cac bai thuc hanh cong nghe 11

10 4,357 18
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/02/2015, 12:00

Hình vẽ dùng soạn giáo án công nghệ 11 Bài 1 Bài 2 1 A2 A3 A4 A4 Khung tên Khung vẽ A1 Khung vẽ Khổ giấy-Khung bản vẽ- khung tên Nét liền đậm Nét đứt Nét gạch chấm Nét lợn sóng ứng dụng nét vẽ Ph(ơng pháp chiếu góc thứ nhất A B C Vị tí các hình chiếu góc chiếu thứ nhất A B C Vị tí các hình chiếu góc chiếu thứ ba Bài 3 Thực hành vẽ các hình chiếu của vật thể đơn giản Đề và lời giải bài thực hành trang 21 2 2 3 14 18 50 18 38 28 28 20 ỉ14 Thiếu 2 bài cha vẽ 3 Giá chữ V Tấm trợt dọc ống đứng Tấm trợt ngang 4 Gi¸ ch÷ V TÊm trît däc 5 èng ®øng TÊm trît ngang Bµi 4 MÆt c¾t-H×nh c¾t Bµi 5 6 MÆt c¾t h×nh c¾t MÆt c¾t-H×nh c¾t MÆt c¾t chËp H×nh c¾t toµn bé H×nh c¾t côc bé H×nh c¾t mét nöa X©y dùng kh¸i niÖm H×nh chiÕu trôc ®o 7 Bµi 6 Thc hanh biÓu diÔn vËt thÓ 8 9 vÞ trÝ Khung tªn 18 65 32 28 27 O 65 Cßn tiÕp 10 Bµi 1 Bµi 2 Bµi 3 Bµi 4 Bµi 5 Bµi 6 . Hình vẽ dùng soạn giáo án công nghệ 11 Bài 1 Bài 2 1 A2 A3 A4 A4 Khung tên Khung vẽ A1 Khung vẽ Khổ giấy-Khung bản vẽ- khung tên Nét. c¾t toµn bé H×nh c¾t côc bé H×nh c¾t mét nöa X©y dùng kh¸i niÖm H×nh chiÕu trôc ®o 7 Bµi 6 Thc hanh biÓu diÔn vËt thÓ 8 9 vÞ trÝ Khung tªn 18 65 32 28 27 O 65 Cßn tiÕp 10 Bµi 1 Bµi 2 Bµi 3 Bµi
- Xem thêm -

Xem thêm: cac bai thuc hanh cong nghe 11, cac bai thuc hanh cong nghe 11, cac bai thuc hanh cong nghe 11

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn