10 mẫu đơn xin việc công chức hay nhất

19 5,994 2
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/11/2014, 14:13

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ……, ngày … tháng … năm 20…… ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC (Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ) Họ và tên: Nam, nữ: Ngày sinh: Quê quán: Hộ khẩu thường trú: Chỗ ở hiện nay: Điện thoại liên lạc: Dân tộc: Trình độ và chuyên ngành đào tạo: Đối tượng ưu tiên (nếu có): (1) Sau khi nghiên cứu điều kiện đăng ký dự tuyển công chức của …………… (2), tôi thấy có đủ điều kiện để tham dự kỳ thi tuyển (hoặc xét tuyển) công chức. Vì vậy, tôi làm đơn này đăng ký dự tuyển công chức theo thông báo của quý cơ quan. Nếu trúng tuyển tôi sẽ chấp hành các quy định của Nhà nước và của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng. Tôi gửi kèm theo đơn này hồ sơ dự tuyển, gồm: 1. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật; 2. Bản sao giấy khai sinh; 3. Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập, gồm: …………… (3) 4. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp; 5. 2 phong bì ghi rõ địa chỉ liên lạc, 2 ảnh cỡ 4 x 6. Tôi cam đoan hồ sơ dự tuyển của tôi là đúng sự thật, sau khi nhận được thông báo trúng tuyển tôi sẽ hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định. Nếu sai sự thật thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng hủy bỏ và tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật./. Kính đơn (Ký và ghi rõ họ tên) Ghi chú: (1) Ghi rõ đối tượng ưu tiên theo quy định; (2) Ghi đúng tên cơ quan, tổ chức, đơn vị có thông báo tuyển dụng công chức; (3) Ghi rõ tên của các bản chụp gửi kèm đơn đăng ký dự tuyển công chức CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ––––––––––––––––––––––––– ……., ngày …… tháng …… năm …… MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC (Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2007/TT-BNV ngày 04 tháng 7 năm 2007 của Bộ Nội vụ) Tên tôi là: ………………………………….Nam, nữ:……………………………. Ngày sinh: …………………………………………………………………………. Quê quán:…………………………………………………………………………… Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………… Chỗ ở hiện nay:………………… Điện thoại liên lạc:…………………………… Dân tộc:……………………………………………………………………………. Trình độ đào tạo:……………………………………………………………………. Thuộc đối tượng ưu tiên (ghi thuộc đối tượng ưu tiên nào):……………………… Sau khi nghiên cứu điều kiện và tiêu chuẩn tuyển dụng cán bộ, công chức, ngạch…………………… tôi thấy bản thân tôi có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham dự kỳ thi tuyển. Vì vậy tôi làm đơn này xin đăng ký dự tuyển tại Hội đồng thi …………………………………………… Nếu trúng tuyển tôi xin chấp hành nghiêm túc mọi quy định của Nhà nước. Tôi xin gửi kèm theo đơn này hồ sơ dự tuyển gồm: 1. Bản khai lý lịch; 2. Giấy chứng nhận sức khỏe; 3. Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ có liên quan khác gồm: 4. 2 phong bì, 2 ảnh cỡ 4x6. Toàn bộ bản chụp văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ liên quan khác trong hồ sơ dự tuyển của tôi nêu trên khi được thông báo trúng tuyển, tôi sẽ hoàn chỉnh lại theo đúng quy định. Tôi xin cam đoan hồ sơ dự tuyển của tôi là sự thật, đúng và đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về các bản chụp văn bằng, chứng chỉ và giấy tờ liên quan khác nộp trong hồ dự tuyển, nếu sai thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng hủy bỏ. Kính đơn (Ký và ghi rõ họ tên) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc , ngày tháng năm 200 MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC HOẶC CÔNG CHỨC DỰ BỊ (Ban hành kèm theo Thông tư số 74/2005/TT-BNV) Tên tôi là:…………………………………………Nam, nữ……………………… Ngày sinh:…………………………………………………………………………. Quê quán:………………………………………………………………………… Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………. Chỗ ở hiện nay:………………………………….Điện thoại liên lạc:……………… Dân tộc:……………………….…………………………………………………… Trình độ đào tạo:………………………………………………………………… Thuộc đối tượng ưu tiên (ghi thuộc đối tượng ưu tiên nào):……………………… Sau khi nghiên cứu điều kiện và tiêu chuẩn tuyển dụng cán bộ, công chức, ngạch tôi thấy bản thân tôi có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham dự kỳ thi tuyển. Vì vậy tôi làm đơn này xin đăng ký dự tuyển tại Hội đồng thi Nếu trúng tuyển tôi xin chấp hành nghiêm túc mọi quy định của Nhà nước. Tôi xin gửi kèm theo đơn này hồ sơ dự tuyển gồm: 1. Bản khai lý lịch 2. Giấy chứng nhận sức khoẻ; 3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ (chưa cần công chứng hoặc chứng nhân của cơ quan có thẩm quyền), gồm: ; 4. 2 phong bì, 2 ảnh cỡ 4 x 6 Toàn bộ bản sao văn bằng, chứng chỉ, sơ yếu lý lịch, chứng nhận sức khoẻ trong hồ sơ dự tuyển của tôi nêu trên khi được thông báo trúng tuyển, tôi sẽ hoàn chỉnh lại theo đúng quy định. Tôi xin cam đoan hồ sơ dự tuyển của tôi là sự thật, đúng và đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển. Nếu sai thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng huỷ bỏ. Kính đơn (Ký và ghi rõ họ tên) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ……, ngày …… tháng …… năm 2013 ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC (Dành cho người dự tuyển vào công chức cơ quan Đảng, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện) Họ và tên: Nam (Nữ) Ngày, tháng, năm sinh: Dân tộc: Quê quán: Hộ khẩu thường trú: Chỗ ở hiện nay: Điện thoại liên lạc: Trình độ và chuyên ngành đào tạo: Hệ đào tạo: Đối tượng ưu tiên (nếu có) ( 1): Sau khi nghiên cứu điều kiện đăng ký dự tuyển công chức năm 2013 của tỉnh , tôi thấy có đủ điều kiện để tham dự kỳ thi tuyển công chức của tỉnh năm 2013. Vì vậy, tôi làm đơn này đăng ký dự tuyển công chức vào vị trí ( 2): , thuộc cơ quan, đơn vị: và đăng ký thi môn ngoại ngữ tiếng ( 3) Đăng ký nguyện vọng 2 (4) :………… ……………………………………… Nếu trúng tuyển tôi sẽ chấp hành các quy định của Nhà nước và sự phân công công tác của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng. Tôi gửi kèm theo đơn này hồ sơ dự tuyển, gồm: 1. Bản khai sơ yếu lý lịch tự thuật; 2. Bản sao Giấy khai sinh; 3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập, gồm: ( 5) (Phần hướng dẫn thí sinh viết đơn: (1) Ghi rõ đối tượng ưu tiên theo quy định; (2) Ghi tên của phòng chuyên môn thuộc cơ quan, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng; (3) Ghi một trong 5 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức; (4) Nếu có nguyện vọng 2 thì ghi: Tôi xin đăng ký nguyện vọng 2 vào cơ quan khác cùng chuyên ngành chưa tuyển đủ chỉ tiêu theo sắp xếp của Hội đồng xét tuyển. ( 5) Ghi rõ tên của các bản sao gửi kèm đơn đăng ký dự tuyển công chức. ……….…………………………………………….………… ………………… - Bản sao Chứng chỉ tin học, trình độ: …………………… ………………. - Bản sao Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng: (3) ………………., trình độ: ………… 4. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên: ………………………….…… 5. Giấy chứng nhận sức khỏe do bệnh viện tuyến huyện trở lên cấp; 6. Ba (03) phong bì ghi rõ địa chỉ liên lạc, 2 ảnh cỡ 4cm x 6cm. Tôi cam đoan hồ sơ dự tuyển của tôi là đúng sự thật, sau khi nhận được thông báo trúng tuyển tôi sẽ hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định. Nếu sai sự thật thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng hủy bỏ và tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật./. Kính đơn (Ký và ghi rõ họ tên) ( CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ……, ngày …… tháng …… năm 2013 ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC (Dành cho người dự tuyển vào công chức cấp xã) Họ và tên:…………………………………………………Nam (Nữ):………. Ngày, tháng, năm sinh: ………………………… Dân tộc:………………… Quê quán: …………………………………………….……………………… Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………… Chỗ ở hiện nay:……………………….…………………………………… Điện thoại liên lạc: ……………………… …………………………………… Trình độ và chuyên ngành đào tạo: ………………………………………… Hệ đào tạo: …………………….……………………………………………… Đối tượng ưu tiên (nếu có): ( 1) …………………….………………….………. Sau khi nghiên cứu điều kiện đăng ký dự tuyển công chức cấp xã năm 2013 của tỉnh…, tôi thấy có đủ điều kiện để tham dự kỳ thi tuyển công chức của tỉnh năm 2013. Vì vậy, tôi làm đơn này đăng ký dự tuyển vào chức danh công chức cấp xã đảm nhiệm công tác: ( 2) ………………….….……………………………………… thuộc huyện (thành phố)…. …………………………… ……………….……… Đăng ký nguyện vọng 2 (3) :……………… ……………………………………. ………………………………………………………………………………… ……… (1) Ghi rõ đối tượng ưu tiên theo quy định; (2) Ghi đúng chức danh theo Thông báo tuyển dụng (Ví dụ: Tư pháp – Hộ tịch đảm nhiệm công tác công chứng, chứng thực); Nếu trúng tuyển tôi sẽ chấp hành các quy định của Nhà nước và sự phân công công tác của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng. Tôi xin gửi kèm theo đơn này hồ sơ dự tuyển, gồm: 1. Bản khai sơ yếu lý lịch tự thuật; 2. Bản sao Giấy khai sinh; 3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập và các giấy tờ có liên quan khác, gồm: (4 ) …………………………………… ………………………………… ………………………………………………………………………………………… - Bản sao Chứng chỉ tin học, trình độ: ……………………….……………… 4. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên: …………………………………. 5. Giấy chứng nhận sức khỏe do bệnh viện tuyến huyện trở lên cấp; 6. Ba (03) phong bì ghi rõ địa chỉ liên lạc; 02 ảnh màu cỡ 4cm x 6cm. Tôi xin cam đoan hồ sơ dự tuyển của tôi là đúng sự thật, sau khi nhận được thông báo trúng tuyển tôi sẽ hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định. Nếu sai sự thật thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng hủy bỏ và tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật./. Kính đơn (Ký và ghi rõ họ tên) ( 3) Nếu có nguyện vọng 2 thì ghi: Tôi xin đăng ký nguyện vọng 2 vào vị trí, chức danh cùng chuyên ngành ở huyện ( thành phố) khác. (4 ) Ghi rõ tên của các bản sao và các giấy tờ có liên quan khác gửi kèm đơn đăng ký dự tuyển công chức. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ……, ngày …… tháng …… năm 2013 ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC (Dành cho người dự tuyển vào công chức hành chính ở cấp tỉnh, cấp huyện) Họ và tên: Nam (Nữ) Ngày, tháng, năm sinh: Dân tộc: Quê quán: Hộ khẩu thường trú: Chỗ ở hiện nay: Điện thoại liên lạc: Trình độ và chuyên ngành đào tạo: Hệ đào tạo: Đối tượng ưu tiên (nếu có) ( 1): Sau khi nghiên cứu điều kiện đăng ký dự tuyển công chức năm 2013 của tỉnh Thái Bình, tôi thấy có đủ điều kiện để tham dự kỳ thi tuyển công chức của tỉnh năm 2013. Vì vậy, tôi làm đơn này đăng ký dự tuyển công chức vào vị trí ( 2): , (Phần hướng dẫn thí sinh viết đơn: (1) Ghi rõ đối tượng ưu tiên theo quy định; (2) Ghi tên của phòng chuyên môn thuộc cơ quan, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng; [...]... và tiêu chuẩn tuyển dụng công chức, viên chức ngạch tôi thấy bản thân tôi có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham dự kỳ thi tuyển Vì vậy, tôi làm đơn này xin đăng ký dự thi tuyển tại Hội đồng thi tuyển dụng công chức của Tổng cục Hải quan theo chuyên ngành .vào đơn vị………………………………………… Nếu trúng tuyển, tôi xin chấp hành nghiêm túc mọi quy định của Nhà nước Hồ sơ gửi kèm theo đơn này gồm: 1- Bản khai... và tiêu chuẩn tuyển dụng công chức, viên chức ngạch tôi thấy bản thân tôi có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia dự tuyển Vì vậy, tôi làm đơn này xin đăng ký dự xét tuyển tại Hội đồng thi tuyển dụng công chức của Tổng cục Hải quan theo chuyên ngành vào đơn vị……………………………….…… Nếu trúng tuyển, tôi xin chấp hành nghiêm túc mọi quy định của Nhà nước Hồ sơ gửi kèm theo đơn này gồm: 1- Bản khai... trạng sức khỏe: Hiện nay tôi chưa có việc làm, nguyện vọng xin được bố trí công việc làm Nếu được nhận tôi xin cam đoan thực hiện các công việc được giao và chấp hành các chủ trương chính sách của Nhà nước và chế độ nội quy, kỷ luật của cơ quan, đơn vị Kính mong phòng khám (cơ sở) chấp nhận./ XÁC NHẬN Của UBND xã, phường, thị trấn (hoặc Thủ trưởng đơn vị) …………………………………… ………………………………………………... tôi viết đơn này kèm theo hồ sơ cá nhân kính đề nghị Sở Nội vụ xem xét cho tôi được dự tuyển theo chính sách thu hút của tỉnh Nếu được tuyển dụng vào công chức, viên chức tôi xin chấp hành mọi chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, nội quy, quy chế cơ quan; chấp hành sự phân công công tác của tổ chức đồng thời cam kết phục vụ lâu dài tại cơ quan từ 7 năm trở lên Nếu vi phạm tôi xin chịu... ……………………………………………… …………………………………… ……………………………………………… …………………………………… ……………………………………………… Ngày … tháng…….năm ……… ,ngày tháng năm Kính đơn (Ký tên, ghi rõ họ tên) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc đơn) (Mẫu ĐƠN XIN TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THEO CHÍNH SÁCH THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO CỦA TỈNH Kính gửi: Sở Nội vụ - Tên tôi là: Nam (nữ) - Ngày tháng... ký dự tuyển công chức ( Mẫu 1a- ĐDT/2 010 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ……… ,ngày……tháng…….năm 2 010 ĐƠN XIN DỰ THI TUYỂN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC HẢI QUAN Ngạch:……………… Kính gửi: - Hội đồng Tuyển dụng Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính - Thủ trưởng đơn vị … …… - Tên tôi là:…………………………….Nam, Nữ:…………………… - Sinh ngày:…………………………………………………………… - Quê quán:………………………………………………………………... chịu trách nhiệm trước pháp luật./ Kính đơn (Ký và ghi rõ họ tên) (3) Ghi một trong 5 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức; (4) Nếu có nguyện vọng 2 thì ghi: Tôi xin đăng ký nguyện vọng 2 vào cơ quan khác cùng chuyên ngành chưa tuyển đủ chỉ tiêu theo sắp xếp của Hội đồng xét tuyển (5) Ghi rõ tên của các bản sao gửi kèm đơn đăng ký dự tuyển công chức ( Mẫu 1a- ĐDT/2 010 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM... chỉnh lại theo đúng quy định Tôi xin cam đoan hồ sơ dự tuyển của tôi là sự thật, đúng và đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển Tôi xin chịu trách nhiệm truớc pháp luật về các bản chụp văn bằng, chứng chỉ và giấy tờ khác nộp trong hồ sơ dự tuyển, nếu sai thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng huỷ bỏ Kính đơn (ghi rõ họ tên và ký) Mẫu 1b- ĐXT/2 010 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT... tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng huỷ bỏ Kính đơn (ghi rõ họ tên và ký) Mẫu 1b- ĐXT/2 010 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ……… ,ngày……tháng…….năm 2 010 ĐƠN XIN DỰ XÉT TUYỂN CÔNG CHỨC HẢI QUAN Ngạch:……………… Kính gửi: - Hội đồng Tuyển dụng Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính - Cục trưởng cục Hải quan .… - Tên tôi là: - Sinh ngày: - Quê quán: - Hộ khẩu thường trú:... văn bằng, chứng chỉ và giấy tờ khác nộp trong hồ sơ dự tuyển, nếu sai thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng huỷ bỏ Kính đơn (ghi rõ họ tên và ký) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN VIỆC Kính gửi: …………………………………………………… Tôi tên: Nam, Nữ …… Sinh ngày…….tháng …… năm…Tại: Giấy chứng minh nhân dân số:………cấp ngày… /… /…… . tuyển. Vì vậy tôi làm đơn này xin đăng ký dự tuyển tại Hội đồng thi …………………………………………… Nếu trúng tuyển tôi xin chấp hành nghiêm túc mọi quy định của Nhà nước. Tôi xin gửi kèm theo đơn này hồ sơ. kỳ thi tuyển. Vì vậy tôi làm đơn này xin đăng ký dự tuyển tại Hội đồng thi Nếu trúng tuyển tôi xin chấp hành nghiêm túc mọi quy định của Nhà nước. Tôi xin gửi kèm theo đơn này hồ sơ dự tuyển. đơn đăng ký dự tuyển công chức. ( Mẫu 1a- ĐDT/2 010 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ……… ,ngày……tháng…….năm 2 010 ĐƠN XIN DỰ THI TUYỂN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC HẢI QUAN Ngạch:………………
- Xem thêm -

Xem thêm: 10 mẫu đơn xin việc công chức hay nhất, 10 mẫu đơn xin việc công chức hay nhất, 10 mẫu đơn xin việc công chức hay nhất

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn