Giáo án bàn tay nặn bột môn TNXH lớp 1

11 45,692 354
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/01/2015, 16:56

. cá. 3.Bài mới: a. Giới thiệu bài: - GV nêu yêu cầu giờ học. b. Nội dung: * Hoạt động 1: Phương pháp bàn tay nặn bột Bước 1: Tình huống xuất phát và nêu vấn đề ( giới thiệu bài) ? Kể tên các loại gà mà. nh trong SGK. - HS: V bi tp TNXH. III. HOT NG DY - HC HOT NG CA THY HOT NG CA TRề 1. n nh t chc 2. Kiểm tra bài cũ: - Yêu cầu HS chuẩn bị đồ dùng môn học đã mang đến lớp. - HS hỏt tp th. - HS trng. mang n lp. 3.Bi mi: a. Gii thiu bi: - GV nờu yờu cu gi hc. b. Ni dung: * Hot ng 1: Phng phỏp bn tay nn bt Bc 1: Tỡnh hung xut phỏt v nờu vn ( gii thiu bi) ? K tờn cỏc loi rau m em ó c n nh? ?
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án bàn tay nặn bột môn TNXH lớp 1, Giáo án bàn tay nặn bột môn TNXH lớp 1, Giáo án bàn tay nặn bột môn TNXH lớp 1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn