THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN Lý. RỦI RO LÃI SUẤT TẠI VIỆT NAM EXIMBANK.pdf

luanvan02
luanvan02(10917 tài liệu)
(320 người theo dõi)
Lượt xem 181
5
Tải xuống 8,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 84 | Loại file: PDF
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2012, 16:48

Mô tả: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN Lý. RỦI RO LÃI SUẤT TẠI VIỆT NAM EXIMBANK MỤC LỤCCHƯƠNG 1:LÝ LUẬN VÀ NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN . 71.1 Lý luận tổng quan: 71.1.1 Định nghĩa rủi ro lãi suất: .71.1.2 Nguyên nhân của rủi ro lãi suất 71.1.3 Tác động của rủi ro lãi suất: . 81.1.3.1 Khía cạnh lợi nhuận .81.1.3.2 Khía cạnh giá trị kinh tế : .91.1.3.3 Thiệt hại ẩn: . 91.2 Nghiên cứu tổng quan : . 101.2.1 Rủi ro lãi suất tại các ngân hàng ở Ấn Độ: .101.2.2 Rủi ro lãi suất tại ngân hàng ở các quốc gia thuộc Châu Phi: . 151.2.3 Tại Việt Nam . 17CHƯƠNG 2: TH ỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO L ÃI SUẤTTẠI VIỆT NAM EXIMBANK 212.1 Giới thiệu chung về Việt Nam Eximbank: . 212.1.1 Lịch sử hình thành: 212.1.2 Quy mô hoạt động 212.1.3 Các sản phẩm dịch vụ: .212.1.4 Cơ cấu tổ chức: . 232.2 Chính sách lãi su ất của Viet Nam Eximba nk trong thời gian qua: . 242.2.1 Lãi suất huy động: 242.2.2 Lãi suất cho vay: 262.3 Thực trạng công tác quản lý rủi ro l ãi suất tại Viet Nam Eximbank: 27CHƯƠNG 3: Đ Ề XUẤT XÂY DỰNG QUY TR ÌNH QUẢN LÝ RỦI RO L ÃISUẤT TẠI VIET NAM EXIMBANK . 283.1 Xây dựng chính sách quản lý rủi ro l ãi suất: . 283.1.1 Nhiệm vụ của Hội Đồng Quản trị: 283.1.2 Nhiệm vụ của Ban Giám Đốc: 293.1.3 Nhiệm vụ của phòng quản lý rủi ro: . 303.1.4 Nhiệm vụ của kiểm tra nội bộ: . 313.1.5 Quy định các hạn mức hoạt động . 313.1.6 Quy định về việc duy trì vốn chủ sở hữu: . 333.2 Quy trình quản lý rủi ro: 333.2.1 Nhận dạng rủi ro 333.2.1.1 Rủi ro định giá lại: . 343.2.1.2 Rủi ro cơ bản: 343.2.1.3 Rủi ro đường cong lợi nhuận: . 353.2.1.4 Rủi ro quyền chọn: .353.2.2 Đo lường rủi ro 363.2.2.1 Thu thập dữ liệu . 393.2.2.2 Thực hiện các kịch bản v à giả định: . 423.2.2.3 Tính toán các mức độ rủi ro . 453.2.3 Giám sát rủi ro . 473.2.3.1 Chiến lược đánh giá . 483.2.3.2 Báo cáo rủi ro lãi suất 483.2.4 Kiểm soát rủi ro . 503.2.4.1 Kiểm toán quá trình quản lý rủi ro lãi suất 503.2.4.2 Hạn mức rủi ro: 513.3 Phương pháp đo lư ờng rủi ro lãi suất: . 533.3.1 Báo cáo Gap: . 533.3.1.1 Gap dương . 543.3.1.2 Gap âm 543.3.1.3 Cách xây dựng báo cáo Gap . 563.3.1.4 Xây dựng hạn mức Gap: 593.3.2 Mô hình mô phỏng : . 603.3.2.1 Các thuận lợi của mô hình mô phỏng . 603.3.2.2 Cách xây dựng mô hình mô phỏng . 603.3.2.3 Đo lường rủi ro với mô h ình mô phỏng 613.3.3 Giá trị kinh tế của tài sản có – nợ: 633.3.4 Báo cáo giá trị một điểm cơ bản (BVP) 653.3.4.1 Cách tính BPV . 663.3.4.2 Quản lý rủi ro bằng BPV: .663.4 Các bước trong quá trình kiểm toán 703.4.1 Các thủ tục chung .713.4.2 Xác định phạm vi kiểm tra rủi ro l ãi suất 713.4.2.1 Bước 1. 713.4.2.2 Bước 2. 713.4.2.3 Bước 3. 723.4.2.4 Bước 4. 733.4.2.5 Bước 5: 733.4.2.6 Bước 6. 733.4.3 Đánh giá chất lượng của quá trình quản lý rủi ro lãi suất . 763.4.4 Đánh giá chất lượng báo cáo đo lường rủi ro lãi suất đang sử dụng 773.4.5 Đánh giá chất lượng giám sát rủi ro l ãi suất: 783.4.6 Đánh giá các cán b ộ trong Ban điều h ành và Hội đồng quản trị 793.4.7 Đánh giá mức độ rủi ro lãi suất qua các tiêu chí kiểm toán: 79DANH MỤC CÁC BẢNG BI ỂUBiểu đồ 1.1: Biến động l ãi suất (kỳ hạn 10 năm) 10Biểu đồ 1.2:Biên đ ộ giữa l ãi suất dài hạn và ngắn hạn 12Bảng 1.1: Ngân hàng với rủi ro “nghiêm trọng” 13Bảng 1.2: Các ngân h àng được phòng ngừa rủi ro . 14Bảng 1.3: Các ngân h àng chịu rủi ro nghiêm trọng 15Biểu đồ 1.3: Lãi suầt tiển gửi và cho vay trung bình ở Zimbabwe, 1983-1993 .16Biểu đồ 1.4: Lãi suầt tiển gửi và cho vay trung bình ở Nigeria, 1983-1993 17Biểu đồ 1.5: Biến động l ãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm v à lãi suất liênngân hàng VN kỳ hạn 3 tháng 19Bảng 3.1: Báo cáo GAP . 57Bảng 3.2: Mô phỏng kịch bản 1 .62Bảng 3.3: Mô phỏng kịch bản 2,3 63Bảng 3.4: Giá trị kinh tế của t ài sản nợ, tài sản có 64Bảng 3.5: Bảng báo cáo giá trị 1 điểm c ơ bản(BPV) . 70DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT1. NH: Ngân hàng2. BGĐ: Ban giám đốc3. HĐQT: Hội đồng quản trị4. EIB: Eximbank5. TSC – TSN: Tài sản có – Tài sản nợ6. Gap – Gap analysis program – Báo cáo phân tích chênh lệch7. NII : Net interest income8. MTM: Mark to market – Ghi nhận theo thị trường9. Bp: Basic point – Điểm cơ bản10. PMT: Payment – Thanh toán11. PV: Present value – Giá trị hiện tại12. FV: Future value – Giá trị tương lai13. BPV: Basic point value – Giá trị 1 điểm cơ bản14. RSA: Risk sensitive asset15. RSL: Risk sensitive liability16. A: Asset – Tài sản có17. L: Liability – Tài sản nợ18. I: Interest – Lãi suất19. C: Cost – Chi phí20. N: number – Số21. ALCO: Asset Liability Management Committee : Ủy Ban quản lý tài sảnnợ -có22. RBI: Reserve bank of India (central bank of India): Ngân hàng TrungƯơng của Ấn ĐộMỞ ĐẦUSự tập trung chính các quy định v à mối quan tâm về sự suy yếu của ngânhàng theo truyền thống vẫn là rủi ro tín dụng. Hầ u hết các quốc gia tr ên thếgiới đều đã trãi qua thất bại trong hoạt động ngân h àng nghiêm trọng do cáckhoản nợ xấu gây ra. Lịch sử hoạt động ng ành ngân hàng từng chứng kiếntrong những năm 1990, đã có không ít ngân hàng th ương mại cổ phần bị rútgiấy phép hoạt động hoặc phải sáp nhập với đ ơn vị khác vì không chịu nổitổn thất từ những rủi ro trong hoạt động tín dụngNhững tháng nửa đầu năm 2008, với chính sách thắt chặt tiền tệ của Chínhphủ, thị trường tiền tệ nóng lên chưa từng thấy trong lịch sử nền kinh tế ViệtNam, vốn VNĐ khan hiếm.Các ngân hàng s ử dụng lãi suất như một vũ khí lợi hại trong “cuộc chiến”giành giật thị phần., lãi suất huy động rất cao tạo ra nhiều rủi ro cho các ngânhàng. Thu nhập lãi ròng giảm kéo theo lợi nhuận giảm do thu nhập từ lãi (lãitín dụng, lãi tiền gửi, lãi đầu tư .) là nguồn thu chủ yếu.So với rủi ro tín dụng, rủi ro l ãi suất cũng là nguyên nhân quan tr ọng gây nênsự yếu kém của ngân h àng. Tài sản nợ và có của ngân hàng bị ảnh hưởng bởisự thay đổi lãi suất. Nhìn chung, tác động của sự thay đổi l ãi suất lên tài sảnnợ và có không cần bằng nhau. Điều n ày làm phát sinh m ột tác động lênnguồn vốn chủ sở hữu, l ãi hay lỗ (nếu có). Trong cuộc khủng hoảng tài chínhChâu Á diễn ra cuối thập kỷ 90, l ãi suất tại Indonesia đã tăng trên 30%, ngaysau đó, nhiều ngân hàng theo nhau phá s ản.Điều này cho thấy tầm quan trọng của công tác quản lý rủi ro l ãi suất của cácngân hàng, tuy nhiên hi ện nay công tác này chưa được chú trọng đúng mức.Từ thực tiễn công tác, đề t ài xin đưa ra một số kiến nghị về quy tr ình cũngnhư các biện pháp đo lường, quản lý rủi ro l ãi suất tại ngân hàng.CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN VÀ NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN1.1 Lý luận tổng quan:1.1.1 Định nghĩa rủi ro lãi suất:Rủi ro lãi suất là rủi ro tài chính của ngân hàng do biến động lãi suất trên thịtrường. Trong hoạt động ngân h àng, chấp nhận loại rủi ro n ày là điều bìnhthường và rủi ro này cũng ảnh hưởng đến khả năng sinh lời và giá trị cổ đông.Tuy nhiên, rủi ro lãi suất vượt quá mức sẽ đe dọa đến lợi nhuận v à vốn củangân hàng. Biến động lãi suất trên thị trường sẽ làm thay đổi thu nhập ròng từlãi suất của ngân hàng và các thu nhập nhạy cảm lãi suất khác cũng như tácđộng đến chi phí hoạt động của ngân h àng. Biến động lãi suất cũng đồng thờitác động đến các trị giá ẩn (underlying value) của Tài sản nợ - tài sản có (TSC-TSN) và các công cụ ngoại bảng khác do l àm thay đổi hiện giá của các d òngtiền trong tương lai (hoặc đôi khi là chính các dòng ti ền này). Theo đó, vì mụctiêu hoạt động an toàn và bền vững của ngân h àng, cần phải thiết lập một quytrình quản trị rủi ro hiệu quả trong đó rủi ro l ãi suất luôn nằm trong tầm kiểmsoát của ngân hàng.1.1.2 Nguyên nhân của rủi ro lãi suất Rủi ro do quy định lại mức l ãi suất:Hình thức cơ bản và phổ biến nhất của rủi ro l ãi suất xuất phát từ sự ch ênhlệch thời hạn (trường hợp lãi suất cố định) và việc định lại mức l ãi suất(trường hợp lãi suất thả nổi) đối với các TSN -TSC và các hạng mục ngoạibảng. Rủi ro ảnh hưởng đến đường cong lợi tức: Xuất hiện khi có sự thay đổi không dự đoán tr ước trên đường cong lợinhuận làm ảnh hưởng lớn tới lợi nhuận hoặc các giá trị kinh tế đi k èm củangân hàng.Chương 1: Lý luận và nghiên cứu tổng quan8 Rủi ro cơ bản:Là rủi ro bắt nguồn từ mối t ương quan không hoàn h ảo trong việc điềuchỉnh mức lãi suất đi vay và cho vay đối với các sản phẩm t ài chính cócùng đặc điểm khi quy định lại mức l ãi suất. Khi lãi suất thay đổi, cácchênh lệch này sẽ dẫn đến thay đổi không mong muốn l ên dòng tiền và lợinhuận của các TSN -TSC và các hạng mục ngoại bảng có cùng thời hạnhoặc có cùng đặc điểm quy định lại mức l ãi suất. Rủi ro liên quan đến các sản phẩm tài chính có tính chất quyền chọn:Là rủi ro bắt nguồn từ các giao dịch quyền lựa chọn của các loại TSN -TSCvà các hạng mục ngoại bảng. Giao dịch quyền lựa chọn cho phép ng ườichủ giao dịch được quyền (chứ không phải l à nghĩa vụ) mua, bán hay theomột cách nào đó làm thay đổi trị giá dòng tiền của sản phẩm hay hợp đồngtài chính.1.1.3 Tác động của rủi ro lãi suất:Lãi suất thay đổi có thể ảnh h ưởng đến lợi nhuận và giá trị kinh tế của ngânhàng1.1.3.1 Khía cạnh lợi nhuận:Biến động lợi nhuận l à nhân tố quan trọng để phân tích rủi ro l ãi suất vì nếumức lợi nhuận bị giảm đi hay thiệt hại tăng nhanh sẽ đe dọa mức độ ổn định t àichính của ngân hàng do làm giảm mức dự trữ vốn vì mất uy tín trên thị trường.Khi nói đến lợi nhuận, thu nhập r òng từ lãi (là chêch lệch giữa doanh thu l ãisuất trừ đi chi phí lãi suất) thường được chú ý nhiều nhất. Thu nhập r òng từ lãiđóng vai trò quan trọng trong tổng thu nhập của ngân hàng và cũng có mối liênhệ trực tiếp với biến động l ãi suất trên thị trường. Tuy nhiên, khi ngân hàngngày càng mở rộng hoạt động để tạo th êm thu nhập từ các loại phí v à nguồnthu nhập không từ lãi khác thì việc tập trung vào xem xét nguồn thu nhập ròngnày hay ngoài lãi cũng đều là những vấn đề quan trọng.Chương 1: Lý luận và nghiên cứu tổng quan91.1.3.2 Khía cạnh giá trị kinh tế :Biến động lãi suất thị trường có thể tác động l ên giá trị kinh tế của TSN -TSCvà các hạng mục ngoại bảng của ngân h àng. (Giá trị kinh tế của một tài sản làhiện giá của dòng tiền mong đợi trong t ương lai được tính để phản ánh l ãi suấtthị trường).Giá trị kinh tế của ngân hàng được xem như là hiện giá của các dòng tiền ròngtrong tương lai (b ằng dòng tiền ròng tương lai của TSC trừ đi của TSN cộngvới dòng tiền ròng tương lai của các giao dịch ngoại bảng).Theo nghĩa n ày,khía cạnh giá trị kinh tế phản ánh quan điểm về độ nhạy cảm của giá trị r òngtrước biến động lãi suất.Việc xem xét tác động của rủi ro l ãi suất trên khía cạnh trị giá kinh tế cho thấytác động lâu dài của biến động lãi suất đối với hoạt động của ngân hàng, trongkhi đó khi xem xét trên khía c ạnh lợi nhuận chỉ cho thấy tác động ngắn hạn v àkhông đưa ra được dự đoán chính xác về tác động n ày đối với tình hình chungcủa ngân hàng.1.1.3.3 Thiệt hại ẩn:Hai khía cạnh trên chỉ bàn tới tác động của biến động l ãi suất lên hoạt động tàichính của ngân hàng. Khi đánh giá mức độ rủi ro lãi suất, ngân hàng cũng cầnxem xét ảnh hưởng của lãi suất trong quá khứ đối với các hoạt động trongtương lai. Đặc biệt là các công cụ không được định giá theo thị tr ường thườnghay ẩn chứa thiệt hại hay lợi nhuận ẩn bắt nguồn từ các biến động l ãi suấttrong quá khứ. Thiệt hại hay lợi nhuận ẩn n ày đôi khi cũng được phản ảnh trênlợi nhuận của ngân h àng. Ví dụ: khi lãi suất còn thấp, ngân hàng cho kháchhàng vay dài hạn vơi lãi suất cố định và gần đây thì lại phải huy động vốn vớilãi suất cao hơn để tài trợ tiếp cho khoản vay n ày và điều này làm cạn kiệtnguồn lực của ngân h àng.Chương 1: Lý luận và nghiên cứu tổng quan101.2 Nghiên cứu tổng quan :1.2.1 Rủi ro lãi suất tại các ngân hàng ở Ấn Độ:Tại Ấn Độ, hoạt động giám sát rủi ro truyền thống của các ngân h àng vẫn tậptrung vào rủi ro tín dụng là chủ yếu.Từ năm 1993 trở đi, các hạn chế h ành chính đối với rủi ro lãi suất dần dần nớilỏng. Điều này đã dẫn tới tình trạng lãi suất biến động chưa từng thấy nhưmiêu tả trong biểu đồ 1. 1Lãi suất(%/năm)1412 10 8 610-09-1997 25-05-1998 28-01-1999 06-10-1999 19-06-2000 07-03-2001 13-11-2001 22-07-2002Biểu đồ 1.1: Biến động l ãi suất (kỳ hạn 10 năm)Do đó các ngân hàng và ban ki ểm soát ở Ấn độ hiện tại có nhu cầu mới về việcđo lường và kiểm soát rủi ro lãi suất trong ngân hàng. Đặc biệt, lãi suất đãgiảm nghiêm trọng trong vòng 4 năm qua. Nếu lãi suất tăng trong tương lai, nósẽ làm tổn thất các ngân hàng đã sử dụng vốn ngắn hạn t ài trợ cho những tàisản dài hạn.Theo chuẩn mực quốc tế, các ngân h àng ở Ấn Độ có phần lớn t ài sản dướidạng trái phiếu chính phủ. Số l ượng trái phiếu mà các ngân hàng tại Ấn chiếm27.2% tổng tài sản thời điểm 31.03.2001. N gược lại, trái phiếu chính phủ chỉchiếm 4.6% trong tổng t ài sản của các ngân hàng ở Mỹ và chỉ có 0.3% tại các . lường, quản lý rủi ro l ãi suất tại ngân hàng.CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN VÀ NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN1.1 Lý luận tổng quan:1.1.1 Định nghĩa rủi ro lãi suất :Rủi ro lãi suất. quytrình quản trị rủi ro hiệu quả trong đó rủi ro l ãi suất luôn nằm trong tầm kiểmsoát của ngân hàng.1.1.2 Nguyên nhân của rủi ro lãi suất Rủi ro do quy

— Xem thêm —

Xem thêm: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN Lý. RỦI RO LÃI SUẤT TẠI VIỆT NAM EXIMBANK.pdf, THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN Lý. RỦI RO LÃI SUẤT TẠI VIỆT NAM EXIMBANK.pdf, THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN Lý. RỦI RO LÃI SUẤT TẠI VIỆT NAM EXIMBANK.pdf

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu thuc-trang-cong-tac-quan-ly-rui-ro-lai-suat-tai-viet-nam-eximbank-pdf

Tài liệu liên quan

123doc_marketer

Từ khóa liên quan

readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.215763092041 s. Memory usage = 17.74 MB