thực hành lập báo cáo tài chính hợp nhất

57 270 1
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/02/2015, 05:51

. THUT NG+: Báo cáo tài chính hp nht là báo cáo tài chính ca mt tp oàn c trình bày nh báo cáo tài chính ca mt doanh nghip. Báo cáo này c lp trên c s hp nht báo cáo ca công. C"N LU Ý KHI HP NHT 45  Không bt buc lp báo cáo tài chính hp nht  Loi tr khi báo cáo tài chính hp nht ca tp oàn  Báo cáo tài chính ca công ty con không cùng ngày kt thúc. THC HÀNH LP BÁO CÁO TÀI CHÍNH HP NHT (Theo Chun mc K toán Vit Nam) Kim toán. T vn thu vàu t. T vn tài chính Thc hành lp Báo cáo tài chính hp nht theo Chun
- Xem thêm -

Xem thêm: thực hành lập báo cáo tài chính hợp nhất, thực hành lập báo cáo tài chính hợp nhất, thực hành lập báo cáo tài chính hợp nhất

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn