Nhận xét của cơ quan thực tập

3 4,024 10
Diệp Tử

Diệp Tử Gửi tin nhắn

Tải lên: 12,932 tài liệu

  • Loading...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2013, 10:05

Nhận xét của cơ quan thực tập MỤC LỤC NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIAO NHẬN HÀNG HÓA BẦU TRỜI 3 I. Quá trình hình thành và phát triển 3 II. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức nhân sự của Công ty 3 1. Chức năng 3 2. Nhiệm vụ của Công ty 4 3. Tình hình nhân sự và cơ cấu tổ chức hành chính .5 III. Tình hình kinh doanh của Công ty trong những năm gần đây (2007-2009) 6 IV. Hoạt động giao nhận hàng hóa bằng đường biển tại Công ty 7 1. Một số đặc thù của hoạt động giao nhận bằng đường biển tại Công ty .7 2. Đánh giá vị thế cạnh tranh của Công ty .8 CHƯƠNG 2: THỰC TIỄN HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN HÀNG HÓA NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIAO NHẬN HÀNG HÓA BẦU TRỜI .10 I. Tổ chức thực hiện giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển .10 II. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động giao nhận hàng hóa quốc tế bằng đường biển của Công ty .11 1. Bối cảnh quốc tế .11 2. Cơ chế quản lý vĩ mô của Nhà nước 12 3. Tình hình xuất nhập khẩu trong nước 13 4. Biến động thời tiết 13 5. Các nhân tố nội tại của Doanh nghiệp .14 III. Thực trạng giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển tại công ty .15 1. Quá trình ký hợp đồng .15 2. Quá trình nhận hồ sơ từ khách hàng .15 3. Quá trình chuẩn bị hồ sơ 16 4. Quá trình khai Hải quan .17 5. Quá trình kiểm hóa .18 6. Hiệu quả sử dụng các phương tiện phục vụ cho hoạt động giao nhận .18 7. Tính thời vụ của hoạt động giao nhận 19 8. Trình độ đội ngũ cán bộ còn hạn chế, hiệu quả làm việc chưa cao 20 IV. Đánh giá quá trình thực hiện 20 1. Những thành tựu .21 2. Những hạn chế .21 3. Nguyên nhân 22 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM CẢI THIỆN, PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ GIAO NHẬN HÀNG HÓA BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIAO NHẬN HÀNG HÓA BẦU TRỜI .25 I. Những thuận lợi và khó khăn của Công ty trong giai đọan hiện nay .25 1. Thuận lợi 25 2. Khó khăn 25 II. Một số thách thức mới với từng họat động của Công ty .26 III. Kế hoạch phát triển của Công ty trong thời gian tới 26 IV. Các giải pháp phát triển dịch vụ giao nhận hàng hóa bằng đường biển tại Công ty .27 1. Giải pháp về thị trường 27 2 Nâng cao chất lượng dịch vụ 25 3. Giải pháp về xúc tiến thương mại 28 4. Hạn chế sự ảnh hưởng của tính thời vụ 29 5. Đào tạo nguồn nhân lực cho phù hợp với tình hình mới 30 V. Các kiến nghị .31 1. Hoàn thiện hệ thống luật 32 2. Nhà nước cần tăng cường thu hút FDI vào ngành giao nhận vận tải .34 3. Cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường pháp lý thông thoáng .34 4. Tạo môi trường kinh tế xã hội thuận lợi 35 5. Đổi mới cơ chế quản lý nhà nước về giá trong giao nhận vận tải 35 6. Thành lập ủy ban quốc gia về tạo thuận lợi cho giao nhận vận tải 36 7. Đơn giản và hài hòa các thủ tục chứng từ có liên quan .37 KẾT LUẬN 38 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .39 PHỤ LỤC .40 . MỤC LỤC NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN LỜI MỞ ĐẦU........................................................................................................1. ty..........................7 1. Một số đặc thù của hoạt động giao nhận bằng đường biển tại Công ty.............7 2. Đánh giá vị thế cạnh tranh của Công ty.............................................................8
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhận xét của cơ quan thực tập, Nhận xét của cơ quan thực tập, Nhận xét của cơ quan thực tập

Bình luận về tài liệu nhan-xet-cua-co-quan-thuc-tap

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP