng trûåc tiïëp ngoâi trúâi, hay ấnh sấng phẫn chiïëu trïn mùåt hònh vâo mònh. Nhûäng àên tûâ trêìn rổi xëng nïn cho qua kđnh múâ. Nïëu cố àiïìu kiïån, àùåt thïm têëm chưëng chối trûúác mân hònh. Nïn àïí nhûäng giêëy túâ cêìn nhòn lc lâm viïåc vúái mấy ÚÃ gêìn mùỉt àïí dïỵ àổc. Thûúâng, ngûúâi ta dng nhûäng giấ nêng. - Àưå chïëch ca mân hònh vúái àûúâng nhòn xëng ca mùỉt vâo khoẫng tûâ 10 túái 15o so vúái mùåt bân (l/3 ca gốc vng). - Ch lau sẩch mùåt mân hònh ln. - Ch chúáp mùỉt nhiïìu àïí con ngûúi mùỉt khưng bõ khư. - Nïn ài khấm mùỉt vâ cho bấc sơ biïët mònh lâ nhên viïn vi tđnh. Khi lâm viïåc khưng nïn àeo nhûäng àưì trang sûác cho mùỉt (lưng mi giẫ, kđnh mâu .). Kđnh hai trông khưng thđch húåp vò thûúâng trông thûá hai àûúåc àùåt àïí nhòn thùèng xëng sấch bấo, khưng húåp vúái àưå chïëch ca mùỉt vâ mân hònh. - Nïëu cấc nết trïn mân hònh bõ múâ, chêåp, nhẫy, nïn chûäa mấy ngay. Àïí trấnh mỗi, vâ khi thêëy mỗi mùỉt, nhûác àêìu, nïn: - Dng ghïë tûåa vâ chónh ghïë vúái àưå cao húåp vúái quan hïå MùỉT - MâN HòNH. - Rúâi mấy, ài bấch bưå tûâ 1 - 2 giúâ. - Nïn nghó giẫi lao cố àõnh k trong thúâi gian lâm viïåc àïí têåp mưåt sưë àưång tấc vïì cưí, vai vâ lûng nhû: + Nghiïng àêìu vïì bïn trấi, phẫi, trûúác sau rưìi lùỉc trôn ngûúåc ài, ngûúåc lẩi. + Nhn vai lïn, xëng rưìi quay trôn. + úã tû thïë àûáng hay ngưìi, ci xëng phđa trûúác mùåt, hai bïn phẫi, trấi rưìi quay trôn. 8. Chûáng tai - ÚÃ Hoa K thûúâng xun cố chûâng 36 triïåu ngûúâi bõ tai. Cẫ ngây, lêỵn àïm, khi lâm viïåc cng nhû lc nghó ngúi hổ ln ln cẫm thêëy cố tiïëng côi u u hay tiïëng lâo xâo úã trong tai. Trong sưë àố, cố chûâng 7 triïåu ngûúâi bõ nùång, phêìn lúán lâ nhûäng ngûúâi cao tíi. Cng nhû àau rùng, tai khưng phẫi lâ mưåt bïånh nhûng lâ triïåu chûáng ca mưåt sưë vêën àïì cêìn phẫi lûu . tai cố thïí vò nhûäng ngun nhên sau: - Tai bõ tùỉc vò dấy tai - Dõ ûáng búãi thûác ùn, thëc ëng - Bõ viïm úã tai giûäa - Cố hiïån tûúång bêët bònh thûúâng úã mẩch mấu nậo - Cố hiïån tûúång bêët bònh thûúâng hay tưín thûúng cấc dêy thêìn kinh thđnh giấc (do nghe tiïëng nưí to, tiïëng ưìn thûúâng xun .) - Bïånh àấi àûúâng - Cố khưëi u úã nậo - Vò tíi cao Chûáng tai thûúâng ẫnh hûúãng túái khẫ nùng nghe (nghe khưng rộ, khưng thđnh), nhûng khưng dêỵn àïën bïånh àiïëc. Khi khấm bïånh tai, bấc sơ thûúâng kiïím tra ln sûå liïn hïå giûäa: Tai - Mi - Hổng Àïí giẫm nhể hóåc trấnh hiïån tûúång tai, nïn: - Khưng nïn ngưìi trûúác loa ra-ài-ư hay cất-sết àïí trấnh êm thanh mẩnh. Trấnh nghe liïn tc. - Sûã dng mấy chưëng . Mấy chưëng lâ mưåt dng c giưëng nhû thiïët bõ nghe nhẩc, àeo úã tai. Mấy thûúâng xun phất ra mưåt dông êm nhể. Trong khi àeo mấy, vêỵn nghe àûúåc ngûúâi khấc nối chuån vúái mònh nhû bònh thûúâng. - Bấc sơ chun khoa cố thïí hûúáng dêỵn bẩn mưåt sưë àưång tấc thû giận giận thêìn kinh àïí khưng ch túái tiïëng trong tai. - Luån têåp thên thïí àïí mấu lûu thưng tưët. [...]... dûúái à y àïí mư tẫ cấi àau: 1.Vïì àau nhể - Cẫm thê y khố chu - Àau nhû bõ kim chêm - Àau tûác - Àau êm ó - Àau raát - Àau nhû bõ cêëu - Àau nhûác. 2. Vïì àau vûâa - Àau nhùn mùåt - Àau tûâng hưìi - Àau nhû bõ àấnh - Àau nhối - Àau thùỉt bng - Àau nhû bõ câo - Àau khưng lâm gị àûúåc. 3. Vïì àau nùång - Àau nhû cùỉt thõt - Àau nhû cố vêåt xun qua - Àau nhû coá vêåt quê y bïn... chêët - Bõ cưn trng chđch (àưët) - Bõ x y saát úã da - Viïm cú. Thónh thoẫng têåp y mẩnh tay xëng àêët, hay quay 2 cấnh tay theo hịnh trôn, ngûúåc ài ngûúåc lẩi nhû ngûúâi têåp búi sẫi. Àưång tấc n y cố mc àđch dưìn mấu ra àêìu ngốn tay. - Khi àûáng hay ngưìi, àưång àê y àêìu ngốn tay, chên. - Thûåc hiïån bâi têåp thû giận cấc cú bùỉp (xem bâi 160 mc trõ bïånh Stress). - Lâm... n y cố thïí dêỵn túái nhiïìu biïën chûáng nhû viïm thêån, suy tim kïí cẫ ấp-xe. Do àố, bấc sơ cêìn chêín àoaán ung thû, ëu bêím sinh. - Bïì mùåt khưng nhùén - eczema, bõ chêën thûúng, bïånh vê y nïën. - Nhêëp như - Thêëp khúáp, thêån ëu, cao tíi, khđ thng. - Mống nûát - Dõ ûáng vúái chêët tư mống tay, thiïëu chêët sùỉt, thiïëu hưìng huët cêìu, cố thai, bïånh vê y nïën. - Nûát úã àêìu mống - Ngêm... nïn: - Ùn nhiïìu trấi c y vâ rau tûúi, cấc loẩi hẩt, thõt tûúi vâ cấc thûåc phêím đt chêët bếo. - Mang gùng bẫo vïå khi phẫi tiïëp xuỏc bựỗng tay vỳỏi caỏc hoaỏ chờởt vaõ caỏc chờởt tê y rûãa. - Àấnh mống tay sẩch sau mưỵi lêìn lao àưång. - Cùỉt xến biïíu bị úã 2 gốc ngốn àïí trấnh bõ xûúác úã phêìn n y. - Khưng dng mống tay àïí gẩch, nê y vêåt gị. - Khưng cùỉt vâ gia mống tay sất... chiïëu X-quang hóåc ëng thïm thëc, hóåc chđch thëc cố steroid: - Phẫi àúåi thêåt hïët àau rưìi múái àûúåc chúi lẩi. - Mang nõt bẫo vïå cưí tay. - Luyùồn tờồp tay vaõ cửớ tay bựỗng caỏch nhờởc tỷõ tûâ vêåt nhể àïí lâm cùng cưí tay Búãi y, nïëu chuáng ta bõ cún bïånh àaánh quyå xëng giûúâng mưåt cấch nhanh chống thị àê y chđnh lâ bïånh cm. Nhûäng triïåu chûáng cố thïí kêm theo lâ: - Ho... thúâi tiïët, cún lẩnh túái tûâ tûâ hay àưåt xët mâ ngûúâi ta cẫm thê y hay khưng cẫm thê y mịnh àậ bõ cûúác. Thêåt lâ sai lêìm nïëu mën chûäa cûúác lê y tuët xoa lïn chưỵ àau hay ngêm tay vâo nûúác lẩnh. Cêìn phẫi: - Ngêm hay phun nûúác noáng tûâ 38oC - 40oC, vâ dung dõch chêët khấng sinh vâo chưỵ bõ cûúác vâ ngûng, khi thê y cẫm giấc lẩi - chûâng 45 pht. - Túái phông cêëp cûáu vị cûúác cố thïí... khi, khưng kiïìm chïë àûúåc. - Thïí lûåc st kếm. - Mêët phûúng hûúáng - Hay qụn (thûúâng lâ nhûäng sûå viïåc múái xa y ra). - Trúã nïn vng vïì. - Nối khưng rộ râng, rânh mẩch. - Hay bìn rêìu, húân giêån. - Dïỵ nhêìm lêỵn. - Hay bỗ sốt cấc cưng viïåc haâng nga y. - Trong råt cố quấ nhiïìu vi khín. - Sûå co bốp ca råt úã trẩng thấi khưng bịnh thûúâng. 26. Viïm àûúâng tiïíu... sinh. - Bïì mùåt khưng nhùén - Eczema, bõ chêën thûúng, bïånh y nïën. - Nhêëp như - Thêëp khúáp, thêån ëu, cao tíi, khđ thng. - Mống nûát - Dõ ûáng vúái chêët tư mống tay, thiïëu chêët sùỉt, thiïëu hưìng huët cêìu, cố thai, bïånh y nïën. - Nûát úã àêìu mống - Ngêm nûúác lêu, hiïån tûúång thay mống. - Cố vïåt trùỉng hịnh thịa - Tuën nưåi tiïët hoẩt àưång ëu (tuën giấp) thiïëu chêët sùỉt... thên ngûúâi - Chng àêìu gưëi, trûúác khi nhêëc - Nhêëc tûâ tûâ, nïëu cêìn nhúâ ngûúâi àúä giuáp - Khi phẫi di chuín vêåt, h y nghơ xem cố phûúng phấp gị ngoâi viïåc phẫi mang vấc hay khưng? 44. Àiïím àau ca àêëu th khi chúi qìn vúåt Nhûäng ngûúâi chúi qìn vúåt - nhêët lâ nhûäng ngûúâi múái chúi - thûúâng hay bõ àau khuyãu tay vâ cùng tay. Cố nhiïìu ngun nhên nhû sau: - Duâng vúåt... ngun nhên nhû sau: - Duâng vúåt nùång quaá - D y cùng úã mùåt vúåt hểp quấ - Banh c, bểp - Tay vúåt khöng cên àöëi vúái mùåt vúåt Khi àấnh banh, chûa biïët sûã dng sûác mẩnh phưëi húåp ca cấnh tay vúái toân thên, nïn cấnh tay phẫi lâm viïåc quấ sûác Àïí giẫm àau, nïn: - Chûúâm nûúác àấ vâo chưỵ àau úã cưí vâ khuu tay trong 2-3 ng y. - ëng aspirin. Nïëu bõ àau liïìn trong 3 tìn, . chó khưng ng àê y giêëc thưi. Tuy vê y, nïëu hiïån tûúång n y q y rê y bẩn túái 3 tìn liïìn, thò àê y cng lâ mưåt vêën àïì cêìn ch . Sau à y lâ mưåt sưë. kêm theo lâ: - Ho khan - Àau hổng - Àau nhûác àêìu - Àau nhûác bùỉp thõt - Mïåt nhiïìu - ÚÁn lẩnh - Thên nhiïåt cố thïí lïn túái 40oC - Mỗi mùỉt.
- Xem thêm -

Xem thêm: 365 lời khuyên về sức khoẻ - Viện Y Học Trung Ương, 365 lời khuyên về sức khoẻ - Viện Y Học Trung Ương, 365 lời khuyên về sức khoẻ - Viện Y Học Trung Ương

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn