bài giảng số học 6 chương 3 bài 7 phép cộng phân số

17 448 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/01/2015, 14:36

[...]...1 Cộng hai phân số cùng mẫu: a b a+b + = m m m 2 Cộng hai phân số không cùng mẫu: Quy tắc: (SGK – 26) Bài 42 c, d: (SGK – 26) 6 -14 c) + 13 39 4 4 d) + 5 −18 Bài 42 c, d: (SGK – 26) 6 -14 18 -14 18 + (-14) c) + = + = = 13 39 39 39 39 4 39 4 −4 4 −2 36 -10 36 + (-10) d) + = + = + = 5 18 5 9 45 45 45 26 = 45 TÓM TẮT BÀI HỌC PHÉP CỘNG PHÂN SỐ CỘNG HAI PHÂN SỐ CÙNG MẪU SỐ CỘNG TỬ GIỮ NGUYÊN MẪU CỘNG... 4 7 15 7 39 −4 7 -1 −2 1 + Ô 7 7 2 −1 H + 3 5 3 7 + Ư 10 −10 6 −11 + U 13 39 7 9 + Q 21 − 36 1 3 P 2+ 4 - Học thuộc quy tắc phép cộng phân số (cùng mẫu và không cùng mẫu) - Xem lại các ví dụ - Làm các bài tập 43, 45, 46, (SGK/ 26, 27) BT44SGK Bài 44 – SGK tr 26: Điền dấu thích hợp (, =) vào ô vuông: -4 3 a) + 7 -7 3 c) 5 > = -1 ; 2 -1 + ; 3 5 -15 -3 -8 b) + < 22 22 11 1 -3 d) + 6 4 < 1 -4 + 14 7. .. HAI PHÂN SỐ KHÔNG CÙNG MẪU SỐ ĐƯA VỀ CÙNG MẪU CỘNG 2 PHÂN SỐ CÙNG MẪU SỐ - Số nguyên a có thể viết là a - Nên đưa về mẫu dương 1 - Nên rút gọn trước và sau khi thực hiện phép cộng Tính tổng dưới đây, rồi điền chữ cái tương ứng vào ô trống, để được tên của một ngày, mà hàng năm được tổ chức kỉ niệm rất trang trọng QUỐC 1 7 −1 TẾ 12 39 7 2 1 PHỤ + Ê 3 3 NỮ 9 −8 + 11 11 −1 +1 C 7 T −1 3 + N 7 7 6 7 1 . (SGK – 26) 18 1 86 -14 -14 + (-14) c) + = + = 13 39 39 39 39 4 4 4 2 36 10 36 10 5 18 5 9 45 45 45 − − - + (- ) d) + = + = + = 4 = 39 26 45 = TÓM TẮT BÀI HỌC PHÉP CỘNG PHÂN SỐ CỘNG HAI PHÂN SỐ CÙNG. = 1 -5 + 6 6 B = 1 -4 + 14 7 và 1. Cộng hai phân số cùng mẫu: 2 7 Ví dụ 1: Thực hiện phép tính: + 3 7 Ta có: 2 7 + 3 7 = 2 3 7 + = 5 7 Ví dụ : + + = ( ) 3 1 3 1 2 5 5 5 5 2 7 2 7 2 7 5 9 9 9. trước và sau khi thực hiện phép cộng. 1 -1 3 7 10 10 − + − 6 11 13 39 − + 1 3 2 4 − + 2 1 7 7 − + 1 1 7 − + 9 8 11 11 − + 2 1 3 3 + 2 1 3 5 − + 7 9 21 36 + − 1 7 − 1 11 7 39 1 4 − Tính tổng dưới
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng số học 6 chương 3 bài 7 phép cộng phân số, bài giảng số học 6 chương 3 bài 7 phép cộng phân số, bài giảng số học 6 chương 3 bài 7 phép cộng phân số

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn