Nghiêu cứu ảnh hưởng của các nhân tố đầu vào đến hiệu quả sản xuất kinh doanh cây hồ tiêu trên địa bàn huyện Trảng Bom tỉnh Đồng Nai

102 467 1
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2015, 00:16

Hệ thống hóa được cơ sở lý luận về đánh giá, ảnh hưởng của các nhân tố đầu vào đến hiệu quả hiệu quả sản xuất kinh doanh trong nông nghiệp. Đánh giá được thực trạng sản xuất kinh doanh cây hồ tiêu tại huyện Trảng Bom hiện nay. Đánh giá được ảnh hưởng của các yếu tố đầu vào đến hiệu quả sản xuất kinh doanh cây hồ tiêu huyện Trảng Bom. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cây hồ tiêu. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP ĐOÀN THÙY LÂM NGHIÊU CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ ĐẦU VÀO ĐẾN HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CÂY HỒ TIÊU TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TRẢNG BOM TỈNH ĐỒNG NAI CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ NÔNG NGHIỆP MÃ SỐ: 60.31.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS. NGUYỄN VĂN HÀ Đồng Nai, 2012 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng đề tài nghiên cứu này là do chính bản thân tôi thực hiện, có sự hỗ trợ của Thầy hướng dẫn khoa học. Các dữ liệu được thu thập từ những nguồn hợp pháp; nội dung nghiên cứu và kết quả trong đề tài này là trung thực. Đồng Nai, tháng 02 năm 2012 Tác giả Đoàn Thuỳ Lâm i LỜI CẢM ƠN Trước tiên, tôi xin chân thành cảm ơn thầy TS. Nguyễn Văn Hà đã tận tình hướng dẫn, truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm cho tôi trong suốt quá trình thực hiện luận văn tốt nghiệp này. Xin gửi lời cảm ơn đến quý thầy cô Trường Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam, những người đã truyền đạt kiến thức quý báu cho tôi trong thời gian học cao học vừa qua. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến các chú chủ tịch hội nông dân đã hỗ trợ, giúp tôi thu thập số liệu khảo sát và chia sẻ những kinh nghiệm hữu ích để thực hiện đề tài nghiên cứu này. Xin gửi lời biết ơn đến gia đình nhỏ của tôi, nơi đã cho tôi thêm niềm tin và động lực để tập trung nghiên cứu. Sau cùng, lời tri ân sâu sắc xin được dành cho bố mẹ, những người đã nuôi dạy con khôn lớn và hết lòng quan tâm, động viên để con hoàn thành luận văn tốt nghiệp này. Tác giả Đoàn Thuỳ Lâm ii MỤC LỤC Trang - Trang phụ bìa - Lời cam đoan i - Lời cám ơn ii - Mục lục iii - Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt vii - Danh mục các bảng viii - Danh mục các hình vẽ, đồ thị x ĐẶT VẤN ĐỀ 1 1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài 1 2. Mục tiêu nghiên cứu 2 2.1. Mục tiêu tổng quát 2 2.2. Mục tiêu cụ thể 2 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3 4. Nội dung nghiên cứu 3 5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 3 CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 4 1.1. Tổng luận về các công trình đã công bố về vấn đề nghiên cứu 4 1.1.1. Tại Việt Nam 4 1.1.2. Trên thế giới 10 1.2. Cơ sở lý thuyết của vấn đề nghiên cứu 11 1.2.1. Khái niệm và đặc điểm của sản xuất nông nghiệp 11 1.2.1.1. Khái niệm 11 iii 1.2.1.2. Đặc điểm 12 1.2.2. Các lý thuyết liên quan 12 1.2.2.1. Lý thuyết năng suất theo qui mô 12 1.2.2.2. Lý thuyết về tăng trưởng và phát triển nông nghiệp 12 1.2.2.3. Hiệu quả kinh tế 15 1.2.2.4. Kiến thức nông nghiệp 15 1.2.2.5. Năng suất lao động 15 1.2.2.6. Lý thuyết về thay đổi công nghệ trong nông nghiệp 16 1.2.2.7. Lý thuyết về các yếu tố đầu vào cơ bản trong nông nghiệp 17 1.2.3. Kết luận 19 CHƯƠNG 2. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 2.1. Tổng quan về huyện Trảng Bom 22 2.1.1. Vị trí địa lý 22 2.1.2. Điều kiện tự nhiên 23 2.1.3. Đặc điểm kinh tế, xã hội của huyện Trảng Bom 24 2.2. Phương pháp nghiên cứu 26 2.2.1. Phương pháp điều tra, thu thập số liệu. 26 2.2.2 . Phương pháp phân tích 27 2.2.2.1. Phương pháp thống kê mô tả 27 2.2.2.2. Phương pháp tương quan 27 2.2.2.3. Phương pháp phỏng vấn và chuyên gia 28 s2.2.3. Các chỉ tiêu sử dụng để phân tích 28 CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 30 3.1. Tổng quan sản xuất hồ tiêu của thế giới 30 iv 3.1.1. Xuất xứ cây hồ tiêu 30 3.1.2. Sản xuất và xuất khẩu hồ tiêu trên thế giới 30 3.1.2.1. Sản xuất 30 3.1.2.2. Xuất khẩu 33 3.1.2.3. Giá bán 34 3.1.2.4. Nhận định về sản xuất hồ tiêu trên thế giới 35 3.1.3. Tình hình tiêu thụ hồ tiêu 36 3.2. Tổng quan sản xuất hồ tiêu của Việt Nam 38 3.2.1. Sự hình thành và phát triển cây hồ tiêu ở Việt Nam 38 3.2.2. Diện tích, năng suất và sản lượng hồ tiêu ở Việt Nam 39 3.2.3. Thu hoạch, chế biến hồ tiêu 40 3.2.4. Xuất khẩu 41 3.2.5. Giá hồ tiêu 43 3.2.6. Nhận định về sản xuất và xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam 45 3.3. Kết luận 45 3.4. Sản xuất hồ tiêu ở huyện Trảng Bom 46 3.5. Ảnh hưởng của các yếu tố đầu vào đến hiệu quả sản xuất kinh doanh cây hồ tiêu huyện Trảng Bom tỉnh Đồng Nai 47 3.5.1. Xây dựng mô hình hồi quy 47 3.5.2. Mô tả số mẫu khảo sát 48 3.5.3. Mô tả các biến độc lập trong mô hình hồi qui 49 3.5.3.1. Diện tích hồ tiêu thu hoạch 50 3.5.3.2. Nhóm yếu tố thuộc về vốn sản xuất 51 3.5.3.3. Nhóm nhân tố thuộc về nguồn lực lao động và con người 56 3.5.4. Năng suất hồ tiêu 58 v 3.5.5. Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh cây hồ tiêu của hộ gia đình theo từng xã 59 3.5.6. Kết quả mô hình hồi qui 61 3.5.6.1. Đối với thu nhập lao động gia đình 61 3.5.6.2. Đối với lợi nhuận 63 3.5.7. Đánh giá chung về sản xuất cây hồ tiêu của huyện Trảng Bom 65 3.6. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cây hồ tiêu. 66 3.6.1. Cơ sở xây dựng các giải pháp 66 3.6.1.1. Xu hướng cung cầu của thị trường Hồ tiêu Thế giới 66 3.6.1.2. Xu hướng giá 67 3.6.1.3. Định hướng phát triển sản xuất hồ tiêu của Việt Nam 67 3.6.1.4. Tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới có khả năng hỗ trợ phát triển sản xuất hồ tiêu 68 3.6.2. Đề xuất các giải pháp 69 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 74 A. Kết luận 74 B. Kiến nghị 75 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 77 DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC 79 vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Bộ NN& PTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn GAP Thực hành nông nghiệp tốt (good agricultural practices) IPC Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế(International Pepper Community) IRR Internal Rate of Return(Suất nội hoàn) NPV Net Present value(Hiện giá thu hồi thuần) NS Năng suất TCHQ Tổng cục Hải quan Việt Nam Thuốc BVTV Thuốc bảo vệ thực vật Viện KHKT Viện khoa học kỹ thuật. VPA Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam vii DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 1.1 Hiệu quả kinh tế của sản xuất hồ tiêu 6 1.2 Hiệu quả đầu tư hồ tiêu, tính bình quân trên các vùng Đông Nam bộ và Phú Quốc năm 2004, theo quan điểm ngân hàng 7 1.3 Hiệu quả sản xuất cây hồ tiêu và một số cây trồng lâu năm khác năm 2005 8 1.4 Kết quả đánh giá những thuận lợi và khó khăn của các yếu tố chính tác động đến hiệu quả sản xuất hồ tiêu trên các vùng trồng tiêu cả nước 9 2.1 Tình hình sử dụng đất của huyện Trảng Bom năm 2010 24 3.1a Sản lượng thu hoạch 32 3.1b Sản lượng các nước sản xuất chính 32 3.2 Các thị trường nhập khẩu 36 3.3 Xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam qua các năm 2008 – 2009 – 2010 42 3.4 Giá bình quân qua các tháng 44 3.5 Diện tích, năng suất, sản lượng điều qua các năm 47 3.6 Số mẫu điều tra tại 05 xã thuộc huyện Trảng Bom 49 3.7 Mô tả các biến độc lập trong mô hình hồi qui 50 3.8 Quy mô diện tích ảnh hưởng đến kết quả, hiệu quả sản xuất kinh doanh của hộ 51 3.9 Ả nh hưởng của chi phí phân chuồng đến kết quả, hiệu quả sản xuất kinh doanh của hộ 52 3.10 Ả nh hưởng của chi phí phân đạm đến kết quả, hiệu quả sản xuất kinh doanh của hộ 53 3.11 Ả nh hưởng của chi phí phân lân đến kết quả, hiệu quả sản xuất kinh doanh của hộ 54 viii 3.12 Ả nh hưởng của chi phí phân kali đến kết quả, hiệu quả sản xuất kinh doanh của hộ 55 3.13 Ả nh hưởng của chi phí thuốc bảo vệ thực vật đến kết quả, hiệu quả sản xuất kinh doanh của hộ 56 3.14 Ả nh hưởng của chi phí lao động đến kết quả, hiệu quả sản xuất kinh doanh của hộ 57 3.15 Ả nh hưởng của kiến thức nông nghiệp đến kết quả, hiệu quả sản xuất kinh doanh của hộ 58 3.16 Năng suất hồ tiêu của các hộ gia đình 59 3.17 Đánh giá hiệu quả kinh tế cây hồ tiêu theo từng xã 59 3.18 Diện tích, năng suất hồ tiêu, chi phí phân bón và kiến thức nông nghiệp của hộ gia đình theo từng xã 60 3.19 Mức độ ảnh hưởng của yếu tố đầu vào đến thu nhập của hộ gia đình 62 3.20 Mức độ ảnh hưởng của yếu tố đầu vào đến lợi nhuận của hộ gia đình 64 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Số hiệu hình vẽ Tên hình vẽ Trang ix [...]... các nhân tố đầu vào đến hiệu quả hiệu quả sản xuất kinh doanh trong nông nghiệp - Đánh giá được thực trạng sản xuất kinh doanh cây hồ tiêu tại huyện Trảng Bom hiện nay - Đánh giá được ảnh hưởng của các yếu tố đầu vào đến hiệu quả sản xuất 3 kinh doanh cây hồ tiêu huyện Trảng Bom - Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cây hồ tiêu 3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Đối... phục vụ cho mục tiêu nghiên cứu, đề tài đã tập trung nghiên cứu những vấn đề sau: - Tình hình sản xuất hồ tiêu tại huyện Trảng Bom tỉnh Đồng Nai - Các yếu tố đầu vào quan trọng tác động tới hiệu quả sản xuất kinh doanh cây hồ tiêu - Ảnh hưởng của các yếu tố đầu vào đến hiệu quả sản xuất kinh doanh cây hồ tiêu - Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cây hồ tiêu 5 Ý nghĩa... Đồng Nai làm đề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu của luận văn: góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cây hồ tiêu trên địa bàn huyện Trảng Bom tỉnh Đồng Nai 2 Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu tổng quát Góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cây hồ tiêu trên địa bàn huyện Trảng Bom tỉnh Đồng Nai 2.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hóa được cơ sở lý luận về đánh giá, ảnh hưởng của các nhân. .. sản xuất sẽ không nhỏ và ảnh hưởng mạnh mẽ đến hiệu quả kinh tế cây tiêu, vì vậy việc đi tìm lời giải cho bài toán ổn định và tăng hiệu quả kinh tế cho cây tiêu là yêu cầu cần thiết Với ý nghĩa như vậy, trên cơ sờ kế thừa và phát triển các nghiên cứu trước, tác giả đã chọn đề tài Nghiêu cứu ảnh hưởng của các nhân tố đầu vào đến hiệu quả sản xuất kinh doanh cây hồ tiêu trên địa bàn huyện Trảng Bom tỉnh. .. hoa và mỹ phẩm Cho nên cây tiêu đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế của nhiều nước, trong đó Việt Nam là một quốc gia có diện tích, sản lượng và năng suất đứng vào hàng đầu trong số các quô`c gia sản xuất hồ tiêu với sản lượng xuất khẩu năm 2010 là 116.861 tấn Trong các tỉnh, Đồng Nai là tỉnh có diện tích tiêu lớn thứ ba Trảng Bom là một huyện của tỉnh Đồng Nai với diện tích tiêu gần 1.446 ha đã... “Nghiên cứu các giải pháp khoa học công nghệ và thị trường để phát triển vùng tiêu trọng điểm” Ngân hàng giả định chu kỳ kinh doanh của cây hồ tiêu là 10 năm, lãi suất vay là 10%, nên với NPV>0, IRR >10%, đã có kết luận kinh doanh cây hồ tiêu có hiệu quả 8 Bảng 1.3 Hiệu quả sản xuất cây hồ tiêu và một số cây trồng lâu năm khác năm 2005 Đơn vị tính: triệu đồng/ ha Hạng mục Giá trị Lợi nhuận Sản lượng Cây hồ. .. Cây hồ tiêu 39,34 18,77 Cây điều 8,70 6,90 Cây cao su 18,00 18,98 Cây cà phê 16,00 10,00 Cây chè 15,00 9,50 Cây ăn quả 17,50 12,50 Cây mía 15,60 7,76 Nguồn: “Điều tra hiện trạng sản xuất một số cây công nghiệp lâu năm trên toàn quốc 2005” d) Thống kê hiện trạng các yếu tố chính tác động đến sản lượng, chất lượng và giá thành sản phẩm hồ tiêu Các công trình đã xác định các yếu tố chính ảnh hưởng đến năng... 2007; Các công trình nghiên cứu Hiệu quả sản xuất hồ tiêu của các nước thực hiện 2002 – 2004; Công trình nghiên cứu “Vai trò của hồ tiêu đối với giảm nghèo đói ở nông thôn” của SriLanka 2004 Nhìn chung các công trình nghiên cứu của các nước sản xuất tập trung nhiều vào khía cạnh kỹ thuật, còn về nghiên cứu kinh tế ít hơn và chủ yếu sử dụng phương pháp thống kê mô tả là chính Riêng công trình nghiên cứu. .. “Vai trò của hồ tiêu đối với giảm nghèo đói ở nông thôn của Sri Lanka” của Vụ Nghiên cứu Kinh tế và Phát triển Nông sản Xuất khẩu của Sri Lanka đã sử dụng phân tích hồi quy để đánh giá thu nhập của các hộ sản xuất nông nghiệp từ một số các loại cây con nuôi trồng chính như: gia súc, dừa, chè, cà phê, hồ tiêu, cam, chanh vàng Tuy nhiên đề tài cũng chưa nghiên cứu định lượng về các yếu tố ảnh hưởng đến thu... tượng nghiên cứu: là các hộ trồng hồ tiêu, đại diện cho 17 t hị t r ấ n , xã thuộc Huyện Trảng Bom (dự kiến điều tra 60 hộ gia đình trồng hồ tiêu) - Phạm vi nghiên cứu: Chỉ nghiên cứu huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai Trong đó tập trung nghiên cứu những xã có nhiều diện tích hồ tiêu như các xã: Sông Trầu, Sông Thao, Cây Gáo, Thanh Bình, Bàu Hàm - Thời gian nghiên cứu: 2010 4 Nội dung nghiên cứu Để phục
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiêu cứu ảnh hưởng của các nhân tố đầu vào đến hiệu quả sản xuất kinh doanh cây hồ tiêu trên địa bàn huyện Trảng Bom tỉnh Đồng Nai, Nghiêu cứu ảnh hưởng của các nhân tố đầu vào đến hiệu quả sản xuất kinh doanh cây hồ tiêu trên địa bàn huyện Trảng Bom tỉnh Đồng Nai

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn