Thực trạng hệ thống đánh giá kết quả học tập và biện pháp nâng cao chất lượng kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11 358 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/11/2014, 23:10

  !"# $%&'( Nguyễn Thái Vũ - Bộ môn Động lực )( *+  !"#$%& '(%%)*+,++ '# "/.0*-/1'2,%34 -1,+5-/6-%78-1, 9:;/4<"&=1% %%*%< >?@ 8'#+2% A:/3B2C91=,7+49D*%- 1,AE:-+1*%7'F/+7G1 =H>*+=%<)*I$ "%%0+7%-/%% 34J%'FA7$KLMN% %%&+1*O$934P" $K'($7AB=' QR*%SR*/3IAC OK6Q-1,,9A-/*, .+$,T-1,13<A$BU1%" /%"- @'F494-1,4AE:+ A:/%"-/+C9/1A-1, *449V'(A:/'(CWC O/+B749KCW&C'* M N/$!%&+"C"43#-1,U*41X ''(YU"&43%7:/4<1<'( *1</$+-/C&34%*$934 "1&=& 3449'(*7C9 -1,1*5/YZ-J[" =%<$C"T49J"*-'( 5%+-%%18J9'($<0%<+ 184YU"0YB"J0:/-1,+ ;FJ4'FZ'#'(<,1=K '(1+/%$934C9 -/J%&4749"1&=+1& =\G&'(*YZJ@&'(%B" 5%#+9:$%=%<J" N'#,T"34$T+1*%&'( 1J%*"*$934 &'(%",T&$ 1#'F 1@% ]1&=JTSC*2 ,(-. ,()/0123456/72/8569:5/6;:<=2>?@/A12BCD23EF564; /A1/G3G56/;755GH N7'F$9347'(% M^1#C"43'-_ M^`0,T-1,ab"41%$ 9Ac d^`$9Aa@J$e^`c f^`$9 L Đánh giá tính chuyên cần của sinh viên 0,T-1,+91,/1% • gCG#4-1, • NT-1,%$1 F9%3 g1,#4T$91,'#X A"2C97N,2-\J+-1,/, B1Ch $%CG9%3)13+1*0 ,T %=*%-1,R'(A"2C9 71Z'#/,B% Đánh giá kết quả kiểm tra giữa kì >BA91,&4%4_ b91,J=T%1#F 1B0(4NF'(%CAJ9$ %SR2)*'13 491,'( "34-1,14-1,0/2%34 )#=7+91,$9A/, C1J1=81&='(47 1# 7$CZC%%-1,'2/>B4 -1,JE:1*%J+3+%G% 5CZ1:'F9:$-1,'# 7 Đánh giá kết quả thi cuối kì @J=B91,'F-H< $9-1,@JLB0C d 1$aNR*+/3\'(9% *%S7c11&4 )==+-H<=+=+%+ &C+'ACiN%Z'Fa[# J/9%Z1=7+#c /I56JK21BCC/:2L;5/ N' j $*+S4'244UJ=9$ 0/'1X6=1&=T49C$4<%*_ P>B1_'4%4+$1X1 1$ Pk11_1X6"-7# 41l4,"*&"$B-1,'(+%J X#-1,+*+4J PI"1_Q16= R4+$-%I=Q$*$Bh $+30'=<%C+113=-1,CQ $7'1X'2 j F"6a1l+7 Tc%SJ4 PI%"1&=A%7!T49J 1X6JaS&C*c%1,+%+C"7% %0,X#hVU%1&=- 1,+9'\$0"1,%-1,1 A%C"7 P)&=m*%$934$9* -7KY9\&4'F+&4%+ C"7+9A%1,%8C"7N,C*YU" ='FJ,G+J--T1%%'J n -C&4+--1,CZC"7:$ o*#+%Y9'(\'F#  Pk'244-1,'/-/"1,-1, 4&&1'2,%34)*-1,p9 1,'/-/;&+6=-C*+J7 S+J7Q Pq*%0+U%,2"%E/ <J&4+-\7<:,34 %"-%NhVU%1&=-1, +9'\$0"1,%-1,1A %+C"7$97++#'2+ =+$4'244Y&*4GC$+=-1, *41#%'74B'(,T/$+ J:%1*<1r40%%a74G C$c ,(,;75C/:C5M561GN1/K2OEP56<;QR23G9:5/6;:<=2>?@/A1 2BC IJe&4"st1_ PI#a%uc_9:#13*7 P>a@%4-%c_9:+90%S-V a/%'($919'\c P)3<av44%c_9:-H<71$ B8"-/1*--/1* Pk0av--c1G(4ag--c_9:3C$+ 4*14C*C"43&7 19:+(4& e P aw1%c_9:4YrZ%S-H< 7%,00(4 >*4'244=1XJA' JaJ*93B-1,+1 !J3*"1&=J%"-/ N0<+<,CKR1A$B%J+"1 Q=/%S9FRJ'(B" <,c%JT$4<N%7 =+-1,0J2"VA'( CW=N,+='($$%4r4 YZ1Z08-1,-%1#A-1,% "E1/N%/*7&ThC*44 -_a)=1&=7J#+KJ=49YZ" ,$/*1J2$GB/*", 1J*9c Px4<=B"%4(4+ '_1$+1&4+R*ii[pBJA' '(,Nm1%S'7+'($B+S '=*4'2-1,+J-//+ 4(413<%B4(4W'(* %17CW PI$91,%34$1% X$B '(1*V$BJ, #AXJ7JEU49$B1=%C"7 y%13+AX$B J%CC%F!'( C9%3,S+1$991,7'(4r4< A  f PI"499C9%%*+Rh31#/V+ *2Th$1$013<- %+W'#$<018'(,*"A $B2C9-1,TR+18%=*%'F '(D*z:*41<1'(C""9:' 4%4 PNm87+J4<$&_C%, `%A+C%,`%$7 i%4(4W9C9%00Y+0%*10 "1, PN%0s1'(%t$+ "1+9'\$-945%%+9'\ $'2*'FR%/ PN%7*-a7KY9\ &4'F+&4%+C"7+9A%1,%8C"7c %'Y/'(s@5ta[SUJ5T vgc IR-/J%&4749"1&=+ 1&=\G&'(*YZJ 1#C&m%1*T,&49 YZZ$\+-1,49-" %34["C7&4A7J Z$J7%'(Z%y%13+$7YZ'({ <0+<,1*34C'#$4%=170 Chuẩn 0F,C1=-1,TC$1J '(N,+-%1#<0+chuẩn J41l42+VG 2% | gBa@5Tc,C"1&" 'F1=A-1,TC$1J'( 'FgB'(7C%%YU"C$1=7K+ <0%<'FJ Mục đích l42-B-%1X"%"C &4+YZAm11#-1,+-\ &4J Sứ mạng 1 mục đích 'FK&4Am1 0Z'#+7%'F1-'( Mục đích (Q2 chuẩnI$<0 Am1%"&4chuẩn JY'#<% %"#4B1#"21Z"aMPL'2c1"21Z FaLPdTc s@5t49J0C%%,=S+490 Y:/-1,+4(41#5/%%8 4T+&A'F\%'#N,2-\Jm% ,Tp%1S,J+p'FJ'( 9,"C,"(4h I'%4TS1&=UJ1*O$9 34P"$K'($7AB ='QR*%SR*/ 3IACOK6Q-1,,9 A-/*,.+$,T-1,13<A$ BU1%"/%"- Đánh giá thực là gì: /"B% J'F'(,T/*A*1</-/V% "-+6Q4913<"JhEA$B+E :$$ S'/_ } M ~,T-1,49$%M-945B749 1$M9F L %'F919-945J d NCM1&=/O%$#/%4r4- 1,C""9:13<$B1%/$ n @%4r4-1,C""341' 71*/*C •1*/_ P /,T-1,*-/C$71* %M*1< P /,T-1,V:/% M71*< P /'F,T-1,4940+G(4 "J4,4A$B'(%C9/1 %J-%h'\# =1/7%8+ '(+CG-%W"%*10 Y&1*<,'2%+7C [<,'2%+7CJ\ =E1/a3B+9+E:+:/11c1 !749<,%!,T-1,49V: /13<$BE: ST N%'F+'FK$'($B -1,3'(B0'( -H<A € $BJ%"--%y%13"CKJhE J,T-1,/*"*1</ =-/$43$B+z :-1,1'F'(Y/8AQ=/ 1"-/3$%I'(+/C%; A*1<'V+-94519AQ$%6 Q-1,J-/13</$4$B+z:1%F- / /7%8=K-/CG -%9%4'F!''FR$A$ B+z:'(%'F1#"-/+4'FJ hB21#A*1< 49/**4 •%'F!FJ\,-"2+ 91, 6+-%2C34+p(- 1,/**1<Jg1, %2% $43B+D*z:"1*JhE2 86,$'F /*'(/%41%'F+ 'FU%49*$0Z+p(9 1,+-1,G++%CQ %A<,l4+3 G#49CR T81*Y34A<,34RS1#F-/+; 8J4"!+G#'2+*34 7 1*J+49$%F+=7-B+'U $49CRT‚ 1#đánh giá thực *chuẩn 4(429+C\. !'<,+chuẩn A4CJ-'(+ '(+=*$$Y/*1</>2A+ M^ [...]... vậy cần phải xây dựng chuẩn Nâng cao chất lượng giảng dạy nói chung là một vấn đề bức xúc Tuy nhiên, không phải vì thế mà chúng ta phải tiến hành một cách vội vàng, mà phải coi đó là phương châm giáo dục, là chiến lược giáo dục cần kiên trì thực hiên lâu dài đồng bộ Đặc biệt, nếu được các cấp lãnh đạo quan tâm đầu tư thích đáng, được cán bộ giáo viên nhận thức sâu sắc và hưởng . %=*%-1,R'(A"2C9 71Z'#/,B% Đánh giá kết quả kiểm tra giữa kì >BA91,&4%4_ b91,J=T%1#F 1B0(4NF'(%CAJ9$ %SR2)*'13. ]1&=JTSC*2 ,(-. ,()/0123456/72/8569:5/6;:<=2>?@/A12BCD23EF564; /A1/G3G56/;755GH N7'F$9347'(% M^1#C"43'-_ M^`0,T-1,ab"41%$ 9Ac d^`$9Aa@J$e^`c f^`$9 L Đánh giá tính chuyên cần của sinh viên 0,T-1,+91,/1% • gCG#4-1, •. 1# 7$CZC%%-1,'2/>B4 -1,JE:1*%J+3+%G% 5CZ1:'F9:$-1,'# 7 Đánh giá kết quả thi cuối kì @J=B91,'F-H< $9-1,@JLB0C d 1$aNR*+/3'(9% *%S7c11&4 )==+-H<=+=+%+ &C+'ACiN%Z'Fa[# J/9%Z1=7+#c /I56JK21BCC/:2L;5/ N' j $*+S4'244UJ=9$ 0/'1X6=1&=T49C$4<%*_ P>B1_'4%4+$1X1 1$ Pk11_1X6"-7# 41l4,"*&"$B-1,'(+%J X#-1,+*+4J PI"1_Q16= R4+$-%I=Q$*$Bh $+30'=<%C+113=-1,CQ $7'1X'2 j F"6a1l+7 Tc%SJ4 PI%"1&=A%7!T49J 1X6JaS&C*c%1,+%+C"7% %0,X#hVU%1&=- 1,+9'$0"1,%-1,1 A%C"7 P)&=m*%$934$9* -7KY9&4'F+&4%+ C"7+9A%1,%8C"7N,C*YU" ='FJ,G+J--T1%%'J n -C&4+--1,CZC"7:$ o*#+%Y9'('F#  Pk'244-1,'/-/"1,-1, 4&&1'2,%34)*-1,p9 1,'/-/;&+6=-C*+J7 S+J7Q Pq*%0+U%,2"%E/ <J&4+-7<:,34 %"-%NhVU%1&=-1, +9'$0"1,%-1,1A %+C"7$97++#'2+ =+$4'244Y&*4GC$+=-1, *41#%'74B'(,T/$+ J:%1*<1r40%%a74G C$c ,(,;75C/:C5M561GN1/K2OEP56<;QR23G9:5/6;:<=2>?@/A1 2BC IJe&4"st1_ PI#a%uc_9:#13*7 P>a@%4-%c_9:+90%S-V a/%'($919'c P)3<av44%c_9:-H<71$ B8"-/1*--/1* Pk0av--c1G(4ag--c_9:3C$+ 4*14C*C"43&7 19:+(4& e P
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng hệ thống đánh giá kết quả học tập và biện pháp nâng cao chất lượng kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên, Thực trạng hệ thống đánh giá kết quả học tập và biện pháp nâng cao chất lượng kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên, Thực trạng hệ thống đánh giá kết quả học tập và biện pháp nâng cao chất lượng kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn