Phân tích hoạt động huy động vốn của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - chi nhánh Tây Ninh (2).doc

89 720 18
luanvan02

luanvan02 Gửi tin nhắn

Tải lên: 10,913 tài liệu

  • Loading...
1/89 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2012, 16:45

Phân tích hoạt động huy động vốn của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - chi nhánh Tây Ninh MỤC LỤCDANH MỤC VIẾT TẮT .ivDANH MỤC CÁC BẢNG .vDANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ .viLỜI MỞ ĐẦU 1Tính cấp thiết của đề tài : .1Mục tiêu nghiên cứu 2Nhiệm vụ nghiên cứu .2Phương pháp nghiên cứu .2Những thuận lợi và khó khăn khi thực hiện đề tài 3Kết cấu của luận văn tốt nghiệp 3CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN .4Ngân hàng thương mại .4Khái niệm Ngân hàng thương mại 4Vai trò của Ngân hàng thương mại đối với sự phát triển của nền kinh tế.5Hoạt động huy động vốn của Ngân hàng thương mại 7Khái niệm về vốn của Ngân hàng thương mại .7Khái niệm về huy động vốn .9Các hình thức huy động vốn trong Ngân hàng thương mại .9Các phương pháp xác định chi phí huy động vốn 17Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn của Ngân hàng thương mại .19Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động huy động vốn 24Tỷ số vốn huy động trên tổng nguồn vốn .24Tỷ số huy động vốn có kỳ hạn trên tổng nguồn vốn huy động 25Tỷ số huy động vốn không kỳ hạn trên tổng nguồn vốn huy động .25CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG SÀI GÒN THƯƠNG TÍN - CHI NHÁNH TÂY NINH .26Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín 26Tóm lượt quá trình hình thành và phát triển .26Quá trình tăng vốn điều lệ của Sacombank 29Cơ cấu sở hữu .30Cơ cấu tổ chức .31Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - chi nhánh Tây Ninh 32Quá trình hình thành và phát triển Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - chi nhánh Tây Ninh 32Bộ máy tổ chức và quản lý của Sacombank Tây Ninh 34iChức năng và nhiệm vụ của các phòng ban 34Khái quát tình hình kinh doanh Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - chi nhánh Tây Ninh qua 3 năm 2008 - 2010 .35Tổng thu nhập 38Tổng chi phí .39Lợi nhuận .40Thuận lợi, khó khăn và định hướng phát triển sắp tới của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - chi nhánh Tây Ninh 41Thực trạng hoạt động huy động vốn của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - chi nhánh Tây Ninh 45Khái quát tình hình nguồn vốn của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - chi nhánh Tây Ninh 45Phân tích tình hình huy động vốn của Sacombank Tây Ninh qua 3 năm (2008 - 2010) 49Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả huy động vốn 65Đánh giá chung về tình hình huy động vốn của Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín trong thời gian qua 67CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN 70Giải pháp về lãi suất .71Công nghệ .72Đa dạng hoá các hình thức huy động vốn và dịch vụ .72Đào tạo nguồn nhân lực .73Marketing Ngân hàng 75Cơ sở vật chất .76Kiến nghị 76Đối với Nhà nước .76Đối với Ngân hàng Nhà nước 77Đối với Sacombank hội sở 79Đối với Sacombank Tây Ninh .79KẾT LUẬN 80iiDANH MỤC VIẾT TẮTATM: AUTOMATIC TELLER MACHINEDN: DOANH NGHIỆPNH: NGÂN HÀNGNHNN: NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚCNHTM: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠINHTMCP: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦNNHTƯ: NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNGTCKT: TỔ CHỨC KINH TẾTCTD: TỔ CHỨC TÍN DỤNGTMCP: THƯƠNG MẠI CỔ PHẦNTNV: TỔNG NGUỒN VỐNTVHĐ: TỔNG VỐN HUY ĐỘNGTSCĐ: TÀI SẢN CỐ ĐỊNHUBND: ỦY BAN NHÂN DÂNUBMTTQ: ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐCVHTTDL: VĂN HÓA THỂ THAO DU LỊCHVHĐCKH: VỐN HUY ĐỘNG CÓ KỲ HẠNVHĐKKH: VỐN HUY ĐỘNG KHÔNG KỲ HẠNiiiDANH MỤC CÁC BẢNGBẢNG 2.1: VỐN ĐIỀU LỆ CỦA SACOMBANK QUA CÁC NĂMBẢNG 2.2: CƠ CẤU CỔ ĐÔNG CỦA SACOMBANK TÍNH ĐẾN NGÀY 22/10/2011BẢNG 2.3: TỔNG HỢP BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA SACOMBANK TÂY NINH NĂM 2008, 2009 VÀ 2010BẢNG 2.4: CƠ CẤU NGUỒN VỐN CỦA SACOMBANK TÂY NINH NĂM 2008, 2009 VÀ 2010BẢNG 2.5: HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN NĂM 2008, 2009, 2010BẢNG 2.6: HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN THEO THỜI GIAN HUY ĐỘNG CỦA SACOMBANK TÂY NINH NĂM 2008, 2009, 2010BẢNG 2.7: BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ LÃI VÀ TIỀN GỬI NĂM 2008, 2009 VÀ 2010BẢNG 2.8: HIỆU QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN NĂM 2008, 2009, 2010ivDANH MỤC CÁC SƠ ĐỒSƠ ĐỒ 2.1: CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍNSƠ ĐỒ 2.2: BỘ MÁY TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÍ CỦA SACOMBANK TÂY NINHSƠ ĐỒ 2.3: KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA SACOMBANK TÂY NINH NĂM 2008, 2009 VÀ 2010SƠ ĐỒ 2.4: VỐN HUY ĐỘNG CỦA SACOMBANK TÂY NINH NĂM 2008, 2009 VÀ 2010SƠ ĐỒ 2.5: VỐN TỰ CÓ CỦA SACOMBANK TÂY NINH NĂM 2008, 2009 VÀ 2010SƠ ĐỒ 2.6: HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA SACOMBANK TÂY NINH NĂM 2008SƠ ĐỒ 2.7: HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA SACOMBANK TÂY NINH NĂM 2009SƠ ĐỒ 2.8: HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA SACOMBANK TÂY NINH NĂM 2010SƠ ĐỒ 2.9: TIỀN GỬI CỦA DN – TCKT NĂM 2008, 2009 VÀ 2010SƠ ĐỒ 2.10: TIỀN GỬI KHÔNG KỲ HẠN CỦA DN – TCKT NĂM 2008, 2009, 2010SƠ ĐỒ 2.11: TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN CỦA DN – TCKT NĂM 2008, 2009, 2010SƠ ĐỒ 2.12: TIỀN GỬI TIẾT KIỆM CỦA DÂN CƯ NĂM 2008, 2009 VÀ 2010vSƠ ĐỒ 2.13: TIỀN GỬI TIẾT KIỆM CÓ KỲ HẠN CỦA DÂN CƯ NĂM 2008, 2009, 2010SƠ ĐỒ 2.14: TIỀN GỬI TIẾT KIỆM KHÔNG KỲ HẠN CỦA DÂN CƯ NĂM 2008, 2009 VÀ 2010SƠ ĐỒ 2.15: PHÁT HÀNH GIẤY TỜ CÓ GIÁ NĂM 2008, 2009, 2010SƠ ĐỒ 2.16: TIỀN GỬI CỦA TCTD KHÁC NĂM 2008, 2009, 2010viNgân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Tây NinhLỜI MỞ ĐẦU1. Tính cấp thiết của đề tài :Mục tiêu mà Đảng và Nhà nước ta đặt ra hiện nay là tích cực đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Đây là mục tiêu quan trọng trong quá trình vươn lên, thoát khỏi sự tụt hậu về kinh tế so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Để thực hiện được mục tiêu này thì vốn là một trong những yếu tố rất quan trọng, vốn là tiền đề cho sự tăng trưởng kinh tế hay nói cách khác mức tăng trưởng kinh tế phụ thuộc vào quy mô và hiệu quả vốn đầu tư. Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay khi mà nền kinh tế thế giới đang dần phục hồi sau một giai đoạn suy thoái, với sự phục hồi đó làm cho thị trường xuất khẩu trở nên sôi nổi, xu hướng đầu tư của doanh nghiệp ngày càng tăng cao, các thành phần kinh tế khác cũng theo đó mà phát triển… vì thế nhu cầu về vốn trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Thực tế, trong nền kinh tế cạnh tranh hiện nay, có rất nhiều chủ thể, thông qua các con đường khác nhau có khả năng cung cấp vốn, đáp ứng nhu cầu về vốn. Tuy nhiên, một điều không thể phủ nhận được là huy động vốn qua các trung gian tài chính - Ngân hàng thương mại - là kênh quan trọng nhất, có hiệu quả nhất.Như chúng ta đã biết trong những năm vừa qua để kìm chế lạm phát, Ngân hàng Nhà nước đã có những chính sách thắt chặt tiền tệ như tăng tỷ lệ dữ trữ bắt buộc, ấn định mức lãi suất huy động vốn để tránh tình trạng nguồn vốn chạy từ Ngân hàng này sang Ngân hàng khác đã làm cho hoạt động huy động vốn của các Ngân hàng thương mại gặp khá nhiều khó khăn. Nhu cầu về vốn của khách hàng tăng trong khi Ngân hàng lại thiếu vốn để giải ngân. Vì vậy, Ngân hàng cần có những giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn ngoài việc sử dụng công cụ lãi suất. SVTH: Đặng Thị Diễm Trinh 1 GVHD: Th.s Phạm Hải NamNgân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Tây NinhNắm bắt được tầm quan trọng và tính cấp thiết của vấn đề này, với những kiến thức đã học và kinh nghiệm thực tập, tìm hiểu tình hình thực tế tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh Tây Ninh, em đã mạnh dạn chọn đề tài “Phân tích hoạt động huy động vốn của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - chi nhánh Tây Ninh” để làm đề tài luận văn tốt nghiệp cho mình. 2. Mục tiêu nghiên cứuTìm hiểu thực tế hoạt động huy động vốn của Sacombank Tây Ninh qua 3 năm 2008 - 2010 nhằm nhận dạng những khó khăn và thuận lợi để từ đó đưa ra giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn của Ngân hàng. 3. Nhiệm vụ nghiên cứu Phân tích tình hình huy động vốn của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - chi nhánh Tây Ninh qua 3 năm 2008 - 2010. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - chi nhánh Tây Ninh qua 3 năm 2008 - 2010. Đề ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - chi nhánh Tây Ninh.4. Phương pháp nghiên cứu Khảo sát thông tin từ thực tiễn Sacombank qua quan sát và trao đổi trực tiếp với các nhân viên, lãnh đạo phụ trách hoạt động huy động vốn Thu thập dữ liệu thứ cấp: Báo cáo tài chính, báo cáo tín dụng  So sánh các số liệu qua các thời kỳ để đánh giá hiệu quả huy động vốn Dựa vào các chỉ tiêu tài chính để phân tích và đánh giá hiệu quả huy động vốnSVTH: Đặng Thị Diễm Trinh 2 GVHD: Th.s Phạm Hải NamNgân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Tây Ninh5. Những thuận lợi và khó khăn khi thực hiện đề tài Thuận lợi:- Được thực tập tại Ngân hàng để có thể vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn.- Được sự giúp đỡ hết sức tận tình của các anh chị trong phòng Kế toán. Khó khăn- Hạn chế về thời gian thực tập.- Chưa có kinh nghiệm thực tế để xử lý thông tin.6. Kết cấu của luận văn tốt nghiệpLuận văn bao gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận Chương 2: Thực trạng công tác huy động vốn tại Ngân hàng thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín – chi nhánh Tây Ninh Chương 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín – chi nhánh Tây NinhSVTH: Đặng Thị Diễm Trinh 3 GVHD: Th.s Phạm Hải NamNgân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Tây NinhCHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN1.1 Ngân hàng thương mại1.1.1 Khái niệm Ngân hàng thương mạiMỗi nước khác nhau sẽ có một khái niệm và mô hình tổ chức Ngân hàng khác nhau. Thông thường người ta phải dựa vào tính chất và mục đích, đối tượng hoạt động của nó trên thị trường tài chính. Trong điều 1 luật Ngân hàng của Pháp (13/6/1941) có ghi: “Ngân hàng là những xí nghiệp hay cơ sở mà nghề nghiệp thường xuyên là nhận tiền bạc của công chúng dưới hình thức ký thác hay dưới hình thức khác và sử dụng tài nguyên đó cho chính họ , trong các nghiệp vụ chiết khấu và làm phương tiện thanh toán ”. Hay như Ấn Độ, luật Ngân hàng năm 1950 được bổ sung vào năm 1959 đã nêu: “Ngân hàng là cơ sở nhận các khoản tiền ký thác để cho vay, tài trợ, đầu tư”. Và theo luật Ngân hàng Đan Mạch năm 1930 định nghĩa: “Những nhà băng thiết yếu gồm các nghiệp vụ nhận tiền ký thác, buôn bán vàng bạc, hành nghề thương mại và các giá trị địa ốc, các phương tiện tín dụng và hối phiếu, thực hiện các nghiệp vụ chuyển ngân, đứng ra bảo hiểm…”.Theo pháp lệnh “Các Tổ chức Tín dụng” (1990) của Việt Nam thì Ngân hàng thương mại được định nghĩa như sau: “Ngân hàng thương mại là một tổ chức kinh doanh tiền tệ mà hoạt động chủ yếu và thường xuyên là nhận tiền gửi của khách hàng với trách nhiệm hoàn trả và sử dụng số tiền đó để cho vay, thực hiện nghiệp vụ chiết khấu và làm phương tiện thanh toán”.SVTH: Đặng Thị Diễm Trinh 4 GVHD: Th.s Phạm Hải Nam[...]... TMCP Sài Gịn Thương Tín - chi nhánh Tây Ninh 41Thực trạng hoạt động huy động vốn của Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín - chi nhánh Tây Ninh 45Khái quát tình hình nguồn vốn của Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín - chi nhánh Tây Ninh 45 Phân tích tình hình huy động vốn của Sacombank Tây Ninh qua 3 năm (2008 - 2010) 49Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả huy động vốn 65Đánh giá chung về tình hình huy. .. quả huy động vốn của Ngân hàng. 3. Nhiệm vụ nghiên cứu Phân tích tình hình huy động vốn của Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín - chi nhánh Tây Ninh qua 3 năm 2008 - 2010. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín - chi nhánh Tây Ninh qua 3 năm 2008 - 2010. Đề ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn cho Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín - chi nhánh Tây. .. vụ ngân quỹ SVTH: Đặng Thị Diễm Trinh 38 GVHD: Th.s Phạm Hải Nam Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín chi nhánh Tây Ninh Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín Nguồn: Bản cáo bạch của Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín (2010)2.2 Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín - chi nhánh Tây Ninh 2.2.1 Quá trình hình thành và phát triển Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín - chi. .. Nam Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín chi nhánh Tây Ninh hàng thấy cần phải huy động thêm vốn trước những cơ hội kinh doanh đầy hấp dẫn. Ngân hàng huy động vốn ở thế chủ động, có nghĩa là có đầu ra mới tính đầu vào. Ngân hàng xác định rõ quy mô huy động vốn, loại tiền huy động và đưa ra mức hợp lý làm cho việc tạo vốn của Ngân hàng thành cơng nhanh chóng. Giấy tờ có giá là chứng nhận của Ngân hàng. .. nghiệm thực tập, tìm hiểu tình hình thực tế tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh Tây Ninh, em đã mạnh dạn chọn đề tài Phân tích hoạt động huy động vốn của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - chi nhánh Tây Ninh để làm đề tài luận văn tốt nghiệp cho mình. 2. Mục tiêu nghiên cứuTìm hiểu thực tế hoạt động huy động vốn của Sacombank Tây Ninh qua 3 năm 2008 - 2010 nhằm nhận dạng những khó khăn và thuận... tiếng và uy tín của Ngân hàng Khi các Ngân hàng xây dựng thương hiệu mạnh, có uy tín từ lâu thì sẽ có lợi thế hơn trong việc huy động vốn. 1.3 Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động huy động vốn 1.3.1 Tỷ số vốn huy động trên tổng nguồn vốn Tổng vốn huy động VHĐ/TNV = x 100%Tổng nguồn vốn Tỷ số này cho biết mức độ tham gia của vốn huy động trong tổng nguồn vốn hoạt động của Ngân hàng. Tỷ số... quan trọng đối với hoạt động của NHTM. Vốn tự có gồm:  Vốn điều lệ : là số vốn do pháp luật quy định khi Ngân hàng mới thành lập và đi vào hoạt động. SVTH: Đặng Thị Diễm Trinh 7 GVHD: Th.s Phạm Hải Nam Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín chi nhánh Tây Ninh 1.3.2 Tỷ số huy động vốn có kỳ hạn trên tổng nguồn vốn huy động Vốn huy động có kỳ hạnVHĐCKH/TNV = x 100%Tổng nguồn vốn huy động Tỷ số này cho... biết 100 đồng vốn huy động sẽ có bao nhiêu đồng vốn huy động có kỳ hạn huy động được từ bên ngồi. Chỉ tiêu này thể hiện tính ổn định của nguồn vốn huy động của Ngân hàng, nếu tỷ lệ này lớn sẽ làm giảm lợi nhuận của Ngân hàng nhưng nếu tỷ số này quá nhỏ thì Ngân hàng khơng thể chủ động trong việc cấp tín dụng.1.3.3 Tỷ số huy động vốn không kỳ hạn trên tổng nguồn vốn huy động Vốn huy động không kỳ... cao.1.2.3.2 Phân loại theo đối tượng huy động a. Huy động vốn từ dân cưĐây là khu vực huy động đầy tiềm năng cho các Ngân hàng. Ngân hàng huy động từ các khoản tiền nhàn rỗi của dân chúng và sau đó chuyển đến cho SVTH: Đặng Thị Diễm Trinh 10 GVHD: Th.s Phạm Hải Nam Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín chi nhánh Tây Ninh 1.1.2 Vai trò của Ngân hàng thương mại đối với sự phát triển của nền kinh tế1.1.2.1 Ngân. .. tới của Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín - chi nhánh Tây Ninh 2.3.4.1 Thuận lợi Là Ngân hàng TMCP đầu tiên có chi nhánh ở Tây Ninh là một điều kiện thuận lợi để hoạt động. Tây Ninh là một tỉnh nông nghiệp khá mạnh và đang đi lên cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhu cầu vay vốn để đầu tư sản xuất kinh SVTH: Đặng Thị Diễm Trinh 41 GVHD: Th.s Phạm Hải Nam Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín chi nhánh . tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh Tây Ninh, em đã mạnh dạn chọn đề tài Phân tích hoạt động huy động vốn của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - chi nhánh. tới của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - chi nhánh Tây Ninh. .................................41Thực trạng hoạt động huy động vốn của Ngân hàng TMCP Sài
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích hoạt động huy động vốn của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - chi nhánh Tây Ninh (2).doc, Phân tích hoạt động huy động vốn của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - chi nhánh Tây Ninh (2).doc, Phân tích hoạt động huy động vốn của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - chi nhánh Tây Ninh (2).doc

Bình luận về tài liệu phan-tich-hoat-dong-huy-dong-von-cua-ngan-hang-tmcp-sai-gon-thuong-tin-chi-nhanh-tay-ninh-2-doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP