bài giảng số học 6 chương 3 bài 3 tính chất cơ bản của phân số

19 416 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/01/2015, 14:35

BÀI GIẢNG SỐ HỌC – TOÁN 6 Tiết 70: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ KiÓm tra bµi cò Thế nào là hai phân số bằng nhau? Hai phân số được gọi là bằng nhau nếu: 1 Tìm số nguyên x biết: 2 . .a b c d = à a c v b d 1 3 ) 2 a x = 4 ) 12 3 x b − = KiÓm tra bµi cò Bài giải: 2 1 3 ) 2 1. 2.3 2.3 6 1 a x x x = = = = 4 ) 12 3 ( 4).3 12. ( 4).3 1 12 x b x x − = − = − = = − Tiết 70: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ 1. Nhận xét: Giải thích vì sao: 1 Vì (-1).(-6) = 2.3 Vì (-4).(-2) = 8.1 Vì 5.2= (-10).(-1) Ta có vì 1 . 4 = 2 . 2 (định nghĩa hai phân số bằng nhau). 1 3 2 6 − = − 4 1 8 2 − = − 5 1 10 2 − = − 1 2 2 4 = Tiết 70: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ 1. Nhận xét: Ta có: Ta có: Vậy ta phải nhân cả tử và mẫu với bao nhiêu để được phân số thứ hai? Vậy ta phải chia cả tử và mẫu với bao nhiêu để được phân số thứ hai? Nhân cả tử và mẫu với -3 Chia cả tử và mẫu với -5 Qua đó rút ra nhận xét gì? Nếu ta nhân cả tử và mẫu của một phân số với một số nguyên khác 0 thì ta sẽ được một phân số mới bằng phân số đã cho. Qua đó rút ra nhận xét gì? Nếu ta nhân cả tử và mẫu của một phân số với một số nguyên khác 0 thì ta sẽ được một phân số mới bằng phân số đã cho. 1 3 2 6 − = − 5 1 10 2 − = − Tiết 70: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ Nhận xét: Nếu ta nhân hoặc chia cả tử và mẫu của một phân số với một số nguyên khác 0 thì ta sẽ được một phân số mới bằng phân số đã cho. 2 Điền số thích hợp vào ô trống: : : -3 -3 . -5 -5 . 5 1 10 2 − = − 1 3 2 6 − = − Tiết 70: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ 2. Tính chất cơ bản của phân số: Nếu ta nhân cả tử và mẫu của một phân số với cùng một số nguyên khác 0 thì ta được một phân số bằng phân số đã cho. Nếu ta chia cả tử và mẫu của một phân số cho cùng một ước chung của chúng thì ta được một phân số bằng phân số đã cho. Trên cơ sở tính chất cơ bản của phân số đã học ở tiểu học, dựa vào các ví dụ trên với các phân số có tử và mẫu là các số nguyên, em hãy rút ra tính chất cơ bản của phân số? . . a a m b b m = : : a a n b b n = ( ; 0)m m ∈ ≠ Z [ ( , )]n UC a b ∈ Tiết 70: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ 2. Tính chất cơ bản của phân số: Áp dụng: Dựa vào tính chất cơ bản của phân số, các em hãy cho biết các phân số sau có bằng nhau không? Vì sao? )m;Zm( m.b m.a b a 0 ≠∈= )]b,a(UCn[ n:b n:a b a ∈= 2 4 6 20 ; ; ; 3 6 9 30 − − − − Tiết 70: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ 2. Tính chất cơ bản của phân số: Bài giải: vì: nhân với -2 bằng nhân với 3 bằng nhân với 10 bằng )m;Zm( m.b m.a b a 0 ≠∈= )]b,a(UCn[ n:b n:a b a ∈= 2 4 6 20 3 6 9 30 − − − = = = − 2 3 − 4 6− 2 3 − 6 9 − 2 3 − 20 30 − Tiết 70: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ 2. Tính chất cơ bản của phân số: Bài giải: Vậy phân số vì sao? Vì chia cả tử và mẫu của phân số cho 10 thì bằng )m;Zm( m.b m.a b a 0 ≠∈= )]b,a(UCn[ n:b n:a b a ∈= 2 4 6 20 3 6 9 30 − − − = = = − 20 2 30 3 − − = 20 30 − 2 3 − [...]... phân số bằng phân số ? 2 3 6 6 9 = = = = 2 4 −4 −12 Ta có thể tìm được vơ số phânphân số bằng bao nhiêu số bằng 3 3 phân số ? 2 Vậy: Mỗi phân số có vơ số phân số bằng nó Các phân số bằng nhau là các cách viết khác nhau của cùng một số mà người ta gọi là số hữu tỉ Tiết 70: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ 2 Tính chất cơ bản của phân số: Vậy: Mỗi phân số có vơ số phân số bằng nó Các phân số bằng nhau là... 70: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ 2 Tính chất cơ bản của phân số: 3 Viết mỗi phân số sau đây thành một phân số bằng nó và có mẫu dương: 5 −4 a ( a, b ∈ Z, b < 0) , , −17 −11 b Giải: 5 5.(−1) −5 = = −17 (−17).( −1) 17 −4 (−4).(−1) 4 = = −11 (−11).(−1) 11 a a.(−1) −a = = b b.(−1) b (a, b ∈ Z, b < 0) Tiết 70: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ 2 Tính chất cơ bản của phân số: 3 Bài tập: Hãy tìm 3 phân số bằng phân. ..Tiết 70: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ 2 Tính chất cơ bản của phân số: 2 2.(−1) −2 Nhận xét: có thể vận dụng tính chất vừa học để Ta 3 = ( 3) .(−1) = 3 2 viết phân số thành phân số bằng nó Vậy ta có thể 3 một phân số bất kì − viết và có mẫu số dương khơng? có mẫu âm thành phân số bằng nó và có mẫu dương bằng cách nhân cả tử và mẫu của phân số đó với -1 Ví dụ: 3 3.( −1) 3 = = ; −5 (−5).(−1)... của cùng một số mà người ta gọi là số hữu tỉ 1 Bài tập: Hãy viết số hữu tỉ dưới dạng các phân 2 số khác nhau? 1 −2 3 −4 5 = = = = = 2 −4 6 8 10 Tiết 70: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ Bài tập trắc nghiệm: Hãy chỉ ra một câu sai A B C D 9 3 6 = = 21 7 14 −2 −1 7 = = 6 3 −21 7 14 21 = = 10 15 14 5 −1 −15 = = −10 2 30 Củng cố Phát biểu tính chất cơ bản số nào? Vì sao? Bài tập: 1 Phân số sau bằng phân của. .. bằng phân của phân số? −2 7 2 14 2 = 7 14 49 4 7 Tiết 70: TÍNH sau đây chiếm CỦA PHÂN 2.Các số phút CHẤT CƠ BẢNbao nhiêu bao nhiêu phần SỐa một giờ ? củ 5 phút 10 phút 10 1 = h= h 60 6 15 phút 45 phút 90 phút 45 3 = h= h 60 4 5 1 = h= h 60 12 15 1 = h= h 60 4 90 3 = h= h 60 2 Hướng dẫn về nhà - Học thuộc tính chất cơ bản của phân số, viết dạng tổng qt - Làm bài tập11, 12, 13/ 11SGK và 20,21,22 /6, 7 SBT -... = h= h 60 12 15 1 = h= h 60 4 90 3 = h= h 60 2 Hướng dẫn về nhà - Học thuộc tính chất cơ bản của phân số, viết dạng tổng qt - Làm bài tập11, 12, 13/ 11SGK và 20,21,22 /6, 7 SBT - Ơn lại rút gọn phân số ở lớp 5 GIỜ HỌC ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT THÚC xin . 70: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ 2. Tính chất cơ bản của phân số: Bài tập: Hãy tìm 3 phân số bằng phân số ? Ta có thể tìm được bao nhiêu phân số bằng phân số ? Vậy: Mỗi phân số có vô số phân số. 4 6 20 3 6 9 30 − − − = = = − 2 3 − 4 6 2 3 − 6 9 − 2 3 − 20 30 − Tiết 70: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ 2. Tính chất cơ bản của phân số: Bài giải: Vậy phân số vì sao? Vì chia cả tử và mẫu của. TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ Vậy: Mỗi phân số có vô số phân số bằng nó. Các phân số bằng nhau là các cách viết khác nhau của cùng một số mà người ta gọi là số hữu tỉ. 2. Tính chất cơ bản của
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng số học 6 chương 3 bài 3 tính chất cơ bản của phân số, bài giảng số học 6 chương 3 bài 3 tính chất cơ bản của phân số, bài giảng số học 6 chương 3 bài 3 tính chất cơ bản của phân số

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn