giáo án giải tích 12 cơ bản

27 1,621 2
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2014, 07:05

   Lan Thanh Mai Gi  12 CB 1    §1       ,   1.Kiến thức:  - ,     - 2.Kĩ năng: - - - 3.Thái độ: - -  1.Chuẩn bị của giáo viên: -Sách giáo khoa ,   , b ,  2.Chuẩn bi của học sinh: -   - - IV.       : 1.Ổn định tổ chức lớp:   2.Kiểm tra bài cũ: 1 HS - -    3.Giảng bài mới: giới thiệu tổng quan chương trình Giải tích 12 cơ bản TIEÁN TRÌNH TIEÁT DAÏY TL Hoạt động của GV Ho Nội dung  13p -       y = 2 1 ; 2 x y x   4 SGK Tr 6    + (x)   5 . -        - -    -    < 0 trên K thì h y =         y=    1)        (SGK)  hàm : -  '( ) 0 '( ) 0 fx fx       Chú ý: Nếu f’(x) = 0 với mọi x thuộc K thì y không đổi trên K :       Lan Thanh Mai Gi  12 CB 2 15p -Giáo viên ra VD1 . -     -       . -   câu a : x   y' y   -  -Các HS  1 theo  -        a)  y = 2 > 0, x    21yx  trên R. b)  + y' = 3x 2  3. y' = 0  1. + BBT: x   1 1 +  y' + 0  0 + y - V 1:    : a) 21yx b) y = x 3  3x + 1.  a)  y = 2 > 0, x    21yx  R. b)  + y' = 3x 2  3. y' = 0   = 1. + BBT: x   1 1 +  y' + 0  0 + y  :            10p -           ng không ?= x 3 x y’ y   0 0+ + 0   -            -  - Quan sát hình 5  3  R  2 3 0 0xx      trên K -  '0y   '0y   -           . - 3(x+1) 2  0   Chú ý:                '0y        '0y     trên K  2:      32 3 3 1   y x x x  3p  :   hàm.             . -  :   hàm. -         . 4 H -                      -                .    Lan Thanh Mai Gi  12 CB 3 ng I:  §1       ,  (tt)  1.Kiến thức:  - ,     - - 2.Kĩ năng: - - - - 3.Thái độ: - -  1.Chuẩn bị của giáo viên: -Sách giáo khoa ,    2.Chuẩn bi của học sinh: -  - - IV.       : 1.Ổn định tổ chức lớp:    . 2.Kiểm tra bài cũ: 1 HS (4p)  3  3x 3.Giảng bài mới: TIEÁN TRÌNH TIEÁT DAÏY TL Hoạt động của GV Ho Nội dung  8p -             - Tìm các điểm x i (i = 1, 2, …,n) mà tại đó đạo hàm bằng 0 hoặc không xác định. -  - -    . II.      1)  1. 2.Tính f     i   3. i the  4.             :     10p -Giáo viên nêu VD 3 . -        -Các HS  3 theo  -1         3:  : y= x 3 -2x 2 + x-1     Lan Thanh Mai Gi  12 CB 4 - tín   BBT -   y  = 3x 2 - 4x + 1 y  = 0  1 3 1 x x       ' 1 0, ; (1; ) 3 yx          ' 1 0, ;1 3 yx       -  y  = 3x 2 - 4x + 1  y  = 0  1 3 1 x x           3 -2x 2 + x-    1 ; 3     và   1;   1 ;1 3    8p -    4 . -       - 1       -      sinh. -          -    \2R  2 3 '0 ( 2) y x   ( ; 2) ( 2; )x       -  4 :       1 2 x y x        \2R  2 3 '0 ( 2) y x   ( ; 2) ( 2; )x           ;2  và   2;  8p -  5 . -   y = tanx   0; 2      . ' 2 0 0 cos 1 2 1 10 os xx y cx             -        -      sinh. -          - Xét hs y = f(x) = tanx  x trên 0; 2          2 1 '1 os y cx ' 2 0 0 cos 1 2 1 10 os xx y cx           ' 00yx      0; 2      .Suy ra:     0 0; 2 f x f x        Hay tan , 0; 2 x x x        5 :  tan , 0; 2 x x x         Xét hs y = f(x) = tanx  x trên 0; 2          2 1 '1 os y cx ' 2 0 0 cos 1 2 1 10 os xx y cx           ' 00yx     trên 0; 2      .Suy ra:     0 0; 2 f x f x        Hay tan , 0; 2 x x x           Lan Thanh Mai Gi  12 CB 5 g 3 6p    (  ) ; y                1 2             . -           -           . :  y = 3x + 3 x + 5 4 H - -Ch           1a , 1b ,1c , 2a , 2b , 3 , 4      Tr 9 10 .    §1       ,  (BT)  1.Kiến thức:  -,     - 2.Kĩ năng: - -T - 3.Thái độ: - -  1.Chuẩn bị của giáo viên: -Sách giáo khoa ,    2.Chuẩn bi của học sinh: -  - - IV.       : 1.Ổn định tổ chức lớp:    . 2.Kiểm tra bài cũ: 1 HS (5p)  2. ( y = 32 1 3 7 2 3 x x x   TL Hoạt động của GV Ho Nội dung -    -  1 , 2 -  BT 1b SGK trang 9 : Xét    y = 32 1 3 7 2 3 x x x      Lan Thanh Mai Gi  12 CB 6 5p -    -           (--  ; -7) và (1;+  ) 3.Giảng bài mới: TIEÁN TRÌNH TIEÁT DAÏY TL Hoạt động của GV Ho Nội dung  12p -        -     -         -    , c \{1} 2 4 ' 0, (1 ) y x D x      c) D = (-  ; -4)  (5;+  ) 2 21 ' 2 20 x y xx    -  2 SGK Tr 10 : Tìm các  sau : a/ y = 31 1 x x   c/ y = 2 20xx  a/ -  ; 1) và (1; +  ) c/  (-  ; - (5;+  ). : X 12p -        -     -        -    . 3 : 2 22 1 ' (1 ) x y x    4 : 2 22 ' 22 x y xx    -  3 SGK Tr 10 :   2 1 x x   -   ;-1) và (1;  ) 4 SGK Tr 10 :   2 2xx    :  10p -            ên    minh. - :  3 ( ) tanx 3 x g x x   Bài 3:  3 tan , 0; 32 x x x x              Lan Thanh Mai Gi  12 CB 7     -    ) trên 0; 2      Chú ý: - 2 2 1 1 tan os x cx  tanx- 0, 0; 2 xx         (theo câu a) tanx 0, 0; 2 xx                             3 ' 2 2 2 2 ( ) tanx 3 1 ( ) 1 tan os (tanx )(t anx ) 0 , 0; 2 x g x x g x x x x cx xx x  4p 1 2  : 1.    2.     -        . -      ,   . Ba       4 H - -    §2 C  I: ,  25-26 §2    1.Kiến thức:    : - Kh   -   ,   = x  . 2.Kĩ năng: -    -    ,   ,  . 3.Thái độ: - -.  1.Chuẩn bị của giáo viên: -Sách giáo khoa ,   ,   . 2.Chuẩn bi của học sinh: -  ,      Lan Thanh Mai Gi  12 CB 8 - - IV.       : 1.Ổn định tổ chức lớp:  m tình hình  2.Kiểm tra bài cũ: ( 5p)  1/  : (  )   Zna n ,     Zna n ,   r a  2/  x xyxyx 1 ;; 132    3.Giảng bài mới: TIEÁN TRÌNH TIEÁT DAÏY TL Hoạt động của GV Ho Nội dung 1:    15p - y = x xyxyx 1 ;; 132   các   )( Rxy                  -             - 1 SGK Tr 57 :                              : 2 yx ; 1 2 yx ; 1 yx   -  .     :      ? ? -    2    - 2          (  2 câu ) - -     ,                  . -,              : y = x xyxyx 1 ;; 132   -              -HS cho vd : yx   2 yx  1 2 yx    0; 1 yx   \{0} -      yx    -      2 ,      -     a)1  x > 0  D = ( b) 2 20x D= 22( ; ) c) 2 10x  D = R \ {1; 1} d) 2 20xx    D = (1)   -    ,      :  yx      .  1: 3 yx , 3 yx   1  ( SGK Tr 57) Chú ý:   yx      :     0 nguyeân aâm       : D = R \ {0}   ) 2 : : a) 1 3 1yx()   ; b) 3 2 5 2yx() c) 22 1yx()   d) 22 2y x x()   2 :       Lan Thanh Mai Gi  12 CB 9 7p -    :   n y x , n N,n 1 ,y x    -                 . - ,   ,0y u u   ? -    1 SGK Tr 57 -2 SGK Tr 57 :      : 2 3  yx ; yx   ; 2 yx - SGK Tr 58 :    :   2 2 31yx   -Go       -GV     ,   . -  :   1 ( )' . nn x n x x       ' 1 0 2 xx x  -   : 1 ( )' .xx      ;0Rx   -  theo     '1 ' uuu     -    1 SGK Tr 57 -   2  ( SGK Tr 57) ,   2 3  yx  5 3 2 3 yx    yx    1 yx      2 yx  21 2   yx -   3  ( SGK Tr 58) ,   -    ,    I      1 ( )' .xx      ;0Rx     1 u u u.       2  ( SGK Tr 57) 2 3  yx  5 3 2 3 yx    yx    1 yx      2 yx  21 2   yx 3  ( SGK Tr 58)   2 2 31yx    2 2 1 62 31 x y x ' ()     3:  18p - Giáo   -    -        -   yx    < 0, >0 - Sa  - H:    yx   -    -    3 2 1 y x , y ,y x x     -     Vd3 SGK Tr 60 -              -     - T   - ghi bài -  -Chú ý -    ,.       yx   y = x  ( > 0) át : (0 ; + )  : x  - 1 > 0, x > 0.  : 0 lim 0 x x     ; lim x x       , H 28, trang 59 ( > 0) Chú ý        Lan Thanh Mai Gi  12 CB 10 4:    15p -      3  -1                    - 1           -,      -    ,    yx   :  t           -        SGK Tr 60 . -   -                        -          :   D 0;   5 3 5 3 ' 22 x 3 3x y       TC : x0 lim y =+    ; x lim y =0     -     ,       . 3 :     2 3 yx      D 0;   5 3 5 3 ' 22 x 3 3x y       D TC : x0 lim y =+    ; x lim y =0   hoành  tung BBT : x -  +  ' y - y +  0  5 5p -  yx   . -                :  > 0  < 0  1 yx'     1 yx'        T Không có     4 H -     - L 1 , 2 , 4 , 5 SGK Tr 60 61 .  [...]... bởi hai đường cong 14 Nguyễn Lan Thanh Mai Giáo án Giải Tích 12 CB 4 Hƣớng dẫn học ở nhà: - HS về nhà xem kĩ lại bài đã học - Đo ̣c phầ n tiế p theo II.Tính thể tích - Làm các bài tập 1 , 2 , 3 SGK Tr 121 - -Chƣơng III: NGUYÊN HÀ M –TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG Tiết : 51-52 §3 ỨNG DỤNG CỦA TÍCH PHÂN TRONG HÌNH HỌC I.MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: 1.Kiến thức: Giúp... thể tích các khối tròn xoay 4 Hƣớng dẫn học ở nhà: - HS về nhà xem kĩ lại bài đã học - Làm bài tập 4 SGK Tr 121 - 18 Nguyễn Lan Thanh Mai Giáo án Giải Tích 12 CB Chƣơng III: NGUYÊN HÀ M –TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG Tiết : 53 §3 ỨNG DỤNG CỦA TÍCH PHÂN TRONG HÌNH HỌC(BT) I.MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: 1.Kiến thức: Giúp học sinh củng cố : -Khái niệm diện tích hình... 1: Tính diện tích hình -GV treo hinh vẽ minh ho ̣a -Nghe GV hướng dẫn phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số ̀ b -Gơ ̣i ý HS giải : y = x3, trục hoành và hai đường + S   f ( x )dx +Dùng công thức ? thẳng x = - 2, x = 1 a Giải +Nhắ c la ̣i đinh nghia A ̣ ̃ A (A  0)  Diện tích hình phẳng là : + A  +Xét dấu của x3 trên [-2 ; 1] 1 A (A  0) S   x3 dx  x3 ≤ 0 trên đoạn [-2;0] và 12p 2 x3 ≥... ̣n -Chú ý việc trình bày lời giải cho chuẩ n xác 1 S  0 x3 dx  2 x4  4   2 0  1  x3 dx   x3dx 0 1 x4 1   (0  4)  (  0) 4 0 4 2 17 4 12 Nguyễn Lan Thanh Mai Giáo án Giải Tích 12 CB Hoạt động 3: Tìm hiểu cách tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi 2 đƣờng cong -Yêu cầu học sinh quan sát hình -D được giới hạn bởi đồ thị 2.Hình phẳng giới hạn bởi hai 54 và cho biết miền D...Nguyễn Lan Thanh Mai Giáo án Giải Tích 12 CB Chƣơng III: NGUYÊN HÀ M –TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG Tiết : 49-50 §3 ỨNG DỤNG CỦA TÍCH PHÂN TRONG HÌNH HỌC I.MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: 1.Kiến thức: Giúp học sinh : -Viết và giải thích được công thức diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị... các em sẽ đươ ̣c ̣ biế t thể tich của mô ̣t vâ ̣t thể cũng đươ ̣c tinh bằ ng tich phân ́ ́ ́ 3.Giảng bài mới: TIEÁN TRÌNH TIEÁT DAÏY Hoạt động của GV Nội dung TL Hoạt động của HS 15 Nguyễn Lan Thanh Mai Giáo án Giải Tích 12 CB Hoạt động 1: Tìm hiểu cách tính thể tích vâ ̣t thể -GV đặt vấn đề như SGK và -HS nắ m đươ ̣c : S(x) là diện thông báo công thức tính thể tich tích mặt cắt... Giáo án Giải Tích 12 CB - Quan sát SGK Tr 118, 119 2.Thể tích khối chóp và khối chóp cụt 2 a) Khối chóp có chiều cao h và x x2 +S(x) = B B 2 vì B diện tích đáy B có thể tích là: h h 1 B.h và S(x) là 2 hình đồng dạng V 3 nhau theo tỉ số x/h +Thể tích khối chóp : h x2 Vchop B 2 dx h 0 B x3 h2 3 h 0 1 B.h 3 b) Khối chóp cụt có chiều cao h và diện tích đáy B và B’ có thể tích là: h V (B B... b , f(x) ? -Gọi 1 HS lên bảng trình bày lời giải -Gọi HS khác nhận xét 12p -Sử a bài , cho điể m Giáo án Giải Tích 12 CB -HS đo ̣c ki ̃ yêu cầ u của VD 6 Ví dụ 6: Xét hình phẳng giới -Nghe GV hướng dẫn hạn bởi đồ thị hàm số y = x2 ; b các đường thẳng x =1, x = 2 và + V    f 2 ( x )dx trục hoành Tính thể tích khối a tròn xoay tạo thành khi quay +HS xác đinh a = 1 ; b = 2 ; hình... tổ ng quát ? Giáo án Giải Tích 12 CB I.TÍNH DIỆN TÍCH HÌNH PHẲNG 1.Hình phẳng giới hạn bởi 1 đƣờng cong và trục hoành Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số f(x) liên tục trên đoạn [a;b], trục hoành và 2 đường thẳng x = a, x = b thì diện tích S của nó được tính bởi công thức : b S   f ( x ) dx a y B A x O 1 a b Hoạt động 2: Áp dụng tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi 1 đƣờng... 3 : Giải bài tập 3 SGK Tr 121 -GV gọi HS lên bảng vẽ đồ thị -1 HS lên bảng vẽ đồ thị hai Bài tập 3 (SGK Tr 121 ) 2 hai hàm số đã cho trong bài toán hàm số đã cho trong bài toán Parabol y x chia hình tròn 2 -Hướ ng dẫn HS các bước giải : -Lắ ng nghe và làm theo GV : tâm O tại gốc tọa độ, bán kính ?Viết phương trình đường tròn +Phương trình đường tròn tâm O bán kính 2 2 7p ? Xác định . -    3.Giảng bài mới: giới thiệu tổng quan chương trình Giải tích 12 cơ bản TIEÁN TRÌNH TIEÁT DAÏY TL Hoạt động của GV Ho Nội dung . bài mới: TIEÁN TRÌNH TIEÁT DAÏY TL Hoạt động của GV Ho Nội dung    Lan Thanh Mai Gi  12 CB 16 1:   tích     . = 1, x = 3. 3.Giảng bài mới: TIEÁN TRÌNH TIEÁT DAÏY TL Hoạt động của GV Ho Nội dung 1: 1 SGK Tr 121 12p -   
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án giải tích 12 cơ bản, giáo án giải tích 12 cơ bản, giáo án giải tích 12 cơ bản

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn