cau tran thuat don khong co tu la (tro choi o chu va sdtd)

24 514 3
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/01/2015, 00:00

. ngữ thường do"là"+danh từ (cụm danh từ) t o thành - Khi muốn biểu thị ý phủ định cần kết hợp với cụm từ "không phải","chưa phải" trước từ "là" k(D0F-(k . !"#$! %& '()"!#* "!$+'",  /'(+.0"1 ")234 5 65 575. là:          VÞ ng÷ cña c¸c c©u trªn do nh÷ng tõ hoÆc côm tõ lo¹i n o t o thµnh?  !" #$! %&" '( )*)+ ,-./ &012 -(3#4
- Xem thêm -

Xem thêm: cau tran thuat don khong co tu la (tro choi o chu va sdtd), cau tran thuat don khong co tu la (tro choi o chu va sdtd), cau tran thuat don khong co tu la (tro choi o chu va sdtd), Bài tập1: Tìm câu trần thuật đơn không có từ là. Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong ví dụ sau. Cho biết câu nào là câu miêu tả và câu nào là câu tồn tại ?

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn