một số giải pháp marketing nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ thương mại dân phát

85 273 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/12/2014, 19:59

. công nghệ và dịch vụ thương mại Dân Phát Chương 3: Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần công nghệ và dịch vụ thương mại Dân Phát Em xin. các hoạt động Marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty Cổ phần công nghệ và dịch vụ thương mại Dân Phát. * Phạm vi nghiên cứu: Về không gian: Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ. thực tế vận dụng hoạt động Marketing nhằm nâng cao hoạt động kinh doanh của công ty; từ đó đề xuất một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty. * Đối tượng
- Xem thêm -

Xem thêm: một số giải pháp marketing nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ thương mại dân phát, một số giải pháp marketing nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ thương mại dân phát, một số giải pháp marketing nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ thương mại dân phát

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn